دانلود رایگان ترجمه مقاله آنالیز ریخت سنجی زهکشی بر اساس حوزه لیدر با سیستم اطلاعات جغرافیایی – Recent-Science 2011

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تحلیل مورفومتریک زهکشی مبتنی بر حوزه آبخیز در حوزه لیدر در دره کشمیر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله تحلیل مورفومتریک زهکشی مبتنی بر حوزه آبخیز در حوزه لیدر در دره کشمیر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
عنوان انگلیسی مقاله Watershed Based Drainage Morphometric Analysis Of Lidder Catchment In Kashmir Valley Using Geographical Information System
رشته های مرتبط جغرافیا، مهندسی عمران، مهندسی آب، آبیاری و زهکشی، سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
کلمات کلیدی حوزه آبخیز، سیستم اطلاعات جغرافیایی، لیدر، مورفومتری
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه Recent-Science
مجله تحقیقات اخیر در زمینه علم و فناوری – Recent Research in Science and Technology
سال انتشار ۲۰۱۱
کد محصول F885

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی عمران

  

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
منطقه مورد مطالعه
روش شناسی
نتایج و بحث
ویژگی های زهکشی حوزه لیدر با توجه به موارد زیر بررسی شده است
رتبه بندی ابراهه
تعداد ابراهه
طول ابراهه
نسبت انشعاب
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
مورفومتری، اندازه گیری و نحلیل ریاضی پیکر بندی سطح زمین و یک بعد از لندفرم های آن است( اگکراوال ۱۹۹۸ف ابی ردی و همکاران ۲۰۰۲). یک تاکید اصلی در ژئومورفولژی در طی دهه هایاخیر، بر روی توسعه روش های کمی فیزیوگرافی برای توصیف تکامل و رفتار شبکه های زهکشی سطحی بوده است( هورتون ۱۹۴۵، لئوپولد و مادوک ۱۹۹۵، ابراهام ۱۹۸۴).بیشتر تحلیل های مورفومتریک قبلی بر اساس مناطق دلخواه یا مقاطع کانال فردی بوده است. استفاده از ابخیز به عنوان واحد اساسی تحلیل مورفومتری، منطقی ترین گزینه است.
یک حوزه آبخیز منطقه ای است که توسط یک یا چند ابراهه زهکشی شده و می تواند یک عنصر چشم انداز فرسایشی باشد که در آن منابع آب و خاک با یک دیکر تعامل دارند. در حقیقت، آن ها واحد اساسی چشم انداز ابرفتی هستند و طیف وسیعی از تحقیقات بر روی ویژگی های ژئومتریک و هندسی آن ها انجام شده است از جمله توپولوژی شبکه های ابراهه ها و توصیف کمی بافت، الگو و شکل حوزه( ابراهامز ۱۹۸۴).
ویژگی های مورفومتریک در مقیاس حوزه شامل اطلاعات مهمی در خصوص تشکیل و توسعه آن هستند زیرا همه فرایند های هیدرولوژیک و ژئومورفیک در درون حوزه رخ می دهند( سینگ ۱۹۹۲).
تحلیل کمی پارامتر های مورفومتریک از اهمیت زیادی در ارزیابی حوزه های رودخانه ای، اولویت بندی ابخیز برای حفاظت اب و خاک و مدیریت منابع طبیعی در سطح حوزه برخوردار است. تحلیل مورفومتریک حوزه ابخیز، یک توصیف کمی از سیستم حوزه را ارایه می کند که یک بعد مهم از مطالعه حوزه است( ستراهلر ۱۹۶۴). اثر مورفومتری حوزه در درک فرایند های لندفرم ، خواص فیزیکی خاک و نیز ویژگی های فرسایشی بسیار قابل توجه است. ویژگیهای زهکشی و شاخه های ابراهه ها در بسیاری از حوزه ها و یر حوزه ها در بخش های مختلف دنیا بار وش های سنتی مطالعه شده است( هورتون ۱۹۴۵) روش های سیستم های اطلاعات جغرافیایی امروزه برایارزیابی پارامتر های مختلف حوزه استفاده می شود زیرا ابزار قوی و انعطاف پذیر را برای تحلیل اطلاعات مکانی ارایه می کند. در این مطالعه تعداد ابراهه، رتبه، فراوانی، تراکم و نسبت اتشعاب مشتق شده و به صورت جدولی بر اساس ویژگی های خطی و مساحت کانال ها با استفاده از جی ای اس بر اساس خطوط زهکشی در نقشه های توپوکرافیکی با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ تنظیم می شود.

نتیجه گیری
حوزه زهکشی یا ابخیز به عنوان یک واحد عالی برای مطالعات ژئومورفیک در نظر کرفته شده است. حوزه آبخیز یک واحد مهم تحلیل بوده است که به دلیل این که ویژگی های هیدرولوژیک و توپوگرافی را دارد اهمیت زیادی دارد. فنون جی ای اس دارای صحت بالایی برای تهیه نقشه هستند و از این روی اندازه گیری یک ابزار مهم در تحلیل مورفومتریک می باشد. تراکم زهکشی و فراوانس ابراهه ها مهم ترین معیار برای طبقه بندی مورفومتریک حوزه های زهکشی است که کنترل کننده الگوی رواناب، تولید رسوب و سایر پارامتر های هیدرولوژیک حوزه زهکشی است. تراکم زهکشی در ۱E7B3 و ۱E7B2 بسیار بالا بوده و این نشان دهنده وجود سنگ های نفوذ ناپذیر و ناهمواری بالا است. کاهش در فراوانی ابراهه با افزایش رتبه ابراهه دیده می شود. هر چه مرتبه پایین تر باشد تعداد ابراهه بیشتر است در کل ابراهه صدق می کند. طو.ل کل قطعات ابراهه در ابراهه های مرتبه ااول ماکزیمم است و با افزایش مرتبه ابراهه کاهش می یابد. این مطالعه نشان داده است که حوزه ابخیز قانون تعداد ابراهه ها و قانون طول ابراهه هورتون را رعایت کرده است. توسعه لیتولوژیکی و زمین شناسی حوزه ابخیز منجر به نسبت انشعاب کم تر بین مرتبه های مختلف در حوزه لیدر شده است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

Morphometry is the measurement and mathematical analysis of the configuration of the earth’s surface, shape and dimension of its landforms (Agarwal, 1998; Obi Reddy et al., 2002). A major emphasis in geomorphology over the past several decades has been on the development of quantitative physiographic methods to describe the evolution and behavior of surface drainage networks (Horton, 1945; Leopold & Maddock, 1953; Abrahams, 1984). Most previous morphometric analyses were based on arbitrary areas or individual channel segments. Using watershed as a basic unit in morphometric analysis is the most logical choice. A watershed is the surface area drained by a part or the totality of one or several given water courses and can be taken as a basic erosional landscape element where land and water resources interact in a perceptible manner. In fact, they are the fundamental units of the fluvial landscape and a great amount of research has focused on their geometric characteristics, including the topology of the stream networks and quantitative description of drainage texture, pattern and shape (Abrahams, 1984). The morphometric characteristics at the watershed scale may contain important information regarding its formation and development because all hydrologic and geomorphic processes occur within the watershed (Singh, 1992). The quantitative analysis of morphometric parameters is found to be of immense utility in river basin evaluation, watershed prioritization for soil and water conservation and natural resources management at watershed level. Morphometric analysis of a watershed provides a quantitative description of the drainage system which is an important aspect of the characterization of watersheds (Strahler, 1964). The influence of drainage morphometry is very significant in understanding the landform processes, soil physical properties and erosional characteristics. Drainage characteristics of many river basins and sub basins in different parts of the globe have been studied using conventional methods (Horton, 1945; Strahler, 1957, 1964; Krishnamurthy et al., 1996). Geographical Information System (GIS) techniques are now a days used for assessing various terrain and morphometric parameters of the drainage basins and watersheds, as they provide a flexible environment and a powerful tool for the manipulation and analysis of spatial information. In the present study stream number, order, frequency, density and bifurcation ratio are derived and tabulated on the basis of areal and linear properties of drainage channels using GIS based on drainage lines as represented over the topographical maps (scale 1:50,000).

Conclusion

The drainage basin is being frequently selected as an ideal geomorphological unit. Watershed as a basic unit of morphometric analysis has gained importance because of its topographic and hydrological unity. GIS techniques characterized by very high accuracy of mapping and measurement prove to be a competent tool in morphometric analysis. Drainage density and stream frequency are the most useful criterion for the morphometric classification of drainage basins which certainly control the runoff pattern, sediment yield and other hydrological parameters of the drainage basin. The Drainage density appears significantly higher in 1E7B3 and 1E7B2 watershed implying the existence of impermeable rocks and high relief. It is observed that there is a decrease in stream frequency as the stream order increases. The law of lower the order higher the number of streams is implied throughout the catchment. The total length of stream segments is maximum in first order streams and decreases as the stream order increases. The study has shown that the catchment is in conformity with the Hoton’s law of stream numbers and law of stream lengths. The same geological and lithological development of the catchment has resulted into more or less constant bifurcation ratio between different successive orders in Lidder catchment.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا