دانلود ترجمه مقاله ارتباط میان ساختار مالکیت و سرمایه در داده های پانلی در اردن – مجله ssrn

ssrn2

 

 عنوان فارسی مقاله: بررسی ارتباط میان ساختار مالکیت و سرمایه در داده های پانلی در اردن
 عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between capital structure and ownership structure: New evidence from Jordanian panel data
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

سال انتشار  ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۹ صفحه
مجله  –
دانشگاه  دانشکده کسب و کار دانشگاه  بریستول کشور انگلستان
کلمات کلیدی  مالکیت شرکتی، ساختار سرمایه؛ اردن
نشریه SSRN ssrn3

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱  مقدمه
۲  رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت سازمانی

۱  ۲ رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت سازمانی

۳  دترمینان ها یا عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و مالکیت

۱  ۳ سود سهام
۲  ۳ سودآوری
۳  ۳ ریسک تجاری
۴  ۳ ساختار دارایی
۵  ۳ نقدینگی
۶  ۳ رشد
۷  ۳ اندازه

۴  داده ها
۵  روش
۶  نتایج آماری
۷  بحث راجع به نتایج بدست آمده

۱  ۷ عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و مالکیت
۱  ۱  ۷ سیاست سود سهام (DPO)
۲  ۱  ۷ سودآوری (ROE)
۳  ۱  ۷ ریسک تجاری (BR)
۴  ۱  ۷ ساختار دارایی (TANG)
۵  ۱  ۷ نقدینگی (LIQ)
۶  ۱  ۷ نرخ رشد (MB)
۷  ۱  ۷ اندازه In Size
۲  ۷ رابطه بین ساختار مالکیت و سرمایه

۸  جمع بندی و نتایج کلی
نکات

 


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

رابطه بین ساختار مالکیت شرکت و سیاست مالی آن در ادبیات مالی مورد توجه قرار گرفته است. پایل و جنسن در میان اولین محققینی جای دارند که به بررسی این مسئله می پردازند. به علاوه، مدارک تجربی دال بر رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت سازمانی وجود دارد. دامانپور، زیچوویچ جنسن ، موهاد و بریسفولد چنین رابطه ای بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت سازمانی را بازشناسی می کنند. این رابطه در بازارهای در حال توسعه، به ویژه در اردن نادیده گرفته شده است. بنابراین، هدف مطالعه حاضر، تحقیق و پژوهش در مورد برهم کنش بین ساختار سرمایه و مالکیت در بازارهای در حال توسعه با استفاده از داده ها و اطلاعاتی از اردن می باشد.
رئوس مقاله حاضر به شرح ذیل می باشد: بخش ۲ راجع به ساختار سرمایه و مالکیت سازمانی بحث می کند، بخش ۳ راجع به عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و مالکیت توضیح می دهد. در بخشهای ۴ و ۵ ، راجع به داده ها و روش بحث شده است. در بخش ۶، نتایج آماری مطرح و راجع به آنها بحث شده است. بخش ۷ ، نتایج مطالعه را پوشش می دهد، و بالاخره، در بخش ۸، مقاله به پایان می رسد.

۸٫ جمع بندی و نتایج کلی
مطالعه حاضر، برهم کنش بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه را با استفاده ازداده های وابسته به شرکت های غیر مالی اردنی مورد پژوهش قرار داد.شرکت های انتخاب شده برای مطالعه، هویت خودرا حفظ کرده و حساب های سالیانه خود را بدون هیچ گونه اختلاف معناداری برای سالهای مالی ۲۰۰۳- ۱۹۹۴ گزارش کردند. ۸۶ شرکت غیر مالی به عنوان نمونه در این مطالعه انتخاب گردید. مطالعه حاضر معادلات وابسته و فرم تعدیل شده (تقلیل یافته)را با استفاده از آنالیز رگرسیون ادغام شده و پانل تخمین زد، هدف از این کار، تحقیق و پژوهش در مورد عوامل تعیین کننده و عوامل تعیین کننده مشترک ساختار سرمایه و مالکیت می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شرکت های اردنی تابع عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بازارهای توسعه یافته می باشند. عوامل مذکور عبارتنداز: سودآوری، اندازه شرکت، نرخ رشد، نسبت MB ، ساختاردارایی و نقدینگی. به علاوه، ساختار مالکیت سازمانی بر حسب ساختار دارایی، BR ، فرصتهای رشد و اندازه شرکت تعیین گردید. به علاوه، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ساختار دارایی (دارایی مشهود)، اندازه شرکت، فرصتهای رشد و BR عوامل تعیین کننده مشترک ساختار مالکیت و سرمایه در نظرگرفته شده اند. میرس   این سئوال را مطرح نمود که شرکت ها به چه شکل ساختارهای سرمایه شان را انتخاب می کنند؟ پاسخ وی این بود که ما نمی دانیم. می توان این گونه استدلال نمود که نتایج بدست آمده از ایده معما بودن ساختار سرمایه حمایت می کنند، زیرا هیچ توضیح نظری روشنی در مورد نحوه انتخاب شرکت ها بین روشهای مختلف تامین مالی وجود ندارد. به علاوه، مقاله حاضر معمای دیگری را بررسی می کند: که آن رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت می باشد. چیزی که روشن است آن است که معماهای نظری هنوز به قوت خود باقی مانده و نتایج تجربی همسانی لازم برای حل آنها را ندارند.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

The relationship between firm’s ownership structure and financial policy is notable in the financial literature. Leland and Pyle(1977) and Jensen (1986) are considered to be amongst the first scholars to address this issue. In addition, there is empiricalevidence of a relationship between capital structure and institutional ownership. Chaganti and Damanpour (1991), Jensen et al.(1992), Grier and Zychowicz (1994), Moh’d et al. (1998) and Brailsford et al. (2002) are among those who recognize such arelationship between capital structure and institutional ownership structure. This relationship has been fairly neglected in theemerging markets, especially in Jordan. Therefore, this study aims to investigate the interaction between capital structure andownership structure in emerging markets by using data from Jordan.The paper is organised as follows: section 2 discusses the institutional ownership and capital structure, while section 3demonstrates the determinants of capital structure and ownership structure. In sections 4 and 5, the data and the methodology arediscussed. In section 6, the statistical results are presented and discussed, while section 7 covers the conclusions of the study.Finally, section 8 concludes the study. Capital structure and institutional ownershipInstitutional investors are considered to be the major players in financial markets and their influence in corporate governance hasbeen increasing as a result of the privatization policy adopted by different countries. Accordingly, one can argue that institutionalinvestors are of central importance in many corporate governance systems.Institutional owners play a key role in monitoring the firms in which they hold equity. Owners (shareholders) of the firm havedifferent rights; such rights include the election of the board of directors, who will act as an agent to monitor the performance ofthe firms’ managers. Institutional activism arises when the owners (shareholders) are disappointed with the performance of theboard of directors (Gillan and Starks, 2002). Chidambaran and John (2000) argue that large shareholders play an important rolein transmitting information to other shareholders. Large shareholders can obtain private information from management andtransmit that information to other shareholders.In the modern corporate finance literature, the capital structure debate is closely related to the work of Modigliani and Miller(1958, 1963). Modigliani and Miller (1958) suggest that, in a world without friction, there is no difference between debt andequity financing as regards the value of the firm. Thus, financing decisions add no value and are therefore of no concern to themanager. Evidence would suggest that this does not hold in reality. Thus, it is important to investigate what determines firms’capital structure. Much research in corporate finance has been devoted to explaining the conditions under which capital structuredoes affect a firm’s value. However, empirical research on this issue has been largely restricted to the USA and other developedcountries which have similar institutional characteristics. The capital structure decision in developing countries has not receivedthe same attention in the literature. However, Booth et al. (2001) analyse data from ten developing countries: India, Pakistan,Thailand, Malaysia, Zimbabwe, Mexico, Brazil, Turkey, Jordan and Korea. They state that:In general, debt ratios in developing countries seem to be affected in the same way and by the same types of variables that aresignificant in developed countries. However, there are systematic differences in the way these ratios are affected by countryfactors, such as GDP growth rates, inflation rates and development of capital market (Booth et al., 2001, p. 118).2.1 The relationship between capital structure and institutional ownership Institutional investors have considerable experience in collecting and interpreting information on firms’ performance. Agencytheory suggests that an optimal capital structure and ownership structure can minimize agency costs (Jensen and Meckling, 1976;Jensen, 1986). Thus, a relationship between capital structure and ownership structure is expected to be found in the relevant data.Empirical studies in this field find mixed results. Chaganti and Damanpour (1991), Grier and Zychowicz (1994), Bathala et al.(1994) and Crutchley and Jensen (1996) find a negative relationship between institutional ownership and leverage. On the otherhand, Leland and Pyle (1977), Berger et al. (1997) and Chen and Steiner (1999) show that managerial ownership and leverageare positively related. In addition, Tong and Ning (2004) claim that firms with high leverage ratios provide a negative signal thatthe firm faces a future of financial difficulties. Therefore, institutional investors prefer firms with low leverage ratios.The capital structure variable used is the leverage measure: total debt divided by total assets (LEV). Two variables are used tocapture the ownership structure: the first is the natural logarithm of the number of shares owned by institutional investors (IO),and the second is the percentage of institutional ownership from the subscribed shares (PIO) (Tong and Ning, 2004). Theseindices are therefore an absolute (size) measure and a proportion measure, respectively.3. The determinants of capital structure and ownership structure3.1 DividendsBhaduri (2002) suggests that if a firm can credibly signal its quality to outsiders, it can avoid an information premium and so maygain access to external sources of funds, mainly the equity market. John and Williams (1985) and Miller and Rock (1985) arguethat a firms with a reputation for paying a constant stream of dividends face less asymmetric information when entering theequity market. Thus, if dividend payments represent a signal of sound financial health and hence of higher debt-issuing capacity,one would expect a positive relationship between dividend payments and leverage.


 عنوان فارسی مقاله: رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت : مدارک جدیدی از داده های پانلی اردنی
 عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between capital structure and ownership structure: New evidence from Jordanian panel data
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *