دانلود رایگان ترجمه مقاله ارتباط پوکی استخوان و وضعیت تغذیه ای و اجتماعی اقتصادی ضعیف – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی وضعیت تغذیه ای و اجتماعی اقتصادی ضعیف با پوکی استخوان در زنان کره ای پس از یائسگی ارتباط دارد: داده هایی از چهارمین نظر سنجی بررسی تغذیه و بهداشت ملی کره ۲۰۰۹ به همراه ترجمه فارسی

 

 

عنوان فارسی مقاله وضعیت تغذیه ای و اجتماعی اقتصادی ضعیف با پوکی استخوان در زنان کره ای پس از یائسگی ارتباط دارد: داده هایی از چهارمین نظر سنجی بررسی تغذیه و بهداشت ملی کره ۲۰۰۹
عنوان انگلیسی مقاله Poor Socioeconomic and Nutritional Status Are Associated with Osteoporosis in Korean Postmenopausal Women: Data from the Fourth Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) 2009
رشته های مرتبط پزشکی، علوم تغذیه
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis
مجله مجله دانشکده تغذیه آمریکایی – Journal of the American College of Nutrition
سال انتشار ۲۰۱۵
کد محصول F940

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات پزشکی

  

فهرست مقاله:

مقدمه
روش ها
وضعیت یائسگی
پوکی استخوان
عوامل خطر بالقوه
تجزیه تحلیل نمونه های مطالعه شده
تحلیل آماری
بحث
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
پوکی استخوان یک مسئله سلامتی مهم در کره جنوبی است. بر طبق دده های مربوط به تراکم مواد معدنی استخوان در نظر سنجی مطالعات غذایی و سلامت ملی کره (KNHANES) 2009، حدود ۳۹ و ۸ درصد زنان و مردان به ترتیب دارای ۵۰ درصد یا بیشتر پوکی استخوان بودند. این مقادیر ۴ برابر بیش از مقادیر مربوط به جمعیت امریکا با میزان ۱۰ و ۲ درصد بودند. هم چنین تعداد شکستگی های ناشی از پوکی استخوان در طی دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۸ در کره به شدت افزایش یافت. احتمال عمر باقی مانده شکستگی های مربوط به پوکی استخوان در سن ۵۰ برای زنان برابر با ۵۹٫۵ درصد و برای مردان برابر با ۲۳٫۸ درصد در ۲۰۰۸ بود. با توچه به افزایش جمعیت پیر، مصرف کم کلسیم،کاهش فعالیت فیزیکی و افزایش رفتار های بی تحرکی در کره، پیش بینی می شود که این پوکی استخوان می تواند در آینده ای نزدیک شایع تر شود.
چندین مطالعه کوچک ویژگی های زنان مبتلا به پوکی استخوان را کگزارش کرده اند. با این حال اطلاعات بسیار کمی در خصوص ویژگی های زنان کره ای مبتلا به پوکی استخوان با استفاده از داده های معرف ملی KNHANES وجود دارد این نظر سنجی به بررسی میزان تراکم مواد معدنی استخوان در اواسط ۲۰۰۸ پرداخته است. یک مطالعه با استفاده از KNHANES سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ گزارش کرده است که پوکی استخوان در زنان قبل یائسه بیسیار بالا است ولی کم تر تشخیص داده شده است۰۶۲٫۵( درصد) و درمانی برای آن صورت نگرفته است.
پوکی استخوان در میان زنان کره ای پیر و غیر فعال و نیز با وزن کم، مصرف کلسیم پایین و سوطح تحصیلات پایین بیشتر بود با این حال آگاهی و درمان پوکی استخوان در این زنان مشابه با یا کم تر از زنان سالم است. درک بهتر عوامل خطر پوکی استخوان در زنان کره ای برای توسعه مداخله های موثر با هدف بهبود سلامت استخوان و پیش گیری از پوکی استخوان لازم است. هدف این مطالعه بررسی عوامل خطر مربوط به پوکی استخوان در نمونه معرف از زنان با استفاده از KNHANES بود. هدف ویژه آن بررسی عوامل خطر پوکی استخوان در تحقیقات قبلی در کشور های غربی بود که شامل مصرف ضعیف رژیم غذایی کلیدی نظیر کلسیم، ویتامین د، فسفر، سدیم و ویتامین K، فعالیت فیزیکی پایین(۴-۱۰)، وزن بدن پایین، مدت زمان استروژن ناکافی در زنان و نیز سبک ضعیف زندگی از جمله سیگار کشیدن بود.
روش ها
این مطالعه از نمونه ای از زنان یائسه کره مربوط به نظر سنجی ملی بهداشت و تعذیه کره KNHANES 2009 استفاده می کند( تعداد نمونه برابر با ۱۴۶۷، متوسط سن ۶۵ سال). تراکم مواد معدنی استخوان فمور ، گردن استخوان ران و ستون فقرات با جذب اکسری انرژی دوگانه اندازه گیری شد. پوکی استخوان به صورت نمره t -2.5 یا پایین تر در حداقل ۱ مکان از سه مکان تعیین شد. وضعیت یائسگی با خود کزارشات تایید شد.نظر سنجی مصاحبه سلامت داده های خود گزارش شده در خصوص اطلاعات جمعیت شناحتی و اجتماعی جمع اوری کرد: بیماری، رفتار های سلامت از جمله خوردن مشروب و کشیدن سیگار، سطح، مدت زمان و فراوانی هفتکی فعالیت فیزیکی نیز در نظر رفته شد. نظر سنجی وضعیت سلامت برای ارزیابی آزمون آنتروپومتری، خون و ادرار، و چک آپ و همچنین اندازه گیری BMD انجام شد. KNHANES 2009 از ژانویه ۲۰۰۹ تا دسامبر ۲۰۰۹ انچام شد. داده های مربوط به ۱۰۵۳۳ مرد و زن در KNHANES 2009 آورده شده است(۶).
وضعیت یائسگی
وضعیت یائسگی بر اساس پاسخ به سوال زیر تعین شد:آیا شما اکنون در مرحله پس از یائسگی قرار دارید؟ اگر شرکت کننده می گفت بله، او جزو مرحله پس از یائسگی قرار می گرفت. وضعیت پس از یائسگی به صورت عدم پریود شدن در ۱۲ ماه متوالی تعریف شد.
پوکی استخوان
پوکی استخوان بر اساس اندازه گیر یbmd، گردن استخوان ران، فمور و نخاع با جذب سنج اشعه ایکس انرژی دو گانه تعیین شد. با استفاده از تعریف سازمان بهداشت جهانی، تراکم مواد معدنی استخوان فمور ، گردن استخوان ران و ستون فقرات با جذب اکسری انرژی دوگانه اندازه گیری شد. پوکی استخوان به صورت نمره t -2.5 یا پایین تر در حداقل ۱ مکان از سه مکان تعیین شد. وضعیت یائسگی با خود کزارشات تایید شد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

INTRODUCTION

Osteoporosis is a significant public health problem in South Korea. According to the bone mineral density (BMD) data collected in the Fourth Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) 2009, about 39% and 8% of South Korean women and men aged 50 and over had osteoporosis, respectively [1]. These rates are almost four times higher than those in the U.S. population, at about 10% and 2%, respectively [2]. Also, the number of osteoporosis-related fractures significantly increased during the period of 2005–۲۰۰۸ in South Korea [3]. The residual lifetime probability of osteoporosis-related fractures at the age of 50 was 59.5% for women and 23.8% for men in South Korea in 2008 [3]. Given the rapidly growing older population, insufficient calcium intake, reduced physical activity, and increased sedentary behaviors in South Korea [1,4], it is projected that osteoporosis may become more prevalent in the near future. Several small studies have reported the characteristics of Korean women with osteoporosis [4,5]. However, very little has been reported about the characteristics of Korean women with osteoporosis using nationally representative data such as the KNHANES, which started assessing BMD in mid-2008 (KNHANES IV-2) [6]. One study using the KNHANES 2008–۲۰۰۹ reported that osteoporosis is highly prevalent (39.1%) in Korean premenopausal women, but is underdiagnosed (62.5%) and undertreated (76.5%) [7]. Osteoporosis was more prevalent among Korean women who were older and physically inactive and had lower body weight, poor calcium intake, and low educational levels; however, the awareness and treatment of osteoporosis in these women were similar to or lower than in women without osteoporosis [7]. A better understanding of the risk factors of osteoporosis in South Korean women is critical to developing effective interventions with the goal of promoting bone health and prevention of osteoporosis. The purpose of this study was to examine the risk factors associated with osteoporosis in a nationally representative sample of Korean postmenopausal women using the KNHANES 2009. The particular focus of this study was to explore various risk factors of osteoporosis identified in previous research, mostly conducted in Western countries, including poor dietary intake of key nutrients (e.g., calcium, vitamin D, protein, phosphorus, sodium, and vitamin K) [8,9], low physical activity [4,10], low body weight [4,5,10,11], insufficient estrogen exposure time in a woman’s life (e.g., later menarche, early menopause, and no history of estrogen replacement therapy) [4,12], and poor lifestyle characteristics (e.g., smoking) [10].

METHODS

The data used for this study were from the KNHANES 2009. The KNHANES was designed to obtain nationally representative information on nutritional and health status in the South Korean population (aged 1 year), and was conducted by the Korea Centers for Disease and Control (KCDC) [6]. The study protocol of KNHANES was approved by the KCDC Institutional Review Board. The KNHANES 2009 is composed of three parts: Health Interview survey, Health Examination survey, and Nutrition survey. Both the Nutrition survey and the Health Interview survey were conducted by trained interviewers [6]. The Health Interview survey collected selfreported data on sociodemographic information; disease; health behaviors including smoking and drinking status; and the level, duration, and weekly frequency of physical activity. The Health Examination survey assessed anthropometry, blood and urine tests, and various health check-ups as well as measuring BMD [6]. The KNHANES 2009 data were collected from January to December 2009 [6]. A total of 10,533 people (4843 men and 5690 women) participated in the KNHANES 2009 [6].

Menopausal Status

Menopausal status was determined based on the responses to the question, “Are you currently postmenopausal?” If a participant reported, “yes,” she was considered postmenopausal. Postmenopausal status was defined as not having had a period for 12 consecutive months.

Osteoporosis

Osteoporosis was determined based on the BMD measurement of the total femur, femoral neck, and spine with dualenergy X-ray absorptiometry (DEXA; Hologic Discovery, Hologic, Marlborough, MA, USA). Using the World Health Organization definition, osteoporosis was defined as a t-score of ¡۲٫۵ or below in at least 1 of the 3 sites [13]. Asian standard data were used as a reference [13]. Participants were divided into two groups: osteoporosis and nonosteoporosis (t-score is greater than 2.5 for all 3 sites).

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا