دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثیر عملیات اطلاعات دولتی بر کاربرد سیستم اطلاعاتی مدیریت اضطراری – الزویر ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عملیات اطلاعات دولتی بر کاربرد سیستم اطلاعاتی مدیریت اضطراری به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: تجزیه تحلیل تاثیر عملیات اطلاعات دولتی بر کاربرد سیستم اطلاعاتی مدیریت اضطراری
عنوان انگلیسی مقاله: Analysis of the Impact of Government Information Operation on Emergency Management Information System Application
رشته های مرتبط: مدیریت، مدیریت سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله عالی میباشد 
توضیحات ترجمه صفحات پایانی موجود نیست
نشریه الزویر – Elsevier
کد محصول F114

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

 

بخشی از ترجمه فارسی:

چکیده
این مطالعه از روش اعتبار سنجی کیفی و کمی برای کشف ترکیبی از روش های پژوهشی استفاده کرده است. با استفاده از آنالیز های همبستگی، آنالیز مولفه های اصلی و آنالیز رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی ۲۹۳ نمونه از ادارات دولتی در چارچوب کاربرد سیستم های اطلاعات مدیریت حسابداری EMIS، تجزیه تحلیل مدل ۵ فاکتوره انجام شد که شامل فاکتور های مدیریتی درون سازمان، عرضه کننده استاندارد فناوری محصول، فاکتور های محیطی فنی خارجی و بخش فناوری اطلاعات برای پشتیبانی ظرفیت های خدماتی ادارات دولتی در چارچوب کاربرد های EMIS بودند و همه دارای اثرات معنی داری بودند.
کلمات کلیدی: سیستم اطلاعات مدیریت اضطراری، سیستم اطلاعاتی، عملیات اطلاعات دولتی
۱- مقدمه
با یکپارچه شدن اقتصاد و سیاست جهانی، مدیریت دولتی و فرایند های خدماتی روند الکترونیک، اتوماسیون و غیر دفتری پیدا کرده اند. سیستم های اطلاعات مدیریت اضطراری EMIS در برخی از کشور ها به خصوص کشور های توسعه یافته، به شدت گسترش یافته اند. استفاده از فناوری اطلاعات برای بهبود سازمان های دولتی، سازمان دهی و آرایش مجدد پردازش و مدیریت دولتی، تغییر کارکرد های مدیریتی نمایندگی های دولتی، بهبود کیفیت و کارایی کار همگی نقش مهمی در ایجاد یک سیستم مدیریتی استاندارد، هماهنگ و کارامد داشته اند(۱). EMIS سهم مهمی در بهبود اصلاحات ملی دولت، بهبود کارایی دولتی، بهبود اثر بخشی نقش کار دولتی دارد.
۲-بررسی منابع
متغیر های مستقل این مطالعه، سیستم شاخص موفقیت EMIS شاخص اندازه گیری سیستم های اطلاعات DeLone وMeLena بر اساس مدل موفق برای تعیین سیستم ارزیابی مورد استفاده برای اندازه گیری شش بعد:کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، نفوذ شخصی، اثر سازمانی رضایت کاربر و کاربرد سیستم و غیرع و سیستم اطلاعات عمومی دارای ترکیب منحصر به فردی می باشند.
این مطالعه از نظر به کار گیری فاکتور های اثر برای الگوهای بخش ویژه و دیگر فاکتور های مورد استفاده برای اصلاحات انجام شده توسط فاکتور های بخش ویژه برای ایجاد فرضیه مطالعه نخستین مطالعه می باشد. اگر این عناصر با قوانین متعارف و سبک مدیریت چینی همراه باشند، سیستم مدیریت مورد استفاده دارای برخی عناصر خاص می باشد(۲).
هولاند(۳) معتقد است که اجرای موفق ERP مستلزم پردازش محور شدن شرکت ها بوده و همه ادارات باید از فرایند های واحد یا یکسان استفاده کنند و مزیت های واقعی ERP را می توان از تغییرات سازمانی حاصل کرد . از این رو، اجرای ERP یک پروژه تجاری است تا پروژه فنی. موفقیت سیستم های ERP از نظر هولاند مستلزم استفاده از فاکتور های حیاتی نظیر فاکتور های راهبردی و فاکتور های تاکتیکی در دو سطح می باشد که اولی شامل پشتیبانی مدیریتی، افزایش اراده و مهارت، زمان مندی پروژه، سیستم های حقوقی، راهبرد اجرای ERP، و دومی شامل مشارکت کاربر(مشاوره با مشتری)، پرسنل، پذیرش کاربر، پایش و بازخورد، برقراری ارتباط، سوالات( حل مسئله)، ERP و ترکیب نرم افزار می باشد. بر اساس گفته استو(۴)، درصد شکست پروژه ERP به دلیل این که مدیر پروژه نگران مسائل فنی و مالی است ولی مسائل غیر فنی را در نظر نمی گیرد بالاست.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

This study used qualitative and quant itative validation to explore a combin ation of research methods. Using correlation analysis, principal component analysis and hier archical multiple regression analysis of the 293 samples were analyzed for government departme nts within Emergency Management Info rmation System (EMIS) applications, five-impact factor model anal ysis is conducted including Ma nagement factors within the organization, the supplier of the product technology standard, the external technical envi ronment factors and the inform ation technology sector to support service capabilities of government departments w ithin EMIS applications have a significant impact. © ۲۰۱۱ Published by Elsevier Ltd. Selection and/or pe er-review under responsibility of Harbin University of Science and Technology ۱٫ Introduction With the global political and economic integration, government management and service functions become more electronic, automation, and paperless. Emergency Management Information System (EMIS) is rapidly developed in a number of countries especially in developed countries. Using the Internet technology to improve government organization; reorganizing the public process and management; changing management functions of government agencies; improving work quality and efficiency; had a profound impact in establishing an efficient, well-coordinated, and standardized administrative system [1]. EMIS plays an important role in promoting national government reform, improving government efficiency, enhancing the effectivene ss of the role of government work. 2. Literature Review Dependent variable of this study, “EMIS success” index system is a measure of DeLone and MeLena information systems based on the successful model to determine the evaluation system used to measure six dimensions: system quality, information quality, personal influence, organizational the impact of user satisfaction and system usage, etc., and relative to the general information system has its unique composition of the description. This study first in order to implement the impact factors for ERP-based, coupled with the sector- specific patterns and other factors applicable to adjustments proposed by the government sector-specific factors, to form the hypothesis of this study. If these elements with the common law, then the Chinese management style, management system have determined that we will have some special “element” [2] ERP implementation in the study were, Holland [3 ] believes that the successful implementation of ERP require enterprises to process-oriented, and all departments must follow the same, unified processes, ERP’s real benefits can only be obtained from the or ganizational change. Therefore, the implementation of the ERP is a business project (bus iness project), rather than the tec hnical project (technology project). Holland ERP system implementation critical success fact ors include strategic fact ors and tactical factors at two levels, the former also includes senior mana gement support, the development of the will (business vision), the project timetable (project schedule), “remains” system (legacy system) , ERP implementation strategy; the latter, including user participation (c lient consultation), staff (personnel), user acceptance (client acceptance), monitoring and feedback, comm unication, questions (trouble shooting), ERP, and software configuration (configuration). Estsve [4] that , ERP project failure rate is high, mainly due to the project manager is usually too concerned about the technical and financial issues, while ignoring the non- technical issues (non-technical issues). Therefore, Estsve from four dimensions to describe the ERP system implementation of the impact factors: strategic, tactical, organizational and technical.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا