دانلود رایگان ترجمه مقاله گزارش حسابرسی و افشا کنندگان آن – ۲۰۰۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی گزارش حسابرسی و افشا کنندگان آن به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: گزارش حسابرسی و افشا کنندگان آن
عنوان انگلیسی مقاله: Auditors Reports
رشته های مرتبط: حسابداری، حسابرسی و حسابداری مالی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
کد محصول F65

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات حسابداری

 

بخشی از ترجمه فارسی:

گزارش هاي حسابرسي ممكن است تفسير كند انواعي از فرمت ها و سبك ها را هنگام انجام حسابرسي هزينه هاي غيرمستقيم حسابرس بايد تهيه كند گزارشي از صورت وضعيت هزينه هاي غيرمستقيم و يك گزارش از كنترل هاي داخلي. مثالهاي ارائه شده بعدي اين گزارشهايي كه ما سفارش مي كنيم براي استفاده بوسيله بخش حسابرسان انتقال حكومت و شركت هاي حسابداري عمومي در هنگام انجام حسابرسي هاي هزينه هاي غيرمستقيم شركت هاي مشاوره اي مهندسي.
انجمن آمريكايي اصلي حكومتي و ادارات انتقالي (AASHTO) كميته حسابرسي و كنسول آمريكايي شركت هاي مهندسي (AcEc) كميته انتقال تهيه كرده‏اند و تصويب شده‏اند براي استفاده بعدي نرخ هزينه هاي غيرمستقيم قالب هاي گزارشي حسابرسي را براي شركت هاي كنسولگري مهندسي شكل استفاده اين قالب گزارشي بوسيله حكومت اصلي و حسابرسان بخش انتقالي و شركت‏هاي حسابداري عمومي بصورت گسترده اي زياد خواهد كرد فهم و مطلوبيت اين گزارش ها را هنگامي كه توزيع مي‏شوند براي شركت هاي كنسول‏گري و فدرال، دولت و نمايندگان محلي كه قرارداد ميكند براي خدمات حرفه‏اي آنها. آن مهم است براي حسابرسان براي فهميدن اينكه هر هزينه غيرمستقيم حسابرسي بايد كاهش يابد مطابق با استانداردهاي قبول شده حسابرسي عمومي و استانداردهاي حسابرسي مالي در ادامه با استانداردهاي حسابرسي دولتي منتشر شده بوسيله mptroblcr عمومي ايالات متحده آمريكا همچنين برنامه هزينه هاي غيرمستقيم بايد تهيه شود مطابق با اصول تشريح شده حسابداري در قسمت ۳۱ قوانين نگهداري مركزي.
گزارش همراه با برنامه هزينه هاي غيرمستقيم:
گزارش حسابرسان مستقل در برنامه هزينه هاي غير مستقيم (هيات هدايت كنندگان «روساي» شركت) ما حسابرسي كرده ايم برنامه هزينه هاي غيرمستقيم را براي با سال مدل پايان يافته در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹٫ اين وضعيت مسئوليت مديريت شركت است. مسئوليت ما براي فهم يك عقيده روي اين وضعيت اساسي شده حسابرسي ما است. ما كاهش داديم حسابرسي مان را مطابق با استانداردهاي مورد قبول حسابرسي عمومي و استانداردهاي حسابرسي مالي در ادامه با استانداردهاي حسابداري دولتي منتشر شده بوسيله comptroller عمومي ايالات متحده آمريكا. اين استانداردها نياز به اين دارد كه ما برنامه ريزي كنيم و انجام دهيم حسابرسي را براي بدست آوردن اطمينان قابل دليل درباره اينكه آيا صورت وضعيت آزاد از اشتباهات كالا است. يك حسابرسي شامل بهترين همراه با اصول ست مدرك مقادير گزارش و افشاء كنندگان در برنامه هزينه هاي غيرمستقيم است. يك حسابرسي همچنين شامل ارزيابي اصول حسابداري مورد استفاده و تخمين هاي مهم ساخته شده بوسيله مديريت مي‏باشد. بروي هم رفته ارزيابي به خوبي ارائه صورت وضعيت هاست. ما عقيده داريم كه حسابرسي ما ارائه ميدهد يك اصول قابل دليل براي عقيده ما.
همراهي كردن صورت وضعيت تهيه شده بود بر اساس اصول تمرينات توضيح داده شده حسابداري بوسيله بخش ۳۱ قوانين نگهداري فدرال (FARs) و ديگر حكومت‏هاي مركزي ويژه و قواعد دولتي كه بحث شده در يادداشت ۲ است، و نامزد نيست براي اينكه يك ارائه در مطابقت با اصول پذيرفته شده حسابداري عمومي باشد. به عقيده ما صورت وضعيت ارجاع شده به منصفانه ارائه مي شود، در همه كالاها ملاحظه مي كند. نيروي كار مستقيم ريشه منافع و هزينه‏هاي اداري عمومي شركت براي سال مالي پايان يافته در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ بر اساس اصول حسابداري تشريح شده در يادداشت۲٫ در مطابقت با استانداردهاي حسابرسي دولتي، ما منتشر كرده ايم يك گزارش را در تاريخ ۴ آوريل ۲۰۰۰، همراه با توجهات ما به كنترلهاي داخلي شركت و موافقت آن با قوانين و قواعد. اين گزارش تنها نامزد براي استفاده و اطلاعات شركت و نمايندگان دولت يا ديگر مشتريان مرتبط شده با قراردادهاي بكارگيري اصول هزينه هاي قواعد نگهداري فدرال است و نبايد استفاده شود براي هيچ هدف ديگر.
گزارش همراه با كنترل داخلي: شرايط غير قابل گزارش:
گزارش مستقل حسابرسان همراه با كنترل هاي داخلي (هيات رئيسه شركت)
ما حسابرسي كرده ايم برنامه هزينه هاي غيرمستقيم شركت را براي سال مالي پايان يافته در ۳۱ دسامبر n199 و منتشر كرده ايم گزارش مان را بر روي تاريخ ۴ آوريل ۲۰۰۰٫ ما تبديل كرده ايم حسابرسي مان را در مطابقت با استانداردهاي عمومي پذيرفته شده حسابرسي و استانداردهاي حسابرسي مالي در ادامه با استانداردهاي حسابرسي دولتي منتشر شده بوسيله comptroller عمومي ايالات متحده آمريكا.
قبول از آن جائيكه قسمتي از بدست آوردن اطمينان قابل دليل درباره اينكه اين است كه آيا برنامه شركت آزاد است از اشتباهات صورت وضعيت كالا، ما تست هايي در قبول شركت با قيود خاص قوانين قواعد و قراردادها انجام داديم. شامل قيود قابل اجرا بخش هاي ۳۱ قواعد نگهداري فدرال، عدم قبول با آنهايي كه مي توانند داشته باشند يك تاثير مستقيم و تاثير كالا روي تعيين مقادير برنامه. اگرچه ارائه يك عقيده روي قبول با اين قيود يك هدف حسابرسي ما نبوده و بنابراين ما انتظار نداشتيم از اين گونه عقيده‏ها، نتايج قسمت ما افشا شد همراه با مقاومت هاي غير قبول كه مورد نياز هستند براي اينكه گزارش شوند بر طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي.
كنترل داخلي روي گزارش مالي: در برنامه ريزي و انجام حسابرسي مان، ما متوجه كنترل داخلي روي گزارش مالي شديم به منظور تعيين روشهاي حسابرسي مان براي هدف ارائه يك عقيده روي برنامه و براي ارائه اطمينان همراه با كنترل داخلي روي گزارش مالي. مديريت شركت مسئول است براي تخمين و نگهداري كنترل داخلي روي گزارش مالي. در اجراي اين مسئوليت، تخمين ها و قضاوت ها بوسيله مديريت مورد نياز هستند براي ارزيابي منافع مورد انتظار و هزينه هاي مرتبط با كنترل داخلي روي گزارش مالي. اهداف كنترل داخلي روي گزارش مالي هستند براي ارائه مديريت با دلايل مورد قبول، اما مطلق نيستند، اطمينان از اينكه دارائي ها محافظت مي شوند برخلاف هزينه ها از اجازه ندادن استفاده يا غير حالت، و آن معاملات اجرا مي‏شود در تطابق با قواعد نگهداري فدرال بخش ۳۱٫ به دليل محدوديت هاي ذاتي در هر ساختار كنترل داخلي، اشتباهات يا بي نظمي ها ممكن است با اين وجود اتفاق بيفتند و كسر نشوند. همچنين، پروژه ارزيابي هر ساختار براي دوره‏هاي آينده موضوع است براي ريسك روشهايي كه ممكن است نامناسب باشند، زيرا تغييرات در شرايط يا شرايط قابل اجراي طراحي و عمل رويه ها و روشهايي كه ممكن است بدتر شوند

بخشی از مقاله انگلیسی:

Audit reports may take a variety of formats and styles. When performing indirect cost audits, the auditor shall prepare a Report on the Statement of Indirect Costs and a Report on Internal Controls. The following represent samples of these reports we recommend for use by state transportation department auditors and public accounting firms when performing indirect cost audits of engineering consulting firms. The American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) Audit Subcommittee and the American Council of Engineering Companies (ACEC) Transportation Committee have prepared and approved for use the following indirect cost rate audit report format for engineering consulting firms. The uniform use of this report format by state highway and transportation department auditors and public accounting firms will greatly enhance the understanding and utility of these reports when distributed to the consulting firms and the federal, state and local agencies who contract for their professional services. It is important for the auditor to understand that each indirect cost audit must be conducted in accordance with Generally Accepted Auditing Standards and the financial audit standards contained in the Government Auditing Standards issued by the Comptroller General of the United States of America. Also, the schedule of indirect costs must be prepared in accordance with the accounting principles prescribed in Part 31 of the Federal Acquisition Regulations. Chapter 9 Uniform Audit & Accounting Guide For Transportation Consultants December 2001 1/3/2002 9-2 Report on Schedule of Indirect Costs INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT ON THE SCHEDULE OF INDIRECT COSTS Board of Directors The Company We have audited the Schedule of Indirect Costs for the fiscal year ended December 31, 1999. This statement is the responsibility of the Company’s management. Our responsibility is to express an opinion on this statement based on our audit. We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards and the financial audit standards contained in the Government Auditing Standards issued by the Comptroller General of the United States of America. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the statement is free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the Schedule of Indirect Costs. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. The accompanying statement was prepared on a basis of accounting practices prescribed by Part 31 of the Federal Acquisition Regulations (FARs) and certain other federal and state regulations as discussed in Note 2, and is not intended to be a presentation in conformity with generally accepted accounting principles. In our opinion, the statement referred to above presents fairly, in all material respects, the direct labor, fringe benefits and general overhead of the Company for the year ended December 31, 1999 on the basis of accounting described in Note 2. In accordance with the Government Auditing Standards we have issued a report dated April 4, 2000 on our consideration of the Company’s internal controls and its compliance with laws and regulations. This report is intended solely for the use and information of the Company and government agencies or other customers related to contracts employing the cost principles of the Federal Acquisition Regulations and should not be used for any other purpose. Bob Brooks, CPA, Director External Audit Branch

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا