دانلود رایگان ترجمه مقاله پروموتورهای دوطرفه در رونویسی از ژنوم پستانداران (نشریه اسپرینگر ۲۰۱۳)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه اسپرینگر در ۷ صفحه در سال ۲۰۱۳ منتشر شده و ترجمه آن ۱۵ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

پروموتورهای دوطرفه در رونویسی از ژنوم پستانداران

عنوان انگلیسی مقاله:

Bidirectional Promoters in the Transcription of Mammalian Genomes

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله بیوشیمی، ژنتیک و علوم سلولی و مولکولی
چاپ شده در مجله (ژورنال) بیوشیمی (مسکو) – Biochemistry (Moscow)
کلمات کلیدی ساختار ژنوم، پروموتورهای دوطرفه، نسخه برداری واگرا، ترانس کریپتوم، عناصر هسته ای پروموتور، شروع نسخه برداری، جزایر CpG، عوامل نسخه برداری، RNAهای غیرکدگذاری کننده کوتاه
ارائه شده از دانشگاه موسسه زیست شناسی مولکولی انگلارد، آکادمی علوم روسیه، مسکو، روسیه
رفرنس دارد  
کد محصول F1507
نشریه اسپرینگر – Springer

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۵ صفحه (۲ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
شیوع پروموتورهای دوطرفه در ژنومهای پستانداران
مشخصات ساختاری پروموتورهای دوطرفه
رابطه میان پروموتورهای دوطرفه و جزایر CpG
محلهای پیوند فاکتورهای نسخه برداری در پروموتورهای دوطرفه
پروموتورهای دوطرفه و ژنهای RNA ی غیرکدگذاری کننده
شروع نسخه برداری دوطرفه به عنوان یک ویژگی ذاتی پروموتورهای یوکاریوتی

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
در ژنوم انسانها و سایر پستانداران یک تعداد زیادی از جفت های به هم نزدیک ژنها که در جهات مخالف نسخه برداری می شوند، مشخص شده است. نسخه برداری اینها با به اصطلاح پروموتورهای دوطرفه هدایت می شود. این مقاله مروری اختصاص دارد به مشخصات پروموتورهای دوطرفه و خصوصیات ساختاری آنها. ترکیب عناصر پروموتور هسته در پروموتورهای یک جهته و دوجهته مرسوم با هم مقایسه شده است. داده ها درباره محلهای پیوند شیمیایی فاکتورهای نسخه برداری که اساس بویژه پروموتورهای دوطرفه می باشند مورد بحث قرار گرفته است. مثالهایی از پروموتورهایی توضیح داده شده است که ژنهای کدگذاری کننده پروتئین را که با پلیمراز RNA ی II نسخه برداری می شوند و ژنهای RNA غیرکدگذاری کننده را که با پلیمراز RNA ی III نسخه برداری می شوند، به طور مشترک دارند. داده های بدست آمده از تحلیل ترانس کریپتوم جهانی درباره وجود RNA ی انتی سنس غیرکدگذاری کننده کوتاه در ارتباط با پروموتورها در زمینه فرضیه شروع نسخه برداری دوطرفه به شکل یک خاصیت ذاتی پروموتورهای یوکاریوتی مورد بحث قرار گرفته است. 
 
ژنوم های یوکاریوتی بالاتر زیادند و یک محل مهم در آنها به توالی غیرکدگذاری کننده مربوط است. بسیاری ژنهای کدگذاری کننده پروتئین ها دارای نواحی تنظیم کننده ۵′ خیلی گسترده ای می باشند که حاوی پروموتورهای متناوب است، که اغلب با ده ها هزار نوکلئوتید مجزا شده اند. علی رغم این حواشی در ژنوم های انسانی و سایر پستانداران تعداد زیادی جفت ژنهای به هم نزدیک و با جهت گیری سر به سر و با نسخه برداری در جهات مخالف وجود دارد. چنین جفت ژنهایی با نواحی بین ژنی کوچکی با طول کمتر از یک هزار جفت باز (kb) مجزا شده اند، که دارای یک فعالیت پروموتوری دوطرفه می باشند. این مقاله مروری درک و فهم کنونی را از شیوع پروموتورهای دوطرفه در ژنومهای پستانداران، خصوصیات ویژه سازماندهی آنها و عملکردشان، و فاکتورهای نسخه برداری، محلهای پیوند که در پروموتورهای دوطرفه بیش از حد متظاهرند، تحت پوشش قرار می دهد. در بخش نهایی مقاله مروری، ما درباره این فرضیه بحث کرده ایم که توانایی شروع نسخه برداری دوطرفه یک خصوصیت ذاتی پروموتورهای یوکاریوتی است.
شیوع پروموتورهای دوطرفه در ژنومهای پستانداران
کدگشایی توالی نوکلئوتیدی ژنوم انسانی احتمال تحلیل جهانی سازماندهی ژن را گشوده است. در واقع در چنین مطالعات اولیه ای، نشان داده شده که جفت های ژنی که خیلی به هم فشرده می باشند و جهت گیری سر به سر دارند از یک فراکسیون خیلی اساسی ژنهای کدگذاری کننده پروتئین تشکیل شده اند. بویژه، مشخص گردیده است که ۳۱ تا از ۱۴۴ ژن کروموزوم ۲۱ یعنی ۲۲ درصد آن در جهت گیری سر به سر واقعند و با فاصله دهنده های کمتر از ۱ کیلوبایتی جداسازی شده اند. یک نسبت مشابه (۵۶ ژن با چنین جهت گیری برابر با ۳۱۹ (یا ۱۸ درصد) در کروموزوم ۲۲ یافت شده است. جستجو برای چنین جفت ژنهایی براساس نقشه برداری cDNA طول کامل ژنوم انسانی ارقام تا اندازه ای کمتری را نشان داده است. تحلیل فاصله میان ۲۳۷۵۲ ژن نشان داده است که بیش از ده درصد ژنهای کدگذاری کننده پروتئین انسانها از پروموتورهای دوطرفه نسخه برداری می شوند. درمقاله Koyanagi و همکارانش و Frank و همکارانش نشان داده است که غنی سازی جفت ژنهای دوطرفه نزدیک بهم که مشخصه ژنومهای پستانداران می باشد در سایر مهره داران کمتر برجسته است. پیشگویی پروموتورهای دوطرفه در ژنومهای انسانی و پستانداران به طور موفقیت آمیزی با استفاده از روشهای بیوانفورماتیک اجرا گردید. مطالعه ویژگی های بیان ژن موش که از روی پروموتورهای دوطرفه با هیبریداسیون با میکروآرایه ها نسخه برداری شده اند نشان داده است که خیلی اوقات ژنهای نسخه برداری شده در جهات مخالف از یک پروموتور دوطرفه به طور هماهنگی تنظیم شده است. فعالیت های پروموتورهای دوطرفه در چهار خط سلولی مختلف تعریف گردید و مشخص شد که کارایی نسخه برداری در جهات مخالف می تواند تا حدی بسته به نوع سلول تحت کنترل درآید. بااینحساب، ژنومهای پستانداران حاوی یک تعداد زیادی پروموتورهای دوطرفه جهت گیری کننده نسخه برداری جفت ژنهای با جهت گیری سر به سر نزدیک به هم می باشند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

In the genomes of humans and other mammals a large number of closely spaced pairs of genes that are transcribed in opposite directions were revealed. Their transcription is directed by socalled bidirectional promoters. This review is devoted to the characteristics of bidirectional promoters and features of their structure. The composition of “core” promoter elements in conventional unidirectional and bidirectional promoters is compared. Data on binding sites of transcription fac tors that are primarily specific for bidirectional promoters are discussed. The examples of promoters that share proteincod ing genes transcribed by RNA polymerase II and the noncoding RNA genes transcribed by RNA polymerase III are described. Data obtained from global transcriptome analysis about the existence of short noncoding antisense RNA associ ated with the promoters in the context of the hypothesis of bidirectional transcription initiation as an inherent property of eukaryotic promoters are discussed.

The genomes of higher eukaryotes are excessive, and an important place in them is engaged by noncoding sequences. Many proteincoding genes have very extend ed 5′ regulatory regions that contain alternate promoters, often separated by tens of thousands of nucleotides. Despite this redundancy in genomes of humans and other mammals there are a large number of closely spaced, ori ented headtohead and transcribed in opposite direc tions pairs of genes. Such gene pairs are separated by small intergenic region of less than one thousand base pairs (kb) length, which have a bidirectional promoter activity. This review covers the current understanding of the prevalence of bidirectional promoters in the genomes of mammals, peculiar properties of their organization and functioning, and of the transcription factors, binding sites of which are overrepresented in bidirectional promoters. In the final part of the review we discuss the hypothesis that the ability of bidirectional transcription initiation is an inherent property of eukaryotic promoters.

PREVALENCE OF BIDIRECTIONAL PROMOTERS IN MAMMALIAN GENOMES

Decoding of the nucleotide sequence of the human genome has opened the possibility for global analysis of gene organization. Already in early such studies, it was shown that tightly linked pairs of genes oriented head to head make up a very substantial fraction of the protein coding genes [1, 2]. In particular, it was found that 31 of the 144 genes of chromosome 21, i.e. 22%, are located in the headtohead orientation and are separated by spacers less than 1 kb [1]. A similar ratio (56 genes with such ori entation of 319 (18%)) was found in chromosome 22 [1]. The search for such pairs of genes based on fulllength cDNA mapping of the human genome showed slightly lower figures. Analysis of the distances between 23,752 genes showed that more than 10% of proteincoding genes of humans are transcribed from bidirectional pro moters [2, 3]. In papers of Koyanagi et al. [4] and Frank et al. [5] it was shown that the enrichment of closely located bidirectional pairs of genes characteristic for the mammalian genome is less pronounced in other verte brates. Prediction of bidirectional promoters in the genomes of humans and mammals was successfully per formed using bioinformatic methods [6۸]. The study of features of mouse gene expression that are transcribed from bidirectional promoters by hybridization to microarrays showed that very often the genes transcribed in opposite directions from one bidirectional promoter are coordinately regulated [9]. The activities of bidirec tional promoters in four different cell lines were defined, and it was found that the efficiency of transcription in opposite directions can be controlled to some extent depending on the cell type [2]. Thus, mammalian genomes contain a large number of bidirectional promot ers directing transcription of closely oriented headto head gene pairs.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا