دانلود رایگان ترجمه مقاله بهبود رضایتمندی شغلی و تعهد سازمانی در سرویس اورژانس – امرالد ۲۰۰۹

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بهبود رضایتمندی شغلی و تعهد سازمانی در سرویس آمبولانس زمینی توسط ارتباطات سازمانی و رضایتمندی واسطه گری به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: بهبود رضایتمندی شغلی و تعهد سازمانی در سرویس دهی آمبولانس زمینی توسط ارتباطات سازمانی و رضایتمندی واسطه گری
عنوان انگلیسی مقاله: The effects of organizational communication on job satisfaction and organizational commitment in a land ambulance service and the mediating role of communication satisfaction
رشته های مرتبط: مدیریت و روانشناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
نشریه نشریه امرالد (Emerald)
مجله مجله توسعه بین المللی حرفه و شغل (Career Development International)
کد محصول F76

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

 

 

بخشی از ترجمه فارسی:

اثر ارتباطات سازماني روي رضايت شغلي و تعهد سازماني در مورد خدمات آمبولانس و بر روي نقش واسطه اي رضايت از ارتباطات چكيده:

هدف اين مقاله فراهم كردن بينش پيشرفته در مورد ارتباط بين عملكرد ارتباطات داخلي ، رضايت از ارتباطات ، رضايت شغلي و تعهد سازماني مي باشد. اين مقاله روي بخش خدمات فوريتي به طور عام و خدمات آموبولانس به طور خاص متمركز شده است . تمركز سازماني خدمات آمبولانس شهري و با بودجه عملياتي تقريباَ ۵۰ ميليوني و ۴۶۸ كارمند مي باشد. طرح / شيوه / رويكرد: فقط متصديان فوريت هاي پزشكي توانايي و شايستگي شركت در اين مطالعه را دارشتند. به طور كلي ۳۲/۵( ۹۱% ) از ۲۸۰ سازمان مشاركت خود را اعلام كردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مقايسه پيش فرض هاي كار مرتبط با مقياس هاي رواني جمع آوري شد. مقياس شامل جمع بازبيني ارتباطات ، پرسشنامه رضايت از ارتباطات ، پرسشنامه رضايت مينسوتا و مقياس تعهد سازماني مؤثر مي شود. تنها داده هاي كمي مقايسه شد. يافته ها و نتايج: داده ها نشان داد كه عملكرد ارتباطات داخلي حدود ۴۹/۸ % در رضايت از ارتباطات ، ۲۳/۴ % از متغيير ها در رضايت شغلي و ۱۷/۵ % از متغيير را در تعهد سازماني مؤثر توضيح مي دهد. به هر حال اين تأثيرات كاملاَ به وسيله رضايت از ارتباطات ، در زماني كه رضايت شغل و تعهدات سازماني مؤثر به عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته شدند ، محاسبه شدند. مفاهيم تحقيق : يافته هاي تحقيق اهميتي عملياتي و كاربردي تئوريكالي دارد. مديران قادر به پرورش رضايت شغلي و تعهدات مؤثر سازماني از طريق عملكرد ارتباطات دروني سازمان نخواهد بود مگر اينكه آنها به شناسايي و درك اطلاعات معتبر توسط كارمندان بپردازند. دوم اينكه مديران بايد فهم و دركي روشن از كيفيت وكميت اطلاعات مورد علاقه كارمندان در صورت تمايل به طراحي سيستم هاي ارتباطات داخلي كه نياز اطلاعاتي كارمندان را برآورده مي سازد ، داشته باشند. در نهايت ، يكي بايد اين امكان را براي كاركنان فراهم آورد كه رضايت از ارتباطات مكاني اساسي و اوليه براي فعاليت هاي همه سازمان ها فراهم مي آورد و همچنين با اين معيار تغييرات ادراكي اندازه گيري مي شود. ارزش / اصليت: به دليل اينكه كمبود زيادي از افراد ارئه دهنده خدمات و با مهارت در اين زمينه وجود دارد ، اين امر به نفع سازمان است تا تعهدات و رضايت شغلي كاركنان فعل و موجود را افزايش دهد : لغات كليدي ارتباطات تا فرآيند هاي ارتباطي ، رضايت شغلي ، متصديان فوريت هاي پزشكي. مقدمه: ارتباطات بر روي عملكرد مديران متمركز مي شود. مديران ۷۵% يا بيش از ۷۵% از زمان كاري خود را به برقراري ارتباطات اختصاص مي دهند ( مينتنز برك، P9973 . كلمر و اسنايدر ۱۹۷۲ ). براي اين امر دليل خوبي وجود دارد. مدارك و شواهد پيشنهاد مي كنند كه در بعضي فضا ها ارتباطات بيشتر بهتر است اگر از نوع ارتباطات دروني باشند. تحقيقات يامارينو و ناوگوتن ( ۱۹۸۸) نشان داد كه بين مقدار زمان صرف شده براي ارتباطات و اهميت خروجي كار مثل سطح تلاش ايجاد شده به وسيله كاركنان و رضايت شغلي كاركنان همبستگي مثبتي وجود دارد. همچنين نتايج اين امر و يافته هاي مشابه نشان ميدهد ، سازمان هاي زيادي روي منابع انساني و مالي مهم ، به منظور توسعه سيستم هاي ارتباط داخلي كارا و مؤثر براي تسهيل اطلاعات مربوط و مؤثر كاركنان در همه ي سطوح سازمان سرمايه گذاري كرده اند. هدف اين مطالعه فراهم كردن بينش پيشرفته اي به منظور بررسي ارتباط بين عملكرد ارتباطي داخلي ، رضايت از ارتباطات ، رضايت شغلي و تعهد سازماني مي باشد. به ويژه كه ما ، تصميم به آزمايش فرضيه ها يي كه رضايت از ارتباطات را به عنوان يك عامل ميانجي بين سيستم هاي ارتباطات داخلي سازمان و دو خروجي مهم آن يعني : رضايت شغلي و تعهد مؤثر سازماني قرار مي دهد، داريم. مطالعه ما روي بخش خدمات ضروري پزشكي در كل و به صورت عمومي ، و خدمات آمبولانس به صورت اختصاصي متمركز شده است. نمونه استفاده شده در اين مطالعه جمعيتي حساس و انتقادي قابل تأمل مي باشد. و نيز ما از تحقيقات قبلي اين امر را مي دانيم كه رضايت شغلي و تعهدات سازماني بهترين نظريه پيش بيني كننده مقاصد ) (TURNORER INTENTIOسازمان است. همچنين چون مقدار كمي افراد ماهر كه در فوريت هاي پزشكي كار مي كنند ، وجود دارند. و به همين علت ، بيشترين علاقه قسمت سازمان هاي خدمات آمبولانس اين است كه راه هاي افزودن رضايت شغلي و تعهدات سازماني چنين كاركناني را بيابند. افراد ارائه دهنده ي خدمات فوريتي پزشكي كار خود را تحت فشار انجام مي دهند و عملكرد ارتباطي كه به صورت غير كارا و غير مؤثر وجود دارد مي تواند منجر به افزايش ناكارامدي در سازمان شود. عملكرد مديران قسمت خدمات آمبولانس با چندين چالش پيچيده در تلاششان براي پرورش رضايت از ارتباطات و كارايي آن از جمله ايجاد خط مقدم كاركنان مواجه شده اند. اول اين كه به عنوان يك متصدي خدمات ضروري پزشكي ، عمليات خدمات آمبولانس اين فرد توانايي پاسخگويي به حدود ۲۴۷ /۳۶۵ تقاضا را داشته باشند. اين نشان مي دهد كه كار متصديان فوريت هاي پزشكي كار استانداردي نيست. به هر حال مديران مياني و ارشد عموماَ ساعت كاري غير استاندارد در شركت به كار مي گيرند. اين دو گانگي در برنامه كار ممكن است فاصله ارتباطي را بين مديران و كاركنان عملياتي ايجاد كند. دوم اينكه محل ارائه ي عمليات خدمات آمبولانس با دفتر داراي فاصله مكاني زيادي است ، كه اين امر پراكندگي جغرافيايي بين كاركنان و محل سازمان را نشان مي دهد.( رابينز و بارن ول ۷۹ ،P،۱۹۸۸) . اين امر فرصت هايي را براي تعامل چهره به چهره و مستقيم بين كاركنان ، فوريت هاي پزشكي و مديران در همه سطوح سازمان كم مي كند. سوم اينكه ماهيت تلفن همراه ، كه كاركنان خدمات آمبولانس آن را به كار مي گيرند ، اين امر را براي مديران كه با كاركنان فوريت هاي پزشكي ، كه در حال جا به جايي بين پست هاي ثابت هستند بسيار سخت مي كند. در نهايت در تعداد بسيار زيادي از قسمت هاي ارائه دهنده خدمات آمبولانس ، حجم بالاي تماس هاي فوريتي كاركنان ارائه دهنده فوريتي را شيفت كاري خود نگه مي دارد. واين امر براي مديران غير ممكن نيست كه با افراد استخدامي كه پر مشغله هستند و يا آسيب ديده اند ارتباط برقرار كنند. همه اين عوامل در حالت هم افزا تركيب مي شوند تا مينيمم كنند. تئوري ها / فرضيه ها : تحقيق به دامنه اي از تاريخ بحث ارتباطات داخلي كه به قرن ۲۰ بر ميگردد ، توجه دارد. در طول ۱۰۰ سال گذشته قسمت اعظمي از ادبيات تحقيق ظهور پيدا كرده است. با وجود يك قرن تحقيق و جستجو ، توجه به ماهيت موضوع همچنان به صورت قوي باقي مانده است. اين امر به خاطر افزايش بزرگ پيچيدگي سازمان هاي بزرگ ، محيط متضاد و پويايي كه آن ها در آن كار مي كنند. و پيشرفت سريع در آن و تجربه هاي مهم آن و تكنولوژي هاي ارتباطي كه آن ها براي ارتباطات و تعامل با كاركنان استفاده مي شود ، به وجود آمده است (بلنگر ۲۰۰۶، BYNRNE و لماي ۲۰۰۶ ، كارنر ۲۰۰۶). در حالي كه ارتباطات زيادي در محدوده ي دامنه ي ارتباطي به وجود مي آيد،بعضي از اين ارتباطات بين ادراك كاركنان و نگرش كاري آن در گيري ايجاد مي كند. اين امر به خاطر اين است كه نگرش هاي به كار اين طور شناخته شده اند كه به فروض هاي مهم و با معني در سطح فردي و سازمان مرتبط مي شوند. يكي از ارتباطات مطالعه شده بين رضايت از ارتباطات و نگرش هاي كاري اين است كه رضايت شغلي ايجاد مي شود . يكي از روابط كم و بيش درك شده اخير رابطه بين رضايت از ارتباطات و تعهد سازماني است. رضايت شغلي و تعهد سازماني شايد دو متغييري باشد كه در ادبيات دانشگاهي بيشتر مورد بحث قرار گرفته اند. اين امر به اين دليل است كه ارزيابي كارمند از كارش يا تعهدش به سازمان با خروجي هاي كار ، كه شامل كناره گيري كارمند از كار ، رفتار شهروندي سازمان ( ليسس ۲۰۰۶ ، كاهن ۱۹۹۹) رفتارهاي كاري ضد توليدي ( اسبكتر ۲۰۰۶) و عملكرد شغلي مي شود ، ارتباط دارد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract Purpose – The purpose of this paper is to provide further insight into the relationship between internal communication practices, communication satisfaction, job satisfaction, and organizational commitment. It is centered in the emergency services sector in general, and on land ambulance services in particular. The focus organization is a large urban land ambulance service with an operating budget of approximately $50 million and 468 employees. Design/methodology/approach – Only paramedics were eligible to participate in the study. In total, 91 (32.5 per cent) of the organization’s 280 paramedics participated. Data were collected using a questionnaire comprising pre-existing work-related psychometric measures. The measures included the Communication Audit Survey, the Communication Satisfaction Questionnaire, the Minnesota Satisfaction Questionnaire and the Affective Organizational Commitment Scale. Only quantitative data were collected. Findings – The data showed that internal communication practices explained 49.8 per cent of the variation in communication satisfaction, 23.4 per cent of the variation in job satisfaction, and 17.5 per cent of the variation in affective organizational commitment. However, these effects were fully mediated by communication satisfaction when job satisfaction and affective organizational commitment were regressed against both internal communication practices and communication satisfaction. Research limitations/implications – These findings have important practical and theoretical implications. Managers will not be able to foster job satisfaction and affective organizational commitment through internal communication practices unless they recognize and appreciate what information is valued by employees. Second, managers must have a clear understanding of both the quantity and quality of information desired by employees if they are to design internal communication systems that meet the information needs of employees. Finally, one must consider the possibility that, for employees, communication satisfaction represents a fundamental yardstick against which all of the organization’s activities and change initiatives are measured. This possibility is supported by research from the domain of change management. Originality/value – Given the present shortage of skilled and able emergency personnel, it is in the best interest of organizations to enhance job satisfaction and commitment of such critical employees. Keywords Communication, Communication processes, Job satisfaction, Paramedics Paper type Research paper The current issue and full text archive of this journal is available at www.emeraldinsight.com/1362-0436.htm Effects of organizational communication 29 Career Development International Vol. 14 No. 1, 2009 pp. 29-49 q Emerald Group Publishing Limited 1362-0436 DOI 10.1108/13620430910933565 Introduction Communication is central to the practice of management. Managers spend 75 per cent or more of their work time engaged in some form of communication. (Mintzberg, 1973, p. 38; Klemmer and Snyder, 1972). There is good reason for this. Evidence suggests that, to some extent, more is better when it comes to internal communication. Research by Yammarino and Naughton (1988) demonstrates a positive relationship between the amount of time spent communicating and important work outcomes such as the level of effort expended by employees and employee job satisfaction. As a result of these and similar findings, many organizations have invested significant financial and human resources toward developing effective and efficient internal communication systems to facilitate the communication of relevant and timely information to employees at all levels of the organization. The purpose of this study is to provide further insight into the relationship between internal communication practices, communication satisfaction, job satisfaction, and organizational commitment. Specifically, we intend to test the hypothesis that communication satisfaction acts as a mediator between an organization’s internal communication systems and two important job outcomes: job satisfaction and affective organizational commitment. Our study is focused in the emergency services sector in general, and on land ambulance services in particular. The sample used in this study is a critical population, and we know from previous research that job satisfaction and organizational commitment are among the best predictors of turnover intentions. There is already a shortage of skilled and able emergency personnel and thus, it is the best interest of land ambulance organizations to find ways to enhance job satisfaction and organizational commitment of such employees. Paramedical personnel operate under pressure and communication practices that are ineffective and inefficient can increase their frustration with the organization. Managers of land ambulance service operations face several complex challenges in their efforts to foster communication satisfaction and efficiency amongst front-line staff. First, as an emergency service provider, land ambulance service operations must maintain “۲۴/۷/۳۶۵” response capabilities. This demands that paramedics work non-standard work hours. However middle and top managers generally maintain traditional office hours. This scheduling dichotomy gives rise to the possibility of a communication gap or “disconnect” between managers and their front-line staff. Second, land ambulance service operations operate with a high degree of spatial differentiation, “which refers to the degree to which the location of an organization’s offices, plants and personnel is dispersed geographically” (Robbins and Barnwell, 1998, p. 79). This minimizes the opportunity for meaningful face-to-face interactions between paramedics and managers at all levels of the organization. Third, the mobile nature of land ambulance service operations makes it difficult for managers to communicate with paramedic staff who are in transit between fixed posts. Finally, in many land ambulance service operations, high emergency call volumes keep paramedic crews busy for much of their shift making it difficult, if not impossible, for managers to communicate with employees who are busy tending to the sick and injured. All of these factors synergistically combine to minimize the extent to which paramedics can actively engage in meaningful internal organization communication. This could lead to a sense of isolation amongst paramedics from the rest of the organization (Cascio, 2000). CDI 14,1 30 Theory and hypotheses Research interest in the domain of internal communication dates back to the beginning of the twentieth century. Over the last hundred years, a large body of literature has emerged. Despite a century of enquiry, interest on the subject matter remains strong. This seems largely due to the increasing complexity of modern organizations, the dynamic and diverse environments in which they operate, and rapid advances in, and important experiences with, the information technologies they use to communicate and interact with employees (Be´langer and Watson-Manheim, 2006; Byrne and LeMay, 2006; Turner et al., 2006). While many relationships within the domain of internal communication have been examined, some of the more interesting involve those between employee perceptions of internal communication and work attitudes. This is because work attitudes are known to be related with significant and meaningful work outcomes at both the individual and organizational level. One of the most studied relationships between communication satisfaction and work attitudes is that involving job satisfaction. A more recent and less understood relationship is that between communication satisfaction and organizational commitment. Job satisfaction and organizational commitment are perhaps the two most common attitudinal variables discussed in the academic literature. This is because an employee’s evaluation of his or her job and his or her commitment to the organization have been related with important job outcomes, including employee withdrawal (Cohen, 1993a), organizational citizenship behaviours (Ilies et al., 2006; Cohen, 1999), counterproductive work behaviours (Spector et al., 2006), and job performance (Carmeli and Freund, 2004).

 

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا