دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت موثر و تاثير گذار

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت موثر و تاثير گذار به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: مدیریت موثر و تاثير گذار
عنوان انگلیسی مقاله: EFFECTIVE MANAGEMENT
رشته های مرتبط: مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد، مدیریت منابع انسانی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله عالی میباشد 
منبع system.parsiblog.com
کد محصول F37

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

  

بخشی از ترجمه فارسی:

چکیده:

توسعه مهارت های مدیریت اثربخش برای مقابله با چالش ها و برنامه های خاص هر سازمان به عنوان یک نیاز فوری در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در رقابت های جهانی ، تغییرات سریع تکنولوژی و محیط به شمار می رود. امروزه تمایل به آموزش و توسعه در سازمان های موفق در سرتا سر جهان و مهارت های موثر در مقابله با چالش های خاص در سازمان برای دستیابی به اهداف و ماموریت ها در سازمان مبحث جدیدی است که در شبکه سازمان جهانی انعطاف پذیر، یکنواخت و متنوع مشخص می شود. مهارت های مدیریت اثربخش به کارکنان و سازمان کمک می نماید تا آنان کارایی و اثربخشی خویش را بهبود ببخشند .از طرفی توسعه سریع فناوری و جهانی شدن نیز روندی از رقابت های فشرده را نشان می دهد که وجود مدیریت اثربخش در این محیط های پیچیده ضروری به نظر می رسد. ویژگیها و سبک های مدیریت اثربخش در فرهنگ سازی، بهره وری کارکنان و در نهایت ، در موفقیت یا شکست تعیین کننده هستند. یک مدیر باید توانایی هدایت، نظارت، تشویق، القاء کردن ، هماهنگی ، تسهیل در امور و پیشرو بودن در تغییر را داشته باشد و ویژگیها ی رهبری خود و دیگران را بسط دهد و از برنامه ریزی ، مهارت های ارتباطی و سازمانی بهره جوید. این گونه مهارت ها در رهبری مهم می باشند ولی بیشتر از آن ویژگی هایی مانند: در ستکاری ، وجدان کاری، جرأت ، تعهد، صداقت ، اشتیاق ، اراده ، شفقت و حساسیت است که مهمتر محسوب می شود. یک مدیر اثربخش باید مهارت ها ی زیر را داشته باشد:  مهات های خالق حل مسأله: ۱- توصیف و تجزیه و تحلیل مسأله ۳- شناخت مسأله ۲- تولید و خلق راه حل های مختلف و انتخاب بهترین راه حل ۴- اجرا و ارزیابی موثر و کارآیی تصمیم  مهارت های ارتباطی: ۱- مهات گوش دادن ۳- مهارت ارائه ۲- مهارت بازخورد ۴- مهارت نوشتن گزارش  مهارت مدیریت تعارض: ۱- شناسایی منشاء تعارض های سازنده و تعارض های مخرب ۳- به کارگیری روشی برای برای حل تعارض ۲- انتخاب بهترین استراتژی برای برخورد با تعارض ۴- توسعه مهارت ها با ترویج تعارض های سازنده در سازمان و تیم ها ۳  مهارت مذاکره: ۱- تشخیص مذاکرات توزیعی و منسجم ، موقعیت و اصل مذاکره ۳- شناخت اشتباهات متداول در مذاکره و شیو ه های اجتناب از آن ها  بهبود و خودآگاهی: ۱- درک مفهوم خودکنترلی ۳- ارزیابی اثربخش خودکنترلی ۲- توسعه تفکر خالق و جامع ۴- درک اهمیت احساسات در محل کار و خود پرورشی ۵- درک خود انگیزشی ۶- مدیریت تغییر اثربخش و خود فراگیری

ویژگی های مشخص دیگری نیز برای یک مدیر خوب وجو دارد که کارمند خود را مدیریت می کند که شامل:

برنامه ریز مدیر باید اهداف را عاقالنه انتخاب کند و عواقب احتمالی طرح های متفاوت در نظر بگیرد و سپس طرح مطلوبی را برای تیم انتخاب و اجرا نماید. همچنین او باید مطمئن شود که این کار تکرار نمی شود و برای حل مسأله دیر نمی شود و منابع ضروری را تدارک و تخصیص دهد.

دارک دهنده مدیر دسترسی به اطالعاتی دارد که تیم به آن نیاز دارد. نقش مدیر بسیار مهم است زیرا این قدرت مدیر است که تیم را نگه می دارد و از قدرت خود برای بهره وری موثر به نفع به تیم استفاده می کند.

پشتیبان مشکالت در هر شرکتی وجود دارد که نیروی کار را منحرف می سازد . مدیر باید از این مشکالت جلوگیری کند و تیم را محافظت نماید و اگر مشکلی در پروژه پیش آید و زمانی نیز برای رفع آن نبود ، این مدیر است باید مطمئن شود که قضاوت عادالنه ای صورت می گیرد و اینکه تیم او هم از این مسأله مطلع است و از نتایج آن اطالع پیدا کرده است. همچنین مدیر باید به عضوی از تیم که در کار خویش دچار مشکل شده است را حل نماید.

القاء چشم انداز مشترک غالبا یک مدیر اثربخش درباره یک چشم انداز و توانایی دستیابی به آن صحبت می کند

رتباط گر خوب توانایی برای برقراری ارتباط با افراد، مهمترین مهارت برای مدیران و اعضای یک تیم به شمار می رود. بنابراین یک مدیر می تواند ارتباط دهنده تیم به سازمان بزرگتری باشد. او باید توانایی مذاکره موثر را داشته باشد و در زمانی که الزم است از تشویق استفاده کند تا موفقیت تیم و پروژه را تضمین نماید. در حقیقت ، از طریق این ارتباط موثر است که مدیر می تواند اعضای تیم را برای انجام وظایف و پیشرفت شغلی حمایت کند.

اشتیاق اگر مدیران افرادی منفی باشند، روحیه کارکنان نیز از بین می رود. مدیر با شور و حرارت با طرز برخورد خویش می تواند بسیاری از کارکنان را با خود همراه سازد. این گونه مدیران به اهداف خویش متعهد هستند و این تعهد را با خوش بینی ابراز می نمایند

شایستگی مدیران براساس برتری در رهبری نسبت به دیگران ، انتخاب می شوند نه بر اساس سابقه تخصص فنی . داشتن سابقه درخشان مطمئن ترین شیوه برای انتخاب یک فرد شایسته محسوب می شود. تخصص در مهارت های مدیریت بعد ۲ دیگری از شایستگی است. اگر مدیری دارای لیاقت و شایستگی باشد باید توانایی هایی مانند به چالش کشیدن، القاء کردن، اختیار دادن، الگو بودن و تشویق کردن در او به اثبات رسیده باشد

توانایی تفویض وظایف اعتماد به عنوان یک عنصری ضروری در رابطه میان مدیر و تیم او محسوب می شود. یک مدیر با اعمال و رفتارخود می تواند اعتماد خویش را به دیگران نشان دهد این که تا چه اندازه عملکرد تیم خود را کنترل و بررسی می نماید و تفویض اختیار می کند و به آن ها اجازه مشارکت در امور را می دهد

خونسرد بودن تحت فشار کار زیاد پروژه ها با ید به موقع با یک بودجه مشخص بدون هیچ مشکل و مانعی تحویل داده شوند. یک رهبر با شکیبایی این مشکالت را از سر راه بر می دارد و در مواردی که با موقعیت استرس زا مواجه می شود ، نظر او جلب می شود و احساس می کند که می تواند بر نتایج روند کار تاثیر بگذارد و آن را به عنوان یک فرصت در نظر می گیرد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Developing effective management skills to deal with specific challenges and problems of each organization is the urgent needs of many businesses and organizations in the global competitive environment, rapid changing of technology and environment. The new tendency of training and development of successful organizations over the world today is developing effective skills in dealing with specific challenge of their own organization to reach their own mission and objectives in the new organization that characterized by networked, flat, flexible, diverse, global organization.
“Effective Management Skills” to help people and organization improving their own effectiveness and efficiency.Globalisation and rapidly developing technology shows we are in a period of intense competition. Proper management is vital in these complex environments. The quality of manager and effective management styles can determine the culture of the organisation, the productivity of its staff, and, ultimately, success or failure. A manager should have the ability to direct, supervise, encourage, inspire, and co-ordinate, and in doing so facilitate action and guide change. Managers develop their own leadership qualities and those of others. Management utilises planning, organisational and communications skills. These skills are important in leadership also, but even more so are qualities such as integrity, honesty, courage, commitment, sincerity, passion, determination, compassion and sensitivity.
An effective manager should have the following skills.
۱٫ Creative Problem Solving Skills.: (1) Describing and analyzing a problem, (2) Identifying causes of a problem, (3) Developing creative options and choosing the best course of action, and (4) Implementing and evaluating effective and efficiency of the decision.
۲٫ Communication Skills: (1) Listening skills, (2) Presentation skills, (3) Feedback Skills, (4) Report writing skills.
۳٫ Conflict Management Skill: (1) Identifying sources of conflict – functional and dysfunctional conflicts, (2) Understanding personal style of conflict resolution, (3) Choosing the best strategy for dealing with a conflict, and (4) Developing skills in promoting constructive conflicts in organization and teams.
۴٫ Negotiation Skills (1) Distinguishing distributive and integrative negotiations, position and principle negotiation, (2) Identifying common mistakes in negotiation and ways to avoid them, (3) Developing rational thinking in negotiation, and (4) Developing effective skills in negotiation that benefits all parties involved.
۵٫ Self-Awareness and Improvement: (1) Understanding the concept of self-management, (2) Evaluate the effectiveness of self-management, (3) Developing creative and holistic thinking, (4) Understanding the importance of emotions in works as well in self-development, (5) Understand of self-motivation, and (6) Effectively managing self-learning and change.

There are certain other qualities required for a good manager to manage his staff.
Planner:
A Manager has to take a long-term view; while a team member will be working towards known and established goals, the manager must look further ahead so that these goals are selected wisely. By thinking about the eventual consequences of different plans, the manager selects the optimal plan for the team and implements it. The manager ensures that work is not repeated nor problems tackled too late, and that the necessary resources are allocated and arranged.
Provider:
The Manager has access to information, which the team needs. The role of a manager is important because authority, which the manager holds uniquely within the team and the manager, must exercise the power for the benefit of the team for the effective productivity.
Protector
In any company, there are problems, which can deflect the work force. The manager should be there to guard against these and to protect the team. If a new project emerges which not given an impossible deadline. If someone in your team brings forward a good plan, you must ensure that it receives a fair hearing and that your team knows and understands the outcome. If someone is in your team has a problem at work, you have to deal with it.
Inspires a Shared Vision
An effective manager is often described as having a vision of where to go and the ability to articulate it.
Qualities of a Manager
Good Communicator
The ability to communicate with people is the most important skill by managers and team members. The Manager is also the team’s link to the larger organisation. He must have the ability to effectively negotiate and use persuasion when necessary to ensure the success of the team and project. Through effective communication, manager support individual and team achievements by creating guidelines for accomplishing tasks and for the career advancement of team members.
Enthusiasm
If Managers are negative – they bring staffs down. Manager with enthusiasm, with a bounce in their step, with a can-do attitude.Many people tend to follow people with a can-do attitude. Enthusiastic Managers are committed to their goals and express this commitment through optimism.

Competence
Managers will be chosen based on their ability to successfully lead others rather than on technical expertise, as in the past. Having a winning track record is the surest way to be considered competent. Expertise in management skills is another dimension in competence. The ability to challenge, inspire, enable, model and encourage must be demonstrated if managers are to be seen as capable and competent.
Ability to Delegate Tasks
Trust is an essential element in the relationship of manager and his or her team. You demonstrate your trust in others through your actions – how much you check and control their work, how much you delegate and how much you allow people to participate.
Cool Under Pressure
In a perfect world, projects would be delivered on time, under budget and with no major problems or obstacles to overcome. A leader with a hardy attitude will take these problems in stride. When leaders encounter a stressful event, they consider it interesting, they feel they can influence the outcome and they see it as an opportunity.
Team-Building Skills
A team builder can best be defined as a strong person who provides the substance that holds the team together in common purpose toward the right objective. In order for a team to progress from a group of strangers to a single cohesive unit, the leader must understand the process and dynamics required for this transformation. He or she must also know the appropriate leadership style to use during each stage of team development. The leader must also have an understanding of the different team players styles and how to capitalise on each at the proper time, for the problem at hand.
Communicate the big picture.
If you want your employees to work hard and be committed to your business, you have to keep them in the loop. Open communication helps foster loyalty and gives employees a sense of pride. It helps them understand how their work contributes to the company’s success.

Delegate work and responsibilities

Some employees, share their workload with them and assign the work according to people’s strengths and weaknesses, and let employees develop their own good work habits and abilities.

 

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

  1. ممنون از سایت فوقعاادتون.
    فایل وردش کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    1. لطف دارید. مقالات رایگان با فرمت PDF هستن. ترجمه مقالات پولی با فرمت ورد و به صورت تایپ شده هستن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا