دانلود رایگان ترجمه مقاله ویژگی های متا شایستگی در کودکان دبستانی – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ویژگی های فرا قابلیت ها در کودکان دبستانی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: ویژگی های فرا قابلیت ها در کودکان دبستانی
عنوان انگلیسی مقاله: Features of meta-competences in primary school children
رشته های مرتبط: روانشناسی، روانشناسی شناخت و روانشناسی تربیتی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه  الزویر – Elsevier
کد محصول f430

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات روانشناسی

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱- مقدمه :
در تحصیلات مدرن، فرا – فردیت به مفهومی کلیدی و یک مسیر توسعه تبدیل می شود. فرا – ذهنیت، منجر به یک وسیله کنش و تنظیم فعالیت کودک می گردد که این موضوع در زمینه ی ایجاد شرایط مناسب برای تحصیل در نظر گرفته می شود. توانایی یافتن ارتباطات فرا- ذهنی بیان شده است و به یک پدیده ی شخصیتی، یعنی فرا- قابلیت مرتبط می گردد.
فرا- قابلیت ها به عنوان توانایی های جهانی که ماهیت روانشناسی دارند، درک شده اند. در قلب فرا- قابلیت ها فرآیندی جهانی و موحد به نام بازتاب، نهفته است. تطبیق پذیری و استواری فرا- قابلیت ها، اساس ایجاد روابط موثر بین موضوع و هر دو جهان بیرونی و درونی خود را پایه گذاری می کنند; این فرا- قابلیت ها شامل پتانسیل و منابع مورد نیاز جهت توسعه عالیت خلاقانه و سازنده و همچنین خود شناختی، می باشند. پرسش فرا- فرآیند ها اولین بار توسط A. Brown، G. Wellman و J. Fleywell مورد مطالعه قرار گرفت. فرا- تفکر به عنوان فرآیند قاعده ی تفکر و توابع آن شامل برنامه ریزی، تنظیم و هماهنگی فرآیند های تفکر، در نظر گرفته شد. M.M. Kashapov مکانیزم پایه ی تفکر خلاقانه را اینگونه توصیف می کند : فوق- زمینه یا فرا- موقعیتی که به غلبه بر چالش ها کمک می کند و در تشکیل عقاید در موقعیت های قطعی و بدون تاثیر عوامل خارجی مشارکت می کند. اقدامات M.M. Kashapov همچنین مفهوم فرا- شناختی را نیز توصیف می کنند که از نظر ما این توصیف، بینش عمیق تری نسبت به ماهیت فرا- قابلیت ها ارائه می دهد. فرا- شناخت به عنوان اثر متقابل فرآیند های مرتبط با فعالیت فرا- شناختی، درک شده است. فراگیری دانش فرا- شناختی حاصل نتیجه ی این هم کنش، می باشد. بدین ترتیب فرا- شناخت، تنظیم داخلی فرآیند های شناختی، نظارت، کنترل، فرآیند های تبدیل و برنامه ریزی را اجرا می کند. در نتیجه ی تجزیه و تحلیل توانایی ها و خصوصیات کاربرد آنها در زمینه ی آموزش، محققان خارجی (از کشور های ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه) قابلیت های ضروری را به منظور اطمینان از وقوع کار موثر، تفکیک کرده اند. در میان توانایی های کلیدی، فرا- قابلیت ها به عنوان توانایی های بنیادی که پیوندی مرکزی برقرار می کنند و فراگیری دیگر توانایی ها را میسر می سازند، شناخته شده اند. توسعه ی فرا- شناخت گرایی و رویکرد مبتنی بر قابلیت، سیستم آموزشی را نیز از آنجاییکه هدف نهایی تحصیل تغییر کرده، تحت تاثیر خود قرار داده است. فرا- فردیت را می توان هسته ی تحصیلات متوسطه و سطوح حرفه ای بالاتر تلقی نمود. نتایج فرا- درونی در طرز فکری که در طول حضور فعال انسان شکل گرفته و کامل شده است، تعیین و اجرا شده است. فرا- قابلیت های عنصر یکپارچه سازی یک شخصیت از ترکیب دانش، تجربه و مهارت های مورد نیاز جهت به دست آوردن دانش جدید، شناسایی اطلاعات گمشده، مدیریت توسعه ی یک شخص، تنها برای رشد مجموعه ی پرتعداد تر در سرتاسر چرخه ی زندگی، و توسعه ی یک سیستم مشخص بر پایه ی انعکاس، حاصل می گردد. مطابق دیدگاه های داخلی و خارجی درباره ی نوع شناسی قابلیت ها در یک نمونه ی جامع از توانایی ها، ما فرا قابلیت ها را به عنوان توانایی های تعریف کننده ی بهره وری های فردی که فراگیری قابلیت های دیگر را تسهیل می کنند، در نظر می گیریم. توصیف فرا- قابلیت ها بیشتر توسط مثال هایی از فعالیت یک فرد بالغ، توضیح و درک می شود.
توسعه ی شرایط، جهت تشکیل فرا- فردیت تمرکز عقیده را در نتیجه ی تحصیل در تمامی مقاطع خود، تغییر می دهد. استمرار مفهوم تحصیل و مقاطع آن، سوالات را درباره ی پیدایش فرا- قابلیت ها در دوران کودکی و در ابتدای تحصیلات ابتدایی، افزایش می دهد. توسعه یافته ترین حوضه در دوران کودکی، حوضه ی عاطفی می باشد، بر خلاف آن حوضه ی دانش، مهارت ها و تجربه ی اندوخته شده، کم ترین میزان توسعه را دارد. علاوه بر این عواطف و احساسات، زمینه ی دانشِ در دسترس برای درک در سال های اولیه می باشد. دوران کودکی به توسعه ی سریع احساسات و تفکر مرتبط است که به طور نزدیک، در عملکرد خود در هم آمیخته می باشد. یک کودک در سنین ۹ تا ۱۰ سالگی تا حدی در نظارت آگاهانه تسلط می یابد. ضمناً، نگرش احساسی اساس زندگی یک کودک است که برآورد حقایق و رفتار نیز بر پایه ی همین عواطف بوقوع می پیوندد. هدف تحقیق، درک احساسی در کودکان دبستانی می باشد. موضوع این تحقیق، مشخصات فرا قابلیت ها در زمینه ی درک احساسی توسط کودکان در سنین مقطع تحصیلی ابتدایی است. ما مجموعه ای از روش ها شامل روش شناسی در حال آزمایش، که فرا قابلیت ها را در دوران کودکی از طریق درک و گرایش کودک در حوضه ی احساسات و عواطف، تشخیص می دهد، را استفاده کردیم. در زمینه ی تنظیم وظایف مناسب است که از روش های هنر درمانی شود. روش های هنر درمانی دسترسی به فرآیند های ناخود آگاه را تسهیل می کند; همچنین با استفاده از هنر درمانی، موضوع تحقیق فرصت ابراز دنیای درونی را از طریق زبان نمادین و با اجرای برخی از تحولات خصوصیات ذات محتوا، پیدا می کند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Meta-subjectivity in modern education becomes a key concept and a vector of development. Meta-subjective results as a means of action and regulation of a child’s activity are considered in the context of creating appropriate conditions for education. The ability to find meta-subjective connections is expressed and corresponds to a personality phenomenon – meta-competence. Meta-competences are understood as universal competences which have psychological essence. At the heart of meta-competences lies a universal and unitary process – reflection. The versatility and solidity of metacompetences lay the basis for creating effective relations between their subject and both the external world and his inner world; meta-competences contain a potential and resources needed to develop creative and constructive activity and self-realization. The question of meta-processes was first studied by A. Brown, G. Wellman and J. Fleywell. Meta-thinking was considered as a process of thinking regulation and its functions included planning, regulation and coordination of cogitation processes [1]. M.M. Kashapov describes the basic mechanism of creative thinking – above-contextuality or meta-position that helps to overcome challenges, contributes to the formation of views of definite situations without the influence of external factors [2]. The works by M.M. Kashapov also describe the concept of meta-cognition, which, in our opinion, gives a deeper insight into the essence of meta-competences [3]. Meta-cognition is understood as an interaction of processes related to meta-cognitive activity. Acquisition of meta-cognitive knowledge comes as a result of this interaction. Thus, meta-cognition implements the inner regulation of cognitive processes, monitoring, control, transformation processes and planning. As the result of the competences analysis and the peculiarities of their use in the training context foreign researchers (USA, Great Britain, Germany and France) have singled out competences necessary to ensure efficient work [4]. Among the key competencies meta-competences were identified as basic ones being the central link and providing acquisition of other competencies. Development of meta-cognitivism and the competence-based approach has also influenced the educational system, in particular as the ultimate goal of education has changed. Meta-subjectivity is the core of both secondary and higher professional education. Meta-subjective results are determined and implemented in the way of thinking which has been formed and perfected throughout man’s active existence. Being an a personality’s integrating element meta-competences combine knowledge, experience and skills needed to acquire new knowledge, identify missing information, manage one’s development, only to grow more complex throughout the life cycle, developing a specific system based on reflection [5]. In accordance with foreign [4.7] and domestic [2,3,6] views on the typology of competences within a holistic model of competences, we consider metacompetences as competences defining individual efficiency which facilitate the acquisition of other competences. The description of meta-competences is more often understood and illustrated by the examples of the activity of an adult person, a professional [6,7]. Developing conditions for meta-subjectivity formation as a result of education at all its stages changes the focus of view. Continuity of the concept of education and its stages raises the question about the genesis of meta-competences in childhood, at the beginning of primary education. The most developed sphere in childhood is an emotional one, unlike the scope of accumulated knowledge, skills and experience. Moreover, emotions and feelings is field of knowledge available for perception from the early age. The childhood period is related to the rapid development of emotions and thinking which are closely intertwined in their functioning. A child between the ages of 9-10 years masters its conscious regulation, to some extent. At the same time, the emotional attitude is the basis of a child’s life, estimation of facts and behavior also occurs on the basis of emotion. The object of the study is emotional perception in primary school children. The subject of the study is the characteristics of meta-competences in the context of emotional perception by children of the primary school age. We used a set of methods, including the methodology, now being tested, which diagnoses meta-competency in childhood through the child’s understanding of and orientation in the area of feelings and emotions. In the context of the set task it is appropriate to use art therapeutic methods. Art therapeutic methods facilitate access to unconscious processes; also by means of art therapy the subject has an opportunity to express the inner world through symbolic language performing some transformations of modalities of the content essence [8].

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا