دانلود رایگان ترجمه مقاله رفتار نوع A، ارتباط اجتماعی و مرگ كرونر – تیلور و فرانسیس ۱۹۹۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رفتار نوع A، ارتباط اجتماعی و مرگ کرونر به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله رفتار نوع A، ارتباط اجتماعی و مرگ کرونر
عنوان انگلیسی مقاله TYPE A BEHAVIOUR, SOCIAL CONTACT ANDCORONARYDEATH
رشته های مرتبط پزشکی و قلب و عروق
کلمات کلیدی رفتار نوع A، ارتباط اجتماعی ، مرگ کرونر
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه  تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis
مجله روانشناسی و سلامت – Psychology and Health
سال انتشار ۱۹۹۴
کد محصول F702

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات پزشکی

 

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
روش ها
طراحی
نمونه ها
روش
تحلیل اماری
نتایج
بحث

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
مطالعات بسیاری در زمینه ارتباط و همبستگی رفتار نوع A(TAB) و علایم غیر کشنده بیماری قلبی کرونر: انفارکتوس میوکارد (MI) و آنژین انجام شده است. یافته های این مطالعه ترکیبی و به صورت بحث انگیز می باشند با این حال این یافته ها نشان می دهد که حداقل برخی از ابعاد الگو ها، دشمنی های اشکار و رقابت های شدید موجب افزایش خطر CHD غیر کشنده در جمعیت های سالم می شود( برای مثال بوت-کیولی و فریدمن ۱۹۸۷ف متیوز ۱۹۸۸، هاستون و همکاران ۱۹۹۲).
بر عکس، شواهد موجود در زمینه رابطه بین TAB و مرگ کرونر(CD) پراکنده ولی متقاعد کننده می باشد، زیرا بیان می دارند که هیچ گونه رابطه ای و یا هیچ گونه ارتباط و همبستگی معکوسی وجود ندارد. در یک مطالعه اینده نگرانه از ۲۵۷ مرد با سابقه CHD، راگلند و برند(۱۹۹۸ الف) نشان دادند که نرخ CD برای رفتار های نوع A، که با استفاده از مصاحبه ساختاری ارزیابی می شود، ۵۸ درصد میزان یافته شده در مردان بدون ویژگی های نوع A بود.
دو مطالعه دیگر بر روی باز مانده های انفارکتوس میوکارد، که الگوی رفتاری آن ها با استفاده از پرسش نامه فعالیت جنگین ارزیابی می شود، نیز این رابطه معکوس را یافته است و این در حالی است که در هیچ یگ از موارد از نظر آماری معنی دار نبوده است( کیس و همکاران ۱۹۸۵، شکمله، گیل و نورسیس ۱۹۸۵). راگلند و براند(۱۹۸۸ب) نیز تحلیل آینده نگرانه را از مرگ و میر کرونر در مطالعه گروه مشارکتی غربی گزارش کردند که در آن ها تفاوت کلی بین رفتار های نوع A و B یافته نشد که با استفاده از SI در طی ۲۲ سال قبل طبقه بندی شده بود. هم چنین آن ها خطر معنی داری را برای رفتار نوع B در طی فاصله زمانی ۱۱ تا ۱۵ سال پس از ارزیابی مشاهده نکردند. در نهایت، ارت گومر و اندن ۱۹۹۰ نیز تفاوتی را در نرخ مرگ و میر کرونر برای رفتار های نوع A و B در طی یک دوره ده ساله گزارش نکردند.
تفسیر این یافته ها با احتمال تغییر در TAB در طی یک دوره زمانی در پاسخ به ترجمه مرگ کرونر( رکلند و براند ۱۹۸۸ الف) و یا به صورت تابعی از زمان( اسپارسینو ۱۹۷۹) پیچیده تر می شود. با تاکید بر مرگ و میر ناشی از رویداد های کرونر، گالنر ۱۹۸۹ و رگلند و برند ۱۹۸۸ الف تحلیلی را در خصوص مرگ و میر در طی ۲۴ ساعت از اولین رویداد کرونر ارایه کرده و تفاوتی بین دو A/B گزارش نکردند. با این حال نمونه آن ها دارای ۲۶ مورد بود. به طور مشابه، ارا و گمر و اندن ۱۹۹۰ تنها ۷ مورد از مرگ و میر کرونر را در مردانی گزارش کردند که عاری از هر گونه CHD بود. از طریق ارزیابی رفتار نوع A اندکی قبل از مرگ و میر کرونر می توان اطلاعاتی نسبت به ۱۰ یا ۲۲ سال قبل کسب کرد. به طور ویژه، مطالعات بزرگ مقیاس که در بر گیرنده ارزیابی مکرر TAB هستند راهبردی ایده ال برای دست یابی به این اهداف می باشند، با این حال آن ها پر هزینه تر با توجه به تعداد کم مرگ و میر کرونر هستند.
طراحی نمونه- شاهد، علی رغم محدودیت های شناخته شده، یک شیوه جمع اوری نمونه های بزرگ از نمونه های مرگ و میر کرونر بدون سابقه CHD می باشند و براورد های مربوط به ویژگی های آن ها قبل از مرگ و میر ارایه شده است( اپل ۱۹۹۲). یکی از اهداف این مطالعه، ارزیابی رابطه بین TAB و مرگ و میر کرونر با استفاده از این طرح است. برای دلایل ارایه شده در بخش روش ها، تعریف و شاخص اندازه گیری TAB مورد استفاده در این مطالعه در مطالعه فرامینگهام توسعه یافته است. عناصر خاص TAB در جدول ۴ نشان داده شده اند.
خطر مرگ و میر کرونر ارتباط اشکاری با ارتباط اجتماعی محدود، انسجام اجتماعی یا پشتیبانی و حمایت اجتماعی نداشته است( هاوس، لندیس و امبرسون ۱۹۸۸، شورازر و لپیتن۱۹۸۹). تقریبا همه این تحقیقات به طور مستقل از TAB انجام شده اند علی رغم این که زمینه های نظری و تجربی برای ترکیبی از آن ها وجود دارد. استدلال های نظری خوب برای مطالعه TAB در زمینه اکولوژیک و اجتماعی بیان شده است( اسمیت و اندرسون ۱۹۸۶، مارگولیس و همکاران ۱۹۸۳)،اگرچه این موضوع کم تر مورد بررسی قرار گرفته است. از دیدگاه تجربی، ارتباط بین TAB و فعالیت اجتماعی موجب افزایش احتمال فرایند های واسطه گری شده است.
به علاوه، ارتر گومر و لانئن ۱۹۹۰ نیز شواهدی را در خصوص اثر متقابل ارایه کرده است که به موجب آن انزوای اجتماعی موجب افزایش خطر مرگ و میر کرونر در رفتار نوع A می شود.
هدف کلی این مطالعه، بررسی اثرات مستقل و مشترک TAB و ارتباط اجتماعی بر روی خطر مرگ و میر کرونر می باشد. از حیث شواهد موجود، فرض شده است که ارتباط اجتماعی ارتباط معکوسی با خطر مرگ و میر کرونر دارد با این حال جهت TAB و اثر متقابل هنوز تعیین نشده است. ما علاقه مند به مقایسه نتایج تحلیل فعلی با نتایج مطالعه شاهد- موردی انفارکتوس میوکارد غیر کشنده در مردان می باشیم که در آن ها خطر بالا با وضعیت نوع A ارتباط داشت، با این حال ارتباطی با تماس اجنماعی پایین نداشت( اسپیسر، جگسون و اسکرک ۱۹۹۲).

بخشی از مقاله انگلیسی:

INTRODUCTION

Many studies have been published on the association between Type A behaviour (TAB) and the non-fatal manifestations of coronary heart disease (CHD): myocardial infarction (MI) and angina. The findings are mixed and controversial, but are generally interpreted as showing that at least some aspects of the pattern, notably hostility and hard-driving competitiveness, increase non-fatal CHD risk in healthy populations (e.g. Booth-Kewley and Friedman, 1987; Matthews, 1988; Houston et al., 1992). In contrast, the available evidence on the relationship between TAB and coronary death (CD) is sparse but striking, in that it suggests either no relationship, or the possibility of an inverse association. In a prospective study of 257 men with a history of CHD, Ragland and Brand (1988a) found that the CD rate for Type As, assessed using the Structured Interview (SI), was 58% of that found in men without Type A characteristics (Type Bs). Two other studies of MI survivors, whose behaviour pattern was assessed with the Jenkins Activity Survey, also found this inverse association, though in neither case was it statistically significant (Case et al., 1985; Shekelle, Gale and Norusis, 1985). Ragland and Brand (1988b) have also reported a prospective analysis of coronary deaths in the Western Collaborative Group Study cohort, where they found no overall difference between Type As and Bs, classified using the SI 22 years earlier. Intriguingly, they did find a significantly increased risk for Type Bs during the interval 11-15 years after assessment. Finally, Orth-Gomer and Unden (1990) have reported no difference in coronary mortality rates for SI-classfied As and Bs over a 10 year period. Interpretation of these findings is complicated by the possibility of change in TAB over time, either in response to the experience of CHD (Ragland and Brand, 1988a), and/or as a function of age (Sparacino, 1979). Some clarification may be gained by focusing on deaths from first coronary events, as Gallacher (1989) has suggested. Ragland and Brand (1988a) did provide an analysis of deaths within 24 hours of a first coronary event, and reported no A/B difference. However, their sample contained only 26 cases. Similarly, Orth-Gomer and Unden’s (1990) sample produced only 7 coronary deaths in men who were initially free of CHD. Some clarification may also be achieved by assessing Type A behaviour shortly before coronary death, rather than only 10 or 22 years earlier. Clearly, large-scale prospective studies which include repeated assessment of TAB are the ideal strategy to achieve these aims, but they are prohibitively expensive given the relative infrequency of coronary death, The case-control design, despite its well-known limitations, provides a way of acquiring large samples of coronary death cases with no CHD history, and estimates of the characteristics they exhibited shortly before death (Appels, 1992). One objective of the present study was to assess the relationship between TAB and coronary death using such a design. For reasons given in the methods section, the definition and measure of TAB used in the present study were those developed in the Framingham study (Haynes et al., 1978). The specific TAB elements assessed are shown below in Table 4. Risk of coronary death has also been found to be prospectively associated with limited social contact, integration or support (House, Landis and Umberson, 1988; Schwarzer and Leppin, 1989). Virtually all of this research has been pursued independently of that on TAB, despite theoretical and empirical grounds for combining them. Good theoretical arguments for studying TAB in its social and ecological context have been articulated (Smith and Anderson, 1986; Margolis et al., 1983), though little heeded. Empirically, associations between TAB and social activity (e.g. Spicer, Jackson and Scragg, 1993) raise the possibility of confounding and mediation processes. Moreover, Orth-Gomer and Lunden (1990) have provided evidence of an interaction effect whereby social isolation increases risk of coronary death in Type As, but not in Type Bs. The general objective of the present study was to examine the independent and joint effects of TAB and social contact on the risk of coronary death. In the light of the available evidence we hypothesised that social contact would be inversely related to risk of coronary death, but left the direction of the TAB and interaction effect unspecified. We were particularly interested in comparing the results of the present analysis with those from our case-control study of non-fatal MI in men, where we found that higher risk was associated with Type A status, but not with low social contact (Spicer, Jackson and Scragg, 1993).

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا