دانلود رایگان ترجمه مقاله مسیریابی آگاهانه هدفمند و مکانی شبکه های متحرک ادهاک با Laker – آی تریپل ای ۲۰۰۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مسیریابی آگاهانه هدفمند و مکانی شبکه های متحرک ادهاک با Laker به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: مسیریابی آگاهانه هدفمند و مکانی شبکه های متحرک ادهاک با Laker
عنوان انگلیسی مقاله: LAKER: Location Aided Knowledge Extraction Routing for Mobile Ad Hoc Networks
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی الگوریتم ها و محاسبات، فناوری اطلاعات، شبکه های کامپیوتری و مخابرات سیار
 فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
 کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 
نشریه آی تریپل ای (IEEE)
توضیحات این ترجمه نیاز به ویرایش دارد
کد محصول F4

 مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

 

  

بخشی از ترجمه فارسی:

چكيده:

در اين مقاله ما حاضر كرديم يك پروتوكول (طرح) Aker را براي Maets كه استفاده مي كنند يك تركيبي از استراتژي (DSR) و محدود مي كند منطقهflooding را در پرتوكول (lar) تازگي كليدlaker اين است كه آن مي تواند به تدريج كشف كند آگاهي از ويژگي هاي توپولوژي همانند پراكندگي (غلظت تراكم) جمعيتي شبكه اين آگاهي مي تواند سازمان سافته شود به شكل تنظيم guiding- route كه شامل مي شود يك زنجيره از حالات مهم بين يك جفت منبع و مكان هاي مقصد اطلاعات كسب مي گردند در طي مسير فاز اكتشاف و آن مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. براي هدايت فرآيند اكتشاف مسير فرآيند بعدي در يك روشي مناسب تر LAKER عموماَ مناسب است براي مدل هاي mobility هر جا كه node ها به طور يكنواخت پراكنده شده اند، LAKER مي توانى استخراج كنى ويژگي هاي توپولوژيكي را در اين مدلها و محدود مي كند فضاي جستجو را در فرآيند كشف مسير در يك دانه بندي بيشتر نتايج شبيه سازي نشان داد كه كارايي LAKER، ۳۰ درصد بهتر از LAR و DSR است.
I- مقدمه
شبكه MANET يك شبكه غير فراساختاري تشكيل شده به وسيله يك بست از node هاي غير كرمي كه توانا به جابجايي در اطراف هستند، است، هيچ فراساختار ثابتي وجود ندارد، همانند: basestations هر need متحرك به عنوان يك سيستم انتهايي و يك راه پيما فعاليت مي كند. دو node متحرك درون دامنه انتشار همديگر مي توانند به طور مستقيم communicate شوند از طريق لينك ad hach witeless يك multihop route مورى نياؤ مي شوى ؤماني كه مقصى به سمت پوشش فعال و پروتوكول هاي با فعاليت مجدد (در حال تعمير). در روش پيش فعال هر node نگهداري خواهد كرد، اطلعات مسيرياب را نسبت به همه مقاصد احتمالي آن صرف نظر از كاربرد آن در روش با فعاليت مجدد، يك node‘ اكتشاف مسير را نمايش (تشكيل) مي دهد و نگهداري مي كند فقط زماني كه مورد نياز است به علت تحرك nedo ي و تغييرات سريع توپولوژيكي، پرتوكول هاي در حال تعمير (reactive) به طور كلي بهتر عمل مي كنند نسبت به پروتوكول هاي پيش فعال.
پروتوكول هاي on- demand همانند: (A)DSR و (۵) AODV اغلب تكنيكهاي floding را استفاده مي كنند تا جستجو كنند براي يك مسير جديد flooding آثار را اكتشاف مسير را به شرح زير پايه ريزي مي كند.
زماني كه يك send مقداري داده دارد تا به D node بفرستيد‘ اما هيد مسيري تا مقصد وجود ندارد، s node يك فراينى اكتشاف مسيري را به وسيله انتشار يك بسته route- request آغاز خواهد كرد، يك I node متوسط با دريفات بسته route- request براي اولين انتشار مجدد خواهد كرد route- request را يك مسير به سمت D node دارد را بدست مي آورد، كه ممكن است مقصد D node باشد، يك بسته route- reply فرستاده مي شود به فرستنده s node.
با كاهش flooding overhead يك تنوعي از بهنيه سازي ها توسعه داده شده است. براي مثال DSR شديداً مورد استفاده قرار مي دهد استراتژي caching برگشت به requester را آماده مي كند و تمام node هاي مجاور در امتداد مسير مي توانند گوش بدهند به اطلاعات مسير به روشي بي قاعده و ذخيره مي كنند اطلاعات مسير را در مخفي گاه خودش بعداً وقتي يك پيام route- request جديد در شبكه محيا مي شود يك node متوسط كه يك مسير مخفي شده به مقصد دارد مي تواند بدون عوض كردن پيام route- request جديد در شبكه محيط مي شود يك node متوسط كه يك مسير مخفي شده به مقصد دارد مي تواند كاهش پيدا كند زيان مسير مخفي كننده اين است كه اين مسيرهاي مخفي شده ممكن است تا زماني كه مورد استفاده است طرد شود به ويژه تحت mobility نسبي بالا نظر ما اين است كه مخفي كردن ظرفيتهاي longer- lived شبكه‘ بيشتر اؤ سميرهاي to- be- broken مطلوب خواهد بود. در الگوهاي متحرك واقعي ظرفيت node ي ممكن است در تمام شبكه يكنواخت نباشد برخي از قسمتهاي شبكه ممكن است به صورت خوشه اي node ممكن استىر تمام شبكه يكنواخت نباشد، برخي از قسمتهاي شبكه ممكن است به صورت خوشه اي node داشته باشد در حالي كه برخي از قسمتهاي شبكه node هاي نامتراكم داشته باشد ما معتقديم كه مخفي كردن اين نوع از اطلاعات پراكندة node ي مفيد است و بعد استفاده مي كنيم آن را براي هدايت فرايند اكتشاف مسير، يك تكنيك ديگر براي كاهش floodingoorhead در محل جغرافيايي استفاده مي شود تا محدود كند. منطقه (سطح) flood را اين روش در بعضي از پرتوكول ها مانند LAR شده (كاهش يافته) مي تواند تصفيه (پاك) شده باشد، به جاي شبكه كامل flooding (به جاي flooding كردن كامل شبكه) به عنوان مثال در LAR اطلاعات محل جغرافيايي انتقال مي يابد با پيام هاي route- request به محض دريافت يك پيام route- request يك node متوسطه مي خواهد تشخيص بدهد كه آيا آن است در منطقه flooding كاهش يافته تنها اين node ها در منطقه محدود شده مجدد انتشار مي دهند پيام route- request را از اين رو تعدادي از پيام هاي مسيريابي كننده كاهش مي يابد در برخي موارد، اين روش پالوده منطقه flooding منحصراَ به وسيله منبع تغذيه و محل هاي مقصد در دانبه بندي بسيار زير (coase) است. در موارد ديگر، ممكن است قادر نباشد تا غلبه كند منطقه [void] را در شبكه و مجبور شود مراجعه كند به flooding كامل شبكه (بعداً در بخش II-B بحث شده).
در اين مقاله ما روش جديدي را به منظور كاهش flooding overhead را اكتشاف مسير ( مسير اكتشافي) معرفي مي كنيم. در طي يك فرايند امتشاف مسير روشي ما مورد توجه قرار مي دهد تا آگاهي بيشتري از پراكندگي غلظت node ي شبكه ي داشته باشيم و به خاطر داشته باشيم، سري هايي از محل ها به تنهايي در مسيري كه داراي تعداد زيادي node هستند، ما اين سري مناطق مهم را به عنوان guiding- route نامگذاري كرديم، تحرك ( جابجايي) به دنبال guiding- route است همانطور كه ما معتقديم در خيلي از وضعيت هاي پراكندگي تراكمي جمعيتي شبكه به سرعت انجام نمي گيرد. با به كار گيري اين نوع اطلاعات كمك كنند. ما مي توانيم فضاي جستجو در فراين اكتشاف مسير داشته باشيم و بر مشكل فضاي خالي فائق بيابيم. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كهLAKER مي تواند تا بيش از ۳۰ درصد بيشتر از روشLAR كنترل پيام را انجام دهد مادامي كه نسبت تحويل بالا باشد.
طرح پروتوكولLAKER در بخش ۲ توضيح داده شده است ارزيابي نمايشيLAKER پايه ريزي شده بر اساس شبيه سازي در بخش ۳ موجود است. بخش۴ هم در مورد كارهاي مرتبط با هدف ما برآورد شده است سپس مقاله در بخش۵ نتايجبه صورت بحث آورده است.
بخش۲: پروتوكولLAKER
در اين بخش ما هدفمان را توصيف مي كنيم.LAKER استراتژي در قفس كردن مسير را ازDSR به دست آورده است در مجموعه در قفس كردنfowarding-routes به صورت( همانند)DSR انجام مي شود.LAKER هم چنين به پنهان كردن يك نوع جديد از اطلاعات در باره توپولوژي شبكه نيز توجه مي كند. يك guiding-routes يك سري از node هاي ADS است كه هر كدام منبع را به فواصل مختلف مرتبط مي كند. يكguiding-route يك سري از مكان هاي در طول( امتداد) كردنfowarding-routes كه به نظر خيلي از node هاي در آنجا به صورت خوشه‌اي در آمده اند. علي رغم اينكه node هاي انفرادي به سرعت مي‌ايند و ميروند، ساختار اين مكان هاي خوشه‌اي شده به صورت، سريع قابل تغيير نيست. بنابراين احتمال كشف و ضبط شدن اين نوع از اطلاعات راهنمايي كننده در طي فرآيند اكتشاف مسير وجود دارد، در سوي ديگري از مسير اكتشاف مسير ما مي‌توانيم استفاده كنيم اين اطلاعات را تا راهنمايي كنيم مسير اكتشاف مسير را و باريك كنيم فضاي جستجو را حتي بهتر از روش فرضيات مورد استفاده براي پروتوكول LAKER به شرح زير مي باشد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

I. INTRODUCTION Mobile ad hoc network (MANET) is an infrastructureless network formed by a set of wireless nodes that are capable of moving around freely. There is no fixed infrastructure such as basestations. Each mobile node acts as an end-system and a router. Two mobile nodes within transmission range of each other can communicate directly via the ad hoc wireless link. A multihop route is needed when the destination is beyond the coverage of the sender. Hence routing is a key component of MANET performance. A number of routing protocols have been proposed for MANETs during the recent years[1], [2]. Most of these routing protocols can be classified into two categories: proactive protocols and reactive(on-demand) protocols. In proactive approaches, each node will maintain routing information to all possible destinations irrespective of its usage. In on-demand approaches, a node performs route discovery and maintenance only when needed. Due to the nodal mobility and fast changing topology, on demand protocols generally outperform purely proactive protocols. On-demand protocols, such as Dynamic Source Routing (DSR)[4] and Ad hoc On demand Distance Vector (AODV) routing[5], often use flooding techniques to search for a new route. Flooding based route discovery works as follows. When a node S has some data to send to node D but has no existing This research was supported in part by the National Science Foundation through the grants CCR-0296070 and ANI-0296034. route to the destination, it will initiate a route discovery process by broadcasting a route-request packet. An intermediate node I, upon receiving the route-request packet for the first time, will rebroadcast the route-request again if it does not know a route to the destination node D. Finally, when the route-request packet reaches a node(which may be the destination node D itself) that has a route to node D, a route-reply packet is sent back to the sender node S. To reduce the flooding overhead, a variety of optimizations have been developed. For example, DSR aggressively utilizes route caching strategy to reduce the number of route-request messages. As the route-reply message propagates back to the requester, all neighboring nodes along the route can listen to the route information in a promiscuous way and store the route information in its cache. Later, when a new route-request message is propagating in the network, an intermediate node that has a cached route to the destination can reply to the requester without relaying the route-request message. So the total routing overhead can be reduced. The disadvantage of caching route is that these cached routes may be obsolete by the time it is used, especially under relatively high mobility. Our idea is that it will be more desirable to cache some longer-lived properties of the network other than the to-be-broken routes. In real mobility patterns, nodal density may not be uniform across the network. Some parts of the network may cluster many nodes, while some other parts may have sparse nodes. We believe it is useful to cache this kind of nodal distribution information and later use it to guide the route discovery process.

  

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا