دانلود رایگان ترجمه مقاله آنالیز مستقیم کربوهیدرات در پلاسمای حیوانی با کروماتوگرافی یونی – الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی آنالیز مستقیم کربوهیدرات ها در پلاسمای حیوانی به وسیله کروماتوگرافی یونی به همراه اسپکترومتری تراکمی (انبوه) و تشخیص آمپرسنجی ضربه ای برای استفاده به عنوان ابزار تشخیصی غیر تهاجمی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: آنالیز مستقیم کربوهیدرات ها در پلاسمای حیوانی به وسیله کروماتوگرافی یونی به همراه اسپکترومتری تراکمی (انبوه) و تشخیص آمپرسنجی ضربه ای برای استفاده به عنوان ابزار تشخیصی غیر تهاجمی
عنوان انگلیسی مقاله: Direct analysis of carbohydrates in animal plasma by ion chromatography coupled with mass spectrometry and pulsed amperometric detection for use as a non-invasive diagnostic tool
رشته های مرتبط: زیست شناسی، شیمی و فیزیک، بیوشیمی، علوم سلولی و مولکولی، شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست، فیزیک کاربردی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه  الزویر – Elsevier
کد محصول f202

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱-۳ اعتبار روش :
با توسعه روش LC-ECD/MS/MS روش ها با پارامترهای اعتبار اصلی حاصل شد که در جدول ۱ آمده است و تفائت قابل توجهی در داده های معتبر مشاهده نمی شود که با یکی از روش ها تناسب داشته باشد. مزیت این روش ها خاص طی استفاده کاربردی در تعیین نمونه ها به کار می رود. پس روش LC-ECD معمول ترین روش مناسب برای شناسایی کربوهیدرات است درحالیکه LC/MS/MS انتخاب بهتری برای نمونه های مشکل ساز فراهم کرده و ابزار انتخابی برای آن است. یک ویژگی برجسته آن در کانال های کنترل یونی است که شناسایی ترکیبات رقیق سازی همزمان و حذف زمینه ترکیبات غیر کربنی ماتریس نمونه و فاز متحرک را امکان پذیر می سازد. در انتقال گلوکتوز بررسی چند واکنشی مشخصه برای بررسی کربوهیدرات ها در نمونه های پلاسما به کار رفت. نتایج نمودار ۵ نشان داد که غلظت گلوکرز در پلاسما طی ۴۰ روز افزایش یافت. در گروه کنترل غلظت نهایی در ۴۰ روز ۱/۱۹ % بالاتر از غلظت ها در ۱۶ روز محاسبه از روز اول بود. در مورد 〖COQ〗_۱۰ غلظت نهایی آن تقریباً ۷ % بالاتر بود و در مورد fodder طی ۱۶ روز فقط ۲ % بیشتر بود. بهترین نتایج با ALA خالص بدست آمد که غلظت گلوکز پلاسمای نهایی ۶ % کمتر بود. پس نشان می دهد در سطح گلوکز کاهش طی تجویز fodder با ALA چهار برابر شده است. نتایج ما مطابق با آثار است و نشان می دهد که 〖COQ〗_۱۰ و ALA اضافه شده به غذا باعص کاهش گلوکز پلاسما می شود و اثر خوبی در مورد دیابت دارد. اگر به عنوان افزودنی غذایی مصرف شود طیف سنجی جرمی هم پیشرفتی در آنالیز کمی ترکیب با ایجاد دانه های یون مولکولی با فراهم کردن آزمایش اثر انگشت ایجاد می کند. مانیتول و لاکتولوز در حالت MRM برآورد شدند. یون والد برای مانیتول ۱۸۹/lM/Z بود و یون های تکه ای ۳/۱۷ و ۸/۹۶ و ۸۱/lM/Z بودند. برای لاکتولوز یون والد انتخاب شده M/Z349 و یون تکه ای ۹/۳۳۰ و ۱۸۷ و ۲/۹۷ M/Z بود یک کروماتوگرام نمونه و با انتقال یون مانیتول و لاکتولوز در نمودار ۶ آمده است. در حالت MRM مقادیر شاخص L/M می تواند در خون سگ حتی تا ۴۸ ساعت پس از کاربرد آن در کاربرد ملولیکان ایجاد شود. پس از تجویز دارو مقادیر بالاتر شاخص L/M در پلاسما ایجاد شده مکمل Q_0 Q_10 بین بهبود و کلونی آن مواردی ایجاد کرد که از طریق مقادیر کمتر شاخص L/M قابل مشاهده است. غلظت Q_0 Q_10 در پلاسما با LC/MS/MS در حالت MRM ارزیابی شد و نتایج در جدول ۳ آمده است.

۴- نتیجه گیری ها :
ترکیبی از کروماتوگرافی یون با MS که با T desalter آنلاین و یونیزاسیون بهتر مجهز شده بطور موفقی برای نمونه های واقعی به کار رفت. روش های توسعه یافته مطمئن می باشد و حساس است و برای تعیین کربوهیدرات در مایعات بیولئژیکی انتخابی می باشد. مقایسه بین روش های به کار رفته همپوشی بهتر نشان داد و نتایج ارائه شده اثبات کرد که LC-EC بهتر است به ویژه زمانی که مولکول های قطبی اندکی را بخواهیم جدا کنیم و در نمونه بافت و خون شمارش کنیم. توسعه روش جدید دو ضربه ای نشان داد که بهینه سازی جدید در شناسایی الکتروشیمیایی ضربه هنوز امکان پذیر است. در الکترود طول موج کاتدی دو مرحله ای فعالسازی دوباره به کار می رود. مکانیسم فعالسازی دوباره الکترود در موج دو فاز روش الکتروشیمیایی جدیدی برای طلا از نظر محل کاتالیزی و در سطح الکترود طلا نشان داد. صورت موج دو مرحله ای با حذف کاتالیزی به افزایش فراوانی نمونه گیری را امکان پذیر کرد که می تواند پیشرفت قابل توجهی در سیستم رقیق سازی سریع ایجاد کند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۳٫۱٫ Method validation

During the IC-ECD–MS/MS method development the methods were validated with basic validated parameters shown in Table 1. As can be seen in Table 1, there is no significant difference considering validated data that could prefer one of the methods. The advantages of particular method are considered during the practical use in determination of the authentic samples. Thus, the IC-ECD method is considered to be the most accurate routine method to qualify carbohydrates, whereas IC–MS/MS provides a better selectivity for problematic samples and is the tool of choice to elucidate unknown peaks. Electrochemical detector is not expensive and thus available to each laboratory. In MS detection the selected carbohydrates can be isomers yielding identical mass spectra. Verification of the identity of individual carbohydrates is feasible using a comparison of chromatographic retention times with reference or isotope labeled compounds. A very high specificity is obtained with single ion monitoring channels, which allows the determination of coeluting compounds and the elimination of background from the non-carbohydrate components of the sample matrix as well as the mobile phase. The characteristic multi-reaction monitoring (MRM) transitions of glucose (187.4/91.0) are used for monitoring carbohydrates in plasma samples. The results in Fig. 5 (Table 2) show that the concentration of glucose in plasma was increasing during the 40 day raising period. In the control group, the final concentration was 19.1% higher on day 40 than the concentration measured on day 16 counting from the first day of the raising period. In the test groups that were administrated the fortified fodder; the increase in the glucose level in plasma was smaller. In the case of administrated CoQ10, the final concentration was approximately 7% higher and in the case of fodder with a combination ofALAand CoQ10 the final concentration was only 2% higher than on day 16. The most rewarding result was obtained with pure ALA where the final plasma glucose concentration was 6% lower, thus showing that the glucose level decreased during the administration of fodder fortified with ALA (50 mg/kg). Our results are in accordance with the literature data and likewise show that CoQ10 and ALA food additives may reduce the plasma level of glucose and have beneficial effect in the case of diabetes, if taken as food additives. Tandem mass spectrometry represents an advanced quantitative analysis of complex mixtures performed by creating the fragments of a molecular ion by collisionally activated dissociation (CAD) and thus providing a fingerprint assay. Product ions are generated from the molecular ion by covalent bond cleavage within the carbohydrate backbone and/or losses of water. Mannitol and lactulose were measured in MRM mode. The parent ion for mannitol was 189.2 m/z (M+Li)+ and fragment ions were 171.3, 96.8 and 81.1 m/z. For lactulose, the selected parent ion was 349 m/z (M+Li)+ and fragment ions were 330.9, 187.0 and 97.2 m/z. A typical chromatogram with selected ion transitions of mannitol and lactulose is shown in Fig. 6. In MRM mode, the values of the L/M index could be measured in dog blood even 48 h after the peroral application of the non-steroidal anti-inflammatory drug meloxicam. After drug administration, higher L/M index values were found in plasma. Supplemented CoQ10 accelerated the recovery of the colon, which was observed through lower values of L/M index. The concentration of CoQ10 in plasma was measured with IC–MS/MS in MRM mode. The obtained results are shown in Table 3.

۴٫ Conclusions

A combination of ion chromatography with MS equipped with an on-line desalter and improved ionization with the post column addition of LiCl gave good results and was successfully applied to real samples. The developed methods are reliable, sensitive and selective for carbohydrate determination in biological fluids. Comparison between the applied methods showed a perfect correlation and the obtained results confirm that IC–EC is a good complimentary method to the advanced IC–MS/MS, especially when small polar molecules have to be separated and quantified in blood and tissue samples. The development of a new two-pulsed technique showed that new optimizations in pulse electrochemical detection are still possible. In the two-step potential waveform cathodic electrode conditioning/re-activation is applied exclusively. The mechanism of the electrode re-activation in the two-pulse waveform thus reveals the novel view of electrochemistry of gold in terms of catalytic sites at gold electrode surface. The two-step waveform with the elimination of the oxidative step allows an increased sampling frequency, which could be of significant importance in faster eluting systems, such as, for example, in the IC systems composed of monolithic columns or in FIA analytical systems. In the present study, the effect of CoQ10 and ALA on the reduction of oxidative stress was observed. In this context the level of particular sugars in chicken’s blood after feeding with fodder additives fortified with CoQ10, ALA, and a combination of both were measured. Special emphasis was given to the concentration of glucose in the chicken’s blood after administration of ALA. The positive effects of the food additives on blood glucose levels confirmed the hypothesis of the synergism of ALA and CoQ10. The increased lactulose/mannitol (L/M) index commonly indicates colon damage in humans or animals. Increased L/M index values were found in dog blood even 48 h after the last application of meloxicam. Our industrial chicken farming and dog experiments showed that ALA and CoQ10 as food additives have a significant positive influence on the blood level of glucose and on the L/M index.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا