دانلود رایگان ترجمه مقاله ساخت سازمان ترکیبی از طریق مدیریت منابع انسانی و نرم افزار اجتماعی سازمانی – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ساخت سازمان هیبریدی از طریق ERP و نرم افزار اجتماعی شرکت به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: ساخت سازمان هیبریدی از طریق ERP و نرم افزار اجتماعی شرکت
عنوان انگلیسی مقاله: Building the hybrid organisation through ERP and enterprise social software
رشته های مرتبط: مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت کسب و کار و مدیریت فناوری اطلاعات
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 
نشریه الزویر – Elsevier
کد محصول f241

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱ – مقدمه
بخش عمده تحقیق در حوزه اجرای ERP بر این موضوع متمرکز می گردد که چگونه عملکرد سیستم ]۱[ یا همترازی با نیاز های کسب و کار بهبود یابد ]۲۳[ . از اینرو ، گاربوت و همکارانش ]۱۲[ اظهار می دارند که سطح ضعیف پذیرش سیستم های ERPاغلب این گونه مورد توجه می باشد که زیان تعامالات اجتماعی بین کاربران ERP لینک شده است . سیستم های ERP را می توان این گونه دید که یک سازمان رسمی حاوی طرح ها و اقدامات بعدی می باشد که بایستی مطابق با این طرح ها پذیرفته شود ]۳۶[ . از اینرو ، فعل و انفعالات اجتماعی در آنچیزی اتفاق می افتد که سازمان غیر رسمی نامیده می شود ] ۱۷[ . اصطلاح غیر رسمی در اصل از فرضیه مدیریت سازمنان می باشد و به الگو های بالقوه رفتار کسب و کار گفته می شود که نسبتا بی قاعده ، خود انگیخته هستند و شامل معامله و مولفه سببی می باشند ]۳۷[ . قوانین اجراء دلالت بر موافقت های غیر رسمی و صریح نظیر سنت ها ، فرهنگ ها ، معاهدات ، اخلاقات و روابط مقتدر دارند . معمولا ، سازمان غیررسمی برای توصیف شرکتی استفاده می گردد که بی قاعده ، انعطاف پذیر می باشد و شیوه های انسانی و نه عملی ، کل نگر یا منطقی را تعبیه می نماید ] ۱۸[ . اخیرا اهمیت سیستم های غیر رسمی برای ایجا ارتیاط بین مردم و سیستم های شرکت تحقق یافته است . برای مثال ، استفاده از انعطاف پذیری برای حمایت از فرآیند های کسب و کار در مطابقت با ابهامات در بازار های رقابتی در شرکت تولیدی فناوری ارتباطا در رفرنس]۳۸[ برجسته می گردد . وقتی در انجا یک عدم تطبق بین سازمان رسمی وجود دارد که در اینجا از طریق سیستم ERP معریف شده است و نیاز های کارکنان و سازمان و سپس شیوه های غیر رسمی دروت ساختار رسمی ظاهر خواهند شد ]۱۳[ . علاوه براین ، گری و استارکه ]۱۳[ بیان می کنند که برای مدیران مهم است تا سازمان غیر رسمی را درک نمایند و انرژی هایش را به سمت اهداف سازمانی هدایت کنند .
مطالعه حاضر به ارزیابی استفاده از انچیزی می پردازد که ما سیستم ERPهیبریدی می نامیم و همانند مکانیزمی برای بهبود عملیات فرآیند های رسمی و هدایت رفتار غیر رسمی به سمت اهداف سازمانی می باشد . استفاده از کلمه هیبرید بدان خاطر است تا آن را از سیستم سنتی ERP تشخیص داد . سیستم ERP هیبریدی شامل سیستم ERP رسمی در ترکیب با نرم افزار اجتماعی شرکت(ESS ) برای تسهیل فعالیت های رسمی و غیر رسمی می باشد . در نرم افزار اجتماعی عمومی شرکت که روشی را برای یکی کردن ارتباط غیر رسمی در شرکت ها فراهم می کند ، مردم را از مناطق مختلف متصل می نماید و مشکلات کسب و کار را بر اساس دانش عملی مردم حل می نماید ]۳۹[ . فعل و انفعال های سطح انفرادی نظیر نشست های گفتمان و بلاگ ها توسط ESS میسر می شود که مردم از طریق انها می توانند پرسش ها را بپرسند و از دیگران جواب هایی را دریافت نمایند . این بدان معنی است که کارکنان می توانند در اصلاح رویه ها مشارکت داشته باشند و ایده هایشان می تواند بر طراحی روش های کاری تاثیر بگذارند . از اینرو ، ESS باعث بهبود نواوری کسب و کار می گردد و با مفهوم انعطاف پذیری تفسیری لینک برقرار می کند که مردم در ان تفسیر و تجربه می کنند و در شکل نهایی شیوه کسب و کار مشارکت دارند[ ۵] .
اغلب اجزای ESS را Enterprise 2.0 می نامند که یک اپلیکیشن نرم افزاری میبتنی بر فناوری های وب ۲ نظیر ویکیس ، جریان های ، فروم ها و بلاگ ها درون شبکه داخلی شرکت می باشد[ ۲۱] . گرابوت و همکارانش  ۱۲[ از اصطلاح ERP2.0 استفاده می کنند تا یکپارچه سازی ERP و ابزار وب ۲ را توصیف نمایند و جزییات فنی بیشتر در اپلیکیشن های وب ۲ را فراهم نمایند که می توان با ERP یکپارچه نمود .
مقاله در ادامه به مطالب زیر می پردازد : بخش روش شناسی تحقیق استفاده از روش بررسی موردی را مطرح می نماید و جزییات فعالیت های جمع اوری داده های مرتبط را فراهم می نماید . بخش یافته های بررسی موردی یک پیش زمینه را از سازماندهی بررسی موردی را فراهم می نماید و توسعه سیستم ERP را درون شرکت ردیابی می کند . بررسی از طریق استفاده از داستان تهیه شده از طریق مصاحبه ها با پرسنل شرکت به ردیابی اجرای سیستم ERP استاندارد ، رخداد همترازی های اشتباه سیستم ERP استاندارد ، رخداد همترازی های اشتباه بین سیستم ERP رسمی و نیاز های کاربر و توسعه بعدی شیوه های غیر رسمی درون سازمان می پردازد . این روایت یک درک از این پرسش را فراهم می کند که چرا شرکت به سیستم هیبریدی ERP نیاز دارد و با توصیف سیستم ERP هیبریدی اجرا شده همراه می گردد و شامل سیستم ERP رسمی اجرا شده در وضعیت موازی با اپلیکیشن ESS نشست مباحثه ای مبتنی بر وب می باشد . از اینرو ، شرکت متوجه شده است که عملیات موفق سیستم ERP هیبرید مستلزم چندین تغییر در طراحی سازمانی در حوزه هایی نظیر ساختار های گزارش دهی و کانال های ارتباط خواهد بود . سپس بخش بحث وتبادل نظر از طریق روایت تهیه شده از طریق مصاحبه ها با پرسنل شرکت یک ارزیابی از اجرای هیبریدی در این مفهوم سازمانی رانجام می دهد . روایت با استفاده از مشخصه های رسمی و غیر رسمی سازمان به صورت موضوعی درمی آید که توسط گری و استارک تعریف شده اند ]۱۳[ . این موضوع به مشارکت در شکل راهبرد هایی برای میسر سازی سازمان هیبریدی منجر می گردد که رفتار های رسمی و غیر رسمی به سمت هدف های سازمانی را هدایت می کند و الگویی را برای اجراء های هیبریدی آینده فراهم می نماید .

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Most research in the area of ERP implementation is focused on how to improve system performance [1] or alignment with business needs [23]. However Grabot et al. [12] state that the poor level of adoption of ERP systems is often considered as linked to a loss of social interactions between users of the ERP. ERP systems can be seen as representing the formal organisation, containing plans and subsequent actions which must be taken in accordance with these plans [36]. However social interactions take place in what is termed the informal organisation [17]. The term ‘informal’ is originally from organisation management theory, and refers to the emergent patterns of business behaviour that are relatively “loose”, “spontaneous”, and involve “casual social intercourse and comportment” [۳۷]. Rules of conduct imply informal and implicit consents, such as customs, traditions, conventions, ethics, and authoritative relations. Usually, an informal organisation is used to describe a firm which is loose, flexible and embeds human practices, rather than practical, holistic or logical [18]. Recently the importance of informal systems to provide better communication between people and enterprise systems has been realized. For example, [38] highlight the use of flexibility to support business processes to accommodate uncertainties in the competitive markets in a communication technology manufacturing firm. When there is a misalignment between the formal organisation, as represented here by the ERP system, and the needs of employees and the organisation then informal practices will emerge within any formal structure [13]. Furthermore Gray and Starke [13] state that it is important for managers to understand (rather than to attempt to suppress) the informal organisation and to channel its energies towards organisational goals. This study evaluates the use of what we term a ‘hybrid’ ERP system as a mechanism for both improving the operation of formal processes and directing informal behaviour towards organisational goals. The use of the word hybrid is to distinguish it from a traditional (we use the term ‘formal’) ERP system. A hybrid ERP system consists of a formal ERP system in combination with enterprise social software (ESS) to facilitate both formal and informal activities. In general ESS provides a way of incorporating informal communication in firms, connecting people from different areas and solving business problems based on people’s practical knowledge [39]. ESS enables individual-level interactions, such as discussion forums and blogs, through which people can ask questions and get responses from others. This means employees can participate in modifying work procedures and their ideas can influence the design of working methods. Thus, ESS improve business innovation and links with the concept of interpretive flexibility, in that people interpret, experience and contribute to the final form of business practice [5]. Implementations of ESS are often termed Enterprise 2.0 [26] which is a software application based on web 2.0 technologies such as wikis, workflows, forums and blogs inside the corporation’s Intranet [21]. Grabot et al. [12] use the term ERP 2.0 to describe the integration of ERP and web 2.0 tools and provide further technical details on web 2.0 applications that can be integrated with ERP. The article is structured as follows: A research methodology section outlines the use of the case study method and provides details regarding data collection activities. The case study findings section provides background detail of the case study organisation and traces the development of the ERP system within the company. The study traces, through the use of a narrative provided by interviews with company personnel, the implementation of a standard (formal) ERP system, the occurrence of misalignments between the formal ERP system and user needs and the subsequent development of informal practices within the organisation. This narrative provides an understanding of why the company needs a hybrid ERP system and is followed by a description of the implemented hybrid ERP system, consisting of the formal ERP system operated in parallel with an ESS application of a web-based discussion forum. However the company recognised that the successful operation of the hybrid ERP system would require a number of changes in organisational design in areas such as reporting structures and communication channels. The discussion section then evaluates, through a narrative provided by interviews with company personnel, the hybrid implementation in this organisational context. The narrative is thematised using the formal and informal characteristics of the organisation as defined by Gray and Starke [13]. This leads to a contribution in the form of strategies for enabling a hybrid organisation that directs formal and informal behaviour towards organisational goals and provides a template for future hybrid implementations.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا