دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثیرات شیوه های مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت – الزویر ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیرات شیوه های مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآورانه به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: تاثیرات شیوه های مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآورانه
عنوان انگلیسی مقاله: Total Quality Management Practices’ Effects on Quality Performance and Innovative Performance
رشته های مرتبط: مدیریت، مدیریت عملکرد، مدیریت بهره وری و کیفیت، مهندسی صنایع، مدیریت نوآوری و فناوری
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
نشریه الزویر (Elsevier)
مجله کنفرانس بین المللی رهبری، فناوری و نوآوری در مدیریت (International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management)
منبع system.parsiblog.com
کد محصول F35

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

 

بخشی از ترجمه فارسی:

چکيده:

مدیریت کیفیت جامع و ارتباطات عملکرد یک بحث بسیار مهم در ادبیات است، ارتباط عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در مطالعات زیادی تأیید شده اند، اما یافته ها در مورد عملکرد نوآوری متناقض است. اگرچه اکثر صاحب نظران اهمیت فعالیت های مدیریت کیفیت جامع روی پیامدهای عملکرد بیان نموده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی این است که آیا فعالیت های مدیریت کیفیت جامع روی کیفیت و یا عملکرد نوآوری اثر می گذارند و همچنین تعریف اجزای موثر روی این انواع عملکرد. بر این اساس ما ادبیات را برای توسعه فرضیات بررسی نمودیم و در جهت آزمون مدل تحقیق، داده ها را از ناحیه مارمارا جمع آوری نمودیم. یافته ها ارتباط مثبت بین فعالیت های مدیریت کیفیت جامع، کیفیت و عملکرد نوآوری نشان داد. واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، عملکرد نوآوری، عملکرد کیفیت

۱٫مقدمه

در سازمان ها، مدیران/رهبران انرژی را از طریق ارضای نیازهای مشتری و بقای سازمانی به دست می آورند که فلسفه اصلی مدیریت کیفیت جامع است. مدیریت کیفیت جامع یک رویکرد بهبود کیفیت کل گرا برای شرکتهایی با هدف بهبود عملکرد از لحاظ کیفیت و نوآوری برای دو دهه گذشته مطرح شده است. سازمان هایی که از TQM استفاده می کنند منافع بسیاری از جمله تولید محصوالت با کیفیت باالتر، رضایت بیشتر مشتریان، کاهش هزینه، بهبود مالی، کیفیت و نوآوری در عملکرد و عالوه بر این بهبود رضایت کارکنان نصیب آنان می عنوان مقاله: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری مترجم: علي محمدپور ۲ شود. عالوه بر این، اگر TQM با موفقیت پیاده سازی شود، یک مزیت رقابتی محسوب می شود. مطالعات متعدد رابطه مثبتی بین نتایج سازمانی و TQM نشان داده اند. این مقاله بر روی رابطه بین TQM با عملکرد نوآورانه و با کیفیت بحث می نماید. این بحث به دو دلیل مهم است .اولین این که ارتباط عملکرد و TQM با وجود تناقض در ادبیات را آشکار می سازد. دوم، هدف از این مطالعه آشکار نمودن میزان اثر کارکردهای TQM بر هر کدام از عملکرد نوآوری یا عملکرد کیفی میباشد. هر دوی مفاهیم کیفیت و نوآوری راهنماهای دنیای کسب و کار امروزی هستند. به گفته ویلیامز دستیابی به هر دو نوع عملکرد کار ساده ای نیست، شرکت ها باید یکی را در مقابل دیگری در اولویت قرار دهند. بر اساس فلین و همکاران به نوآوری و کیفیت نمی توان در یک زمان دست یافت. به دلیل آن که کسب و کار به طور کلی ابتدا به مفهوم مدیریت کیفیت در درون ساختار شرکت پرداخته و سپس به نوآوری روی می آورد. برخالف این دیدگاه، فنگ بیان میدارد که شرکت ها باید هر دوی کیفیت و نوآوری در بازار در حال تغییر را بهبود دهند. بعالوه برای تعالی مدیریت کسب و کار مدل هایی مطرح شده اند که مفاهیم کیفیت و نوآوری را به طور همزمان و مکمل در نظر گرفته اند، یک مطالعه اخیر توسط درویتسوتیس اشاره دارد که فرایند نوآوری باید تحت TQM برای دستیابی به حداکثر تأثیر مفید بر عملکرد اجرا شود. این مقاله با بررسی ادبیات؛ بررسی وضعیت فعلی TQM، ارتباطات در میان TQM، عملکرد کیفی و عملکرد نوآوری آغاز می شود. و سپس مدل پیشنهادی با تحلیل عاملی و تجزیه و تحلیل رگرسیون آزمون می شود. در بخش آخر نیز یافته ها مورد بحث قرار می گیرد، محدودیت های این مطالعه ذکر شده و توصیه هایی برای مطالعات آینده ارائه می گردد.

۲٫ مرور ادبیات و توسعه فرضیات ۲٫۲٫ مدیریت کیفیت جامع مدیریت کیفیت جامع (TQM) یکی از روش های کیفیت گراست که تعداد زیادی از سازمانها را دربر می گیرد. TQMدانشمندان را به دلیل انتشار و پذیرش رو به رشد در دنیای کسب و کار به خود جذب کرده است. به خصوص بیش از دو دهه است که TQM یکی از محبوب ترین و با دوام ترین مفاهیم مدیریت شده است. با توجه به عدم وجود یک تعریف یکسان از TQM تعریف آن بسیار مشکل است. تعاریفی از TQM در ادبیات بر اساس دیدگاهها و توصیفات “quality gurus” )مانند دمینگ، جوران، کرازبی، فگنبام( به خوبی پذیرفته شده اند. به عنوان مثال، با توجه به رحمان TQM یک رویکرد مدیریتی برای بهبود عملکرد سازمانی است که شامل انواع مختلف از هر دوی موضوعات فنی و رفتاری است. در تعریفی دیگر از TQM کایناک بیان میکند عنوان مقاله: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری مترجم: علي محمدپور ۳ TQM یک فلسفه مدیریت جامع که تالش برای بهبود مستمر در همه کارکردهای یک سازمان دارد، و می توان آن را به دست آورد.TQM یک ساختار چند بعدی است. مانند داشتن تعاریف مختلف، TQM شامل چندین فعالیت است. پژوهشگران مختلف فعالیت های مختلفی را برای آزمون اثر آن بر عملکرد مالی یا غیر مالی در نظر گرفته اند. این فعالیت ها شامل رهبری مدیریت، نقش بخش کیفیت، آموزش، روابط کارکنان، کیفیت اطالعات و گزارش دهی، مدیریت کیفیت تامین کننده، طراحی خدمات محصول، مدیریت فرآیند، برنامه ریزی استراتژیک، مشتری مداری، فناوری اطالعات و تجزیه و تحلیل و مدیریت مردم است. اما این مطالعه بر هشت بعد در میان ابعاد TQM تمرکز دارد: مدیریت رهبری، رویکرد واقعی برای تصمیم گیری، مدیریت فرآیند، مدیریت تامین کنندگان، بهبود مستمر، مدیریت کارکنان، توجه به مشتری و رویکرد سیستمی به مدیریت. ۲٫۲٫ رابطه بین فعالیت های TQM و عملکرد کیفیت ارتباط بین TQM و عملکرد توسط دانشمندان متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی که در بررسی رابطه بین TQM و عملکرد، محققان از انواع عملکردها استفاده کرده اند. مانند مالی، نوآوری، عملیاتی و عملکردکیفی. اگر چه اثرات TQM بر انواع عملکرد ها با هم سازگار نیست، عملکرد کیفی به طور کلی رابطه ای قوی و مثبت با آن داشته است. حامیان TQM مطرح میکنند که پیاده سازی آن نیز باعث تولید محصوالت با کیفیت باالتر خواهد شد. بر اساس دمینگ، کیفیت تعیین کننده اصلی موفقیت در محیط رقابتی است. مدیریت کیفیت شامل فعالیت هایی برای همه انواع شرکتهاست که در ارتباط با دستیابی به مزیت رقابتی است. در ادامه ذکر ادبیات، کانیاک نشان داد شاخصهای عملکرد کیفی که با TQM مرتبط است. کارکردهای TQM به ارتقاء عملکرد کیفی کمک می نمایند. شاخص های عملکرد کیفی؛ محصول / خدمات با کیفیت، بهره وری، هزینه ضایعات و دوباره کاری، تحویل به موقع مواد خریداری شده، و تحویل به موقع محصوالت نهایی به مشتریان است. هدف از فعالیت های TQM مانند درگیر نمودن کارکنان این است که به ترویج جنبه های انسانی سیستم مدیریت کیفیت به منظور انطباق با محیط در حال تغییر بپردازد. تمرکز بر مشتریان و مدیریت فرایند نشان دهنده اجزای اصلی کیفیت هستند. کیفیت برای مشتریان مهم است. ویلکینسون مطرح می نماید که “اصطالح TQM، مفهوم کیفیت باید نیاز مشتری را برآورده نماید. مدیریت فرایند یکی از عناصر اصلی در TQM است .مدیریت فرآیند، کیفیت محصول را در مرحله تولید بهبود می بخشد. مطالعات تجربی نشان می دهد که مدیریت فرایند به طور مستقیم و مثبت بر کیفیت محصول تاثیر می گذارد. عالوه بر این، رهبری مدیریت منجر به عملکرد با کیفیت از طریق پذیرش عنوان مقاله: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری مترجم: علي محمدپور ۴ فرهنگ کیفیت توسط کارکنان می شود. از دهه ۲۸۹۱، مدیران عالی کیفیت را در فرایند برنامه ریزی استراتژیک برای دستیابی به مزیت رقابتی گنجانده اند. فعالیت دیگر TQM که رابطه مثبت قابل توجهی با عملکرد کیفی دارد، رویکرد واقعی برای تصمیم گیری است. بسیاری از محققان دریافته اند، که اطالعات و تجزیه و تحلیل داده های کیفیت به طور قابل مالحظه ای مرتبط با عملکرد با کیفی است. در مقابل رابطه بین عملکرد کیفی و بهبود مستمر آنچنان مهم نیست. عالوه بر این، در سال ۲۱۱۲ پراجوگو و براون توجهات را جلب نمودند به رابطه قوی و مثبت بین فعالیت های TQM و عملکرد کیفی. آند پراجوگا و سوحال بر اهمیت TQM و عملکرد کیفی تأکید نمودند. بنابراین، فرضیه زیر را می توان پیشنهاد نمود: فرضیه ۲: کارکردهای TQM تاثیری مثبت بر عملکرد کیفی دارند

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract TQM and performance relationship is a popular discussion in the literature, quality performance and TQM relationship is supported with various studies but the findings about innovative performance is inconsistent. However, most scholars stress on the importance of TQM activities on performance outcomes. The main goal of the study is to investigate whether TQM activities affect quality and/or innovative performance and also defining the effective components on these performance types. Accordingly, we investigated literature to develop hypotheses and in order to test the research model, data were collected through a survey in Marmara Region, and then statistically significant and positive relationship among TQM activities, quality and innovation performance was found. Keywords: Total Quality Management; Innovative Performance; Quality Performance © ۲۰۱۱ Published by Elsevier Ltd. Selection and/or peer-review under responsibility of International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management 1. Introduction In organizations, managers/leaders acquire energy through satisfying customer needs and organizational survival which is the main philosophy of TQM. Total quality management is a holistic quality improvement approach to firms for the purpose of improving performance in terms of quality and innovation for the last two decades. Organizations which are used TQM generate many benefits such as higher quality products, more satisfied customers, reduced costs, improved financial, quality and innovation performance and in addition to these improved employee satisfaction. Moreover, if TQM is implemented successfully, it provides a competitive advantage as well [1]. Numerous studies have shown a positive relationship between organizational outcomes and TQM. This paper discusses the relationship between TQM with innovative and quality performance. This discussion is important for two reasons. First one is; revealing the relationship with innovative performance and TQM because of the inconsistency in the literature. Second, the study aims to clarify the effects of TQM practices whether more influential on innovation performance or quality performance. Both quality and innovation concepts guides today’s business world [2]. According to Williams achieving * Corresponding author. Cemal Zehir Tel.:+90-262-605-1407; fax: +90-262-654-3224. E-mail address: zehir@gyte.edu.tr Available online at www.sciencedirect.com © ۲۰۱۲ Published by Elsevier Ltd. Selection and/or peer review under responsibility of The First International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management 274 Cemal Zehir et al. / Procedia – Social and Behavioral Sciences 41 ( 2012 ) 273 – ۲۸۰ both types of performance is not simple, firms have to prioritize one over the other. According to Flynn et.al [3], innovation and quality cannot be achieved at the same because of that generally businesses practice first the concept of quality management within the structure of the firm and then add the innovation concept. [2]. Contrast to this view, Feng [4] reported that firms must improve both quality and innovativeness in a changing market place concurrency. In addition to excellence business management models that consider quality and innovation concepts simultaneously and complementary [2], a recent study by Dervitsiotis [5] pointed that the innovation process should carry out under the TQM for the maximum beneficial impact on performance. This paper begins with a literature review that examines the current state of TQM, the relationship among TQM, quality performance and innovation performance. And it continues with the factor analysis and regression analysis to test the proposed model. The last section discuses the findings, limitations of this study and provide recommendations for future studies. 2. Literature Review and Hypotheses Development 2.1. Total Quality Management Total quality management (TQM) is one of the quality-oriented approaches that many organizations imply. TQM has attracted scholars because of the growing diffusion and acceptance in the business world. Especially over the two decades, TQM is one of the most popular and durable management concepts [6]. Due to the absence of a uniform definition of TQM, defining TQM is quite problematic [1]. Well accepted definitions of TQM in the literature based on “quality gurus” (such as Deming [7], Juran [8], Crosby [9], Feigenbaum [10]) views and prescriptions. For example, according to Rahman [6] TQM is a management approach for improving organizational performance that encompasses a variety of both technical and behavioral topics. Another definition of TQM is that of Kaynak [11], “TQM is a holistic management philosophy that strives for continuous improvement in all functions of an organization, and it can be achieved”. TQM is a multidimensional construct. Like having various definitions, TQM consists of several activities. Different researchers have adopted different TQM activities for testing its effect on financial or non-financial performance. These activities are management leadership, role of the quality department, training, employee relations, quality data and reporting, supplier quality management, product service design, process management, strategic planning, customer focus, information technology and analysis, people management [12, 13]. Yet this study focus on the eight among the dimensions of TQM; leadership management, factual approach to decision making, process management, supplier management, continual improvement, employee management, customer focus and system approach to management.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا