دانلود رایگان ترجمه مقاله آنالیز تطبیقی روش های آماده سازی نمونه برای رسیدگی به پیچیدگی متابولوم جریان خون – ACS 2012

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تجزیه و تحلیل مقایسه ‌ای روش های آماده سازی نمونه برای به کار بردن متابولوم جریان خون پیچیده: هنگامی که حداقل میزان آن نیز زیاد است. به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تجزیه و تحلیل مقایسه ‌ای روش های آماده سازی نمونه برای به کار بردن متابولوم جریان خون […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله یک نام ساده برای یک پمپ پروتون پیچیده – CellPress 2002

دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک نام گذاری ساده برای یک کمپلکس پمپ پروتئینی: ژن های VHA ،H+-ATPase غشائی را کد می کنند به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله یک نام گذاری ساده برای یک کمپلکس پمپ پروتئینی: ژن های VHA ،H+-ATPase غشائی را کد می کنند عنوان انگلیسی مقاله A simple nomenclature for […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله پاسخ سرخس آبزی شناور Aquolla filiculoides به سطح CO2، درجه حرارت و فسفر بالا – اسپرینگر ۲۰۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پاسخ سرخس آبزی شناور Azolla filiculoides به سطوح افزایش یافته دما، فسفر و co2 به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله پاسخ سرخس آبزی شناور Azolla filiculoides به سطوح افزایش یافته دما، فسفر و co2 عنوان انگلیسی مقاله Response of the floating aquatic fern Azolla filiculoides to elevated CO2, temperature, […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله ابزار بیوانفورماتیک برای تحقیق lncRNA – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ابزارهای بیوانفورماتیک در تحقیقات IncRNA به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله ابزارهای بیوانفورماتیک در تحقیقات IncRNA عنوان انگلیسی مقاله Bioinformatics tools for lncRNA research رشته های مرتبط زیست شناسی، بیوانفورماتیک کلمات کلیدی IncRNA، بیان، نگاشت، حفاظت، ساختار ثانویه فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله عضله اسکلتی PLIN3 و PLIN5 سرئین فسفریک شده در استراحت و بعد از لیپولیز – NCBI 2013

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PLIN3 و PLIN5 ماهیچه های اسکلتی در حالت استراحت و پس از لیپولیز در طی تحریک آدرنرژیک یا کنتراکتیل سرین فسفوریله می باشند به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله PLIN3 و PLIN5 ماهیچه های اسکلتی در حالت استراحت و پس از لیپولیز در طی تحریک آدرنرژیک یا کنتراکتیل سرین […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله نقش میکرو RNA در تنظیم ترجمه و سرطان – Wjgnet 2017

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نقش ریز آر ان ای (MicroRNAs) در تنظیم ترجمه و سرطان به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله نقش ریز آر ان ای (MicroRNAs) در تنظیم ترجمه و سرطان عنوان انگلیسی مقاله Role of microRNAs in translation regulation and cancer رشته های مرتبط زیست شناسی و پزشکی، ژنتیک، علوم سلولی و […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله تنظیم سنتز اسید آمینه اصلی و انباشت در گیاهان – Annualreviews 2016

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تنظیم سنتز آمینو اسیدهای ضروری و انباشت در گیاهان به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تنظیم سنتز آمینو اسیدهای ضروری و انباشت در گیاهان عنوان انگلیسی مقاله The Regulation of Essential Amino Acid Synthesis and Accumulation in Plants رشته های مرتبط زیست شناسی، میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی و […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله تعیین آفلاتوکسین در نمونه های پسته با استفاده از تکنیک ELISA – 2015

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تعیین افلاتوکسین در نمونه های پسته با روش ELISA در تربت حیدریه (شمال شرق ایران) به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تعیین افلاتوکسین در نمونه های پسته با روش ELISA در تربت حیدریه (شمال شرق ایران) عنوان انگلیسی مقاله Determination of Aflatoxin in Pistachio samples by ELISA Technique in […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله محتویات کمی و کیفی ساپونین در پنج خیار دریایی اقیانوس هند – MDPI 2010

دانلود رایگان مقاله انگلیسی محتویات کیفی و کمی ساپونین در پنج خیار دریایی از اقیانوس هند به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله محتویات کیفی و کمی ساپونین در پنج خیار دریایی از اقیانوس هند عنوان انگلیسی مقاله Qualitative and Quantitative Saponin Contents in Five Sea Cucumbers from the Indian Ocean رشته های مرتبط […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله کشف ساپونین از احشا خیار دریایی Holothuria lesson – MDPI 2014

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کشف ساپونین های جدید از احشا خیار دریایی (Holothuria lesson) به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله کشف ساپونین های جدید از احشا خیار دریایی (Holothuria lesson) عنوان انگلیسی مقاله Discovery of Novel Saponins from the Viscera of the Sea Cucumber Holothuria lessoni رشته های مرتبط زیست شناسی، کشاورزی و […]

Read More