دانلود رایگان ترجمه مقاله گیاهان دارویی از گیاهان وحشی رومانی – ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تعدادی از گیاهان دارویی از گیاهان وحشی رومانی و اکولوژی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: تعدادی از گیاهان دارویی از گیاهان وحشی رومانی و اکولوژی
عنوان انگلیسی مقاله: Some Medicinal Plants From Wild Flora Of Romania And The Ecology
رشته های مرتبط: کشاورزی و زیست شناسی، علوم گیاهی، گیاهان دارویی، گیاه پزشکی، فیزیولوژی گیاهان زراعتی و اکولوژی گیاهان زراعتی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 
کد محصول f191

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه:
پوشش گیاهی رومانی شامل پوشش مناطق معتدل قاره ای که تحت تاثیر نفوذ آب و هوایی کمی معتدل اروپایی مرکزی و غربی و بویژه شرق اروپا بوده و حضور کوه های کارپاتین بر روی پوشش گیاهی تاثیر داشته و پوشش گیاهی جنوب رومانی نیز تحت تاثیر آب و هوای مدیترانه ای می باشد.
پوشش گیاهی رومانی بر اساس نواحی پوشش گیاهی و سطوح پوشش گیاهی طبقه بندی شده اند. نواحی با پوشش گیاهی شامل مناطق استپی (Steppe zone) با گیاهان علفی و درختچه های جدا، ناحیه silvosteppe (منطقه جنگل های بلوط و پوشش گیاهی علفی استپ مانند که در دشت ها و تپه ها) و منطقه ای معمول (Normal zone) که در دشت های ارتفاع بالا مناطق مونتنیا و اولتنیا و فلات های کم ارتفاع با جنگل بلوط در شمال مولداوی. این نواحی با پوشش گیاهی طبقاتی ادامه خواهند یافت.
طبقات پوشش گیاهی بر روی ارتفاع قرار گرفته و شامل طبقه نرمال (normal floor) (یا جنگل های برگ ریز) تقسیم می شوند به پوشش های همیشه سبز بلوط (۳۰۰-۶۰۰ (۷۰۰) متری) و پوشش های راش و جنگل های مخلوط (۶۰۰-۱۲۰۰ متری)، طبقه صنوبر (یا شمالی) در ارتفاع های ۱۲۰۰-۱۷۰۰ متری و طبقه آلپی (بالاتر از ۲۰۰ متر) شامل مرتع های ابتدایی (TĂMAŞ and all, 2006).
پوشش گیاهی متاطق میانی شامل پوشش دلتای دانوب، مراتع نزدیک آب و آبهای شور، شنی و تورب می باشند.

فاکتورهای اکولوژیک و گیاهان دارویی:
استفاده درمانی گیاهان دارویی به مواد سنتزی اصلی و فعال آنها بستگی دارد. این مواد اصلی شامل مواد تولیدی از متابولیسم ثانویه بوده، اما سنتز آنها به متابولیسم اولیه بستگی دارد. این مواد نقشی متابولیک برای پیکره ای گیاهی دارند برای مثال ویتامین ها و آنزیم ها در نقشی دفاعی در برابر عوامل بیولوژیک (حشرات، قارچ ها، حتی مهره داران) دراند و در پاره ای از موارد نقشی حفاظتی در برابر استرس های شیمیایی و فیزیکی (اشعه UV) داشته و در برخی از موارد نیز عملکرد این مواد برای گیاهان مشخص نیست (ALEXAN and all, 1991).
سنتز مواد فعال همیشه تحت تاثیر فاکتورهای محیطی و همچنین سنتز متابولیت های اولیه (کربوهیدراتها، لیپیدها و پروتئین ها) نمی باشند. برای مثال، مواد غذایی غنی در گیاهان شاخصی برای سنتز و انباشتگی عناصر فعال نمی باشند و متفاوت تحت تاثیر فاکتورهای محیطی می باشند. این یافته نیازمند آنالیز مواد فعال از گیاهان داروی در حال رشد در شرایط آزمایشگاهی می باشد. بایستی به منشا جغرافیایی گونه های گیاهی توجه داشت. از اینرو، گونه های با منشا جنوبی نیازمند دماهای بالاتر نسبت به گونه های با منشا شمالی هستند.
بایستی بیان داشت که گونه هایی که روغن فرار تولید می کنند بخش اعظم این روغن در مناطق با دماهای بالاتر تجمع می یابند برای مثال در نواحی جنوبی با متوسط دمای روزانه بالاتر همانند گونه هایی از قبیل Lavandula vera (lavender)، Foeniculum vulgare (fennel) و Coriandrum sativum (coriander).گلیکوزیدها و آلکالوییدها در گیاهانی که تحت تاثیر شدت نور بالا در طی ظهر می باشند اکثراً تجمع می یابند. محتوای فلاونویید در برگ زغال اخته (Blueberry) و cranberry که در نور رشد می کنند سه برابر بیشتر از گیاهانی است که در سایه رشد می کنند.
عموماً شدت نور بر روی سنتز فلاونویید ها و آنتوسیانین ها تاثیر دارد. بارش بارات در مراحل گلدهی بسیار مهم می باشد و بعد از آن رطوبت خاک در سنتز و تجمع کمتر مواد فعال در گیاهان دارویی تاثیر دارد.
دماهای بسیار بالا تاثیر ناخوشایندی بر روی فتوسنتز و سنتز مواد فعال داشته این دماهای بالا و تعرق شدید سبب از دست رفتن آب در بافت های گیاهی می شود.
افزایش غلظت تانن ها و ترکیبات پلی فنولی معمولاً در بافت های مورد حجوم توسط پارازیت ها (لارو حشرات) یا قارچ ها صورت می گیرد؛ در این مواقع مواد ژنوبیوتیک (Xenobiotic) توسط پارازیت ها تولید شده سبب تحریک سنتز مواد با نقش دفاعی در مقابل آفات می شوند.
در مورد گونه های Origanum (پونه کوهی) مشاهده شده که گونه های با منشا جنوبی (مدیترانه ای) روغن های فعال در غلظت های بالایی از فنول ها (thymol, carvacrol) تولید می کنند و این در حالیست که در گونه های شمالی کاهش یافته یا مشاهده نمی شود.
دماهای پایین تر سبب افزایش غلظت ایزوفلاون ها (genistein, daidzein) به مقدار دو تا سه برابر بیشتر از گیاهانی که در دماهای بالاتر رشد می کنند، می شوند.
در مقابل عکس العمل به خاک (اسیدی، قلیایی و طبیعی) گونه های گیاهی مانند برخی از گیاهانی که در خاک های آهکی و سیلیسی رشد می کنند نسبت به بقیه که کمتر تحت تاثیر خصوصیات خاک می باشند به عنوان گیاهان شاخص در نظر گرفته می شوند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

INTRODUCTION

Vegetation of Romania is typical temperate continental with moderate temperate influence characteristic of central and Western Europe, specific continental to the Eastern Europe, the presence of the Carpathian Mountains has an impact on natural vegetation, and vegetation in the south has small Mediterranean influence. Romania vegetation is classified in areas of vegetation and vegetation levels. The areas of vegetation include the Steppe zones with herbaceous vegetation and shrubs isolated, the silvosteppe zone (oak forest zone and the steppe-like herbaceous vegetation, found in plains and low hills) and the nemoral zone widespread in the high plains of Muntenia and Oltenia and low plateaus with forest of heaven and flasks or oak in northern Moldova. These areas continue with floors of vegetation. Floors of vegetation are located on altitude and include the nemoral floor (or deciduous forest) divided into evergreen oak undergrowth (300-600 (700) m) and undergrowth of beech and mixed forests (600-1200 m), spruce floor (or boreal) at altitudes of 1200-1700 m, alpine floor (with juniper trees) at altitudes of 1700-2000 m, and the alpine floor (over 2000 m), including primary grasslands (TĂMAŞ and all, 2006).The interzonal vegetation is the vegetation of the Danube Delta, the water meadows, salty waters, sand, and peat. Each plant species exhibit certain requirements to ecological factors. These requirements are expressed in scales for moisture, heat, light, soil acidity, trophicity and nitrogen.

ECOLOGICAL FACTORS AND MEDICINAL PLANTS

The therapeutic use of medicinal plants is due to active principles they contain. These principles are the substances of secondary metabolism, but their synthesis is dependent on the primary metabolism. For the plant body these substances meet have a metabolic role, such as vitamins, enzymes, or the role of defense against biological agents (insects, fungi, even vertebrates) to chemical and physical stress (UV radiation), and in some cases still not precisely known functions of these substances for plants ( ALEXAN and all, 1991). Synthesis of active principles is not always influenced by environmental factors as well as the synthesis of primary metabolites (carbohydrates, lipids, proteins). So for example, meal rich in vegetation is not an indication for the synthesis and accumulation of active ingredients, which is influenced differently by environmental factors. This finding requires analysis of active principles from medicinal plants growing in the environmental conditions. Must take into account the phytogeographic origin of the medicinal species. Thus, species of southern origin require higher temperatures than those of northern origin. It was noted that the species producing volatile oil accumulates a larger amount of these oils in areas with higher temperatures, i.e. in the southern areas, with higher average daily temperatures. Like the species Lavandula vera (lavender), Foeniculum vulgare (fennel), Coriandrum sativum (coriander), etc. Glycosides and alkaloids accumulate in plants up to a high intensity light, i.e. during the afternoon. If blueberry and cranberry leaf the content of flavonoid is about three times higher in plants, which vegetate, in bright light than those in shade. Generally, the light intensity influences the synthesis of flavonoids and anthocyans. Rainfall is more important to the flowering stage, after which soil moisture affects less synthesis and accumulation of active principles from medicinal plants. Of nutrients N, P and K positively influence the synthesis and accumulation of glycosides, alkaloids, and essential oils. Light can influence the synthesis of alkaloids in function the type of organic species. Thus, in the case of species Scopolia carniolica, a specie characteristic of deciduous forests, plants grown in direct light have a lower content than those grown in the shade. Excessive high temperatures adversely affect both photosynthesis and synthesis of active principles, such high temperatures, and intense sweating results in dehydration of tissues. Concentration of tannins and polyphenolic compounds generally increases in tissues attacked by animal parasites (insect larvae) or by fungi, in this case xenobiotic substances produced by parasites act as elicitive causing substances stimulating the synthesis of defense role against pests. In case of Origanum species it was found that those of southern origin (Mediterranean) produce volatile oils in high concentrations of phenols (thymol, carvacrol), while in the northern species are reduced or absent. Lower temperatures result in increases in concentration of Isoflavones (genistein, daidzein) about 2-3 times compared to plants grown under high temperatures.To soil reaction (acid, alkaline or neutral) plant species may have a role of indicator plants, some calcicole other silicicole, while others are less influenced by this factor. The roots of species leading to high concentrations selectively absorb some trace elements from soil. Given to the biological role of these elements and organo-mineral combinations involved, knowledge of species which accumulate different the mineral elements from the same ground on which grow several species, is an important factor in assessing their therapeutic value (e.g. I, Zn, Fe, Cu, Mn, Ni and others).

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا