دانلود رایگان ترجمه مقاله اثرگذاری قابلیت مدیریت اطلاعات بر عملکرد شرکت – ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی چگونه قابلیت مدیریت اطلاعات بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله چگونه قابلیت مدیریت اطلاعات بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد
عنوان انگلیسی مقاله How Information Management Capability Influences Firm Performance
رشته های مرتبط مدیریت، مدیریت عملکرد، مدیریت فناوری اطلاعات
کلمات کلیدی قابلیت مدیریت اطلاعات، فن آوری اطلاعات، قابلیت مدیریت مشتری، قابلیت مدیریت فرآیند، قابلیت مدیریت عملکرد، سرمایه سازمانی، عملکرد شرکت، تعالی عملکرد، تعالی کسب و کار، دیدگاه مبتنی بر منابع
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
سال انتشار ۲۰۱۱
کد محصول F861

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

  

فهرست مقاله:

مقدمه
پس زمینه و فرضیات
ادبیات قبلی
ارزش کسب و کار ادبیات IT
ادبیات QM
مدل نظری و فرضیه ها
مفهوم سازی قابلیت مدیریت اطلاعات
ارتباط قابلیت مدیریت اطلاعات با قابلیت های سازمانی
نقش واسطه قابلیت های سازمانی در عملکرد شرکت
عملیاتی نمودن سازه
فرآیند گردآوری داده ها
مدل های تجربی و مسائل مربوط به اقتصاد
نتایج
نتایج تحلیل های اصلی
تحلیل های مازاد
بحث و بررسی

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
با وجود پیشرفت چشمگیر در پاسخ گویی به این پرسش که چگونه فن آوری اطلاعات به عملکرد شرکت کمک می نماید (ددریک و همکاران، ۲۰۰۳؛ واد و هولاند ، ۲۰۰۴)، حداقل سه فرصت باقی می ماند.ابتدا، ارزش کسب و کار اخیر مربوط به IT اهمیت جوانب مدیریت اطلاعات مربوط به قابلیت IT را برجسته نموده است (بات و گروور ،۲۰۰۵؛ کوتلر و بندولی ،۲۰۰۶؛ کوهلی ،۲۰۰۷؛ کوهلی و گروور،۲۰۰۸؛ مارچاند ،۲۰۰۵؛ مارچاند و همکاران،۲۰۰۰؛ مارچاند و همکاران،۲۰۰۲؛ مندلسون و پیلای ،۱۹۹۸).با این حال، به جز چند مورد استثنایی قابل توجه (به عنوان مثال، مارچاند و همکاران،۲۰۰۰)، مطالعات اندکی به صورت تجربی ارتباط بین قابلیت مدیریت اطلاعات و عملکرد شرکت را بررسی نموده اند.دوم، نقش و بیان مکانیسم های زیربنایی که از طریق آن ها قابلیت های IT عملکرد شرکت را بهبود می بخشند هنوز نامشخص است (بارادواج ، ۲۰۰۰، صفحه ۱۸۸).در نهایت، از منظر تجربی، بسیاری از مطالعات قبلی که IT و قابلیت های مرتبط با عملکرد شرکت را به هم متصل نموده اند به طور کامل مسائل مرتبط با معیارهای واکنشی و عدم تجانس مشاهده نشده شرکت را مورد بررسی قرار نمی دهند.
این مقاله به بررسی ارزش کسب و کار IT و ادبیات مدیریت کیفی (QM) می پردازد جهت متصل نمودن قابلیت مدیریت اطلاعات و عملکرد شرکت و ایجاد همکاری سه گانه.ابتدا، به قابلیت مدیریت اطلاعات توجه می نمائیم- یعنی، توانایی جهت ارائه داده ها و اطلاعات به کاربران با سطوح مناسبی از دقت، به موقع بودن، قابلیت اطمینان، امنیت، محرمانه بودن، اتصال، و در دسترس بودن و توانایی جهت سازمان دادن این موارد در پاسخ به تغییر نیازها و مسیرهای کسب و کار.از معیار ممتد قابلیت مدیریت اطلاعات استفاده می کنیم جهت پاسخ دادن به تماس هایی برای تحقیق جهت توسعه ارزیابی ممتد قابلیت IT و کاهش مشکلات رخ داده با توجه به ماهیت دودویی معیار موجود (سانتانام و هارتونو ،۲۰۰۳، صفحه ۱۵۱).
دوم، ما به شناسایی سه قابلیت سازمانی قابل توجه می پردازیم که ارتباطات بین قابلیت مدیریت اطلاعات و عملکرد شرکت را وساطت می نمایند: (۱) قابلیت مدیریت عملکرد، یا توانایی جهت توسعه بازبینی مناسب، ارزیابی و سیستم های کنترل جهت مشاهده عملکرد کسب و کار و هدایت عملیات مدیریتی (بوم و همکاران،۲۰۰۲؛ اکلس ، ۱۹۹۱؛ کاپلان و نورتون ، ۱۹۹۲)؛ (۲) قابلیت مدیریت مشتری، یا توانایی جهت توسعه روابط مشتری قابل توجه و آموزش مشتری هم به عنوان مصرف کننده و هم به عنوان شرکاء نوآوری در توسعه محصول جدید (میساس و همکاران،۲۰۰۵؛ نامبیسان ، ۲۰۰۲)؛ و (۳) قابلیت مدیریت فرآیند، یا توانایی جهت توسعه فرآیندها با دسترسی مناسب و توانگری برای هدایت تولید، زنجیره تامین، توسعه نرم افزار، فعالیت های مالی، و دیگر فعالیت های مهم (داون پورت و بیرس ، ۱۹۹۵؛ راماسوبو و همکاران، ۲۰۰۸؛ سامبامورسی و همکاران، ۲۰۰۳).
سوم، از مجموعه داده های کمیاب طولی با معیارهای نسبتا ساده مبتنی بر معیارهای Balthige برای تعالی عملکرد استفاده می کنیم (NIST 2002 مشاهده گردد).این مجموعه داده ها به ارائه معیارهای ساده و ممتد قابلیت های سازمانی می پردازند جهت رفع نمودن برخی محدودیت های ذاتی روش های مبتنی بر تحقیق، که می توانند از اندازه گیری واکنشی و پتانسیل تحقیق و طراحی پرسش نامه تاثیرگذار بر خروجی تحقیق در عذاب باشند (وب و همکاران، ۱۹۶۶). به دلیل ماهیت پانل داده های ما، نگرانی های مربوط به اتوژنتیک و ناهمگنی غیر قابل مشاهده ثابت در زمان را حذف می نمائیم که برای بررسی رگرسیون سطح متقاطع یا مدل های مسیر دشوار می باشند.

پس زمینه و فرضیات
ادبیات قبلی
ارزش کسب و کار ادبیات IT
اگرچه محققین سیستم های اطلاعات، ابعاد متعددی از قابلیت های IT را مفهومی نموده اند (جدول الف ۱ در پیوست الف مشاهده گردد؛ همچنین بات و گروور، ۲۰۰۵ مشاهده گردد)، مطالعات بسیار اندکی به صورت تجربی این قابلیت ها را اندازه گیری نموده و اهمیت آن ها را برای عملکرد شرکت ارزیابی کرده اند.در میان مطالعاتی که به اندازه گیری برخی قابلیت های IT می پردازند، بات و گروور (۲۰۰۵) قادر به یافتن ارتباط بین کیفیت زیرساخت IT و مزیت رقابتی نیستند و نشانگر نیاز ممتد به مفهوم سازی جایگزین و اعتبار تجربی قابلیت های IT می باشند.علاوه بر این، تحقیق قبلی نشان می دهد که زیرساخت IT و مفاهیم مرتبط قابلیت IT به تنهایی ممکن نیست برای موفقیت شرکت کافی باشد (گلیزر ، ۱۹۹۱؛ مندلسون و پیلای، ۱۹۹۸).در عوض، توانایی شرکت ها جهت نفوذ زیرساخت های IT آن ها برای ارائه داده ها و اطلاعات دقیق، به موقع، و قابل اعتماد به کاربران- آنچه که ما قابلیت مدیریت اطلاعات می نامیم- ممکن است مهم تر باشد.
دیگر استدلال ها در خصوص ارزش کسب و کار ادبیات IT نشان می دهند که تاثیرات اولیه IT باید در سطح فرآیندهای سازمانی رخ بدهند فرآیندهایی که از دارایی ها و منابع IT استفاده می نمایند (بارو و موخوپادیای ، ۲۰۰۰؛ ملویل و همکاران، ۲۰۰۴؛ تالون و همکاران، ۲۰۰۰).به عبارت دیگر، قابلیت مدیریت اطلاعات IT قابلیت های کسب و کار مرتبه بالاتر را توانمند می سازد، که در عوض بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارند (کوهلی و گروور، ۲۰۰۸؛ سامبامورتی و همکاران، ۲۰۰۳).بنابراین، ما مدل دو مرحله ای را با قابلیت مدیریت اطلاعات مطرح می نمائیم به عنوان ساختار کانونی و قابلیت های سازمانی مرتبه بالاتر (قابلیت مدیریت مشتری، قابلیت مدیریت فرآیند، و قابلیت مدیریت عملکرد) به عنوان میانجی بین قابلیت مدیریت اطلاعات و عملکرد شرکت.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

Despite significant progress in answering the question of how information technology contributes to firm performance (see Dedrick et al. 2003; Wade and Hulland 2004), at least three opportunities remain. First, the recent business value of IT literature has highlighted the importance of information management aspects of IT capability (Bhatt and Grover 2005; Cotteleer and Bendoly 2006; Kohli 2007; Kohli and Grover 2008; Marchand 2005; Marchand et al. 2000; Marchand et al. 2002; Mendelson and Pillai 1998). However, with some notable exceptions (e.g., Marchand et al. 2000), few studies have empirically examined the link between information management capability and firm performance. Second, the role and articulation of “the underlying mechanisms” through which IT capabilities improve firm performance remain unclear (Bharadwaj 2000, p. 188). Finally, from an empirical perspective, many of the prior studies linking IT and related capabilities with firm performance do not fully address the issues related to reactive measures and unobserved firm heterogeneity. This paper draws on the business value of IT and quality management (QM) literature to link information management capability and firm performance and makes three contributions. First, we focus on information management capability—that is, the ability to provide data and information to users with the appropriate levels of accuracy, timeliness, reliability, security, confidentiality, connectivity, and access and the ability to tailor these in response to changing business needs and directions. We use a continuous measure of information management capability to respond to calls for research to develop “a continuous assessment of IT capability and reduce the problems occurring due to the binary nature of the existing measure” (Santhanam and Hartono 2003, p. 151). Second, we identify three significant organizational capabilities that mediate the links between information management capability and firm performance: (1) performance management capability, or the ability to develop appropriate monitoring, evaluation, and control systems to observe business performance and guide managerial actions (Bourne et al. 2002; Eccles 1991; Kaplan and Norton 1992); (2) customer management capability, or the ability to develop significant customer relationships and nurture customers both as consumers and as innovation partners in new product development (Mithas et al. 2005; Nambisan 2002); and (3) process management capability, or the ability to develop processes with appropriate reach and richness for guiding manufacturing, supply chain, software development, financial, and other important activities (Davenport and Beers 1995; Ramasubbu et al. 2008; Sambamurthy et al. 2003). Third, we use a rare longitudinal data set with relatively unobtrusive measures based on Baldrige criteria for performance excellence (see NIST 2002). This data set provides continuous and unobtrusive measures of organizational capabilities to obviate some of the inherent limitations of surveybased approaches, which can suffer from reactive measurement and the potential of research and questionnaire design affecting the research outcome (Webb et al. 1966). Because of the panel nature of our data, we rule out concerns related to endogeneity and unobserved time-invariant heterogeneity that are difficult to address in cross-sectional regression or path models.

Background and Hypotheses

Prior Literature

The Business Value of IT Literature

Although information systems researchers have conceptualized several dimensions of IT capabilities (see Table A1 in Appendix A; see also Bhatt and Grover 2005), very few studies have empirically measured these capabilities and assessed their significance for firm performance. Among the studies that measure some IT capabilities, Bhatt and Grover (2005) fail to find a link between the quality of IT infrastructure and competitive advantage and suggest a continuing need for alternative conceptualizations and empirical validation of IT capabilities. Furthermore, prior research suggests that IT infrastructure and related conceptualizations of IT capability alone may not be adequate for firm success (Glazer 1991; Mendelson and Pillai 1998). Instead, the ability of firms to leverage their IT infrastructure to provide accurate, timely, and reliable data and information to users— what we call the information management capability—may be more important. Other arguments in the business value of IT literature suggest that the initial effects of IT should occur at the level of organizational processes that use the IT assets and resources (Barua and Mukhopadhyay 2000; Melville et al. 2004; Tallon et al. 2000). In other words, IT-enabled information management capability enables higher-order business capabilities, which in turn influence firm performance (Kohli and Grover 2008; Sambamurthy et al. 2003). Therefore, we propose a two-stage model with the information management capability as a focal construct and higher-order organizational capabilities (customer management capability, process management capability, and performance management capability) as the mediators between information management capability and firm performance.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا