دانلود رایگان ترجمه مقاله آنالیز اعتقادات انگیزشی و گرایش دانشجویان در مورد یادگیری زبان انگلیسی – Eab 2015

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تحلیلی در مورد باور های انگیزشی و نگرشی در دانشجویان دوره کارشناسی در زمینه یادگیری زبان به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: تحلیلی در مورد باور های انگیزشی و نگرشی در دانشجویان دوره کارشناسی در زمینه یادگیری زبان
عنوان انگلیسی مقاله: An Analysis on Motivational Beliefs and Attitudes of Undergraduates Regarding Learning English
رشته های مرتبط: علوم تربیتی و روانشناسی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، روانشناسی عمومی 
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
توضیحات ترجمه صفحات ۶ الی ۱۱ موجود نیست
نشریه Eab
کد محصول f227

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

 

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
نگرش ها و باور های انگیزشی به عنوان یکی از پیش نیاز های مهم برای یادگیری زبان در نظر گرفته میشود بنابراین هر دوی این موارد باید در این روند یادگیری در نظر گرفته شود. این مطالعه بر روی بررسی باور های انگیزشی دانشجویان و نگرش آن ها نسبت به یادگیری زبان از نظر جنسیت، درجه ی درسی و متغیر دپارتمان درسی، بررسی شده است. تعداد کلی ۴۴۷ دانشجو در این تحقیق شرکت کرده اند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده نیز مقیاس نگرش نسبت به زبان بود که این مقیاس متمرکز بر یادگیری زبان میباشد و همچنین مقیاس برنامه های راهبردی انگیزشی برای یادگیری زبان و بررسی آن به کمک پرسش نامه برای بررسی برنامه ها و انگیزه ها انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از همبستگی پیرسون، تست t و ANOVA یک طرفه بررسی شد. یافته های این مطالعه به این صورت عمومی سازی شد: یکی از یافته های این مطالعه این است که یک رابطه ی محسوس بین برنامه های انگیزشی دانش جویان و نگرش آن ها وجود دارد که این رابطه خود تنظیم نیست. تفاوت زیادی بین برنامه های راهبردی انگیزشی و نگرش ها نسبت به یادگیری زبان بین جنسیت و درجه ی علمی وجود ندارد. اما از نظر دپارتمان ها، تفاوت های محسوسی بین این دو پارامتر مشاهده میشود. بعضی از کاربرد های مفید این تحقیقات و یافته های آن در این مطالعه مطرح شده است تا بتوان از آن برای تحقیقات و بررسی های آتی استفاده کرد.
کلمات کلیدی: یادگیری زبان انگلیسی، نگرش، باورهای انگیزشی، دانشجویان کارشناسی
مقدمه
در صورتی که تعداد زیادی از تحقیقات در مورد یادگیری زبان را در ترکیه بررسی کنید، مشاهده میکنید که آموزش زبان یکی از مشکلات مهم در ترکیه است و این مشکل از همان ابتدای آموزش زبان در ترکیه وجود داشته است ؛اما، میتوان گفت که این مشکل به عنوان یکی از مشکلات آموزشی مطرح میشود که از روش های گزینش، برنامه های آموزشی، تکنیک ها و مواد آموزشی ایجاد میشود که این بحث های سنگین ایجاد میشود که چه روش و یا مواد آموزشی میتوانند بهترین نتایج را ایجاد کنند. در طرف دیگر، در صورتی که این مشکل را بتوان در طرف زبان آموزان رفع کرد، قطعا باید در مورد کارایی یادگیری بحث کنیم. این کارایی را میتوان با استفاده از یادگیری فعال رفع کرد. Açıkgöz (2007) یادگیری فعال را به عنوان روند یادگیری معرفی میکند که در آن علم آموز به صورت مسئولیت پذیر روند یادگیری خودش را به عهده میگیرد و این فرصت به او داده میشود تا در مور ابعاد مختلف روند یادگیری و تنظیم خودش، تصمیم گیری کند؛ و در این روند علم آموز مجبور میشود تا از توانایی های ذهنی خودش در وظایف سخت استفاده کند. Zimmerman خود تنظیمی را در این روند به عنوان یک روند یادگیری فوق فعال تعریف میکند که در این روند توانایی های یادگیری علم آموز به توانایی های آکادمیک تبدیل میشود، در نتیجه در این دیدگاه یادگیری واکنشی از آموزش نخواهد بود بلکه نتیجه ی تلاش خود فرد است. اوم همچنین خود تنظیمی را به عنوان شرکت در یادگیری به صورت فعال از نظر ابعاد فرا شناختی، انگیزش و رفتار تعریف میکند. این تعاریف میتوانند دیدگاه روشنی نسبت به مشکلات آموزش زبان در ترکیه برای ما فراهم کنند. یک زبان آموز ممکن است علاقه و یا پیش زمینه ای نسبت به وظیفه اش نداشته باشد. به صورت مشابه، دو زبان اموز در یک کلاس زبان انگلیسی سطح توانایی مختلفی در انتهای آموزش ها دارند. بنابراین، آموزش دهنده در کلاس مسئولیت تقویت توانایی های خود تنظیمی زبان آموزان را داشته و باید به آن ها کمک کند تا خودشان را پیش ببرند. Zimmerman همچنین بیان میکند که انگیزش یکی از عووامل مهم در روند یادگیری زبان آموزان، علاوه بر خود تنظیمی، میباشد. به نظر میرسد که این موضوع از قبل روشن و واضح است؛ زیرا کسی میتواند خودش و فعالیت هایش را تنظیم کند که واقعا این موضوع را بخواهد. بر اساس Nakata، آموزش دهنده باید پیشینه ی زبانی زبان آموزان، سبک های آموزشی مناسب و برنامه های مناسب و نگرش آن ها نسبت به زبان، باور های انگیزشی و غیره را بداند. با بیان این موضوع زبان آموزان و آموزش دهنده باید به هم اعتماد کنند زیرا دانش آموزان مایلند که زمانی که فعالیت های تدریسی جدیدی توسط آموزش دهنده استفاده میشود، احساسات ویژه ای را تجربه کنند. Nakata همچنین بیان میکند که کمبود انگیزش را میتوان با کمک به زبان آموزان در یافتن معانی در روند تدریس، حذف کرد. به طور مشابه، Kuhl انگیزش را به عنوان مشکلی از روانشناسی میداند و پیشنهاد میدهد که انگیزش همیشه اعتبار داشته و باید بیشتر از اهداف و یا دیگر ابعاد شناختی مانند انتظارات، باور ها و ارزش ها به آن رسیدگی شود. این موضوع ما را مجبور میکند تا بررسی دقیق تری در مورد آموزش زبان در ترکیه در زمینه ی خود تنظیمی، باور های انگیزشی، و نگرش و رابطه ی این موارد با یادگیری زبان داشته باشیم.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Attitudes and motivational beliefs are seen as an essential prerequisite for language learning so both of them should be taken into consideration through this process. The study was designed to investigate the undergraduates’ motivational beliefs and attitudes regarding learning English in terms of gender, grades and department variables. A total of 447 undergraduates participated in this research study. The measuring instruments used were ‘Attitudes towards English Scale’ that focused on the attitudes towards learning English and ‘Motivated Strategies for Learning Questionnaire’ specifically on self-regulatory strategies and motivational beliefs. The data collected were computed and analyzed via Pearson correlation, t-test, and one-way ANOVA. The findings of the study were generalized in the way that follows: one of the findings of the study is that there is significant correlation between the undergraduates’ motivational strategies and the attitudes but not self regulation. There is not significant difference on motivational strategies and attitudes regarding learning English in terms of gender and grades. There is significant difference between undergraduates’ motivational strategies and the attitudes according to their faculties. Some useful implications are discussed based on the research findings in order to help provide possible further solutions towards the English language learning.

Introduction

If went through a considerable number of research investigating the matter of learning English in Turkey, it would be quite obvious to see that teaching English have happened to continue to be a problem since the very first time it became the foreign language taught in schools. The only thing certain is that there is a problem; however, it can be said that this problem is perceived as a teaching problem resulting from the selection of methods, strategies, techniques or materials, which causes a debate heavily on which method would guarantee the best result. On the other hand, if this problem could be taken from the learners’ side that would surely have us discusses the efficiency of the learning. This efficiency can be achieved through active learning. Açıkgöz (2007) describes active learning as a learning process where the learner takes responsibility of his own learning and where he/she is given the opportunity to make decisions regarding different aspects of the learning process and self-regulate; and, the learner is forced to use his/her mental abilities through complex instructional tasks. Zimmerman (2002) means here by selfregulation that it is a way of proactive learning in which learners’ mental abilities are transformed into academic skills, rather than viewing learning as a mere reaction to teaching. Zimmerman (1989) also refers to self-regulation as participating in their own learning actively in terms of metacognition, motivation and behavior. This can throw a light upon the problems encountered when teaching English in Turkey. A language learner may not have an already existing interest in or background to the task at hand. Similarly, two language learners in an English language class will have different levels of proficiency at the end of the instruction. So, the instructor in the class has a responsibility to reinforce self-regulatory skills of learners and help them self-regulate. Zimmerman (2008) puts forward that motivation is also an important factor in learners’ progress besides self-regulation. That seems to be automatically proven; because one should want to self-regulate before he/she can actually do so. According to Nakata (2010), instructors should know their students’ language learning history, preferred learning styles and strategies, and attitude toward language learning, motivational beliefs, etc. by putting forward that instructors and learners must trust each other because of the fact that students tend to adopt skeptical feelings and attitudes when introduced new teaching practices by their instructors. Nakata (2010) also suggests that lack of motivation can be eliminated by helping learners find meaning in the learning process. Similarly, Kuhl (2000) refers to motivation as the problem child of psychology and suggests that motivation doesn’t always get the credit it actually deserves and motivation is something more than just goals or other cognitive representation, such as expectations, beliefs, and values. That urges us to go deeper into the problem of language learning in Turkey along with self-regulation, motivational beliefs, attitude and the relation of these to language learning.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا