دانلود رایگان ترجمه مقاله عضله اسکلتی PLIN3 و PLIN5 سرئین فسفریک شده در استراحت و بعد از لیپولیز – NCBI 2013

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PLIN3 و PLIN5 ماهیچه های اسکلتی در حالت استراحت و پس از لیپولیز در طی تحریک آدرنرژیک یا کنتراکتیل سرین فسفوریله می باشند به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله PLIN3 و PLIN5 ماهیچه های اسکلتی در حالت استراحت و پس از لیپولیز در طی تحریک آدرنرژیک یا کنتراکتیل سرین فسفوریله می باشند
عنوان انگلیسی مقاله Skeletal muscle PLIN3 and PLIN5 are serine phosphorylated at rest and following lipolysis during adrenergic or contractile stimulation
رشته های مرتبط زیست شناسی، میکروبیولوژی و علوم سلولی و مولکولی
کلمات کلیدی ADRP، ورزش، لیپولیز، OXPAT، TIP47
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه NCBI
مجله گزارش های فیزیولوژیکی – Physiological Reports
سال انتشار ۲۰۱۳
کد محصول F632

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات زیست شناسی

  

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
روش ها
حیوانات
تهیه نمونه
انکوباسیون اپی نفرین
انقباض تحریک شده
تهیه نمونه
فعل و انفعالات پروتئین
فسفوریلاسیون پروتئین
لکه گذاری غربی
آنتی بادی ها
تحلیل هیستوشیمی
تصویر برداری و آنالیز
آماره نتایج
محتوی قطره لیپید 
فعل و انفعالات پروتئینی
فسفوریلاسیون سرین پروتئین
بحث
چشم انداز های آینده

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 مقدمه
تری گلیسیرید بین ماهیچه ای بیانگر یک منبع انرژی مهم است که درطی ورزش از طریق ترکیبی از سیگنال های متابولیک درونی و هورمونی خروجی منتشر می شود. با این حال مکانیسم های دقیق تنظیم کننده تجزیه IMTG در طی ورزش به خوبی شناخته نشده استو IMTG ها در ارگانل های فعال متابولیکی ذخیره می شوند که موسوم به قطرات لیپید توسط تک لایه فسفولیپید با طیف وسیعی از پروتئین ها محصور می شود( لاندوس و همکاران ۱۹۹۹، باتز و همکاران ۲۰۰۸). شواهد نشان می دهد که تنظیم لیپولیز ماهیچه اسکلتی با اثرات متقابل پروتئین-پروتئین بر روی سطح قطره لیپید تعدیل می شود. به طور ویژه، یک دسته از پروتئین های قطره لیپیدی موسوم به پروتئین های PLIN، به صورت کاندید در تعدیل هیدرولیز IMTG در نظر گرفته شده است. تا کنون تحقیقات در زمینه نقش PLIN ها بر بافت های چربی تاکید داشته اند با این حال تحقیقات اخیر در زمینه ماهیچه های اسکلتی موید نقش پروتئین های PLIN در تنظیم تجزیه IMTG می باشند( ماکپرسون و همکاران ۲۰۱۲).
خانواده PLIN متشکل از پنج عضو می باشد که هر عضو دارای توزیع بافتی منحصر به فرد بوده و نقش منحصر به فردی در متابولیسم لیپید سلولی دارد( ولینز و همکاران ۲۰۰۶، هسی و همکاران ۲۰۱۲).PLIN1 یک عضوی از این خانواده است که نقش آن در تنظیم لیپولیز تعیین شده است با این حال تنها در بافت چربی بیان می شود. به طور ویژه PLIN1،فعالیت لیپاز محدود کننده سرعت را محدود می کند( براسمل و همکاران ۲۰۰۰، سوز و همکاران ۲۰۰۲، تامسی و همکاران ۲۰۰۳). تحت شرایط لیپولیتیک، گفته می شود که فسفوریلاسیون سرین وابسته به کیناز پروتئین A از PLIN1 ، لیپولیز را با ازاد سازی CGI-58 شروع کرده و از این روی ATGL را فعال می کند( اگان و همکاران ۱۹۹۰). به علاوه، فسفوریلاسیون PLIN1 برای استفاده از لیپاز های حساس به هورمون به قطرات لیپید از طریق اتصال به PLIN1 لازم است. ماهیچه اسکلتی، PLIN1 را بیان نمی کند.
گزارش شده است که PLIN2,3,5 نقش مهمی در تنظیم لیپولیز در ماهیچه اسکلتی ایفا می کند( مک پرسون و همکاران ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، پیترز و همکاران ۲۰۱۲). PLIN2، یک قطره لیپیدی غالب در ماهیچه اسکلتی است. اگرچه دانش PLIN3 در ماهیچه اسکلتی نادر است، کار های اخیر نشان داده است که ATGL با PLIN2, 3, 5 در ماهیچه موش ها فعل و انفعال دارد(مگک پرسون و همکاران ۲۰۱۳). فعل و انفعال این پروتئین ها نشان می دهد که PLIN2, PLIN3 و PLIN3 در تنظیم فعالیت ATGL نقش دارد. با این حال، حالت فسفوریلاسیون PLIN باقی مانده هنوز در ماهیچه اسکلتی بررسی نشده است. مکان فسفوریلاسیون برروی PLIN2، PLIN3 شناسایی نشده است وبرخی شواهد نشان می دهد که PLIN3 سوبسترایی برای فسفوریلاسیون PKA است.. امکان این وجود دارد که فسفوریلاسیون PLIN2, PLIN3 و PLIN3 برای موقعیت یابی ATGL، CGL58 و HSL لازم است.
ورزش منجر به فعال سازی کیناز های ماهیچه های اسکلتی مختلف شده است که همه آن ها نقش مهمی در تنظیم سرعت لیپولیز ایفا می کنند. افزایش غلظت اپی نفرین منجر به فعال سازی PKA می شود در عین حال انقباض موجب افزایش سطوح کلسیم بین عضله ای و فعال سازی CaMK و ERK می شود. استفاده از ATP در طی انقباض منجر به افزایش سطح AMP و تحریک AMPK می شود. انقباض و اپی نفرین موجب فعال سازی لیپاز حساس به هورمون ماهیچه اسکلتی با اثرات افزایشی شده و این نشان می دهد که اپی نفرین و انقباض موجب فعال سازی HSL از طریق مکانیسم های سیگنالینگ مختلف می شود( اسپریت و همکاران ۱۹۸۶، هاپ و پالمر ۱۹۹۰). در این مطالعه، ما به بررسی اثرات جداگانه و اثرات ترکیبی اپی نفرین و انقباض بر روی اثرات متقابل PLIN- لیپاز و نیز فسفوریلاسیون می پردازیم. موش های ایزوله شده به یکی از گروه های سی دقیقه ای در شرایط برون تنی قرار گرفتند: ۱- استراحت ۲- تحریک متناوب۳- ۵ نانومول بر لیتر اپی نفرین ۴- تحریک متناوب و ۵ نانومول بر لیتر اپی نفرین. رسوب ایمنی پروتئین های سرین فسفوریله با لکه گذاری برای PLIN2, PLIN3, PLIN5, صورت گرفت که نشان داد PLIN2 تحت شرایط ازمایشی فسفوریله نمی شود. این اولین مطالعه ای است که نشان می دهد در کل موش ها PLIN3-5 سرین فسفوریله هستند. درجه فسفوریلاسیون سرین پس از تحریک انقباضی و ادرنرژیک ثابت باقی ماند. لکه گذاری قرمز روغن O بخش های ماهیجه برای محتوی لیپید یک کاهش زیادی را پس از هر وضعیت نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که در عضله اسکلتی، PLIN2، در حالت استراحت و یا تحریک لیپولیتیک، سرین فسفوریله نیست و این در حالی است که PLIN3-5 در حالت استراحت سرین فسفوریله می باشند و درجه فسفوریلاسیون با تحریک لیپولیتیک تغییر نمی کند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

Intramuscular triglycerides (IMTGs) represent an important energy source that can be mobilized during exercise through a combination of external hormonal (increased epinephrine) and internal metabolic signals (intracellular Ca2+ and metabolite concentrations). However, the exact mechanisms regulating IMTG breakdown during exercise are poorly understood. IMTGs are stored in metabolically active organelles known as lipid droplets that are encased by a phospholipid monolayer coated with a variety of proteins (Londos et al. 1999; Bartz et al. 2007). Evidence indicates that the regulation of skeletal muscle lipolysis is mediated by protein–protein interactions occurring on the lipid droplet surface (Prats et al. 2006; Macpherson et al. 2013). Specifically, a family of lipid droplet proteins, known as PLIN proteins, have emerged as likely candidates in mediating the hydrolysis of IMTGs (Brasaemle et al. 2004; Macpherson et al. 2013). To date, work investigating the role(s) of PLINs has focused on adipose tissue, however, recent investigations in skeletal muscle support a role for PLIN proteins in the regulation of IMTG degradation (Macpherson et al. 2012, 2013; Shaw et al. 2012; Shepherd et al. 2012, 2013). The PLIN family is composed of five members (PLIN1 through PLIN5) (Miura et al. 2002; Kimmel et al. 2010), each with a unique tissue distribution and potentially a unique role in cellular lipid metabolism (Wolins et al. 2006; Hsieh et al. 2012). PLIN1 is the only member of this family for which a specific role in regulating lipolysis has been determined, however, it is only expressed in adipose tissue. More specifically, in a basal state PLIN1 limits the activity of the rate-limiting lipase, adipose triglyceride (ATGL), by directly binding to its coactivator, CGI-58 (Brasaemle et al. 2000; Souza et al. 2002; Tansey et al. 2003; Miyoshi et al. 2006). Under lipolytic stimulation, initiated by catecholamines, it is believed that the protein kinase A (PKA)-dependent serine phosphorylation of PLIN1 initiates lipolysis by releasing CGI-58 and allowing it to bind to and activate ATGL (Egan et al. 1990; Granneman et al. 2007, 2009; Granneman and Moore 2008; Bezaire and Langin 2009). Further, phosphorylation of PLIN1 is required for hormone-sensitive lipases (HSL) recruitment to the lipid droplet through binding to PLIN1 (Wang et al. 2009). Skeletal muscle does not express PLIN1 and, thus far, similar roles for skeletal muscle PLIN proteins have yet to be determined. It has been suggested that PLIN2, PLIN3, and PLIN5 play a large role in regulating lipolysis in skeletal muscle (Macpherson et al. 2012, 2013; Peters et al. 2012; Shaw et al. 2012; Shepherd et al. 2012, 2013). PLIN2 is the predominant lipid droplet associated protein in skeletal muscle (Phillips et al. 2005) and PLIN5 is unique in that it is highly expressed in oxidative tissues (Wolins et al. 2006). Although knowledge of PLIN3 in skeletal muscle is scarce, recent work from our laboratory showed that ATGL interacts with PLIN2, PLIN3, and PLIN5 in isolated rat soleus muscle (Macpherson et al. 2013). These protein interactions suggest that PLIN2, PLIN3, and PLIN5 may have a role in the regulation of ATGL activity and therefore the initiation of skeletal muscle lipolysis. In adipose tissue, the reversible phosphorylation of PLIN1 is necessary for lipolytic activation (Su et al. 2003; Sztalryd et al. 2003; Marcinkiewicz et al. 2006; Miyoshi et al. 2006), however, the phosphorylation state of the remaining PLINs has yet to be investigated in skeletal muscle. A phosphorylation site has been identified on PLIN2 (serine 291) (Bartz et al. 2007), PLIN3 (serine 245) (Hickenbottom et al. 2004), and some evidence indicates that PLIN5 is a substrate for PKA phosphorylation (Wang et al. 2011). It is possible that the phosphorylation of PLIN2, PLIN3, or PLIN5 may be required to optimally position ATGL, CGI-58, and/or HSL for activation of lipolysis in skeletal muscle. Exercise leads to the activation of several skeletal muscle kinases, all of which may play into regulating the rate of lipolysis. Increased circulating epinephrine concentrations leads to the activation of PKA, while at the same time contraction increases intramuscular calcium levels and CaMK and ERK activation. The use of ATP during contraction also leads to increased levels of AMP, which activates AMPK. It is known that epinephrine and contraction activate skeletal muscle hormone-sensitive lipase (HSL) with additive effects, thus indicating that epinephrine and contraction activate HSL through different signaling mechanisms (Spriet et al. 1986; Hopp and Palmer 1990; Dyck and Bonen 1998; Donsmark et al. 2003, 2005; Langfort et al. 2003; Watt et al. 2003). Therefore, the purpose of this study was to examine the isolated and additive effects of epinephrine and contraction on skeletal muscle PLIN protein to ATGL and HSL interactions as well as phosphorylation status. A major objective of this study was to determine if PLIN2, PLIN3, and/or PLIN5 are phosphorylated and whether this changes during lipolysis. If so, this study aimed to separate adrenergic and/or contractile stimulation. A second objective of this study was to investigate the role of PLIN2, PLIN3, and PLIN5 in governing the accessibility of ATGL and HSL via direct protein–protein interactions during these perturbations. We hypothesized that skeletal muscle PLINto-lipase interactions are governed by PLIN phosphorylation status.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا