دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی تاثيرات سرمايه فكری بر توانمندی های ديناميک در حوزه اقتصاد نوظهور – Sage 2016

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

بررسی اثر سرمایه فکری بر روی قابلیت های پویا در شرایط اقتصادی نوظهور: فرایند مدیریت دانش به عنوان یک عامل واسطه ای

عنوان انگلیسی مقاله:

Examining the Effects of Intellectual Capital on Dynamic Capabilities in Emerging Economy Context: Knowledge Management Processes as a Mediator

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت 
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی، بانکداری و مدیریت کسب و کار
چاپ شده در مجله (ژورنال) مطالعات اقتصادی نوظهور – Emerging Economy Studies
کلمات کلیدی سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سازمانی، فرایند مدیریت دانش، قابلیت های پویا
ارائه شده از دانشگاه گروه مطالعات مدیریت، موسسه هندی فناوری Roorkee، هند
رفرنس دارد  
کد محصول F1144
نشریه سیج – Sage

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۲ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است 
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات بخشهایی از مقاله به صورت خلاصه ترجمه شده است.

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
دیدگاه های نظری
چارچوب تحقیق و توسعه فرضیه
سرمایه فکری و قابلیت های پویا
سرمایه انسانی و ظرفیت های پویا
سرمایه اجتماعی و ظرفیت های پویا
سرمایه سازمانی و ظرفیت های پویا
نقش واسطه ای فرایند مدیریت دانش
سرمایه انسانی، فرایند مدیریت دانش و ظرفیت های پویا
سرمایه سازمانی، فرایند مدیریت دانش و ظرفیت های پویا
روش تحقیق
بحث
در این مطالعه سه یافته کلیدی وجود داشت:
اهمیت نظری این مطالعه

 

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
هدف این مطالعه بررسی اثرات سرمایه فکری بر روی قابلیت های پویا و نقش واسطه ای فرایند های مدیریت دانش می باشد. بر اساس مرور منابع، مدل تحقیق برای بررسی این رابطه کمی پیشنهاد شد. این مدل با استفاده از ۶۷۹ پاسخ از صنعت بانکداری در هند و استفاده از تحلیل مدل سازی معادله ساختاری تست شد. پی برده شد که سرمایه فکری با سه بعد آن دارای اثر معنی داری بر روی قابلیت های پویا می باشد. در خصوص نقش واسطه ای فرایند مدیریت دانش، دو الگوی رابطه مشاهده شد: فرایند مدیریت دانش موجب تعدیل اثر سرمایه سازمانی بر روی قابلیت های پویا و موجب تعدیل کامل اثر سرمایه انسانی و اجتماعی بر روی قابلیت های پویا می شود. بر اساس این اطلاعات تجربی، استنباط ها و مسیر های تحقیقاتی آینده نیز به تفصیل بررسی می شود.
 
۱- مقدمه
 با افزایش پویایی بازاری و رقابت جهانی، موضوع قابلیت پویا اهمیت زیادی در حوزه تحقیقات کسب کرده است. از این روی امروزه یک لازمه اصلی و گزینه ای برای اطمینان از رشد و قدرت رقابتی شرکت ها مطرح شده است(Chien & Tsai, 2012; Eisenhardt &Martin, 2000; Helfat & Peteraf, 2009; Lin & Wu, 2014; Teece, Pisano, & Schuen, 1997; Tseng & Lee, 2014; Zahra, Sapienza, & Davidsson, 2006).
سوال زیر باید در این رابطه پاسخ داده شود: چه چیزی تسهیل کننده قابلیت های پویا است؟ و بهبود درک ما از پیش نیاز های قابلیت پویا موضوع بسیاری از تحقیقاتی بوده است که به نقش مدیریت، فرهنگ یادگیری سازمانی، همسو سازی فرایند سازمانی، منابع دانش،(Ambrosini & Bowman, 2009; Chien & Tsai, 2012; Eisenhardt & Martin, 2000; Griffith, Noble, & Chen, 2006; Lin& Wu, 2014 ; McKelvie & Davidsson, 2009; Nieves & Haller , 2014; Verona & Ravasi, 2003;Wang & Ahmed, 2007; Wu, 2006; Zollo & Winter, 2002) اشاره کرده اند.
نکته جالب این است که علی رغم این ملاحظه در خصوص عوامل موثر بر توسعه قابلیت های دینامیک، تحقیقات تجربی کمی به بررسی اثرات سرمایه فکری پرداخته اند که به صورت مجموع منابع دانش سازمانی تعریف می شود. اغلب تحقیقات وابسته به شرکت های پیشرفته برای استنباط این ارتباط می باشند. مطالعاتی که به این موضوع در زمینه بانکداری اشاره می کنند محدود هستند. به علاوه، به ندرت به ابعاد سرمایه فکری حتی در صورتی که به آن ها استناد شده باشد رسیدگی می شود( هسو و سابول ۲۰۱۲). از این نظر، اثرات سرمایه فکری با ابعاد آن برای تحقیقات باز بودده و روابط منابع مبتنی بر دانش و قابلیت پویا نیازمند شفاف سازی بیشتری است(Easterby-Smith, Lyles, & Peteraf,2009; Nieves & Haller, 2014 ; Prieto & EasterbySmith , 2006).
نظریه ظرفیت پویا و دیدگاه مبتنی بر دانش این است که منبع مبتنی به دانش به عنوان اساسی برای تسهیل جریان دانش در فرایند یادگیری سازمانی ایفا می کند که مکانیسمی را برای ایجاد قابلیت های پویا ارایه می کند(Ambrosini, Bowman, & Collier, 2009; Chien & Tsai, 2012; Grant, 1996a, 1996b; Kogut & Zander, 1992; Lin & Wu, 2014; Nieves & Haller, 2014; Nonaka & Takeuchi, 1995; Teece et al., 1997) این تفکرات بر نقش فرایند مدیریت دانش در اهرم بندی، ترکیب و پیکر بندی دارایی مبتنی بر دانش تاکید دارد( نیلسن ۲۰۰۶). این تفکر با تفکرات عاربرگ و چلوچر ۲۰۰۳ هم خوانی دارد مبنی بر این که قابلیت های شرکت از دانش آن ها جدا نمی باشد. بر این اساس، اثر سرمایه فکری بر قابلیت های پویا بسیاری فوری بوده و از طریق این مکانیسم فرایند مدیریت دانش رخ می دهد. با این حال، نقش فرایند مدیریت دانش یک مکانیسم مداخله ای بین قابلیت های پویا و سرمایه فکری نادیده گرفته شده است. به این ترتیب این سوال هنوز پاسخ داده نشده است:آیا اثر سرمایه فکری در توسعه قابلیت های پویا مشهود است؟آیا اثر سرمایه فکری با فرایند مدیریت دانش تعدیل می شود.
برای پر کردن این خلا، از مبانی نظری دیدگاه مبتنی بر منابع، kbv و DCV این مطالعه بیان می دارد که سرمایه فکری بر قابلیت های پویا به طور مستقیم و غیر مستقیم با تسهیل و تقویت فرایند مدیریت دانش تاکید دارد.
این مطالعه به بررسی مدل تحقیق در صنعت بانکداری هند پرداخته است. صنعت بانکداری که یک بخش دانش محور است مستلزم حجم دانش زیادی از حیث قابلیت و مهارت ها، روابط شبکه بین کارکنان و مشتریان و دانش فناوری برای رقابتی سازی راهبرد ها، ارزش افرینی و حفظ قدرت رقابتی است(کامان ۲۰۰۸، ماندل و چاش ۲۰۱۲). این منابع موجب بهینه سازی قابلیت های پویایی می شود که منجر به ایجاد، ترکیب و پیکر بندی منابع برای مقابله با شرایط متغیر شده و از طریق فرایند دانش اندوزی و دانش تدوین شده ذخیره شده به روش های رسمی به تکامل رسیده است. از این روی در نظر گرفتن اهمیت دانش، فرایند دانش برای تولید قابلیت پویا و بررسی سرمایه فکری و مدیریت دانش با توجه به تکامل قابلیت های پویا برای صنعت بانکداری لازم است. وقتی که هند وارد اقتصاد جهانی شد ، با رقابت داخلی و خارجی بالایی همراه بوده است. آن ها نیازمند مسیر هایی برای ترکیب این دارایی و بهبود قابلیت برای دست یابی به عملیات پایدار هستند. در این چا قابلیت پویا یک عامل محرک برای رشد شرکتی و پایداری مزیت رقابتی است. لذا بانک ها باید بر قابلیت های پویا برای حل نوسانات زیست محیطی و جفظ قدرت رقابتی تاکید کنند. به علاوه مطالعات قبلی در اقتصاد های پیشرفته انجام شده و موجب محدود شدن قابلیت تعمیم نتایج در اقتصاد های نوظهور شدند. این مطالعه ۶۷۹ مدیر از شرکت های بانک داری در هند را نظر سنجی کرده و از مدل سازی معادله ساختاری برای بررسی فرضیه تحقیق استفاده کرد.
ادامه مطالعه به صورت زیر مطرح شده است. پیش زمینه نظری و توسعه فرضیه در بخش مقدمه پوشش داده شده است. روش و نتایج سپس بررسی می شوند. بخش آخر شامل محدودیت ها و نتیجه گیری است.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

This study aims to examine the effects of intellectual capital on dynamic capabilities and the mediating role of knowledge management processes. Based on the review of literature, a research model was proposed to examine this quantitative relationship. The model was empirically tested using 679 responses from the banking industry in India and applying Structural equation modeling analysis. It was found that intellectual capital with its three dimensions has significant effect on dynamic capabilities. Concerning to mediating role of knowledge management process, two patterns of association was found: Knowledge management process partially mediates the effect of organizational capital on dynamic capabilities and fully mediates the effect of human capital and social capital on dynamic capabilities. Based on these empirical insights, inferences and future avenues are further discussed in detail.

۱ Introduction

With the increasing market dynamism and global competition, the topic of dynamic capability has carved a significant place for itself in the research domain. It has become a need of the hour rather than an option to ensure firms growth and competitiveness (Chien & Tsai, 2012; Eisenhardt & Martin, 2000; Helfat & Peteraf, 2009; Lin & Wu, 2014; Teece, Pisano, & Schuen, 1997; Tseng & Lee, 2014; Zahra, Sapienza, & Davidsson, 2006). This intensifying need has garnered the strategic concern of research folks and practitioners towards the question: What facilitates dynamic capabilities? And improving the understanding of the precursors of dynamic capability has been the subject of numerous contributions, which recognized the role of knowledge management (e.g., Prieto & Easterby-Smith, 2006; Tseng & Lee, 2014; Van Reijsen, Helms, Batenburg, & Foorthuis, 2014), organizational learning-culture, organizational-process-alignment (Hung, Yang, Lien, McLean, & Kuo, 2010; Hung, Lien, & McLean, 2009), knowledge-resources (Ambrosini & Bowman, 2009; Chien & Tsai, 2012; Eisenhardt & Martin, 2000; Griffith, Noble, & Chen, 2006; Lin & Wu, 2014; McKelvie & Davidsson, 2009; Nieves & Haller, 2014; Verona & Ravasi, 2003; Wang & Ahmed, 2007; Wu, 2006; Zollo & Winter, 2002) and others. Interestingly, in spite of this much consideration on what factors stimulate the development of dynamic capabilities, little empirical inquiry had explored the effects of intellectual capital (Hsu & Sabherwal, 2012; Hsu & Chao-Hung Wang, 2012) defined as the sum of organizational knowledge resources (Youndt, Subramaniam, & Snell, 2004). Often, inquiries had to rely upon high-technology firms to infer this linkage. Studies addressing this subject in the banking are limited. Besides, rarely the facets of intellectual capital have been examined, even when inquiries have cited these (Hsu & Sabherwal, 2012). From this, the effects of intellectual capital with its facets is still open for investigation and linkages of different knowledge-based resources and dynamic capability has yet waiting for clarification (Easterby-Smith, Lyles, & Peteraf, 2009; Nieves & Haller, 2014; Prieto & EasterbySmith, 2006). Knowledge-based-view (KBV) and dynamiccapability-view (DCV) maintain that knowledgebased resources act as a base for facilitating knowledge flow in organizational learning processes, which forms an essential mechanism for building dynamic capabilities (Ambrosini, Bowman, & Collier, 2009; Chien & Tsai, 2012; Grant, 1996a, 1996b; Kogut & Zander, 1992; Lin & Wu, 2014; Nieves & Haller, 2014; Nonaka & Takeuchi, 1995; Teece et al., 1997). These thoughts emphasize the role of knowledge management process in leveraging, integrating, and reconfiguring knowledge-based-assets that is significantly associated with dynamic capabilities (Nielsen, 2006). This thought is constant with Pandza, Horsburgh, Gorton, and Polajnar (2003) submission that the process through which firm gains its abilities cannot be disconnected from how it obtains its knowledge. From this, the effect of intellectual capital on dynamic capabilities is far from immediate and it is through a mechanism, that is, knowledge management process. However, it is disappointing to annotate that the role of knowledge management process as an intervening mechanism between intellectual capital and dynamic capabilities is still underscored in the literature. In fact, there is hardly any research examining the processes that explain the path of dynamic capabilities development through the deployment of firm resources and execution of knowledge processes (Easterby-Smith et al., 2009). This continues the subsequent questions unanswered: Does intellectual capital effect the development of dynamic capabilities? Is the effect of intellectual capital is mediated by knowledge management process? To address these gaps, from the theoretical foundation of resource-based view (RBV), KBV and DCV, this study theorizes the notion that the intellectual capital will affect dynamic capabilities both directly and indirectly by facilitating and strengthening firms’ knowledge management process. This study tested the research model in the banking industry in India. Being a knowledgeintensive sector, banking industry entails a higher stock of knowledge primarily in terms of competence and skills (human capital), network relations between employees and clients (social capital) and technological knowledge (organizational capital) to make competitive strategies, create value, and sustain their competitiveness (Kamath, 2008; Mondal & Ghosh, 2012). These resources epitomize dynamic capabilities which create, integrate as well as reconfigure resources base to address changing business milieus (Teece et al., 1997) and can be developed through learning, repetitive practice, specific knowledge process and codified knowledge stored into formal procedures (Eisenhardt & Martin, 2000). Thus considering the significance of knowledge (intellectual capital), knowledge process (knowledge management process) for building dynamic capabilities, the examination of intellectual capital, and knowledge management with reference to evolution of dynamic capabilities is vital for banking industry. As India has become unified into the global economy and has been constantly evolving and diversifying, the economic and financial milieu in which the Indian banking firm is operating is also changing dynamically and in turn generates fierce global and domestic competition. They need directions how to integrate their assets and improve their ability to achieve sustainable operations (Kamath, 2007; Mondal & Ghosh, 2012). Here, dynamic capability emerged as a vital driver for corporate growth and for sustaining competitive advantage. It is indispensable for the banks to focus and invest in dynamic capabilities for addressing environmental fluctuations and in turn sustaining their competitiveness. Additionally prior studies were conducted specifically in developed economies, and, therefore, limit the applicability of findings in emerging economies like India. From this Indian context offers a robust setting for examining aforesaid research questions and such models. The present study surveyed 679 managers of banking firms in India and employed structuralequation-modeling (SEM) to investigate the research hypothesis. The remaining part of the study has the following arrangement. Theoretical background and hypothesis development are covered in this introductory section. Methodology and results are demonstrated next. Discussion along with implications deliberated subsequently. Finally, limitations, research directions and conclusions have been pondered.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا