دانلود رایگان ترجمه مقاله ارزش سهام، درامدها و سود مورد انتظار

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ارزش سهام، درامدها و سود مورد انتظار به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: ارزش سهام، درامدها و سود مورد انتظار
عنوان انگلیسی مقاله: stock prices, earnings and expected dividends
رشته های مرتبط: مدیریت، اقتصاد، مدیریت مالی، اقتصاد مالی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله عالی میباشد 
توضیحات ترجمه صفحات پایانی موجود نیست
کد محصول F123

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

 

بخشی از ترجمه فارسی:

چکیده
این مقاله براورد هایی را در اختیار می گذارد که مربوط به داده های بازار بورس از ۱۸۷۱-۱۹۸۶ با میانگین تاریخی بلند مدت درامد های واقعی در اختیار می گذارد که شاخص خوبی از ارزش سود واقعی آینده می باشد. این رویداد زمانی صادق می باشد اطلاعات مربوط به ارزش سهام در نظر گرفته شود.ما براوردها را برای هر سال به طور جداگانه انجام دادیم و پیش بینی بهیینه ارزش موجود سود واقعی آینده تقریبا به صورت میانگین درامد های متوسط و ارزش واقعی فعالی بین ۲٫۳ و ۳٫۴ وزن معیار های درامدی می باشد.این بدین معنی است که مدل های ارزش فعلی ساده ارزش سهام می توانند رد شوند.
ما از رویکرد برداری اتورگرسیون استفاده می کنیم که ما را قادر به محاسبه اهمیت آن برای رفتار ارزش سهام و درامد ها می سازد. براورد ما این می باشد که نشبت های لگاریتمی قیمت-سود متغیر تر بوده و ارتباطی با معادل نظری خود با توجه به مدل های ارزش موجود ندارد. سود آینده سهام ارتباط تنگاتنگی با معادل نظری خود داشته با این حال با این حال دو تا چهار برابر متغیر می باشد.
رویکرد ما حاکی از ارتباط بین مقالات اخیر می باشد که براورد پذیری سود افقی بلند مدت را در سهام نشان داده و ارزش سهام آنقدر فرار است که نمی توان از حیث مدل های ارزش ساده به حساب آورد.ما نشان می دهیم که فراریت بیش از حد مستقیما اشاره به براورد پذیری سود بلند مدت دارد.

۱-مقدمه
در این مقاله ما داده هایی را در اختیار می گذاریم که در صورت گرفتن معدل چند ساله این داده ها در رابطه با درامد ها، به ما در پیش بینی ارزش سود آینده کمک شایانی می کنند. این نتیجه حتی زمتنی صادق است که ارزش سهام نیز در نظر گرفته شود. داده ها شامل استاندارد های واقعی و شاخص کامپوزیت، و سری های درامد ها و سود مربوطه از سال ۱۸۷۱ تا ۱۹۸۷ می باشد. براورد های ما چگونگی تاثیر نسبت های سود به قیمت و درامد ها در خصوص این شاخص بر طبق مدل های ارزش ساده نشان داده و به ما امکان روشن کردن ایده های قبلی مبنی بر این که ارزش سهام بسیار فرار می باشد را می دهد که بر طبق چنین مدل هایی می باشند(لروی و پورتر ۱۹۸۱،شیلر۱۹۸۱،مانکیف و رومر و شاپیرو۱۹۸۵، کمپل و شیلر۱۹۸۷ و وست۱۹۸۸).
ظاهرا در نظر گرفتن داده های درامدی برای پیش بینی سود مورد انتظار مطلوب است زیرا درامد ها توسط حسابداری هایی با هدف کمک به افراد جهت ارزیابی ارزش اساسی شرکت ایجاد می شوند.با این حال مفهوم اقتصادی دقیق داده های درامد به وضوح تعریف شده است: تعاریف حسابداری طی زمان پیچیده بوده و تغییر می کند.به همین دلیل، بسیاری از مطالعات در خصوص سری های زمانی مالی از کاربرد داده های درامد اجتناب کرده و دارای اطلاعات مربوطه حذف شده در خصوص ارزش پایه از تجزیه تحلیل ها می باشند.
در رابطه با پاسخ ارزش امنیتی نسبت به گزارشات درامدی مطالعات بیشتری وجود دارد، برای کسب اطلاعات بیشتر به کرمندی و لیپ ۱۹۸۷ مراجعه کنید. با این حال این منابع در خصوص هم خوانی این پاسخ با مدل های ارزش گذاری اساسی ویژه برای ارزش امنیتی اطلاعاتی در اختیار نمی گذارد.
رویکرد ما در این جا معرفی درامد های اندازه کیری شده سالانه ویا میانگین طی چند سال به صورت متغیر اطلاعاتی در قالب بردارهای اتورگرسیون می باشد.هر گونه خطای اندازه گیری در درامد ها به صورت اتوماتیک توسط روش براورد محاسبه شده و برای براورد وارد مدل می شوند.قالب کاری VAR که در اصل توسط کمپل و شیلر ۱۹۸۷ ارائه شد ما را قادر به پاسخ به دو سوال می کند. نخست چه جزیی از دراند های سهام را می توان با توجه به اطلاعات مورد استفاده در سیستم VAR پیش بینی کرد؟دوما چه جزیی از درامد های شهام را می توا توسط سود مورد انتظار آینده توجیه کرد؟ منابع موجود سوال اول را پاسخ داد ه اند با این حال دومین سوال برای ارزیابی مدل های ارزش موجود مهم می باشد.همان طور که شیلر و سامر ۱۹۸۴ نشان دادند امکان ساخت مدلی وجود دارد که در ان تنها بخش کوچکی از ۱ دوره سود سهام قابل پیش بینی می باشد با این حال در آن اطلاعاتی در خصوص گزارشات اپایه برای بخش کوچکی از تغییر پذیر وجود دارد.
رویکرد اتخاذ شده در این جا نشان می دهد که درامد های سهام و نسبت های سود به ارزش آنقدر فرار می باشند که نمی توان به راحتی توسط اطلاعاتی در خصوص مزایای آینده آن ها را گزارش کرد.
به علاوه، این فراریت بیش از حد ارتباط تنگاتنگی با قابلیت براورد درامد های چند دوره ای دارد. اخیرا نشان داده شده است که درامد های سهام زمانی دارای قابلیت پیش بینی بالایی می باشند که طی بازه های زمانی چند ساله به جای بازه های زمانی کم تر از یک سال اندازه گیری شوند. فاما و فرنچ ۱۹۸۷ این نکته را به وضوح تاکید کرده و این در حالی است که این نتایج با یافته های فلود، هادریک و کاپلام ۱۹۸۶ و پوتربا و سامرز ۱۹۸۷ هم خوانی دارد( بندون و تاملر ۱۹۸۶). این مقالات نشان دادند که ۲۰ تا ۳۰% واریانس سود سهام ۴ تا ۵ ساله را می توان توسط متغیرهایی نظیر یود سهام جندساله تاخیری یا نسبت های ارزش- سود توجیه کرد.واریانس های توجیه شده زمانی بالاتر می باشند که نسبت های سود به درامد زمانی مورد استفاده قرار گیرند.
ارائه یک دلیل ساده در خصوص فراریت اضافی ارتباط تنگاتکی با درامد های چند دوره ای و قابلیت پیش بینی ان دارد. اکنون ساده ترین دلیل برای فراریت اضافی را در مقالات لروی و پورتز ۱۹۸۱ و شیلر ۱۹۸۱ نشان داده شده است.در برخی مقالات آمده است که در صورت استفاده از مدل ارزش فعلی، ارزش Pt مقدار مورد انتظار به عنوان ارزش فعلی سود ارزش واقعی می باشد و در این صورت داده ها بایستی نامساوی واریانس را توجیه کنند: .اثبات این مدل در نامساوی واریانسی ذیلا آمده است. از آن جا که Pt در زمان t معلوم است، می توان نوشت: که خطای براورد می باشد.خطای پیش بینی بایستی با براورد معادل همبستگی ندارد بنابراین نبایستی با همبسته باشد.از این رو داریم: .از آن جا که واریانس ها نمی توانند منفی باشند، نامساوی واریانس بایستی در نظر گرفته شود.اگر نامساوری واریانس در داده ها نقض شود، معکوس .واریانس نامساوی وجود خواهد داشت. ذیلا نشان می دهیم که به خودی خود یک سری درامد های نامحدود را نشان میدهد. از این رو، فراریت بیش از حد مستقیما اشاره به پیش بینی پذیری درامد های دوره ای نامحدود دارد.
اگرچه مسئله ساده فوق ماهیت ادله ما را نشان می دهد، ذیلا آن را بر حسب نسبت های سود به درامد برای سود غیر ساکن و ارزش ها نشان داده و از مقایسات و اجتناب کرده و داده های درامد را در نظر می گیریم و لذا می توان از شکل ساده تغییرات زمانی در نرخ تنزیل واقعی سهام بهره برد. این پیشرفت ها در صورتی تحقق می یابند که از قالب کاری VAR فوق استفاده شود. در کارهای قبلی با استفاده از این قالب کاری( کمپبل و شیلر ۱۹۸۷)، ما پی بردیم که رد این فرضیه غیر قابل پیش بینی می باشد و و ما با توجه به معادل های نسبت سود با نسبت نظری در مدل ارزش این فرضیه را دنیال می کنیم.می توان مشاهده کرد این نتایج ضرورتا یکسان می باشد که توسط فرنچ و سایریت تایید شده و درامد های یک دوره ای دارای قابلیت پیش بینی کم تری از دوره های چندگانه می باشد. حد رگرسیون درامد اضافی که در آن درامد ها در یک دوره زمانی نامحدود محاسبه می شوند ضرورتا مورد آزمایش بوده و این که ارزش سهام معادل ارزش مورد انتظار سود آینده می باشد.از این رو استدلال ما این است که فراریت بیش از حد و قابلیت پیش بینی درامد های چند دوره ای تنها به صورت یک پدیده می باشند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

ABSTRACT

Long historical averages of real earnings help forecast present values of future real dividends. With aggregate U.S. stock market data (1871–۱۹۸۶), a vector-autoregressive forecast of the present value of future dividends is, for each year, roughly a weighted average of moving-average earnings and current real price, with between two thirds and three fourths of the weight on the earnings measure. We develop the implications of this for the present-value model of stock prices and for recent results that long-horizon stock returns are highly forecastable.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا