مقالات ۲۰۱۸ مدیریت

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت سال ۲۰۱۸

 1. چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV) (نشریه الزویر)

•••
لیست کامل مقالات ترجمه شده ۲۰۱۸ مدیریت

لیست کامل مقالات ترجمه شده مدیریت بر اساس سال انتشار

•••

مقالات انگلیسی سال ۲۰۱۸ رشته مدیریت (بدون ترجمه)
 1. نتایج غیرمنتظره بیمه بیکاری، شواهدی از ضوابط سخت گیرانه صلاحیت در برزیل (نشریه الزویر)
 2. رویکردها در متوسط روزهای ارائه داروهای دارای مواد مخدر در بیمه های پزشکی و تجاری (نشریه الزویر)
 3. بازی های دینامیک و غیرتعاونی برای بازارهای بیمه عمومی (نشریه الزویر)
 4. بیمه سلامت دولت و تاثیرات فضایی نظیر: مدارکی جدید از کشور هندوستان (نشریه الزویر)
 5. سازو کار شناسی آزاد گذاری بانکداری تجاری و رشد (نشریه الزویر)
 6. عدم ثبات در بانکداری منطقه ای و رای کمیته بازار آزاد فدرال (نشریه الزویر)
 7. بانکداری مشروط و سنتی: مدل بانکداری انتخاب بهینه (نشریه الزویر)
 8. ارزیابی متدهای تصدیق تراکنش در بانکداری آنلاین (نشریه الزویر)
 9. الگوریتم اصلاح شده بهینه‌سازی متوالی کمینه برای مخاطره اعتبار مالی- مدرکی از بانکداری چین (نشریه الزویر)
 10. نقش کارآفرینان اجتماعی در پیشرفت مقاصد روستایی (نشریه الزویر)
 11. آیا سرمایه گذاران و کارآفرینان با هم مطابقت دارند؟ مدارکی از کشورهای هلند و سوئد (نشریه الزویر)
 12. بازدارنده های شخصی و سازمانی رشد صلاحیت های کارآفرینی در دانشگاه ها (نشریه الزویر)
 13. ارتباط جهت گیری کارآفرینی با پیروزی پروژه (نشریه الزویر)
 14. انتخاب تامین کننده سبز بر پایه کربن تحت محیط پویا (نشریه الزویر)
 15. یک استراتژی بازاریابی خطیر و تاثیر آن بر فعالیت های هماهنگی در یک زنجیره تامین بازسازی تحت نوسان بازار (نشریه الزویر)
 16. سرمایه اجتماعی و استفاده از مراقبت های پیشگیرانه در افراد سالخورده ای که تحت پوشش بیمه ملی پزشکی تایوان قرار دارند (نشریه الزویر)
 17. به کار گیری بوم شناسی صنعتی و مفاهیم مدیریت راهبردی به منظور دنبال کردن اهداف مربوط به توسعه پایدار (نشریه الزویر)
 18. کشتیرانی از طریق بازاریابی: سنجش انتقادی فضا در ادبیات بازاریابی (نشریه الزویر)
 19. بازاریابی غذا و نوشیدنی به جوانان با استفاده از ورزش (نشریه الزویر)
 20. نمونه سازی و تحلیل بازاریابی دهان به دهان (نشریه الزویر)
 21. چگونه ظرفیت های بازاریابی در بازده غیر عادی سهام اثر می گذارند؟ نقش میانجی رشد (نشریه الزویر)
 22. هم راستایی عملکردهای بازاریابی: بررسی ادبیات و دورنمای تئوریکی (نشریه الزویر)
 23. اقدام و پژوهش بازاریابی قومیتی در فصل مشترک بازار و توسعه اجتماعی: مطالعه جامع گذشته و اکنون، با نگاهی به آینده (نشریه الزویر)
 24. گرایشات پژوهشی درباره کلان داده در بازاریابی: متن کاوی و مدل سازی بر اساس تحلیل پیشینه (نشریه الزویر)
 25. آزمایش عملی مفهوم ارزش در رفتار و رابطه آن با بازاریابی اجتماعی (نشریه الزویر)
 26. شکست خدمات و مسائل: راه حل های بازاریابی درونی برای رو به رو شدن با آینده (نشریه الزویر)
 27. برآورد نقش ارزیابی محصول از سوی مصرف کننده و اعتماد به خرید دوباره در محیط های تجارت الکترونیک (نشریه الزویر)
 28. مدلسازی رفتار استدلالی افراد در یک سامانه تجارت الکترونیک (نشریه الزویر)
 29. فهم قدرت تاثیرگذاری رهبران فکری در شبکه های تجارت الکترونیک: چشم انداز دینامیک فکر (نشریه الزویر)
 30. فرهنگ عمومی و اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک (نشریه الزویر)
 31. یادگیری فعال گروه مدار: کاربرد در داده های رسانه های اجتماعی برای مدیریت بحران (نشریه الزویر)
 32. توجیه مزایای مشترک پیاده سازی راهبردهای توسعه اکو صنعتی در مقیاس پارک صنعتی بر اساس تحلیل ظهور (نشریه الزویر)
 33. نیروی محرکه نوآوری فناوری در کارایی استفاده از انرژی در صنایع نوظهور راهبردی (نشریه الزویر)
 34. گسترش نوآوری و فناوری در زنجیره رقابتی عرضه (نشریه الزویر)
 35. تحلیل روابط مشترک بین سازمان های نوآوری تکنولوژی ساختارهای صنعتی : رویکرد ترکیبی SNA و SEM (نشریه الزویر)
 36. نوآوری تکنولوژی و هوش برای IoT بر اساس تکنولوژی Eyewear (نشریه الزویر)
 37. ناهماهنگی بین پایداری غذا و پذیرش مشتری در جهت فناوری های نوآوری در بین دانشجویان نسل هزاره : مورد  Shelf Life Extension (نشریه الزویر)
 38. مدیریت منابع سازمانی و انسانی و نوآوری: کدام نوع مدیریت با محصول و/یا فرایند نوآوری پیوستگی دارد؟ (نشریه الزویر)
 39. مرور سامانمند مدیریت تغییر در الزامات (نشریه الزویر)
 40. کاربردهای تحقیق در عملیات پژوهش های دو بخشی (نشریه الزویر)
 41. آزمون های آماری سد راهی برای درک موضوعات آشکار شده درباره تحقیق در علوم اجتماعی و موضوعات پنهان شده درباره مدیریت پروژه توسط بحث های پیرامون “دست پنهان” هستند (نشریه الزویر)
 42. ادای احترام ما به رادنی و اهمیت مدیریت پروژه هدف گرا (نشریه الزویر)
 43. انواع وظیفه شناس آموزش مدیریت پروژه: کثرت تئوریکی و تدریس بازتابی (نشریه الزویر)
 44. یادگیری چابک مشارکتی: راهبردهایی به منظور ساماندهی تیم و مدیریت پروژه (نشریه الزویر)
 45. پیچیدگی، تردید و مدل های ذهنی: ایجاد الگویی تنظیمی برای الگوی پیدایش در مدیریت پروژه (نشریه الزویر)
 46. به کار گیری و مدیریت فناوری اطلاعات در حمل و نقل چند وجهی (نشریه الزویر)
 47. مدیریت دانش در جوامع متن باز: روابط میان ساختار شبکه های متراکم و پراکنده (نشریه الزویر)
 48. تاثیر کارآفرینی، بازار و رویکردهای مدیریت دانش بر روی تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار (نشریه الزویر)
 49. آب و هواهای نوین: گذارهای تغییر اقلیم در آنسوی مرزهای سیستم مدیریت دانش جنگل های بریتیش کلمبیا (نشریه الزویر)
 50. خود آگاهی و رهبری، ایجاد یک طرح توسعه فردی، راهبردی و حرفه ای در یک دوره رهبری MBA (نشریه الزویر)
 51. طرح های دخالتی مستقیم و غیر مستقیم دولت در رقابت بین زنجیره های تامین سبز و غیر سبز (نشریه الزویر)
 52. الگوی مرکز- پیرامون چرخه تجاری اروپا: یک رهیافت خوشه ای فازی (نشریه الزویر)
 53. بررسی حمایت کارشناسان هسته ای از فرایند تصمیم گیری برای محافظت از جمعیت در طی حالات اضطراری هسته ای (نشریه الزویر)
 54. مدل فرایند تصمیم گیری مارکوف به منظور پخش منصفانه منابع تحت شرایط عدم قطعیت (نشریه الزویر)
 55. یک رهیافت استدلالی مبتنی بر مورد برای تخمین هزینه ایجاد محصول جدید (نشریه الزویر)
 56. اندازه گیری تفکر نقادانه دانشجویان مامایی: رهیافتی چند روشه (نشریه الزویر)
 57. پژوهش کنشی و نسل هزاره: رویکردهای آموزشی برای تشویق تفکر نقادانه (نشریه الزویر)
 58. پژوهش مهمان نوازی: یادبودها و آینده (نشریه الزویر)
 59. مهمان نوازی هوشمند: پیوند و همکاری متقابل در جهت یک اکوسیستم (نشریه الزویر)
 60. اثرات حق امتیاز انحصاری در رقابت های صنعتی: نقش واسطه ای صنعت مهمان نوازی (نشریه الزویر)
 61. توسعه محصول سبز: فضای محصول کشور به چه معناست؟ (نشریه الزویر)
 62. دورنمای تبادل اجتماعی درباره اینکه رهبری اخلاقی چگونه و چه زمانی رفتار شهروندی مشتری مدار را تقویت می کند (نشریه الزویر)
 63. برنامه رهبری اخلاقی برای مدیران واحد پرستاری (نشریه الزویر)
 64. تجزیه و تحلیل مه داده: فهم امکانات و منافع بالقوه آن برای سازمان های سلامتی (نشریه الزویر)
 65. تکنولوژی مه داده: بررسی عملی به کار گیری آن و مزایا و ریسکهایش برای شرکت ها (نشریه الزویر)
 66. تحلیل های کلان داده در مدیریت زنجیره تامین بین سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۶: بینش هایی به صنایع (نشریه الزویر)
 67. نظر اجتماعی مصرف کنندگان در دوره رسانه های اجتماعی: جدا سازی تاریخچه ها و استراتژی بازاریابی رابطه ای (نشریه الزویر)
 68. ساماندهی دانش برای رقابت با تاثیرات برنامه های توسعه ظرفیت در سازمان شرکت (نشریه الزویر)
 69. تاثیرات مثبت تبلیغات مخرب بر ترجیحات مصرف کنندگان (نشریه الزویر)
 70. تبلیغات تطبیقی: تاثیرات مشخص بودن و تحقق ادعا از طریق ایستایی و فعال سازی بر مقاصد خرید (نشریه الزویر)
 71. تاثیر عصبی تبلیغات محیطی: تحلیل fMRI سن صدا و پیکر بندی موقت (نشریه الزویر)
 72. قابلیت های بازاریابی چگونه بر بازگشت غیر عادی سهام تاثیر می گذارند؟ نقش واسطه ای رشد (نشریه الزویر)
 73. مزایای رقابتی بین المللی در گردشگری: یک دید کلی (نشریه الزویر)
 74. آیا SME ها باید برای بهبود عملکرد نوآوری اقدام به خرید عمومی کنند؟ (نشریه الزویر)
 75. مدل طرح ریزی فازی ناخوشایند برای تصمیم گیری چند معیاره برای سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بیمارستان (نشریه الزویر)
 76. استراتژی های بازاریابی آنلاین (نشریه الزویر)
 77. چرخه تبدیل نقدی و عملکرد شرکت: شواهد جهانی (نشریه الزویر)
 78. آیا شرکت های کوچک و متوسط با صاحبان تازه وارد صادرکنندگانی استثنایی هستند؟ (نشریه الزویر)
 79. وابستگی دولت، مدیریت سود واقعی و عملکرد شرکت: مورد بررسی شرکت های خصوصی (نشریه الزویر)
 80. انقلابی در خرید تلفن همراه: تعریف مجدد فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده (نشریه الزویر)
 81. آیا سازمان ها از فرایند مدیریت ریسک صورت گرفته به منظور رفع خطرات رسانه های اجتماعی استفاده می کنند؟ (نشریه الزویر)
 82. نقش عوامل احتمالی در رابطه بین شیوه های پایداری و عملکرد سازمانی (نشریه الزویر)

•••

لیست کامل مقالات انگلیسی ۲۰۱۸ مدیریت

•••

بازگشت به صفحه جستجوی مقالات مدیریت

انتقادات و پیشنهادات

دکمه بازگشت به بالا