دانلود رایگان ترجمه مقاله رویکردی نوظهور در مدیریت از راه دور – ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رویکردی نوظهور در مدیریت از راه دور به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: رویکردی نوظهور در مدیریت از راه دور
عنوان انگلیسی مقاله: Remote Management: The Newly Emerging Style of Management
رشته های مرتبط: مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کسب و کار 
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب  میباشد 
نشریه مکسول (Maxwell Scientific Organization)
مجله مجله مدیریت کسب و کار (Asian Journal of Business Management)
منبع system.parsiblog.com
کد محصول F33

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

 

بخشی از ترجمه فارسی:

چکيده:

این مقاله به معرفی نگرش جدید درباره اصول و حرفه مدیریت می پردازد که مفاهیم، دیدگاهها و مطالعات عمومی و تجاری را در خالل واقعیات موجود در عصر الکترونیک به کار میگیرد. همچنین با اقتباس از سیستم های باز آینده نگر و دورنمای منطقی کاربردی و میان رشته ای در رابطه با مدیریت به بررسی این بحث می پردازد. در این مطالعه آنالیز جامعی از مناظره های تاریخی درباره رابطه متقابل کسب و کار و دولت مطرح میگردد. در این بررسی؛ به مدیریت از راه دور به عنوان شیوه جدید آینده نگر مدیریت در عصر دنیای دیجیتال نگاه می شود. مدیریت از راه دور مباحثی از جمله جهانی نمودن، دموکرات گرایی و خصوصی سازی را وارد اصول و حرفه مدیریت می نماید. مشخصه های بنیانی مدیریت از راه دور شامل ساختارهای سازمانی پراکنده، تمرکز بر اجرا، فضاها و سیستم های کنترل از دور، مسائل اخالقی حرفهای، سیستم های کاری بر پایه تکنولوژی و سرمایه گذاری بزرگ در تکنولوژی و منابع انسانی می باشد. تجربه های عملی و شواهد موجود نشان دهنده حرکت تدریجی به سمت استفاده از مدیریت از راه دور در انواع مکانیسم های خانواده الکترونیک )دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و غیره( می باشد. در این مطالعه بازسازی جامع نگرش و عملکردهای مدیریتی بر پایه برنامه ریزی و تفکرات استراتژیک و آنالیز محیطی توصیه می گردد. کلمات کلیدی: دورکاری، مدیریت الکترونیک، مدیریت از راه دور، گروه های مجازی

معرفی این مطالعه ماهیت منطقی ارتباطات بین مدیریت اجرایی و دولتی را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین تالش می کند تا فاصله سنتی بین دو مبحث حرفه و دانش را از میان بردارد. شرایط موثر اجتماعی-اقتصادی، سیاسی، اجرایی، فنی و تحوالتی در دانش و اطالعات، تصویر جدیدی از مدیریت در هر دو بخش خصوصی و دولتی را الزم میداند. این تصویر جدید از مدیریت، چالش فکری برای اعضای آکادمیک و متخصصان بخش دولتی به عالوه بخش اجرایی شرکتها ارائه میکند. نگرش و عملکرد مدیریتی نشان دهنده تحوالت بزرگی در دهه های اخیر میباشد. سرعت تحوالت با نزدیک شدن به هزاره جدید افزایش پیدا کرده است. تغییرات بزرگ اجتماعی در سطح جامعهای و جهانی و همچنین تغییرات ساختاری ازجمله: جهانی سازی، دموکرات شدن جوامع، خصوصی سازی، و انقالبی که در زمینه تکنولوژی و دانش پدید آمد، علل شکل گرفتن تحوالت اخیر بودهاند. این پیشرفتها سواالتی در رابطه با هویت دولت و شرکتها در طول هزاره جدید بوجود آورده است. قشر علمی و سیاست گذاران هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی در بحث های ادامه دار و داغ مربوطه شرکت می کنند. این مناظرهها اشکال مختلفی به خود میگیرند، مانند پژوهش، مطالعات، سمینارها، کنفرانسها و جلسات رسمی. هدف نهایی این مناظرات رسیدن به درک عملی و کاملی از هویت در زمینه و تخصص مدیریت در بخش دولتی و خصوصی میباشد. این بدین معنا است که رشتههای علمی، از نو احیا شده و مسیر پیشرفت فنی و روابط بین آنها در جهت وقایع جدید )که بر اثر تغییرات یاد شده بوجود آمدهاند( شکل گیرد. استیپل و دیگران )۶۰۰۲( گرایشات واضحی به سمت افزایش کار مجازی و اعتماد بیشتر به تکنولوژی نشان دادهاند. آنها عنوان نمودهاند که برای بیشتر دانستن درباره سازمانهای مجازی نیاز به تحقیقات گستردهتری میباشد. آنها همچنین درباره سختیهای تحقیقات در رابطه با تغییرات بزرگ و سریع صنعتی و چالشهایی که با آن همراه است صحبت نمودهاند. ساختارهای سازمانی جدید، به ویژه ساختار مجازی با نگرش مدیریتی سنتی در تضاد بسیار میباشند. )Staples et al., 2006(. شکل شماره ۱، رابطه مدیریت دولتی و کسب و کار سنتی را با شیوه مدیریت از راه دور نشان میدهد. فاصله بزرگی بین کسب و کار و مدیریت دولتی در فلسفه مدیریت سنتی و کاربردهای آن وجود دارد. چنین فاصلهای با ظاهر شدن شیوه جدید مدیریت )مدیریت از راه دور( بسته خواهد شد. این فاصله بوسیله فلسفه جدید مدیریت و استفاده آن از میان میرود. اهمیت این مطالعه: اهمیت این بررسی از به کارگیری اقدامات مرتبط با نو سازی رشته و حرفه مدیریت نشات میگیرد که بدلیل تحوالت جهانی پیش آمدهاند. در این مطالعه سعی شده است که نگرش و رفتارهای مدیریتی از نو معنی گشته و شکل و هویت مدیریت در دو بخش خصوصی و دولتی به عنوان سیستم عملی مکمل دوباره طراحی شوند.

این مطالعه در ماهیت خود آینده نگر است زیرا مدیریت از راه دور را به عنوان شیوهای از مدیریت هر دو بخش در آینده پیشنهاد میکند. امیدوار است این شیوه فاصله سنتی بین مدیریت دولتی و اجرایی را از میان بردارد. مدل پیشنهادی باعث میگردد که سازمانهای دولتی مانند شرکتهای حرفهای خصوصی عمل کنند و شرکتهای خصوصی در اجتماع فعالیت قابل قبولی داشته باشند. اهداف اصلی این مطالعه: اهداف عمده این مطالعه به شرح زیر میباشند: – اشاره به حقایق جدید که در پی تحوالت جهانی بر رشته و حرفه مدیریت در دو بخش خصوصی و دولتی تاثیر داشتهاند. – ترسیم شکل و هویت مدیریت )اجرایی و دولتی( و توجه نمودن به مشخصههای مدیریت در هزاره جدید. – ارائه چندین پیشنهاد در رابطه با ترقی رشته و حرفه مدیریت برای قشر علمی و دانشگاهی و سیاستگذاران. مدیریت اجرایی مدیریت از راه دور: شیوه جدید مدیریت )اجرایی و دولتی( عصر جدید دیجیتال: تکنولوژی مدیریت اطالعات و کاربرد مدیریتی آن فلسفه مدیریت سنتی و کاربرد آن مدیریت دولتی عنوان مقاله: مدیریت از راه دور: شیوه نوین مدیریت مترجم: كامیاب علي مقدم روش بررسی عالقه من به موضوع این مطالعه از چند سال قبل شروع شد و از تغییرات جدید و چالشهایی که در جامعه دیجیتال وجود داشت، انگیزه بیشتری گرفتم. این مطالعه تالشی برای یکی کردن تئوریها و کاربردهای مدیریت به شکل جدید ارائه خدمت است. در این مطالعه از رویکردی توصیفی-تحلیلی برای رسیدن به اهداف استفاده شده است. این تحقیق همچنین با اعتماد به رفرانسهای بهروز موجود در اینترنت، از آنها برای پوشش دادن به پیشرفتهای اخیر در موضوع یادشده استفاده میکند. توجه خاصی به وقایع جدید شده است که این وقایع از تحوالت جهانی مانند جهانیسازی، دموکرات سازی جوامع، خصوصی سازی و ابداعات فنی و نتایج آن در نگرش، ساختار و رفتار مدیریتی سرچشمه گرفتهاند. نتایج و پیشنهادهایی در رابطه با تطبیق و یا طراحی مجدد رشته و حرفه مدیریت در انتهای این مطالعه ارائه میشود. مروری بر نوشتههای علمی ارائه دادن نوشتههای علمی جامع و فراوان در گذشتهی نگرش و عملکرد مدیریت هدف این مطالعه نبوده و از نظر عملی امکان آن نیز وجود ندارد. این مطالعه شامل بخش مختصری از آخرین بررسیهای علمی مهم است. بوجود آمدن ریشههای اندیشه مدیریت جدید و کارهایی که در آن راستا انجام گردید حدوداً به یک قرن پیش برمیگردد. تمرکز این مطالعه بر پیشرفتهای اخیر در مدیریت )خصوصی و دولتی( میباشد که به هویت آینده آن به عنوان یک رشته دانشگاهی و تخصصی کاربردی نگاه خواهد کرد. تامپسون و اینگراهام )۱۹۹۲( ضرورت تطبیق ساختاری مدیریت دولتی را با تغییرات محیطی یادآورد شدند. تطبیق شامل مواردی مانند بازسازی نقش و اهداف بخش دولتی، موسسات، قوانین، نظامهای کاری و شرایط محیطی و ابزار سنجش و کنترل بود. جین و کان )۱۹۹۱( استفاده از اصل شراکت خصوصی-دولتی PPP) Public Private Partnership) را به عنوان راهی برای ترقی اثربخشی و بازده بخش دولتی پیشنهاد دادند و که به ایجاد مسئولیتپذیری و جوابگویی در سازمانها نیز میانجامید. در بررسی علمی نامبرده، به بخش روستایی چین اشاره شده است که با استفاده از PPP رشد سریعی را به همراه داشته است. مطالعه علمی جین و کان )۱۹۹۱( با مطالعه رامامورتی )۶۰۰۰( که مدلی از خصوصی سازی چندسطحی را برای رشد بازده بخش دولتی پیشنهاد داده بود در یک راستا میباشد. رامامورتی نیز بازسازی استراتژیک را در راستا با وقایع جدید ضروری میدید.

مطالعه هود )۱۹۹۱( و فدریکسون )۱۹۹۲( نظرات مشترکی در اصالحات بخش دولتی ارائه دادند که توسط آن بایستی تصویر سیستم اداری مدیریت دولتی تغییر یابد و تصویر جدیدی بر اساس مدیریتی کارآمدتر، مسئول، جوابگو و شفاف جایگزین آن شود. گرفته صورت )Deloitte, 2000; Dean, 2000; Teeter, 2000; West, 2000( الکترونیک دولت درباره گوناگونی مطالعات است. در این مطالعات مفهوم مدیریت دولتی و شواهد عملی و تجاربی از نتیجه استفاده دولت الکترونیک در ایاالت متحده آمریکا و انگلیس ارائه شده است. همچنین اهمیت، امکان اجرا و مشکالت دولت الکترونیک نیز بیان گردیدهاند. آنها اتفاق نظر داشتند که دولت الکترونیک، پاسخی مناسب به تحوالت جهانی –نوعآوریهای تکنولوژی و جهانیسازی- میباشد. به هر حال، دولت الکترونیک هنوز در حال رشد میباشد و همچنان با سختیهای بسیاری روبهرو است. بنا به این مطالعات، دولت الکترونیک برای موفقیت نیاز به برنامهریزی استراتژیک وسیع و گستردهای دارد. کِلِی )۱۹۹۹( اهمیت آنالیز محیطی در طراحی برنامههای دانشگاهی در بحث مدیریت و مدیریت دولتی را نشان داده است. آنالیز محیطی باید شامل تحوالت در رشته و حرفه آینده فارغ التحصیالن و در قالبی نهادی برای برنامههای دانشگاهی باشد. این مطالعه به تفکر استراتژیک پی در پی و برنامهریزی برنامههای دانشگاهی که بر اساس تصویر و محدودیتها و موقعیتهای آینده میباشد، تاکید میکند. همچنین به ضرورت شبیه شدن کیفیتهای فارغ التحصیالن با موضوع جهانی سازی و نوآوریهای تخصصی اشاره مینماید. مطالعه هیوگز و اونایل )۶۰۰۰( به شیوه کاربردی جدیدی از مدیریت دولتی که در ایالت استرالیایی ویکتوریا بدان عمل شده بود اشاره مینماید. این شیوه شامل استانداردهای تخصصی مدیریت، کنترل نتیجهگرا، رقابت افزایش یافته و انعطاف در استخدام و انگیزشها میباشد. ریشههای رایج مدیریت اجرایی/دولتی: زمینه مدیریت اجرایی با مدیریت دولتی یکسان میباشد. هر دو موضوع ریشه در علم و هنر مدیریت دارند. هر دو شاخه مدیریت جای خود را در مفهوم علوم اجتماعی مانند حقوق، سیاست، اقتصاد، جامعهشناسی و روانشناسی پیدا نمودهاند. این دو رشته تئوریها، مفاهیم و ابزارهایی از رشتههای علوم اجتماعی گوناگون را بکار میگیرند و توسط ماهیت میانرشتهای خود شناخته میشوند. مدیریت اجرایی و دولتی کامالً یکی از رشتههای علوم اجتماعی و نیز یک مهارت تخصصی به حساب میآیند. به دلیل آن که این دو شاخه متدولوژی علمی یکپارچهای را در گردآوری تئوریها و دانش مدیریتی به کار میگیرند، آنها را از رشتههای علمی میدانند. مدیریت به طور عمومی یک مهارت است که قواعد، ارزشها، معیارهای اخالقی و عنوان مقاله: مدیریت از راه دور: شیوه نوین مدیریت مترجم: كامیاب علي مقدم استانداردهای تخصصی و قانونی خودش را دارد. یک سیستم باز جامع و یکپارچه از تئوریها، مفاهیم، ابزارها و علوم گردآوری شده است. بازبودن حرفه و علم مدیریت )دولتی و خصوصی( آنرا نسبت به پیشرفتهای گوناگون در محیطش تاثیرپذیر مینماید. بنابراین، هویت، شکل و نقش کاربردی مدیریت اجرایی و دولتی مطابق با عوامل محیطی در حیطه خود تغییر میکنند. مدیریت در ابتدا با از دست دادن شکل سنتی خود گسترش پیدا کرد و در مسیر خود به سمت توسعه مداوم اشکال متفاوتی در هر مرحله به خود گرفت. در طول زمان، مدیریت شکل و هویت خود را به منظور موثر بودن و تطبیق داشتن با شرایط در حال تغییر، اصالح نموده است. هرچند، تصویر سنتی مدیریت بر ساختار و عملکرد آن در سالهای اخیر پیشرفتش تاثیر زیادی داشته است. در سالهای اخیر مدیریت با کنار گذاشتن تصویر سنتی خود و جایگزین کردن آن با یک مدیریت تخصصی و دانش محور پیشرفت نموده است. ماهیت مدیریت )علمی/تخصصی/دولتی/اجرایی( تدریجاً در حال گسترش است. تمرکز این مطالعه بر روش رایج در حال پیدایش مدیریت به عنوان یک اصل و تخصص دانشگاهی است. فاصله متمایزکننده بین مدیریت دولتی و اجرایی به سرعت در حال از بین رفتن است. هویت تازه پیدایش یافته مدیریت در هزاره جدید به راحتی قادر نخواهد بود مدیریت اجرایی را از دولتی تشخیص دهد زیرا ویژگی سخت و رایج مدیریت دانش محور و تخصصی در هر دوی آنها مشترک است. در این مطالعه پیشنهاد شده است که به شیوه جدید مدیریت در حال پیدایش، مدیریت از راه دور اتالق شود که این اسم اشاره به هویت نامتمایز آن دارد، هیچ گونه اختالف مهمی بین مدیریت دولتی و اجرایی به عنوان رشتههای تخصصی یا اصول دانشگاهی وجود نخواهد داشت. با وجود این، نقش مثبت کاربردی، ارزشها، اهداف، سیاستها، مکانیسمها، چهارچوب سازمانی و قانونی این دو چهره واحد و مکمل مدیریت )دولتی و اجرایی( باید شناسایی شوند. بحث کامل مدل پیشنهادی مدیریت )RM(، مفهوم محیطی آن، ویژگیها، کاربردها و نیازهای آن در صفحات بعدی ادامه خواهد داشت. مفهوم مدیریت از راه دور: الزم به یادآوری نیست که مدیریت یک سیستم باز دینامیک است. مدیریت در محیطهای پیچیده و در حال تغییر وجود دارد. مدیریت در تعامل فعال و ادامه دار با محیطش میباشد. میتواند شکل هویت خود را برای تطبیق با شرایط در حال تحول، تغییر دهد. به منظور فهمیدن هویت در حال تغییر و پیدایش مدیریت، الزم است تحلیل محیطی صورت گیرد. تغییر واقعیتی از زندگی است. اغلب اوقات، جهت غیر خطی دارد و ابتدا و انتهای آن به طور کامل مشخص نیست. Moran & Avergun, 1997

محیط معاصر خود نشاندهنده پیشرفتهای بزرگ از جمله جهانیسازی، دموکراتسازی جوامع، خصوصیسازی، نوآوریهای تخصصی، انقالب دانش و اطالعات و تحوالت جامعهای میباشد. جهانیسازی بخشهای گوناگونی از دنیا، خواسته یا ناخواسته به یک واقعیت تبدیل میشود. جوامع بسیاری به شدت مانند اجزای گوناگون یک عنوان مقاله: مدیریت از راه دور: شیوه نوین مدیریت مترجم: كامیاب علي مقدم ابرشهر در حال پیوستن به یکدیگر میباشند. سیستمهای ارتباطی و حمل ونقل بسیار پیچیده فرایند جهانیسازی را راحت نموده و سرعت آن را افزایش دادهاند. جهانیسازی نیز موافقین و مخالفین، موقعیتها و محدودیتها، نیازها و کاربردهای خود را دارد. بدون توجه به موارد فوق که خارج از اهداف و دامنه این تحقیق است، به طور کلی جهانی سازی بر ساختار و عملکرد مدیریت اثر دارد. جهانیسازی دنیا به مفاهیم، ساختارها، مکانیسمها و قالب سازمانی و قانونی جدیدی احتیاج دارد. در جوامع تکنولوژی و دانش محور، مدیریت باید کامالً ماهیت خود را تغییر دهد. دنیای واقعی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک دنیای مجازی است که شیوههای سنتی مدیریت را بال استفاده و منسوخ میداند. مفهوم سیستمهای مدیریت کارآمد باید به منظور هماهنگی با جهانیسازی دنیا از نو تعیین گردند. بازده، رشد و بقای سازمان به مکانیسمها و ساختارهای مدیریت خالق نیاز دارد. جهانیسازی به آرامی باعث افزایش رقابت بازار، مشکالت رابطه متقابل، و اثرات جانبی، جدالهای قانونی و موارد بسیار دیگر میشود که همگی به تطبیق مدیریت با وقایع جدید احتیاج دارند. جنبش خصوصیسازی با جوابگو نمودن بیشتر مدیریت به توقعات مردم و تحوالت جامعهای، بر اندیشه و اقدامات مدیریت اثر گذار بوده است. جامعه نه فقط در مقیاس وسیع به دموکراسی سیاسی نیاز دارد بلکه به شیوه و فعالیتهای مدیریت دموکراتیک نیز احتیاج دارد. این امر باعث وارد آمدن فشار به مدیریت میگردد تا در تمامی فعالیتهایش بیشتر جوابگو، مسئولیتپذیر، مسئول و شفاف باشد. دموکرات سازی جوامع باید به مشارکت وسیع تر در تصمیمگیری، توزیع قدرت، ساختارهای جوامع محلی، مکانیسمهای کنترل بهتر و شرایط سازمانی پیشرفته بیانجامد. )Denhardt, 1999(. برنامهها و سیاستهای خصوصیسازی، اندیشه و اقدامات مدیریت سنتی را منسوخ نموده و نیاز به اصالح فوری در جهت تحوالت دنیا در زمینهها و بخشهای مختلف جامعه دارد. خصوصیسازی فشارها را بر مدیریت دولتی و خصوصی بیشتر نموده تا بیشتر مسئول، کارآمد و پربازده، خالق، جوابگو باشند و بتوانند از مزایای انقالب اطالعات و تکنولوژی روز بهرهمند شود. خصوصیسازی فقط یک جایگزینی دولت با مالکیت یا مدیریت خصوصی نیست بلکه بیشتر سیستم کلی و فلسفه مدیریت نمودن منافع ملت و دولت است. بنابراین، به تغییر ساختار جامع نگرش و عملکرد مدیریت سنتی نیاز است )Ramamurti, 2000(. گردآوری تکلنولوژی، دانش و اطالعات، مشکلی دو وجهی بوجود آورده است. این مشکل چگونه مدیریت کردن و چگونه از کمیت و کیفیت دانش و اطالعات بهره بردن است. جامعه مدرن به عنوان یک جامعه دانش محور و عنوان مقاله: مدیریت از راه دور: شیوه نوین مدیریت مترجم: كامیاب علي مقدم نمادی از ارزش باالی دانش و اطالعات توصیف شده است که به عنوان یک دارایی و منبع قدرت به آن نگاه میشود. سرعت بسیار زیاد انقالب تکنولوژی و مخازن اطالعاتی و دانش مربوطه، چالشهای جدی برای مدیریت دولتی و همچنین بخشهای خصوصی بوجود آوردهاند. این چالشها شامل ساختن مخزنهایی برای دانش و علم، راههای رسیدن به آن، و ترقی محیطی و مدیریت آن میباشد. )Rowley, 1999(. تحوالت سریع و جدی از جمله، آمارگیری نفوس، ارزشها، قواعد، تغییرات اخالقی و راه های زندگی توقعات عمومی مردم و سازمانهای خصوصی را باال برده است. مدیریت تمام سازمانهای امروزی باید با این توقعات عمومی هماهنگ بوده و تطبیقهای الزم برای برآورده نمودن نیازها و خواستههای جامعه در حال تغییر را پوشش دهد. تغییرات بیسابقه در ساختار کلی جوامع مدرن به تغییرات اجباری ساختار تئوری سازمان و عملکرد آن در دو بخش دولتی و خصوصی انجامیده است. )Holzer, 1999; Frederickson, 1999(. پیدایش مدیریت از راه دور: این طور فرض شده است که تحوالت مفهومی ذکر شده در باال تاثیر کلی بر ماهیت و هویت مدیریت )تئوری و عملکرد/ اجرایی و دولتی( دارد که باعث کم شدن فاصله سنتی بین دو شاخه اصلی مدیریت )دولتی و اجرایی( میگردد که آنها را محدود به نقشهای کاربردی، ارزشها، سیاستها، اهداف و قالب سازمانی و قانونی مینماید. به عبارت دیگر، مدیریت داخلی هر سازمان دولتی یا خصوصی شبیه به هم بوده و تفاوت مهمی در عملکرد حرفهای و فنی بین آن دو وجود ندارد. هم مدیریت دولتی و هم مدیریت اجرایی بایستی دو عضو پایهای یک سازمان موفق را داشته باشند. این دو عنصر، رفتار حرفهای کسب و کار به عالوه رهبری مسئوالنه سازمان در جهت نفع جامعه و مشروعیت قانونی آن میباشند. مدیریت دولتی و اجرایی نباید به عنوان دو شاخه مجزا به حساب آیند بلکه هر کدام نقش مکمل و کاربردی مشخصی با یکدیگر دارند. مدل پیشنهادی مدیریت از راه دور نیاز به بازسازی جامع اندیشه، قانون و عملکرد مدیریت دارد. برنامههای دانشگاهی در رابطه با مدیریت دولتی و اجرایی باید توسط برنامه ریزی استراتژیک، آنالیز محیطی، یکی کردن وقایع جدید و بوجود آوردن موسسات کارآمد برای خدمت به منافع عموم دوباره بررسی گردند. مرزهای دانشگاهی بایستی بین دانش مدیریت و دیگر رشتههای علمی مربوطه شفاف باشند. زمینه مشترک میبایست به رشتههای مدیریت مفهوم واحدی ببخشد که از طریق یکی نمودن تئوریها، مفاهیم، ابزارها و دانش جامع و تکنولوژی از یک یا تمام رشتههای علمی مرتبط امکان پذیر میباشد. هیچگونه عمومیسازی مشخصی در مراحل ابتدایی پیدایش مدل مدیریت از راه دور دیده نمیشود. مدیریت از راه دور به فرایندهایی اشاره دارد که در آن ابزار کنترل به صورت فیزیکی به واحد حقیقی متصل نیست. سیستم مدیریت از راه دور شامل ارتباط، سطح کنترل، آموزش عنوان مقاله: مدیریت از راه دور: شیوه نوین مدیریت مترجم: كامیاب علي مقدم اپراتور و موارد اجرایی میباشد. انگیزه های اصلی برای سیستم مدیریت از راه دور ایمنی باال و بهرهوری بیشتر Francois, 2011 میباشد

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract: This study attempts to introduce up-to-date thoughts on management discipline and profession incorporating concepts, views, and tools of public and business literature in the light of current realities of electronic era. It adopts open systems, futurist, and interdisciplinary and logically practical perspective on management. The study presented a concise analysis of the historical dialectic on traditional and somewhat ongoing discussions on public/business interrelationships. It has suggested the so-called (Remote Management) as an emerging futurist model of management in the context of digital era. Remote management incorporates current realities including globalization, democratization, privatization, high-tech and knowledge centered world into the discipline and profession of management. Basic features of remote management include diffused organizational structures, performance-focus, remote space locations, remote control systems, and professional codes of ethics, technology-centered work systems, and huge capital investment in technology and human resources. Practical experience and evidence showed gradual movement towards remote management applications in the form of e-family mechanisms (e-government, e-commerce, etc.). The study recommended a comprehensive restructuring of management thought and practices on the basis of strategic planning and thinking and environment analysis. Key words: Distance workplace, electronic management, remote management, virtual teams INTRODUCTION This study probes the dialectic nature of public/business administration relationships. It attempts to close the traditional gap between the two fields of knowledge and professions. Universal drastic socioeconomic, political, administrative, technological, and knowledge and information transformations dictate new vision of management in both public and private sectors. This new vision of management represents an intellectual challenge for academicians and professionals in public as well as business administration. Managerial thought and practice has witnessed great transformations in the last decades. The pace of transformation has been drastically accelerated by the dawn of the new millennium. It was deeply activated by major societal and universal philosophical and structural changes including globalization, democratization, privatization, and knowledge and technology revolution. These developments have raised questions related to the identity of public and business administration in the context of new millennium. Academicians and policy makers in both public and private sectors participate in ongoing and heated discussions on the subject matter. These discussions take various forms including research, studies, seminars, conferences, and formal meetings. The end-goal of these discussions is to reach solid and practical understanding of the identity of the field and profession of management in both public and private sectors. That is, to reconstruct these fields of knowledge and draw their professional lines and interrelationships in the light of new realities dictated by the above mentioned changes. Staples et al. (2006) shown clear trends towards increased virtual work and greater reliance on technology. They indicated the need for further research to learn more about virtual organizations. They also recognized the research difficulties regarding galloping technological change and serious challenges associated with it. New organizational structures, specifically virtual structure, are challenging traditional management thinking (Staples et al., 2006). Figure 1 illustrates the relationship between traditional business and public administration and remote management style. A clear gap exists between business and public administration in the traditional management philosophy and applications. Such gap is supposed to be closed in the emerging new style of management (Remote Management). The gap is closed by new management philosophy and applications stimulated by new digital era. Importance of the study: The importance of this study stems from its attempt to contribute to efforts related to reconstruction of the field and profession of management in the light of new realities forced by ongoing universal transformations. It tries to reconceptualize management thought and practice and redesign the shape and identity of management in both public and private sectors as complementary functional systems. This study is futurist in nature since it suggests the so-called (Remote Management) as a model of future management in both sectors. This model will hopefully close the traditional gap between public and business administration. The suggested model shall make the government organizations act like a professional business and shall make the business firms operate socially responsible. Major objectives of this study: Major objectives of this study are: C Pointing out new realities posed by universal transformations affecting the field and profession of management in both public and private sectors. C Drawing the shape and identity of management (Public & Business) and highlighting basic features of management in the new millennium. C Proposing some recommendations for academicians and policy makers related to the enhancement of the field and profession of management. METHODOLOGY The notion of this study came to my interest in the last few years. It was motivated by new changes and challenges in the digital society. The study is an attempt to incorporate theories and applications of management into new forms of service delivery. The study employs descriptive-analytical approach to achieve its objectives. It relies on up-to-date references found mainly on the Internet in order to cover the most recent developments on the subject matter. The focus of the study covers concise and brief review of literature in the context of environmental analysis. Special attention will be given to new realities induced by universal transformations including globalization, democratization, privatization and technological innovation and their reflections on management thought, structure and behavior. Conclusions and proposals contributing to adapting and redesigning the field and profession of management are to be given at the end of the study. LITERATURE REVIEW It is neither the objective of this study nor practically possible to provide full and extensive reviews of the history of management thought or practices. Yet it will include brief coverage of major and most related studies on the subject matter. Roots of modern management thought and practice might be traced as more than one century ago. The focus of this study will be on the most recent developments in management (Public & private) emphasizing its future identity as an academic field and applied profession. Following is a brief review of major relevant studies: Thompson and Ingraham (1996) showed the necessity for public administration to make structural adaptations in the light of changing environment. These adaptations include restructuring of the public sector role and objectives, institutions, legislation’s, work systems and climate, and means of evaluations and control. Jin and Qian (1998) has suggested the application of the principle of Public Private Partnership (PPP) as a way of improving effectiveness and efficiency of the public sector as well as enhancing accountability and responsibility in organizations. PPP has witnessed, according to the study, great progress in rural China. Jin and Qian (1998) study is in line with Ramamurti (2000) which suggested a multi-level privatization model for increasing public sector efficiency through strategic restructuring in order to fit new realities. Hood (1991) and Frederickson (1996) study shared views on public sector reforms by which the traditional Asian J. Bus. Manage., 4(1): 86-94, 2012 88 bureaucratic image of public administration should be changed and replaced by new image based on more effective, responsive, accountable and transparent administration. Various studies on E-government (Deloitte, 2000; Dean, 2000; Teeter, 2000; West, 2000) presented the concept of e-government and practical evidence and experience with regards to applications of e-government especially in the United States of America and United Kingdom. These studies have shown the significance, feasibility, and problems of e-government. They agreed that the EG is an appropriate response to universal transformations those related to technological innovations and globalization. Nevertheless, e-government is still emerging and facing many difficulties and requires longrange strategic planning in order to succeed, according to these studies. Klay (1999) showed the importance of environmental analysis in designing academic programs in public administration and management. Environment analysis should include transformations in the field and the professional future of graduates and institutional framework of academic programs. The study emphasized continuous strategic thinking and planning of academic programs based on vision and future opportunities and constraints. It also called for incorporation of graduate’s qualities with globalization and technological innovations. Hughes and O’Neill study (2000) indicated new practical style of public management applied in Australian State of Victoria that is similar to a business-like management style. This new style included professional management standards, result oriented controls, increased competition and flexibility in hiring and motivations.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا