دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت درآمد، گزارش سالانه و مقایسه پذیری حسابداری – Ccsenet 2016

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت سود، گزاراش سالانه و مقایسه پذیری حسابداری به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله مدیریت سود، گزارش سالانه و مقایسه پذیری حسابداری
عنوان انگلیسی مقاله Earnings Management, Annual Report Patch and Accounting Comparability
رشته های مرتبط حسابداری، حسابداری مالی، حسابداری مدیریت
کلمات کلیدی مدیریت سود واقعی (REM)، مدیریت سود تعهدی (AEM)، گزارش سالانه، مقایسه پذیری حسابداری
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله دارای مشکلات ویرایشی میباشد.
نشریه Ccsenet
مجله مجله بین المللی تجارت و مدیریت – International Journal of Business and Management
سال انتشار ۲۰۱۶
کد محصول F766

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات حسابداری

  

فهرست مقاله:

چکیده

مقدمه

مرور منابع

اثرات اقتصادی نجدید ارایه صورت های مالی ( گزارش دهی)

تجدید ار ایه صو رت های ما لی( کزارش) و کیفیت اطلاعات حسا بد ا ر ی

عوامل موثر برمقایسه پذیری

تحلیل نظری و توسعه فرضیه

طرح تحقیق

انتخاب نمونه و داده ها

متغیر های طراحی و مدل تحقیق

مقایسه پذیری حسا بداری

مدیریت سود

گزا رش سا لا نه

سایر متغیر های شاهد

مدل تحقیق

تحلیل تجربی

اماره های توصیفی

تحلیل رگرسیون چند گانه

اثر مدیریت سود واقعی برای گزارش پچ

ازمون استواری

تست استواری مدیریت سود

نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱- مقدمه
یک گزا ر ش، پدیده ای منحصر به فرد در بازار سرمایه چین است. دانشمندان و محققان چینی اغلب آن را به عنوان تجدید ارایه صو ر ت های مالی در مطالعه مسائل مربوط به یک گزا ر ش دانسته و به مطالعه پدیده گزا ر ش دهی در بازار سرمایه چین بر اساس مرور منابع خارجی در مورد تجدید ارایه صو ر ت های مالی میپردازند، با این حال آن ها این موضوع را رد نمی کنند که هنوز تفاوت هایی بین تجدید ارایه صو ر ت های مالی و گز ا ر شا ت مالی وجود د ا ر د. گزا ر ش های مالی شر کت های پذیرفته شده در بورس امریکا به طور عمومی از طریق سیستم داده های الکترونیک SEC(EDGAR) افشا می شوند. وقتی که تجدید ارایه صو ر ت های مالی انجام شد، گز ا ر شا ت مالی تحدید ارایه شده جای گز ا ر شا ت مالی اولیه توسط شر کت های پذیرفته شده را می گیرند و این در حالی است که شر کت های چینی پذیرفته شده معمولا اقدام به تصحیح گزارشات مالی اولیه از طریق انتشار گز ا ر شا ت موقتی نظیر گزا ر ش مکمل،گارش اصلاح و گزا ر ش تکمیل و تصحیح می کنند. گز ا ر شا ت مالی اولیه قابل جایگزین نمی شوند از این روی این مطالعات نشان می دهند که پیاده سازی مدیریت سود می تواند منجر به یک گزا ر ش قطعه ای شود گزا ر شی که اثراتی را بر روی کیفیت اطلاعات حسا بد ا ر ی د ا ر د با این حال مطالعات موجود نشان می دهند که رابطه مدیریت سود تعهد ی و گزا ر ش و اثر گزا ر ش بر روی کیفیت اطلاعات حسا بد ا ر ی کم تر توسط سرمایه گذاران درک شده است( نظیر ERC). رابطه مدیریت سود واقعی و گزا ر ش و اثر گزا ر ش بر روی کیفیت اطلاعات حسا بد ا ر ی به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله، از مدیریت سود، گزا ر ش و مقایسه پذیری حسا بد ا ر ی در چارچوب تحقیقاتی برای مطالعه اثر فعالیت های مختلف مدیریت سود برای گزا ر ش و بررسی اثر گز ا ر شا ت بر روی کیفیت اطلاعات حسا بد ا ر ی استفاده می کند. ما بر این باوریم که این مطالعه به سرمایه کذاران و شر کت ها در درک بهتر کیفیت اطلاعات حسا بد ا ر ی و بازار سرمایه چین کمک کرده اثر معنی داری برروی تقویت نظارت بر مدیریت سود و گزارشات د ارد.
ادامه این مقاله به صو ر ت زیر سازمان دهی شده است. بخش ۲ مربوط به مرور منابع و مقدمه است. بخش سوم مربوط به تحلیل نظری و فرضیات تحقیق تجربی است. بخش چهارم به توصیف طرح تحقیق می پردازد. بخش پنجم مربوط به ارایه نتایج تحلیل تجربی است. بخش ششم شامل نتیجه گیری است.
۲- مرور منابع
کینی و مگ دنیل(۱۹۸۹)به این نتیجه رسیده اند که شر کت های نمونه که سود را به طور فصلی در دوره های قبلی تجدید ارایه کرده اند، دارای یک مقیاس کوچک تر، سود اوری کم تر، نسبت بدهی بالا، رشد کند و سایر ویژگی های اقتصادی مربوط به سایر شر کت ها در یک صنعت می باشند. چن(۲۰۰۵) خاطر نشان کرده اند که وقتی عملکرد شر کت ها بدتر می شود، رشد سود ناخالص کند تر شده، نسبت بدهی افزایش می یابد و کیفیت افشای اطلاعات نسبتا ضعیف تر می شود. ابوت، پارگر و پیترز(۲۰۰۴) و لی و چن(۲۰۰۶) به این نتیجه رسیده اند که کمیته حسابرسی و تجدید ارایه صو ر ت های مالی، یک همبستگی منفی معنی دار را نشان می دهد. الییسن و مسیر(۲۰۰۰) به این نتیجه رسیده اند که در صو ر ت تنظیم استاند ا ر د های کنترل داخلی و عملکرد موثر، سطح هوشیاری و رقابت حسابرسان خارجی می تواند بر تجدید ارایه صو ر ت های مالی اثر داشته باشد. رامنوس، ماهر و فلمینگ(۲۰۰۸) به این نتیجه رسیده اند که تخصص صنعت حسابرسی می تواند به کاهش احتمال نجدید ار ا یه صو رت ها ی ما لی اثر داشته باشد. زاو (۲۰۰۷)، شانگ، زو و بای(۲۰۱۳) و ون، زانگ و لی(۲۰۱۲) نشان داده اند که کنترل و تعادل سیستم مستقل سهام داران می تواند یک نقش باز دارنده مهم را بر روی گزا رش سا لا نه داشته باشد. زانگ و ما(۲۰۱۱) و ما و ازنگ(۲۰۱۲) نشان داده اند که تمرکز مالکیت و درصد سهام در دست سهام داران می تواند اثرات منفی معنی دار بر روی یک گزار ش داشته باشد و این در حالی است که سهام در دست دولت به طور معنی داری موجب بهبود احتمال گزا ر ش دهی و انتشار کزارش و بین نسبت مدیریت سهام دار و ارایه یک رابطه U شکل می شود

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

A report patch is a unique phenomenon in China’s capital market. Chinese scholars often equate it to financial restatements in the study of issues about a report patch, and study the phenomenon of report patch on China’s capital market based on foreign literature reviews about financial restatements, but they do not deny that there are still some differences between the financial restatements and report patch. Financial reports of listed firms in the USA are publicly disclosed through the SEC’s electronic data system (EDGAR). When financial restatements happened, the restated financial reports take the place of the original financial reports by the listed firms, while Chinese listed firms primarily supplement and correct the original financial reports through publishing temporary reports, such as a supplementary report, a correction report and reports of supplement and correction. The original financial reports aren’t replaced, so these temporary reports are realistically called a “Report Patch”. (Wei & Wang, 2007; Wang & Wei, 2008). Existing studies show that implementing earnings management can lead to a report patch, the report patch can have an impact on accounting information quality, but existing studies only examine that the relationship of accrual earnings management and report patch, and the impact of a report patch on accounting information quality understood by investors (such as ERC). The relationship of real earnings management and report patch and the impact of report patch on accounting information quality itself have been researched systematically so far. This paper incorporates earnings management, report patch and accounting comparability into a research framework to study the effect of different earnings management activities to a report patch and the effect of the report patch on accounting information quality itself. We believe this study may help individual or corporate investors to better understand accounting information quality and Chinese capital market, also have more significant impact for regulatory authorities strengthening the supervision of earnings management and the report patch. The rest of this paper is arranged as follows. Section 2 discusses the literature review and commentary. Section 3 is the theoretical analysis and empirical research hypotheses. Section 4 describes the research design. Section 5 presents the empirical analysis results. Section 6 concludes.

۲٫ Literature Review

Kinney and McDaniel (1989) find that the sample companies that restate quarterly earnings in prior periods have a smaller scale, poor profitability, high debt ratio, slow growth and other economic characteristics relative to other companies in the same industry. Chen (2005) finds that when the performance of the patch companies is getting worse, gross profit grows slower, debt ratio is higher and the quality of information disclosure is relatively poor. Abbott, Parker and Peters (2004) and Li and Chen (2006) find that the Audit committee and Financial Statements Restatement (patch bulletin) shows a significant negative correlation. Eilifsen and Messier (2000) think that whether setting the internal controls and whether the internal control operates efficiently or not, the external auditor’s competence and diligence level can have an impact on the financial statements restatement. Romanus, Maher and Fleming (2008) find that the auditor’s industry expertise helps to reduce the likelihood of financial statement restatements. Zhou (2007), Shang, Zhou and Bai (2013) and Wen, Zhang and Li (2012) studies’ results indicate that checks and balance on a controlling shareholder independent director system can play an inhibitory effect on the annual report patch. Zhang and Ma (2011) and Ma and Zhang (2012) show that ownership concentration and the percentage of outstanding shares have a significant negative effect on the possibility of a report patch, while state-owned shares will significantly improve the possibility of a report patch being published, with the possibility between shareholding ratio of management and report patch presenting a U-shaped relationship.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا