دانلود رایگان ترجمه مقاله تعامل بازاریابی و نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی هنگام تاثیر متقابل بازاریابی و نوآوری: مطالعه موردی شرکت های جهانی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: هنگام تاثیر متقابل بازاریابی و نوآوری: مطالعه موردی شرکت های جهانی
عنوان انگلیسی مقاله: When marketing and innovation interact: The case of born-global firms
رشته های مرتبط: مدیریت، بازاریابی بین المللی، بازاریابی، مدیریت کسب و کار، نوآوری تکنولوژی و مدیریت فناوری اطلاعات
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
نشریه  الزویر – Elsevier
کد محصول f366

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱-مقدمه
جهانی سازی به طور عمده از اواسط قرن بیستم افزایش یافته است که منجر به ارتباط میانی فزاینده بازارها گردیده است. این تغییرات منجر به رقابت تشدید یافته شده اند که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک را بر آن داشته است که توجه بیشتری به رقابت خود به عنوان روشی برای دستیابی به موفقیت بین المللی خود معطوف دارند. نقش نوآوری به عنوان عمال میسر کننده رقابت شرکت ها و نیز عملکرد آنها از دیرباز نهادینه شده است. متناسب با شناخت روزافزون نقش نوآوری در موفقیت شرکت ها، توجه تحقیقاتی عمده ای به عوامل محرک نوآوری در انواعمختلف صنایع، اقتصاد و شرکت ها شده است. وقتی نوبت به شرکت های کوچک تر می رسد، به هر حال اکثر تحقیقات بر شرکت های اندازه متوسط و کوچک متمرکز بوده اند و این مسئله را نادیده گرفته اند که به گروه فرعی فزاینده شرکت های متوسط و کوچک معروف به شرکت های ذاتا جهانی اقرار کنند، که شامل شرک های فناوری محور و هدف جایگاهی می گردد. شرکت های ذاتا جهانی بر طبق ماهیت کارآفرین و بر طبق جهت گیری بین المللی در نظر گرفته می شوند. گزارش شده است که در کشورهای صنعی آنها مسئول بخش بزرگ رشد صادرات می باشند. به خاطر نقش اساسی نوآوری در عرصه بین المللی در کل و شکل گیری شرکت های ذاتا جهانی به طور ویژه، خلا در تحقیقات در زمینه نوآوری شرکت های شرکت های ذاتا جهانی نیاز به بررسی بیشتر دارد. نوآوری در کل به عنوان « استقبال از ایده های جدید و روش های جدید رفع نیازهای مشتری» تعریف می شود. نوآوری مسئله اساسی بقاء شرکت های ذاتا جهانی از دیدگاه فرهنگ سازمانی یا به لحاظ محصول یا راه حل نهایی خاطر نشان شده است.
نوآوری برگرفته از توانمندی های سازمانی می باشد که در آن قابلیت های بازاریابی نشان دهنده مولفه مرکزی می باشند. این مسئله به خوبی مرتبط با مطالعات قبلی راجع به شرکت های ذاتا جهانی می باشد که فرایندهای مرتبط به بازاریابی را به عنوان هسته نوآوری شرکت های ذاتا جهانی می داند. هر چند قابلیت های بازاریابی توجه عمده تحقیقات را به خود جلب نموده است، اکثر تحقیقات قبلی به بررسی تاثیر این قابلیت ها بر عملکرد شرکت های ذاتا جهانی متمرکز بوده اند. تحقیقات ربط دهنده بازاریابی با نوآوری شرکت های ذاتا جهانی ممکن است به طور حائز اهمیت عوامل تاثیرگذار بر نوآوری شرکت های ذاتا جهانی و لذا بر بقاء بلند مدت خود روشن سازد.
مطالعه حاضر برگرفته از مصاحبات مفصل انجام شده با ۲۵ مدیر ارشد شرکت های ذاتا جهانی در پی داده های جمع شده از نظرسنجی های ۱۲۷ شرکت های ذاتا جهانی مشغول به فعالیت در صنایع مختلف می باشد. هدف اصلی مراحل اکتشافی (کیفی) و اصلی (کمّی) نشان دادن این بود که چه چیزی نوآوری شرکت های ذاتا جهانی را پیش می برد. در مرحله اکتشافی به مدیران سوالات رهبری داده شده اما هیچ محرک نوآوری معرفی نشد به منظور اینکه از یک سو نگری ممکن اجتناب حاصل گردد. پیامدهای مرحله اکتشافی در نظرسنجی به کار رفته در مرحله اصلی شامل شد تا روابط بین عوامل مختلف را تایید کند.
این مطالعه به تحقیقات شرکت های ذاتا جهانی به چند شیوه کمک می کند. ابتدا اثر نایت و کاوسگیل را با بررسی قابلیت های مربوط به نوآوری شرح می دهیم و به موجب آن درک بهتر قابلیت های اصلی را فراهم می کنیم که نوآوری را پیش می برند. دوم به بررسی تاثیر متعادل ویژگی های محیطی مختلف بر روابط بین جوانب مختلف تطبیق پذیری بازار و نوآوری شرکت های ذاتا جهانی می پردازیم لذا با این فرض مواجه می شویم که شرکت های ذاتا جهانی معمولا از راهبرد استانداردسازی استفاده می کنند. سرانجام آنکه، ما به معرفی کاربرد انسجما تیمی در زمینه کسب و کار می پردازیم ضمن آنکه به بحث رابطه آن با فرهنگ سازمانی شرکت های ذاتا جهانی و نوآوری آنها می پردازیم.
در بخش بعد، چارچوب مفهومی نوآوری را در زمینه شرکت های ذاتا جهانی مطرح می کنیم و پس از آن به توصیف کوتاه مرحله کیفی و ارائه پیامدهای اصلی آن می پردازیم. ما با مرور ادبیات توانمندی های مختلف یافت ده در مرحله کیفی ادامه داده و پس از آن فرضیه های خود را در زمینه تاثیرات مستقیم و تعدیل یافته مطرح می کنیم. سپس یافته های خود را مطرح کرده و بحث می کنیم.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Globalization has grown significantly since the mid-twentieth century, leading to the growing interconnectedness of markets. These changes have resulted in intensified competition leading firms in general and small and medium-sized enterprises (SMEs) in particular to devote more attention to their competitiveness (Carvalho & Costa, 2014) as means of achieving international success (Sok & O’Cass, 2011). The role of innovativeness as a facilitator of firms’ competitiveness (Augusto & Coelho, 2009; Dibrell, Craig, & Neubaum, 2014), as well as of performance (Gebauer, Gustafsson, & Witell, 2011; Hult, Hurley, & Knight, 2004; Rhee, Park & Lee, 2010; Rubera and Kirca, 2012), has long been established. In line with the growing recognition of the role of innovativeness in firms’ success, substantial research attention has been given to the drivers of innovativeness in various types of industries, economies and firms (Hult et al., 2004; Kyrgidou & Spyropoulou, 2013; Radas & Božic, 2009; Rhee et al., 2010). When it comes to smaller firms, however, most research has focused on SMEs in general, neglecting to acknowledge a growing subcategory of SMEs known as born-global firms (BGs), which include small, niche-targeted, technology-oriented firms. BGs are considered entrepreneurial by nature and international by orientation. It is reported that in industrial countries they are responsible for a large portion of export growth (Cavusgil & Knight, 2015). Due to the central role of innovativeness in the international arena in general (Dai, Maksimov, Gilbert, & Fernhaber, 2014) and in BGs’ formation in particular (Knight & Cavusgil, 2004), the gap in research regarding the antecedents of innovativeness for BGs calls for further investigation (Cannone & Ughetto, 2014; Kim, Basu, Naidu, & Cavusgil, 2011; Knight & Cavusgil, 2004). Innovativeness in general has been defined as “a firm’s openness to new ideas and new ways of meeting customers’ needs” (Kim et al., 2011, p. 881). Innovativeness has been noted as crucial to the survival of BGs, either from the organizational culture perspective (Freeman & Cavusgil, 2007; Knight & Cavusgil, 2004; Knight, Madsen, & Servais, 2004), or in terms of the end product or solution (Kim et al., 2011; Kocak & Abimbola, 2009;Weerawardena, Mort, Liesch, & Knight, 2007). Innovativeness stems from organizational capabilities (Hurley & Hult, 1998), of which marketing capabilities represent a central element (Perks, 2000; Shang, Yildirim,Tadikamalla. Mittal, & Brown, 2009). This links well with earlier studies on BGs, which characterize marketing-related processes as the core of BGs’ innovativeness (Knight & Cavusgil, 2004). Though marketing capabilities have received substantial research attention, most previous research addressed the impact of these capabilities on BGs’ performance (Efrat & Shoham, 2012; Hallbäck & Gabrielsson, 2013; Ripollés & Blesa, 2012; Zhou, Wu, & Barnes, 2012), leaving uncharted ground when it comes to the impact of such capabilities on innovativeness. Research connecting marketing to BGs’ innovativeness may therefore shed important light on the contributors to BGs’ innovativeness, and hence to their long-term survival. The present study derived from in-depth interviews conducted with 25 senior managers of BGs, followed by survey-based data collection from 127 BGs operating in various industries. The main purpose of both the exploratory (qualitative) and the main (quantitative) stages was to reveal what drives BGs’ innovativeness. In the exploratory stage the managers were given leading questions, but no specific drivers of innovativeness were introduced, in order to avoid possible bias. The exploratory stage outcomes were incorporated into the survey used in the main stage to confirm the relationships between the different factors. This study contributes to BGs’ research in a number of ways. First, we elaborate on Knight and Cavusgil’s (2004) seminal study by addressing innovation-related capabilities, thereby providing a better understanding of the core capabilities that drive innovativeness. Second, we explore the moderating impact of different environmental characteristics on the relationships between the different aspects of marketing adaptability and BGs’ innovativeness, hence confronting the common assumption that BGs tend to use standardization strategy. Finally, we introduce the use of team cohesion in the business context while discussing its linkage to BGs’ organizational culture and innovativeness. In the next section we present the conceptual framework of innovativeness in the BGs’ context, followed by a short description of the qualitative stage and a presentation of its main outcomes. We continue with a literature review of the different capabilities found in the qualitative stage, followed by our hypotheses regarding their direct and moderated impacts. We then present and discuss our findings.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا