دانلود ترجمه مقاله تکامل مستقل موازی توانایی بیماریزایی در جنس یرسینیا – نشریه Ncbi 2014

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تکامل مستقل موازی توانایی بیماریزایی در جنس یرسینیا  عنوان انگلیسی مقاله: Parallel independent evolution of pathogenicity within the genus Yersinia برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله مقاومت بالا در برابر مروپنم در جدا سازهای بالينی سودوموناس آئروژينوزا – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مقاومت بالا در برابر مروپنم در جدا سازهای بالينی Pseudomonas aeruginosa در غياب کرباپنم ها: نقش تغييرات فعال و تغييرات پورين عنوان انگلیسی مقاله: High-level resistance to meropenem in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa in the absence of carbapenemases: role of active […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله تعدیل کردن میکروگلیا و سلول T با سم سیاه سرفه – الزویر ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تعدیل کردن میکروگلیا و سلول T با سم سیاه سرفه برای حفاظت از آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی عنوان انگلیسی مقاله: Pertussis toxin modulates microglia and T cell profile to protect experimental autoimmune encephalomyelitis برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله بیومارکرهای تشخیصی جهت تشخیص Helicobacter pylori – اسپرینگر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بیومارکرها و ابزارهای تشخیصی جهت تشخیص Helicobacter pylori عنوان انگلیسی مقاله: Biomarkers and diagnostic tools for detection of Helicobacter pylori برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله پوشش سلولی باکتری گرم مثبت – الزویر ۲۰۱۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پوشش سلولی باکتری گرم مثبت و تاثیر آن بر فعالیت پپتیدهای ضد میکروبی عنوان انگلیسی مقاله: Gram-positive bacterial cell envelopes: The impact on the activity of antimicrobial peptides برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله اثر بازدارندگی عصاره های Allium sativum و Zingiber officinale بر روی باکتری های بیماری زا – ۲۰۱۲ BMC

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثر بازدارندگی عصاره های Allium sativum و Zingiber officinale بر روی باکتری های بیماری زای مهم مقاوم به داروهای بالینی عنوان انگلیسی مقاله: Inhibitory effect of Allium sativum and Zingiber officinale extracts on clinically important drug resistant pathogenic bacteria برای دانلود رایگان […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله بررسی فواید سلامتی پروبیوتیک ها – هینداوی ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی فواید سلامتی پروبیوتیک ها عنوان انگلیسی مقاله: Health BenefIts of Probiotics: A Review برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله شیوع ژن انتقال آهن روی جزایر بیماری زایی اشرشیاکلی اوروپاتوژنیک – ۲۰۰۱ Ncbi

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شیوع ژن انتقال آهن روی جزایر بیماری زایی اشرشیاکلی اوروپاتوژنیک در Ecoli O157:H7 دارای ژن سم شیگا عنوان انگلیسی مقاله: Prevalence of Iron Transport Gene on Pathogenicity-Associated Island of Uropathogenic Escherichia coli in E. coli O157:H7 Containing Shiga Toxin Gene برای دانلود […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله خصوصیات نانوذرات اکسید مس دوپ شده به مس با سطح اصلاح شده – ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثر و خصوصیات نانوذرات اکسید مس دوپ شده به مس با سطح اصلاح شده (نانوذرات Cu:ZnO) بر منحنی کشتن پاتوژن های باکتریایی عنوان انگلیسی مقاله: Effect and Properties of Surface-Modified Copper Doped ZnO Nanoparticles (Cu:ZnO NPs) on Killing Curves of Bacterial Pathogens […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله پپتید های ضد میکروبی طبیعی علیه باسیل کخ – ۲۰۱۵ Academic Journals

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پپتید های ضد میکروبی طبیعی علیه باسیل کخ عنوان انگلیسی مقاله: Natural antimicrobial peptides against Mycobacterium tuberculosis برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، […]

مشاهده ادامه و دانلود