دانلود رایگان ترجمه مقاله نانومواد مغناطیسی اصلاح شده با پلی-لیزین برای حذف موثر رنگ های آنیونی از آب – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نانومواد مغناطیسی اصلاح شده با پلی لیزین برای حذف کارآمد رنگ های آنیونی از آب به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله نانومواد مغناطیسی اصلاح شده با پلی لیزین برای حذف کارآمد رنگ های آنیونی از آب
عنوان انگلیسی مقاله A magnetic nanomaterial modified with poly-lysine for efficient removal of anionic dyes from water
رشته های مرتبط شیمی، مهندسی مواد، نانومواد، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک و شیمی آلی
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه الزویر – Elsevier
مجله مجله مهندسی شیمی – Chemical Engineering Journal
سال انتشار ۲۰۱۵
کد محصول F926

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات شیمی

  

فهرست مقاله:

چکیده
۱- مقدمه
۲ آزمایش
۲-۱ دستگاه ها و معرف ها
۲-۲ تعیین مشخصات
۲-۳ تهیه نانوذرات مغناطیسی
آزمایشات جذب
آزمایشات دفع
نتایج و بحث
۳-۲-۲ سینتیک جذب
۳-۲-۳ ایزوترم های جذب سطحی
۳-۲-۴ بازیافت جاذب
۴-نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱- مقدمه
رنگ یکی از مهم ترین آلاینده های شناسایی شده در میان آلاینده های فاضلاب حاصل از نساجی می باشد. در عین حال،رنگ های آلی یا ارگانیک به طور گسترده ای در صنایع نساجی، کاغذ، چاپ، عکاسی رنگی،دارویی،چرم،محصولات آرایشی،پلاستیک وسایر صنایع استفاده می شود.بسیاری از این رنگ ها سرطان زا، موتاژنیک و تتراژنیک هستند و از این روی برای انسان، میکرو ارگانیسم ها و ماهی ها سمی هستند. حذف رنک ها از فاضلاب از نظر محیط زیستی اهمیت دارد(۲). تا کنون فناوری مختلف از جمله جذب، انعقاد، فلوکوله شدن، فرایند اکسیداسیون پیشرفته،اوزوناسیون، فیلتراسیون ممبران و تصفیه بیولوژیک برای حذف رنگ ها از فاضلاب پیشنهاد شده اند(۳-۴). جذب یک روش جذاب برای حذف رنگ آلی به دلیل هزینه پایین آن است. از این روی بسیاری از جاذب ها نظیر کربن فعال، کائولین، رس مونت موریلونیت، گل قرمز، رس آجر پزی و. غیره قادر به رنگ زدایی فاضلاب می باشند. به عنوان یک جاذب، نانو مواد مغناطیسی با سطوح بزرگ ، خواص مغناطیسی منحصر به فرد و هزینه پایین، به یک ابزار مهم در زمینه های مختلف تبدیل شده اند. چون نانوذرات Fe3O4 زیست سازگار، با سمیت کم تر، به آسانی قابل سنتز، اقتصادی و سازگار با محیط زیست هستند، بسیاری از جاذب ها از طریق اصلاح نانوذرات Fe3O4 با ترکیبات الی متنوع تولید شده اند. با این حال تعداد کمی از مقاله هاجذب رنگ ها را با ذرات مغناطیسی کراس لینک شده با اسید آمینه نشان داده اند.
در این مطالعه ما به بررسی سنتز و رفتار جذب نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 اصلاح شده با پلی لیزین و ۳-گلیکوزید اکسی پروپیل تری متوکسیلین پرداختیم. نانوذرات مغناطیسی با طیف های مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی عبوری، انکسار اشعه ایکس، تحلیل ترموگراویمتری و طیف سنج فوتوالکترون اشعه ایکس مشخص شدند. برای درک مکانیسم جذب MNP، ما به بررسی ظرفیت جذب آنیونی Fe3O4@GPTMS@P-Lys به صورت تابعی از زمان، غلظت رنگ و اسیدیته پرداختیم.MNP می تواند به طور موثری رنگ های آمیونی از جمله متیل بلو، اورانژ، آمارانث و قرمز اسیدی ۱۸ از محلول آبی حذف کرد.
آزمایش
۲-۱ دستگاه ها و معرف ها
همه معرف ها دارای گرید تحلیلی بودند و بر اساس توصیه های کارخانه استفاده شدند. فریک کلرید، فروز سولفات، پلی لیزین، انیدروز سدیم کربنات و چهار رنگ آلی شامل قرمز اسیدی۱۸، اورانژ، متیل بلو، آمارانث از سینوپرهام خریدتری شد. سدیم هیدروکسید و تولوئن از شرکت نیامچین خریداری شد.
۲-۲ تعیین مشخصات
اندازه ذرات و ویژگی های ریخت شناسی MNP ها با TEM مشخص شد. طیف های مادون قرمز با طیف سنج مادون قرمز نزدیک Bruker VERTEX 70 FT-IR تشخیص داده شدند. خواص مغناطیسی MNP با یک مغناطیس سنج تحلیل شدند. آنالیز گراویمتری در دمای ۱۰ درجه در دقیقه زیر چریان نیتروژن انجام شد. آنالیزور انکسار اشعه ایکس Bruker D8 Advance با تابش Cu Ka برای اندازه گیری انکسار اشعه ایکس استفاده شد. مقادیر اسیدیته با پی اچ سنج PHS-3C اندازه گیری شد. طیف سنج UV-4100 برای تعیین غلظت رنگ های آلی در محلول استفاده شد. پتانسیل زتای مواد با PALS اندازه گیری شد. سطح مقطع ویژه و توزیع ذرات منفذی با نالیزور سطح مقطع و تخلخل اندازه گیری شد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Dye is one of the most significant identified contaminant among the various pollutants of wastewater because of its high toxicity and possible accumulation in the environment. At the same time, organic dyes are extensively used in various branches such as textile, paper, printing, color photography, pharmaceutical, leather, cosmetics, plastic and other industries [1]. Many of these dyes are carcinogenic, mutagenic and teratogenic, so they are toxic to human, microorganisms and fish species. Removal of dyes from wastewater becomes environmentally important [2]. So far, several technologies, including adsorption, coagulation, flocculation, advanced oxidation processes, ozonation, membrane filtration and biological treatment, have been developed and implemented for the purpose of removing the dyes from wastewater [3,4]. Adsorption is an attractive method for the removal of organic dye because of its low cost [5]. Therefore, many adsorbents such as activated carbon [6], kaolin [7], montmorillonite clay [8], waste red mud [9], fullers earth and fired clay [10], were reported to decolorize wastewater. As adsorbent, magnetic nanomaterial possessing large surface areas, unique magnetic properties and low cost, has become an increasingly popular tool in various fields. Because Fe3O4 nanoparticles are biocompatible, low toxic, easily synthesized, particularly economic and environmental friendly [11], many adsorbents were synthesized through surface modification of Fe3O4 nanoparticles with diverse organic compounds. However, a few papers have reported on the adsorption of dyes by the magnetic particles cross-linked with amino acid until now. In our previous work, we reported four kinds of magnetic adsorbents for removing organic dyes [12–۱۵]. The magnetic adsorbent modified with lysine (Fe3O4@GPTMS@Lys) could remove cationic and anionic dyes. However, the maximum adsorption quantity (qm) for anionic dye is below 100 mg/g [15]. In this work, Fe3O4 nanoparticles modified with poly-lysine (Fe3O4@GPTMS@P-Lys) could enhance the maximum adsorption capacity for various anionic dyes including methyl blue (MB), orange I (OR-I), amaranth (AM) and acid red 18 (AR-18) (Fig. 1), because the number of amino group influences qm for anionic dyes and poly-lysine contains much more amino groups than lysine. We have studied the adsorption isotherms, kinetics, desorption and reuse of the MNPs. Furthermore, the Fe3O4@GPTMS@P-Lys MNPs possess high surface areas which lead to higher adsorption capacity and strong superparamagnetic properties that can be handled in an external magnetic field [16].

۲٫ Experimental

۲٫۱٫ Apparatus and reagents All reagents were of analytical reagent-grade and were used as supplied. Ferric chloride (FeCl36H2O), ferrous sulfate (FeSO47H2O), poly-lysine, anhydrous sodium carbonate (Na2CO3) and four organic dyes acid red 18 (AR-18), orange I (OR-I), methyl blue (MB), amaranth (AM) were purchased from Sinopharm Chemical. Sodium hydroxide (NaOH) and toluene were from Tianjin Guangcheng Chemical. 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPTMS) was from J&K Chemical. Aqueous solutions of organic dyes were prepared with deionized water. 2.2. Characterization The particle size and morphological characteristics of the MNPs were detected with a transmission electron microscope (TEM, JEM-1011). Infra-red (IR) spectra were recorded with an IR spectrophotometer Bruker VERTEX 70 FT-IR (Germany). The magnetic properties of the MNPs were analyzed by a vibrating sample magnetometer (VSM, JDM-13E). Thermo gravimetric analysis (TGA) involved use of an SDTQ600 thermo gravimetric analyzer (USA) at 10 C/min under nitrogen flow. A Bruker D8 Advance X-ray diffraction analyzer (Germany) with Cu Ka radiation was used for Xray diffraction (XRD) measurements. pH values were measured with a PHS-3C pH-meter (Tianyou, Shanghai). A UV-4100 spectro photometer (Hitachi) was used to determine organic dyes concentration in solution. Zeta potential of synthesized materials was measured with Zeta PALS (USA). The specific surface area and pore size distribution were performed with Surface Area and Porosity Analyzer (ASAP 2020 HD88). X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) was recorded on ESCALAB 250 (ThermoFisher SCIENTIFIC).

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا