دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل سازی ریاضی و تحلیل عملکرد سیستم تولید نخ تابیده – الزویر ۲۰۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدل سازی ریاضی و تحلیل عملکرد سیستم تولید نخ تابیده به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: مدل سازی ریاضی و تحلیل عملکرد سیستم تولید نخ تابیده : بر اساس داده های محدود
عنوان انگلیسی مقاله: Mathematical modeling and performance analysis of combed yarn production system: Based on few data
رشته های مرتبط: مهندسی نساجی، مهندسی صنایع، بهینه سازی سیستم ها، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین  میباشد 
توضیحات ترجمه به صورت خلاصه انجام شده است
نشریه نشریه الزویر (Elsevier)
مجله مدلسازی ریاضی کاربردی (Applied Mathematical Modelling)
کد محصول F88

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی صنایع

  

بخشی از ترجمه فارسی:

چکیده
این مقاله، قابلیت دسترسی سیستم تولید نخ تابیده را توصیف می کند که بخشی از کارخانه تولید نخ است. واحد های مورد مطالعه، با ماشیتن های تک منظوره تجهیز می شوند. آنالیز عملکرد سیستم برای شناسایی فاکتور های کلیدی صورت می گیرد. مقدار بهینه r که r نشان دهنده تعداد تعمیرکاران برای تعمیر ۱۲ ماشین نخ ریسی می باشد که برای بیشینه سازی قابلیت دسترسی وضعیت ثابت سیستم محاسبه می شود. مسئله اصلی با استفاده از احتمال ورش متغیر مکمل فرموله بندی می شود. ملاحظات احتمال در مراحل مختلف، معادلات دیفرانسیل ارایه می شود که با روش لاگرانژ برای بدست اوردن احتمالات حل می شود. آنالیز عددی به افزایش سرعت تولید با کنترل عوامل موثر بر سیستم و بهینه سازی کمک می کند.
لغات کلیدی: نگه داری پیش گیرانه، نگه داری تصحیحی، قابلیت دسترسی به سیستم، بهبود قابلیت دسترسی، تعمیر کار
مقدمه
قابلیت اعتماد را می توان به صورت احتمال عملکرد سیستم یا ابزار برای دوره زمانی معین تحت شرایط کارکردی تعریف کرد. قابلیت اعتماد یک ملاحظه مهم در برنامه ریزی، طراحی، و عملکرد سیستم است. صنایع فراوری زیر ساخت و بنیان توسعه هر کشور هستند. این صنایع می توانند تولید پیوسته و بلند مدتی را برای رفع تقاضای روز افزون با هزینه پایین در اختیار بکذارند. قابلیت اعتماد و تحلیل قابلیت دسترسی صنایع فراوری از حیث تولید بیش تر و نگه داری کم سودمند هستمد. نیاز و کاربرد فناوری قابلیت اعتماد در این صنایع توسط محققان درک شده است. سینک به بررسی مسئله قابلیت اعتماد سیستم با واحد های مشابه دارای خرابی های مستقل و وابسته پرداخت. تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های زاید و تابع هزینه جامع ارایه شده است. هجدن یک سری مدل های ریاضی روش های بهینه سازی را ارایه کرده است که با آن بازه های نگه داری پیشگیرانه را می توان از دیدگاه قابلیت دسترسی به بازه های زمانی تعیین کرد. یک روش برای بهینه سازی سیستم های مهندسی بر اساس تخصیص اطمینان پذیری با کمینه سازی کل ارایه شد. این مقاله به بررسی خصوصیات اطمینان پذیری نظیر تابع اطمینان، فراوانی شکست و فراوانی تجدید می پردازد.کومارف گوپتا و گارگ و سینگ و برحی از محققان دیگر از فناوری اطمینان پذیری یا قابلیت اطمینان برای سیستم های صنعتی مختلف استفاده کرده و به نتایج مهمی رسیدند. تودینوف (۹) یک روش جدید را برای بهینه سازی توپوولژی سیستم مهندسی بر اساس تخصیص قابلیت اطمینان با کمینه سازی هزینه کل ارایه کرد.
این مقاله بحث مختصری را در خصوص روش محاسبه خصوصیات قابلیت اطمینان نظیر تابع اطمینان پذیری در اختیار می گذارد. کارخانه تولید نخ در هیماکال پرادش برای مطالعه انتخاب شد. تولید نخ شانه ای و بخشی از سیستم تولید نخ به صورت مفصل بحث شده است. در سیستم تولید نخ شانه ای، یک سیستم متشکل از چهار زیر سیستم اتاق ضربه (B)، دستگاه کاردینگ (C)، ماشین آن لیپ
(U) و ماشین ماشین پنبه زنی می باشد که به صورت یک سری با هم کار می کنند. زیر سیستم M داری چند واحد بوده و به طور موازی کار می کند. زیر سیستم C به صورت ۵ از ۱۲ است، سیستم G طوری است که ۱۲ ماشین کاردینگ به طور موازی کار کرده و سیستم تا زمانی کار می کند که حداقل ۵ ماشین کاردینگ در حالت خوب و کارکردی باشد. تولید نخ شانه ای زمانی که تنها چهار ماشین کاردینگ در موقعیت کاری باقی بماند و یا زیر سیستم B و یا U در حالت خرابی قرار گیرد. وقتی که تنها چهار ماشین کاردینک در وضعیت کاری باشد، سیستم خراب شده و تعمیر کلی ماشین های کاردینگ صورت می گیرد. به طور کلی، ۸ یا ۱۰ واحد در وضعیت کاری باقی می ماند. ۱۲ ماشین کاردینک با کمک تعمیر کار R تعمیر می شود. مقدار بهینه R محاسبه شده و وضعیت ثابت سیستم کاری با ۱۰ و یا بیشتر ماشین کاردینگ را بیشینه می کند.ظرفیت تولید کارخانه ۳۴٫۵۶ تن نخ شانه ای در هر روز در سطح بهینه است. هدف مدیریت تولید ۲۹ تن نخ شانه ای در هر روز است. این هدف در صورتی حاصل می شود که حداقل ۱۰ ماشین کاردینگ در وضعیت کاری قرار گیرد. با این وضعیت، عملکرد سیستم بررسی می شود. تحلیل رقومی با نرم افزار متلب صورت می گیرد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

abstract The paper describes the availability of combed sliver production system, a part of yarn production plant. The units under study are specialized single purpose machines. Performance analysis of the system is carried out to identify the key factors. The optimum value of ‘r’, where ‘r’ represent the number of repairman to repair the twelve carding machines (r 12), is calculated to maximizing the steady state availability of the system. The problem is formulated using probability consideration and supplementary variable technique. Probability considerations at various stages give differential-difference equations, which are solved using Lagrange method to obtain the state probabilities. The numerical analysis carried out helps in increasing the production rate by controlling the factors affecting the system i.e. availability optimization. 2010 Elsevier Inc. All rights reserved. 1. Introduction Reliability, in general, can be defined as the probability of a system/device performing its anticipated purpose adequately for the intended period of time under the given operating conditions. Reliability is an important consideration in the planning, design and operation of the system. The process industries are the backbone of a country for its development. The process industries must provide continuous and long-term production to meet the ever-increasing demand at lower costs. The reliability and availability analysis of process industries can benefit in terms of higher production and lower maintenance. The need and application of reliability technology in the process industries is well understood by many researchers. Singh [1] analyzed the problem of system reliability with identical units having statically independent and dependent (common cause) failures. Singh [2] computed the state probabilities of a complex system with preemptive repeat priority repairs and failure of non-failed components. Subramanian and Anantharaman [3] carried out reliability analysis of a complex standby redundant system and estimated the comprehensive cost function. Dijkhuizen and Heijden [4] have given a series of mathematical models and optimization techniques, with which the optimal preventive maintenance intervals can be determined from an interval availability point of view. Kumar [5,6], Gupta et al. [7], Garg and Singh [8] and some other workers applied reliability technology to various industrial systems obtaining important results. Todinav [9] is proposed a new method for optimization of the topology of engineering systems based on reliability allocation by minimizing the total cost. The present paper consists of a brief discussion of method of calculating some important reliability characteristic such as reliability function, failure frequency and renewal frequency. A yarn production plant situated in Himachal Pradesh (India) is chosen for study. Here, the production of combed sliver, a part of a yarn production system has been discussed in detail. The 0307-904X/$ – see front matter 2010 Elsevier Inc. All rights reserved. doi:10.1016/j.apm.2010.02.021 * Corresponding author. E-mail address: savitaphd@rediffmail.com (S. Garg). Applied Mathematical Modelling 34 (2010) 3300–۳۳۰۸ Contents lists available at ScienceDirect Applied Mathematical Modelling journal homepage: www.elsevier.com/locate/apm combed sliver production system further consists of four sub-systems blow room (B), carding machine (C), unilap machine (U) and comber machine (M), all working in series. Sub-system M is having multiple units working in parallel. The sub-system C is a 5-out-of-12: G system i.e. there are 12 carding machines working in parallel and the system works till there are at least 5 carding machines in good and operating state. Combed sliver production sliver fails either when there remain only four carding machines in working position, or sub-system B or U comes to failed state. When there remain only four carding machines are in working state, the system is under breakdown and the collective repair (including corrective and preventive maintenance) of all the carding machines is performed. In routine, normally eight or ten units remain in working states. The twelve carding machines are repaired with the help of ‘r’ repairmen where (r < 12). The optimum value for ‘r’ is calculated which maximizes the steady state availability of the system operating with ten or more carding machines. The production capacity of the plant is 34.56 tones combed yarn per day at optimum level. The target of the management to produce 29 tones combed yarn per day. This target can be achieved if at least ten carding machines remain in operative state. With this consideration, the performance of the system is examined. Numerical analysis is carried out making use of software package MATLAB. 2. The system 2.1. System description There are four machines in the combed sliver production system. The first machine is the blow room. The raw cotton that arrives in the mill is in the form of hard pressed bales contains a lot of impurities. This cotton is fed manually into the blow room where opening, cleaning and removal of heavy particles, dust etc. of cotton is done. Cleaned fiber in sheet form, from the blow room is fed to the carding machines. Carding machine once again individualize and cleans the cotton fiber laps, remove neaps, short fiber ends and delivers compact carded sliver. Then unilap machine is used for processing the carded sliver transforming it into laps. This process helps in getting a good quality of comber material. Finally these laps are loaded on comber machine which further removes short fibers and remaining neaps, thus giving a fine combed sliver. Undergoing all these processes serially, we get a combed sliver. Fig. 1 gives the schematic flow chart of the combed sliver production process. The mathematical modeling is carried out for these machines that are prone to failure. 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا