دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی رویکرد قیمت گذاری رقابتی خطوط هوایی کم هزینه با نظریه بازی – ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی رویکرد قیمت گذاری رقابتی خطوط هوایی کم هزینه با نظریه بازی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: بررسی رویکرد قیمت گذاری رقابتی خطوط هوایی کم هزینه با نظریه بازی
عنوان انگلیسی مقاله: Competitive Pricing Strategies of Low Cost Airlines in the Perspective of Game theory
رشته های مرتبط: اقتصاد، مدیریت، بازاریابی، مدیریت استراتژیک، مدیریت کسب و کار
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب  میباشد 
کد محصول F42

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

   

بخشی از ترجمه فارسی:

چکیده:

قیمت برای بسیاری از ایرالین های ارزان قیمت برای رقابت سهم بازار، یک اسلحه انتخابی است. استراتژی قیمت گذاری ایرالین های محلی، ارائه بلیط های مجانی و رقابت در انتخاب قیمت است و این بعنوان یک استراتژی مفید در تصمیم خرید مشتری تاثیر می گذارد. این مطالعه تفاوتهای قیمت گذاری پویا در ایرالین های ارزان قیمت که در بزرگترین بازار محلی و ۶ مسیر داخلی کار می کنند گردآوری کرده.نمونه آماری شامل ۷۸۸۳ نقل مکان برای مسافرتهای بدون توقف از کواالالمپور به سنگاپور و ۶ مسیر داخلی می باشد. از طریق تست Granger Causuality تالشهای ریاضی برای رفتار رقابتی در نوع قیمت گذاری صورت گرفت. داده ها واقعیت رقابت قیمتی را بین ایرالین های ارزان قیمت و پیشنهاد تئوری بازی را که مشارکت قیمتی باید توسط ایرالین های ارزان قیمت در طوالنی مدت اجراشود را ثابت کرد.

معرفي:

کسب وکار یک بازی شرطی است. Branderburger می گوید که الزمه موفقیت کسب و کار در درست بازی کردن نهفته است.در ساختار از زمانی که قیمت پایین بر تصمیم خرید مشتری تاثیر می گذارد، در بازار ایرالین های ارزان قیمت انحصاری یا دوقطبی، ایرالینی که قیمت بلیط هایش پایین تر باشد، نه تنها بر سود خودش بلکه بر سود رقیبش نیز اثر می گذارد. استراتژی قیمت گذاری ایرالین های ارزان قیمت محلی،برای تحریک بازار، بلیط های مجانی و رقابت در قیمت گذاری بلیط ها را در پیش می گیرند. رفتار خرید مشتریان بعنوان یک استراتژی اثربخش فرض گرفته شده. با این وجود با در پیش گرفتن استراتژیهای کسب و کار غیراخالقی مثل قیمت های درنده و روش zero sum game یک بخش مجبور به ترک صنعت می شود. )John 1944( در تئوری بازی او ، رویکردهای مشارکتی و غیرمشارکتی در بازی های کسب و کار و موقعیتهای اجتماعی در نظر گرفته می شود.جاییکه که مشارکت کنندگان باید بین سود فردی و سود جمعی ، یکی را انتخاب کنند. این بازی ها سناریوهایی را شامل می شوند که شرکت کنندگان در آن باید تصمیماتی بگیرند نه تنها تک تک شرکت کنندگان، بلکه همه آنها را تحت تاثیر قرار دهد. این بعنوان یک وسیله در اقتصاد برا ی تجزیه تحلیل موقعیت رقابتی یعنی جاییکه بازیگران تمام تالش خود را برای افزایش عملکردشان در موقعیت استراتژیک می کنند،استفاده می شود. موفقیت آنها به چگونگی انتخاب آنها و چگونگی واکنش رقبا و عکس العمل آنها بستگی دارد. رشد فوق العاده ایرالین های ارزان قیمت ، باعث افزایش اعتقاد مردم به موفقیت استراتژیهای قیمت گذاری آنها شد. هرچند که در محیط آشفته کسب وکار )رشد ریسک سرمایه گذاری، رقابت شدید بین ایرالین ها، و ..(، عدم قطعیت و چالش بزرگتری برای موفقیت استراتژی قیمت گذاری ایرالین ها در برآوردن انتظارات مشتریان وجود دارد. این مطالعه در تالش برای رسیدن به بصیرت آینده درمورد ارتباط بین رفتار تعیین قیمتهای ایرالین های ارزان قیمت، روی سواالت استراتژی های قیمت گذاری رقابتی ایرالین های ارزان قیمت و میزان رقابت ، یک تحقیق تجربی انجام می دهد.

۲- بررسي ادبیات: بر اساس تئوری بازیها Choiو Sharan یک تحقیقی در مورد قیمت گذاری در شرایط ریسک انجام دادند. نتایج آن نشان داد که تحت شرایط کامال مشخص، یک شرکت باید”اولین حرکت کننده” باشد حتی اگر در مورد شرایط تقاضا در عدم قطعیت باشد.سپس برای رهبر قیمت الزم است که اطالعات بازار را با رقیبش به اشتراک بگذارد. مفهوم تعادل بر اساس بازی های نش و اتکلبرگ است. در تعادل نش هر دو شرکت بطور همزمان تصمیم های قیمت گذاری می گیرند و تعادل به آن دو قیمتی بر می گردد که هر دو شرکت از آن راضی اند. اما در تعادل استکلبرگ ،شرکت ۱ رهبر و شرکت ۲ دنبال کننده است. شرکت ۱ از اطالعات برای فهمیدن بهترین قیمت استفاده می کند ولی شرکت ۲ که دنبال کننده است عکس العمل رهبر)شرکت۱( را برای فهمیدن بهترین قیمت زیرنظر می گیرد. اگرچه تحت سناریوی عدم قطعیت ، شرکت ۱ و شرکت ۲ هردو اطالعات ناقص دارند بنابراین رهبر باید رفتار نهایی دنبال کننده را حدس بزند. در مقابل دنبال کننده باید تصمیم قیمتی رهبر را مشاهده کند و به علت اثر ریسک نظریه ناسازگاری ، تحقیق آنها ثابت می کند که شرکت ها معموال قیمتهایشان را کاهش می دهند. جلوتر آنها بازی نش و استکلبرگ را باهم مقایسه کردند و این مدلهای رفتاری نقاط قوت خود را دارند. در شرایط قطعیت بازی استکلبرگ ، بعنوان رهبر بازار سود می کندولی در شرایط عدم قطعیت این بازی ماندگار نمی ماند.Meghan یک بازدیدی را بر اساس جنگ قیمتی ایرالینها انجام داد. او اضافه کرد که جنگ قیمتی در یک مقطع زمانی اتفاق می افتدکه در آن شرکت در یک صنعت یا بازار طوری قیمت گذاری می کند که کامال زیر قیمت معمولی باشد. سپس او نشان داد که جنگ قیمت بدلیل اینکه یک شرکت نمی تواند قیمت رقبایش را زیرنظر بگیرد اتفاق می افتد بنابراین آن را بعنوان افت تقاضا برای خروجی های خود تفسیر می کند . یک رفتار انسانی مشهور در تئوری بازی ، زندانی دیلماست. در این بازی دو نفر هستند که باهم جرمی را مرتکب شده اند.آنها نمی توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به هرکدام گفته می شود: ۱- اگر هردو اعتراف کنید به ۵ سال زندان محکوم می شوید ۲- اگر فقط یکی از شما دونفر اعتراف کند آزاد می شود ولی دیگری به ۸ سال زندان محکوم می شود ۳-اگر هیچکدام اعتراف نکنید هر دو به یکسال زندان محکوم می شوید.

پیامدهای ممکن در یک ماتریس نشان داده می شوند. هر زندانی می تواند انتخاب کند که اعتراف کند یا نکند و نتیجه استراتژی او به انتخاب زندانی دیگر بستگی دارد. اگر زندانی ۱ متوجه شود که زندانی ۲ ممکن است اعتراف کند دو حالت پیش می آید: اگر اعتراف نکند به ۸ سال زندان محکوم می شود و اگر اعتراف بکند به ۵ سال زندان محکوم می شود. اگر زندانی ۲ اعتراف نکند باز هم دوحالت پیش می آید: زندانی ۱اگر اعتراف کند ، آزاد می شود و اگر اعتراف نکند به یکسال زندان محکوم می شودبنابراین اگراو باور داشته باشد که زندانی ۲ اعتراف می کند بهتر است که او هم اعتراف کند. زندانی ۲ هم همین برداشت را دارد و نتیجه اینکه هر دو اعتراف می کنند و به ۵ سال زندان محکوم می شوند. مفهوم تئوری بازی یک زبانی را فراهم آورد که با آن ساختار را فرمول بندی کنیم و سناریو استراتژیک را تجزیه و تحلیل کنیم.بدینوسیله تالش می شود که به صورت ریاضی این رفتار را درک کنیم که موفقیت هر شخصی درتصمیم گیری بستگی به انتخاب دیگری دارد. پیامد ممکن ایرالین ها در جدول پایین نشان داده شده. هر ایرالین می تواند انتخاب کند که آیا همکاری کند یا نکند و نتیجه هر تصمیم به تصمیم ایرالین دیگری دارد.اگر ایرالین ها تصمیم به همکاری بگیرند موقعیت برنده-برنده پیش می آید. اگر رقابت کنند، موقعیت بازنده-بازنده در شرایط رقابتی ، انتخاب استراتژی نه تنها از دید حداکثرسازی سود بلکه با رفتار رقبا مشخص می شود. این بازی یک نماینده برای موقعیتهای مختلف است و می تواند بعنوان یک سناریو باشد که در آن دو شرکت در یک بازار یکسان رقابت می کنند و به جای اعتراف و عدم اعتراف، استراتژی ها می شوند: تعیین قیمت باال و تعیین قیمت پایین. طبیعتا برای هر دو شرکت خوب است که قیمت ها را باال تعیین کنند اما برای هرکدام بصورت تکی بهتر است که هنگامیکه شرکت دیگر قیمت باال تعیین کرده، قیمت پایین تر را انتخاب کنند.

در زمینه ساختار بازار ایرالین ارزان قیمت دوقطبی، ایرالینی که قیمت بلیط هایش را پایین تعیین کند، نه تنها بر سودآوری خودش بلکه بر سودآوری رقیبش نیز اثر می گذارد. فرض گرفته شده که بازیگران بازی تقریبا محافظه کار هستند و بنابراین امن بازی می کنند و هیچوقت ریسک بزرگ را متحمل نمی شوند حتی اگر پاداشش بزرگ باشد و سیاست آنها به حداقل رساندن ضرر ممکن است. در زندانی دیلما، مشخص است که بدون ارتباط اثربخش و بدون درک سود مشترک، دریافتی حاصل از مشارکت درک نخواهد شد.درک گذشته و آینده به بازیگران اجازه می دهد که روابط بلندمدت خود را توسعه دهند و طوری رفتار کنند که در کوتاه مدت به نفع هیچکدام نیست اما در بلند مدت به آنها سود می رساند که در زندان دیلما همان اعتراف نکردن است. اگرچه برای شرکتها که رفتار مشارکتی داشته باشند، وقتی یک بازیکن جدید با قیمت پایین تر وارد می شود، فقط دو واکنش می توان نشان داد: یا باید با قیمت تازه وارد هماهنگ شویم یا سهممان را از دست می دهیم. معموال ایرالین ها با ماتریس زندانی دیلما مواجه می شوند مثل دو شرکت ایرالین که در یک محل و به تعدادی مقصد مشخص کار می کنند و عموما سبد خدماتی که به مشتریانشان پیشنهاد می دهند بسیار شبیه به هم است. و در اینجاست که شرکت به مبلغ شرکت رقیبش واکنش نشان می دهد. این روش الگوگیری نشان می دهد که در این صنعت یک شرکت به نرخهای تهاجمی رقیبش با قیمتهای تهاجمی تر واکنش نشان می دهد. افزایش در قیمت شرکت رقیب در شرایطی که بقیه چیزها برابر است، بعضی از مسافران را ترغیب می کند که به ایرالین دیگری رجوع کنند.بر عکس آن هم صادق است. اگر ایر آسیا قیمتهای خود را باال ببرد و فایرفالی این کار را نکندو بقیه چیزها برابر باشند، ایرآسیا کسب و کار خود را از دست می دهد.افزایش در قیمت فایر فالی ، منحنی تقاضای فایر فالی را به سمت راست منتقل می کند و با فرض اینکه قیمت بلیط ایرآسیا ثابت نگه داشته شود، فایرفالی سقوط می کند و منحنی تقاضای آن به سمت چپ منتقل می شود. کاالی جایگزین کارخود را می کند. تئوری بازی ، زمانیکه آینده یک نفر به اینکه بقیه چه کاری انجام می دهند بستگی دارد ، یک راه سیستماتیکی را برای توسعه استراتژی ها فراهم می کند. در مورد ایرالین ها در مالزی دو رقیب اصلی وجود دارد. ایر آسیا و فایرفالی. اگر هر دو بازیکن قیمتها را در یک سطح نگه دارد، ایرآسیا تخمین می زند که اگر او قیمتها را ثابت نگه دارد، فایرفالی انگیزه دارد که قیمتها را کاهش دهد تا فروش خود را بیشتر کند.در نتیجه فایر فالی درآمدش افزایش می یابد. این منطق آرام آرام هردو را به گوشه D منتقل می کند و هر دو قیمته را می شکنند و درآمد کمتری نسبت به حالت اولیه کسب می کنند این تعادل برای هردو غیر جذاب است. اگر هر دو این کار را انجام دهند و به این نقطه برسند، انتظار می رود که هر کدام جداگانه تشخیص دهند که رقابت بیشتری را روی سایر عوامل انجام دهند مثل ارائه بلیط مجانی، تبلیغ تهاجمی و … که به تدریج به درآمد و شهرت آنها آسیب می زند.بنابراین ایرالین های ارزان قیمت باید بطور حساسی بر قیمتهای بازار نظارت داشته باشند و قادر باشند که رفتار رقیب را پیش بینی کنند. همیشه باید بدانیم که قیمت پایه چه ارزشی را به مشتری پیشنهاد می کند و ایرالین های ارزان قیمت باید از عکس العمل رقباو استراتژی کسب و کار در تعیین قیمت پیشی بگیرند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract. Price is the weapon of choice for many low cost airlines in the competition for market share. Regional low cost airlines’ pricing strategy for market stimulation is issuing free tickets and competing in ticket prices setting. It has been assumed as an effective strategy in influencing customers’ purchasing decision. This study has documented the differences in price setting dynamics across low cost airlines operating on one of the biggest regional market and six domestic routes. A total sample of 7883 fare quotes for nonstop travel from Kuala Lumpur to Singapore and 6 domestic routes have been examined. The employment of Granger Causality Test attempts to mathematically capture the competitive behaviour in price setting. The data evidence revealed the reality of price competitiveness among the low cost airlines and game theory suggests that price cooperative should be implemented by low cost airlines for long term sustainability. Keywords: Low cost airlines, Pricing Strategies, Game theory 1. Introduction Business is a high staked game. Branderburger (1995) notes that essence of the business success lies on playing the right game. In the context of oligopoly and duopoly low cost airlines market structure, an airline company that lower the price of its tickets will affect not only its own profitability but also the profitability of its competitors since a lower price will influence consumers’ decision making. Regional low cost airlines’ pricing strategy for market stimulation is issuing free tickets and competing in ticket prices setting. It has been assumed as an effective strategy in influencing customers’ purchasing decision, nevertheless, predatory price setting implied unethical business strategies, “zero sum game” method will leads one party exits from the industry. (John 1944 ) in his game theory posits the cooperative and non cooperative approaches to business games and social situations in which participants must choose between individual benefits and collective benefits. The games involved scenarios where participants must make decisions that affected not only the individual participants but also all the other participants as well. It has been used as a tool in economics to analyze competitive situations where the players of the game (companies) attempt to maximize their performance in strategic situations. Their success depends on their choices and how their competitors react to their choices and make choices in response. The phenomenal growth of low cost airlines has triggered the interest of people to believe that they will become successful mainly due to their pricing strategy. Nevertheless, in a turbulent business environment (rising investment risks, intense competition among airlines and potential liability), there is a greater uncertainty and challenges to the success of the airlines’ existing pricing strategy in fulfilling expectation of the customers. In the attempt to provide further insight into the link between price setting behaviour of the + Corresponding author. Tel.: + (0125693059); E-mail address: (sengpohlim@yahoo.com). 490 2011 International Conference on Sociality and Economics Development IPEDR vol.10 (2011) © (۲۰۱۱) IACSIT Press, Singapore low cost airline, this research presents an empirical research on the questions of the competitive pricing strategies of low cost airlines and the degrees of competitiveness. 2. LITERATURE REVIEW Based on game theory Choi and Sharan (2004) carried out the research on pricing under risk aversion and uncertainty. Their findings showed that under well defined condition the firm may be “a first mover” as the Stackelberg price leader however if the firm is under the highly uncertainty of demand conditions then it is necessary for the price leader to share market information to its rival. The equilibrium concept is based on Nash and Stackelberg games. In the Nash equilibrium, both firms make simultaneous pricing decisions, and equilibrium refers to the pair of the price which both firms are satisfied but in Stackkelberg equilibrium, firm 1 is the leader and firm 2 the follower. Firm 1 uses the information to determine its optimal price and the follower observes the leader reaction to determine its own optimal price nevertheless under the uncertainty scenario, firm 1 and firm 2 have incomplete information thus the leader has to guess the follower’s payoff. In contrast, the follower has to observe the pricing decision of the leader and due to the effects of the risk aversion attitude; their research proving that firms normally will reduce prices. They further compared the Nash and Stackelberg game and these behavioural modes have their own strengths, if under the certainty condition then the Stackelberg game take advantage as the market leader but if the parameter is uncertain then this game may not hold. Meghan (2002) conducted a survey regarding airline price war, he concluded that a price war is a period in which a firm in an industry or market set price that are significantly below the usually prevailing prices. He further showed that a price war occurs because a firm cannot observe its competitors’ prices therefore it interprets a fall in demand for its own output as a sign that one of the competitors’ has offered customers a secret price cut.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا