دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی انواع ادراک مدیریت پروژه ساخت و ساز – الزویر ۲۰۰۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی سه نوع ادراک مدیریت پروژه ساخت و ساز به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: بررسی سه نوع ادراک مدیریت پروژه ساخت و ساز
عنوان انگلیسی مقاله: Three conceptual levels of construction project management work
رشته های مرتبط: مدیریت، مدیریت پروژه
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 
توضیحات ترجمه صفحات پایانی موجود نیست
نشریه الزویر (Elsevier)
مجله مجله بین المللی مدیریت پروژه (International Journal of Project Management)
کد محصول F73

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات معماری

 

بخشی از ترجمه فارسی:

چکيده:

استفاده وسیع از استاندارد های مدیریت پروژه برای ارزیابی و پیشرفت صالحیت حرفه ای، بر اساس یک دیدگاه عقالنی استوار است، که به موجب آن صالحیت، با ایجاد یک سری از ویژگیها و خصوصیات، به شکل موضوعات علمی از پیش تعریف شده، قابل مشاهده است. هنوز در مورد اینکه چطور و چگونه این خصوصیات توسط مدیریتهای پروژه در محل کار مورد استفاده قرار می گیرد، دانش بسیار کمی وجود دارد. در این مقاله، یک کاوش ابتدایی از روش های مدیریت پروژه در درک و انجام کارشان، را گزارش می کنیم. ما مطالعات پدیده نگاری از طراحان موتور اتومبیل را دنبال می کنیم که یافتند که ساختار معنایی اصلی از تصورات مردم در مورد کارشان، صالحیت و قابلیت آنها را، در کار ایجاد می کند. با توجه به مصاحبه ای که ما با ۰۳ مدیر پروژه در کارخانه جات تولیدی انگلستان ما سه برداشت اصلی متفاوت را از کار مدیریت پروژه به دست آوردیم. هر دیدگاه یک تمرکز اصلی متفاوت و یک سری ویژگی های کلیدی متفاوت دارد که برای مدیران پروژه اتفاق می افتد، زمانی که تجربه و اجرای کارشان، که یک نظم بهتری از سه شکل کامال متفاوت از صالحیت مدیریت پروژه را منعکس می کند. یافته ها یک فرصتی از یک دیدگاه جدید برای ارزیابی و بهبود صالحیت حرفه ای، پیشنهاد می کند که دیگاههای موجود را که بر اساس استاندارد هستند، تکمیل می کند. اشخاصی که قادر به نشان دادن درکشان از اصول مدیریت پروژه موجود در این استانداردها می باشند، به طور حرفه ای به عنوان مدیران پروژه، صالحیت الزم را دارند. این موضوع اصطالحا از یک دیدگاه منطقی پیروی میکند که به موجب آن صالحیت مدیریت به عنوان مجموعه ویژه ای از محیط های دانش مستقل از محتوا و اشخاص، تعریف شده است. هنوز، دانش کمی در مورد اینکه چطور و چگونه این ویژگی ها توسط مدیران پروژه در انجام کارهایشان استفاده می شود، وجود دارد. در قسمت اول این مقاله، ما دو دیدگاه های سنتی را برای مطالعه و تعریف صالحیت مدیریت پروژه مرور می کنیم. ما بحث می کنیم که استاندارد های مدیریت پروژه حاصل، واقعا صالحیت مدیران پروژه را در محیط های کاری به دست نمی آورند. ما برای این موقعیت در مطالعات اولیه، مطالب پشتیبانی کننده ای یافتیم که هیچ ارتباط مشخصی بین کار مفید و موثر محیط کاری و استاندارد های مدیریت پروژه را نیافته بودند. [۱] دیدگاه تفسیری ارائه شده توسط سندبرگ )۲٫۷( را بر اساس اصول پدیده نگاری به جهت تحقیق در روشهای تجربی مدیران پروژه در مورد درک و تجربه کار آنها و دریافت و درک صالحیت های آنها در کار را، پیشنهاد می کنیم. ما متدها و نتایج مطالعاتمان را بر روی ۰۳ مدیر پروژه در کارخانجات تولیدی انگلستان توضیح می دهیم و با بحثی از مفاهیم و دالیلی از یافته هایمان را بر اساس تجربه و تحقیق نتیجه گیری می کنیم. ۷٫دورنمای تئوریکی ۲-۱دیدگاههای عقلی برای صالحیت در کار دو دیدگاه اصلی برای مطالعه و تحقیق صالحیت در کار وجود دارد. که کارگر محور و کار محور محسوب می شود.[۲,۳] دیدگاه کارگر محور، کارگر را به عنوان نقطه آغاز حرکت در نظر می گیرد و بر روی ویژگی های کارگران، مثل دانش، مهارت ها، توانایی ها و صفات شخصی تاکید دارد[۳]. از آنجایی که کارهای متفاوت نیازمند صالحیتهای متفاوتی هستند، دیدگاه کارگر محور به دلیل بسیار عام وکلی بودن و مستقل از مفهوم بودن، مورد انتقاد قرار گرفته است[۴]. در مقابل، دیدگاه کار محور، کار را به عنوان آغاز حرکت در نظر می گیرد و با کار به عنوان موجودی مستقل از کارگر و قابل تعریف در زمینه های نیازمندیهای تکنیکی و مهارتهای کاری، برخورد می کند[۵]. طرفداران این دیدگاه استدالل می کنند که با شناخت فعالیت های کاری که مرکز انجام کار خاصی است و سپس انتقال این فعالیتها به ویژگی های شخصی، توضیحات جزئی تر و عینی تری از صالحیت می تواند ایجاد شود و بنابراین بر مشکل اصلی بسیار عام بودن دیدگاه کارگر محور، به طور گسترده ای می توان غالب شد. به هر حال انتقال توصیفات فعالیتهای کاری به ویژگی های کارگران مشکل است و این سوال پیش می آید که آیا لیستی از فعالیتهای کاری می تواند برای نشان دادن تمام خصوصیات مورد نیاز مناسب و کافی باشد[۶]. ۱٫معرفی افزایش سریع مدیریت پروژه به عنوان یک نظام حرفه ای، موجب ایجاد یک تعداد از استاندارد های خوب تنظیم شده گردیده است که حیطه عمل نظام را تعریف می کند و لوازم، تکنیکها و دیدگاه های آنرا توصیف می کند. اکنون این استانداردها به طور گسترده ای برای ارزیابی صالحیت حرفه ای و نیز بهبود و تایید آن مورد استفاده قرار می گیرند. آنها بر مبنای این فرض استوارند که فرض شده است، ۳ ۲-۲دیدگاههای تفسیری در مورد صالحیت در کارها و پدیده نگاری برای غلبه بر انتقادات وارد بر این دو دیدگاه عقلی، سند برگ [۲,۷] یک دیدگاه تفسیری متغیر را برای درک صالحیت در کار بر مبنای اصول پدیده نگاری ایجاد کرد. با تعریف یک دیدگاه تحقیقی “نگاشت و گسترش روش های متفاوت کیفی که در آن تجارب مردم، تصور کردن، درک کردن و دریافتن دیدگاههای مختلف و پدیده های اطراف آنها در جهان“ [۸,p31]. پدیده نگاری برای اولین بار در دهه ۱۷۲۳ برای درک بهتر یادگیری های آکادمیک مورد استفاده قرار گرفت. این دیدگاه از آن زمان به طور گسترده ای برای بیان و توصیف اینکه چگونه معلمان و دانش آموزان می توانند یادگیری و تدریس را درک کرده و تجربه کنند [۹,۱۰]، مورد استفاده قرار گرفته است. در سالهای اخیر پدیده نگاری شروع به دست آوردن حامیانی در خارج از محدوده تحقیق علمی و آکادمیک در زمینه هایی مثل سالمت [۱۱]، آزادی آکادمیکی[۱۲]، مدیریت[۱۳] و بطور قابل مالحظه تری در صالحیت انسانی در کار [۲,۷] نموده است. مطالعه پدیده نگارانه سند برگ در مورد طراحان موتور اتومبیل، بدست آورد که تصور یک کارگر از کارش، یک عملکرد تکاملی در ایجاد صالحیت دارد که در آن “ساختار معنایی اساسی تصورات کارگران از کارشان، صالحیت انسان را تشکیل می دهد”[۷,p20] . به عالوه، مطالعه وی نشان داد که تفاوت ها در درک و فهم در بین اشخاص، می تواند سلسله مراتبی از صالحیت را در زمینه های پیشرفته ای از درک کاری ایجاد کند. مرکزی ترین فرضیه ی متدولوژیکی این است که “… صالحیت ابتدا یک سری از ویژگی های خاص نیست. در عوض دانش، مهارتها و سایر ویژگی های استفاده شده در انجام کار مقدم هستند و بر مبنای دیدگاههای آنها از کار می باشند.” اینجا دیدگاه اشاره به روش های اشخاص از تجربه و دید آنها نسبت به جهانشان دارد” [۷,p12] 7.0صالحیت مدیریت پروژه مطالعات موجود در زمینه صالحیت مدیریت پروژه از یکی یا هر دو دیدگاه منطقی توضیح داده شده در باال، پیروی می کنند. یک رشته از تحقیقات دیدگاه کار محور را در نظر می گیرند و اساسا بر بهبود استانداردهای مدیریت پروژه تمرکز دارند [۱۴]. این استانداردها، ابتدا بر اساس بررسی عقاید متخصصان، شامل کار فرمایان و وکالی حرفه ای، گسترش داده شده اند[۱۵,۱۶]. رشته دوم که دیدگاه کارگر محور را در نظر می گیرد، تعریف سری هایی از ویژگی های شخصی عام از صالحیت مدیران پروژه را جستجو میکند که این مبحث را منعکس می سازد که یک مدیر پروژه صالحیت دار، نیازمند چیزی بیش از تسلط بر دانش “سخت” و مهارتهای توضیح داده شده در استاندارد های مدیریت پروژه است[۱۷,۱۸]. ایجاد لیست هایی از ویژگی های شخصی “نرم” مورد نیاز مدیران پروژه صالحیت دار، در بسیاری از متون و گزارش های تحقیقی منتشر شده است[۱۹,۲۱]. به ۴ عالوه بر اساس مشاهده و تجربه، یک تعداد از کارها در چهارچوبی خاص وجود دارد [۲۲,۲۶]. با جدا کردن مدیران پروژه از فعالیت های کاری آنها، توصیف غیر مستقیمی از ویژگی های خارج از متن – چه اجزای”سخت”یک استاندارد یا خصوصیات “نرم”پنهان شده در ویژگی های شخصی- پیش نیاز هایی را برای آنچه که مدیران پروژه صالحیت دار باید بدانند و انجام دهند از اینکه چگونه و چطورآنها از این ویژگی ها در محیط کاری استفاده خواهند کرد، متمایز می سازد. به خصوص در بعد ضمنی صالحیت که در محیط کاری آشکار است، نادیده گرفته شده است [۲۷]. از آنجایی که مدیریت پروژه در نظام عملی، باالتر از نظام تئوری است، صالحیت ضمنی مدیران پروژه و ظرفیت آنها برای یکپارچه سازی و ارتباط موثر بین دانش ضمنی و صریح به کارشان نبایستی صرفنظر شود. بنابراین، یک موقعیت روشن برای اعمال یک دیدگاه تفسیری پدیده نگاشتی، برای نشان دادن روش های تجربی مدیران پروژه از طریق درک کردن و تجربه کردن کارشان، وجود دارد و بنابراین برای فهمیدن و درک صالحیت آنها در انجام کارشان الزم است. ۳٫روش ۳-۱انتخاب نمونه نمونه این تحقیق شامل ۰۳ مدیر پروژه انتخاب شده از بین ۱۷ کارخانه تولیدی در انگلستان است. هدف این تحقیق نشان دادن ایده های مدیران پروژه در کارشان با معیار های انتخاب نمونه و به جهت اطمینان یافتن از اینکه ماهیت و محتوای پاسخ گویان کار با هم هماهنگ است، تنظیم شده است. برای مثال آنها همگی، از کارخانجات تولیدی ای هستند که معموال پیمانکارهای اصلی بوده و آنها مسئول اجرای پروژه جاری بر اساس شرایط قرارداد اصلی امضاء شده بین کارخانه آنها و صاحب پروژه تحت تولید می باشند. آنها معموال در سایت همراه با یک تیم پروژه، پیمان کارهای فرعی و تولید کنندگانی که برای اجرای این پروژه استخدام شده بودند، کار می کردند. پروژه هایی که آنها بر روی آن کار می کردند بسیار پیچیده یا جدید که شامل تکنولوژی باال باشد، نبودند. این معیارها برای ایجاد محتوای پایدار تری برای دست یابی به صالحیت های مدیران پروژه در کارشان، انتخاب شدکه به هر حال تعمیم یافته های تحقیق را نیز که در انتهای مقاله بحث شده است، محدود کرده است. جدول یک، خالصه ای از اطالعات جمعیت شناسی نمونه ها را لیست می کند. اندازه نمونه توسط اشباع تئوریکی بدست آمد[۲۸]. که به موجب آن ایده های موجود بین پاسخ گویان منجر به کشف هیچ ویژگی مفهومی جدیدی نشد. مشابه با مطالعات پدیده نگارانه پیشین [۷]، اشباع تئوریکی پس از تقریبا ۷۳ مصاحبه بدست آمد و تا درجه اطمینان باالتری با ۱۳ تا اضافه تر، تایید و تصدیق شد. ۵ ۳٫۲ جمع آوری داده ها با پیروی از دیدگاه پدیده نگارانه [۷,۲۹] داده ها با مصاحبه های آزاد و عمیق، جمع آوری شد. مصاحبه پدیده نگارانه بر روی آشکارسازی روش های پاسخ گویان)آنهایی که مورد مصاحبه قرار گرفته اند(، از درک و تجربه یک پدیده مشخص تمرکز دارد نسبت به اینکه جوابهای آنها را به جنبه های از پیش تعیین شده پدیده، توسط محققان محدود کند. ویژگی های اصلی مصاحبه پدیده نگارانه، استفاده کردن از پیش نویس سواالت اساسی و سواالت بعدی پشتیبان می باشد. جدول ۷ راهنمای مصاحبه استفاده شده در این مطالعه را به صورت جزء به جزء نوشته است. در این تحققیق سواالت اصلی، به جهت درک اینکه تصورات پاسخ گویان از کار مدیریت پروژه، چیست وضع شد و سواالت پشتیبان به این جهت مطرح شده بود که از پاسخ گویان خواسته شده بود تا به دقت جدول۱: خالصه ای از اطالعات آماری نمونه ها شرح داده و نشان دهند که منظور از گزارشات آنها در موقعیت های اصلی چیست. به عبارت دیگر آنها کار را چطور درک می کنند و سواالت پشتیبان نیز در تمام مصاحبه ها استفاده شد. نه تنها پشتیبانی در سواالت اصلی و متناوب به کار رفت؛ بلکه نشان دادن معنای گزارشات مختلف یا توضیحات داده شده توسط پاسخ گویان نیز به کار گرفته شد. سوال کردن ثابت از پاسخ گویان برای استخراج کردن معانی در برگیرنده و چک کردن صحت گزارشات آنها در ارتباط مداوم، به کار گرفته شده است. سواالت متناوب و متغیر لیست شده در جدول ۷ زمانی مورد استفاده قرار می گرفت که پاسخ گویان عکس العمل و پاسخ کمی به سواالت اصلی می دادند، یا مثال زدن یا توضیح دادن بیشتر را مشکل می پنداشتند. سواالت انتهایی به پاسخ گویان اجازه می داد تا مجددا برداشت خود را از مدیریت پروژه منعکس کنند. همه مدیران پروژه در مکان کاری پروژه ی در حال اجرایشان مورد مصاحبه قرار گرفتند. هر مصاحبه بین یک تا دو ساعت طول کشید. تمام مصاحبه ها بر روی نوار صوتی ضبط شد و کلمه به کلمه بازنویسی شد. نوشته ها نیز در طول مصاحبه و هم بعد از هر مصاحبه جمع آوری شدند. ۶ ۳٫۳ آنالیز داده ها ۱۳ مصاحبه اول با استفاده از یک برنامه کدگذاری ایجاد شده به طور قیاسی، بر اساس نوشته های مصاحبه و دانستن پایه و مبنا از داده های بدست آمده در طول فرآیند بازنویسی، کد گذاری شد. این کد گذاری به ما کمک کرد تا مطالب را خالصه کنیم و با داده ها بیشتر آشنا شویم و برنامه کدگذاری بینش مفیدی را برای تشخیص اینکه پاسخگویان چه مسائلی را به عنوان دیدگاههای مهم از کار مدیریت پروژه در نظر گرفتند، مهیا کرد. آنالیز بدست آمده از بازنوشته های تمام مصاحبه ها از اصول دیدگاه پدیده نگاری تبعیت کرد[۸,۳۰]. به ویژه آنهایی که از دیدگاه پیشرو سندبرگ برای درک صالحیت در کار اقتباس شده بود، که شامل یک فرآیند تکراری مداوم و متغیر بین این که مدیران پروژه چه درکی از کارشان داشتند و اینکه آنها چگونه از آن کار برداشت کرده بودند، در زیر توضیح داده شده است. ابتدا، ما هر رونوشت را چندین بار مطالعه کردیم تا با رونوشت آشنا شویم و سعی کردیم تا برداشت کلی هر مدیر پروژه را بفهمیم. سپس ما ابتدا مدیران پروژه را بر مبنای برداشت های کلی آنها دسته بندی کردیم. دراین فاز، دو برداشت کلی بدست آمد: یکی که بر برنامه ریزی و سازمان دهی کار اجرایی در سایت تمرکز داشت و دیگری بر پیش بینی و اداره مشکالت تمرکز داشت. ثانیا، ما تمامی بازنوشته ها را مجددا مطالعه کردیم تا به طور سیستماتیک بررسی کنیم که، برای چه همه ی مدیران پروژه در به تصویر کشیدن کارشان نه تنها بر روی جمع آوری گزارشات مربوط به جنبه های ضروری کارشان تمرکز دارند، بلکه بر روی مفهوم و معنای یک گزارش ویژه در ارتباط با محتوای درج شده آن نیز تمرکز دارد. با پیروی از این تفسیر اولیه از هر رونوشت، ما آنالیز را از مدیران پروژه انتقال دادیم. ابتدا در بین هر یک از گروهها و سپس بین دو گروه، برداشتهای مدیران پروژه را با هم مقایسه کردیم. این فرآیند منجر به برخی دسته بندی های مجدد شد. مخصوصا، مقایسه در بین گروهی که بر روی برنامه ریزی و سازمان دهی کار اجرایی تمرکز داشت، باعث تقسیم آن به دو گروه جدید شد: یکی بر روی برنامه ریزی وکنترل کردن جزئیات کار در سایت تمرکز داشت و دیگری بر روی سازماندهی و هماهنگ سازی تمرکز داشت. ثالثا، ما تمام رونوشت ها را مجددا آنالیز کردیم ولی در زمینه هایی که چطور هر مدیر پروژه از کارش برداشت می کند، پس از این که ما هر رونوشت را آنالیز کردیم، ما مدیران پروژه را با یکدیگر اول در خود گروه و سپس بین گروهها مقایسه کردیم. مجددا این فرآیند باعث شد که برخی از مدیران پروژه از یک گروه به گروه دیگر انتقال داده شوند. اشخاص با تشخیص اینکه تمرکز اصلی آنها بر چیست و این که چگونه آنها از آنچه که به عنوان یک مسئله مهم در اجرای کارشان برداشت می کنند، گروه بندی و مجددا گروه بندی شدند. ۷ در نهایت برای بررسی متقابل و پایدار سازی بیشتر برداشت های تشخیص داده شده، ما تمامی رونوشت ها را مجددا آنالیز کردیم و با تمرکز بر اینکه هر مدیر پروژه چگونه برداشت می کند و چطور آنها از کارشان برداشت می کنند، به آنالیز خود ادامه دادیم.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract The widespread use of project management standards for professional competence assessment and development is based on a rationalistic approach, whereby competence is seen as constituted by a pre-defined set of attributes in the form of knowledge topics. Yet little is known about whether and how these attributes are used by project managers in the workplace. In this paper we report an empirical exploration of project managers’ ways of conceiving and accomplishing their work. We follow Sandberg’s [Sandberg J. Human competence at work: an interpretative approach. Go¨teborg (Sweden): Bas; 1994; Sandberg J. Understanding human competence at work: an interpretative approach. Acad Manage J 2000;43(1):9–۲۵٫] phenomenographic study of automobile engine designers that found that the basic meaning structure of people’s conceptions of their work constitutes their competence at work. From our interviews with 30 project managers in UK construction firms, we identify three different basic conceptions of project management work. Each conception has a different main focus and a different set of key attributes that appeared to project managers when experiencing and accomplishing their work, reflecting a hierarchical arrangement of three distinctly different forms of project management competence. The findings offer an opportunity for a new approach to professional competence assessment and development that complements existing standards-based approaches. 2006Elsevier Ltd and IPMAAll rights reserved. Keywords: Project management competence; Standards; Conceptions; Phenomenography 1. Introduction The rapid rise of project management as a professional discipline has given rise to a number of well-established standards that define the scope of the discipline and describe its tools, techniques and concepts. These standards are now widely used for professional competence assessment, development and certification. They are based on the assumption that individuals who are able to demonstrate their understanding of the principles of project management embodied in the standards are deemed to be professionally competent as project managers. This follows a so-called rationalistic approach, whereby management competence is pre-defined as a specific set of knowledge areas independent of context and individual. Yet, little is known about whether and how these attributes are used by project managers in accomplishing their work. In the first part of this paper we review the two traditional approaches to researching and defining project management competence. We argue that the resulting project management standards do not actually capture project managers’ competence in the workplace. We find support for this position in empirical studies that have found no significant relationship between effective workplace performance and project management standards [1]. We suggest an alternative, interpretive approach developed by Sandberg [2,7] based on the principles of phenomenography, in order to explore practicing project managers’ ways of conceiving and experiencing their work and understand their competence at work. We describe the methods and results of our study of 30 project managers in the UK construction firms, and conclude with a discussion of the implications of our findings for practice and research. * Corresponding author. Tel.: +44 1234 751122; fax: +44 1234 751806. E-mail address: d.partington@cranfield.ac.uk (D. Partington). www.elsevier.com/locate/ijproman International Journal of Project Management 24 (2006) 412–۴۲۱ INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT 2. Theoretical background 2.1. Rationalistic approaches to competence at work There are two principal rationalistic approaches to studying competence at work, namely worker-oriented and work-oriented [2,3]. The worker-oriented approach takes the worker as the point of departure, and emphasises workers’ attributes such as knowledge, skills and abilities and personal traits [3]. Since different work requires different competences, the worker-oriented approach has been criticised as being too generic and context-independent [4]. In contrast, the work-oriented approach takes work as the point of departure, and treats work as existing independently of the worker, definable in terms of the technical requirements of work tasks [5]. Advocates of this approach argue that by identifying work activities that are central for accomplishing specific work and then transforming those activities into personal attributes, more concrete and detailed descriptions of competence can be generated, and thus the main problem of the over-generic worker-oriented approach can be largely overcome. However, it is difficult to transform descriptions of work activities into workers’ attributes, and it is questionable whether a list of work activities can be sufficient for indicating all the attributes required [6].

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا