دانلود رایگان ترجمه مقاله استانداردهای بازبینی CON برای خدمات اسکنر PET – سال ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی گواهی بررسی استاندارد های ارزیابی نیاز برای سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله گواهی بررسی استاندارد های ارزیابی نیاز برای سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون
عنوان انگلیسی مقاله CERTIFICATE OF NEED (CON) REVIEW STANDARDS FOR POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY (PET) SCANNER SERVICES
رشته های مرتبط حقوق، حقوق عمومی، بهینه سازی سیستم ها و مهندسی صنایع
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله دارای مشکلات ویرایشی می باشد.
سال انتشار ۲۰۱۵
کد محصول F636

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

  

فهرست مقاله:

بخش ۱: کاربرد پذیری
بخش ۲: تعاریف
بخش ۲(۱) بر اساس اهداف این استاندارد ها
بخش ۳: ملزومات شروع سرویس دهی اسکنر PET
بخش ۴: ملزومات جایگزینی اسکنر PET
بخش ۵: ملزومات توسعه خدمات اسکنر PET
بخش ۶: ملزومات دست یابی به سرویس اسکنر PET
بخش ۷: ملزومات مربوط به اسکنر حثف EHFJ:
بخش ۸: ملزومات اسکنر PET
بخش۹: ملزومات PET
بخش ۱۰: ملزومات مشارکت مدیکید
بخش ۱۱: ملزومات تحویل پروژه و شرایط تایید برای همه متقاضیان
بخش ۱۲: روش شناسی محاسبه واحد ها ی داده ها ی PET
بخش ۱۳: تعهد به موارد سرطانی جدید خاص مرتبط با تشخیص
بخش ۱۴: مستند سازی داده ها ی مربوط به نمونه ها ی سرطانی جدید
بخش ۱۵: یک متقاضی پیشنهاد کننده استفاده از داده ها ی کاتتریزاسیون قلبی بایستی موارد زیر را داشته باشد
بخش ۱۶: ثبت داده ها ی مربوط به صرع
بخش ۱۷: روش محاسبه معادل PET
بخش ۱۸: تعداد اسکنر ها ی PET
بخش ۱۹: ارزیابی تفضیلی، تاثیرات بر روی سیاست ها ی برنامه ریزی قبلی

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 بخش ۲: تعاریف
بخش ۲(۱) بر اساس اهداف این استاندارد ها
۱- هماهنگ کننده خدمات اصلی به معنی یک نهاد قانونی است که مسئولیت سرویس اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سیار را بر عهده دارد
۲- کد یا قانون به معنی قانون شماره ۳۶۸ قانون عمومی ۱۹۷۸می باشد که بر طبق بخش ۳۳۳٫۱۱۰۱از قانونگرد اوری شده میشکان اصلاح شده است
۳- دپارتمان به معنی دپارتمان سلامت جامعه میشکان است
۴- اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) موجود به معنی اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) عملیاتی مورد استفاده برای ارایه سرویس ها ی PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) در تاریخ کاربرد می باشد
۵- خدمات و سرویس اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) موجود به معنی سرویس اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) عملیاتی می باشد که سرویس ها ی اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) رادر یک محل در رابطه با سرویس PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت و یا در محل میزبان در رابطه با سرویس PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) در تاریخ ارسال تقاضابه دپارتمان ارایه می کند
۶- منطقه سرویس سلامت یا HSA به معنی گروهی از کشور ها ی لیست شده در پیوست A است.
۷- بیمارستان به معنی یک مرکز سلامت می باشد که تحت بخش ۲۱۵ کد مجوز گرفته است.
۸- محل میزبان، به معنی ادرس جغرافیایی است که در آن یک اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) توسط CON برای ارایه سرویس ها ی اسکنرPET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) عمل می کند
۹- مدیکید به معنی XIX قانون امنیت اجتماعی، فصل ۵۳۱، . ۶۲۰, ۴۲ U.S.C.1396 تا ۱۳۹۶g و ۱۳۹۶i به ۱۳۹۶u است.
۱۰- پایگاه داده ها ی بیماران بستری یا MIDB به معنی دیتابیس گرد اوری شده توسط مرکز بیمارستان و سلامت میشگان است. دیتابیس متشکل از پرونده ها ی ترخیص بیماران از همه بیمارستان میشیگان و ساکنان ترخیص شده از بیمارستان ها در ایالات گسترده تر است.
۱۱- اسکنرPET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سیار به معنی یک واحد اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) و تجهیزات حمل و نقل می باشد که توسط هماهنگ کننده خدمات مرکزی اجرا شده و به دو یا چند میزبان سرویس دهی می کند
۱۲- شبکه اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سیار به معنی مسیری است که هماهنک کننده سرویس مرکزی ماز به عمل تحت CON است
۱۳- بازدید بیمار به معنی یک جلسه ای است که از اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) استفاده می کندکه در طی آن ۱ یا چند روش PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) اجرا می شود
۱۴- روش PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به معنی کسب یک تصویر یا یک سلسله تصویر شامل یک بار تزریق رد یاب است
۱۵- اسکن PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به معنی یک یا چند روش PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) می باشد که در طی یک بارویزیت بیمار انجام می شود.
۱۶- اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به معنی یک اسکنر حلقه ای FDA و یا سیستم مختصاتی است که حداقل دارای یک بلور به ضخامت ۵٫۸ اینچ می باشد و از این روش برای کاهش پراکندگی و نیز باز سازی تکراری و شناساگر ها ی دیجیتال استفاده می شود. به علاوه، اصطلاح در بر گیرنده توگرافی محاسبه شده یا PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) می باشد. هیبرید اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)/CT برای اسکن ها ی CT همراه با اسکن PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) استفاده شود آنگاه هیچ CON برای استفاده از CT نیاز نیست. در صورتی که هیبرید اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)/MRI مورد تایید FDAبرای اسکن ها ی MRI تنها همراه با اسکن PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) استفاده شود، انگاه هیج CON برای استفاده از MRI نیاز نیست. این شرط در بر گیرنده سیستم توموگرافی گسیلش پوزیترون، سیستم ها ی CT اشعه ایکس، رزونانس مغناطیسی، سیستم توموگرافی اولتراسوند، دوربین ها ی گاما و فناوری مشابه، می باشد.

۱۷- سرویس ها ی اسکنر PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) یا سرویس ها ی PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به معنی استفاده از واحد PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) در یک مکان در رابطه با سرویس ثابت PET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) و یا در هر نقطه میزبان در سرویسPET( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)( سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سیار است.
۱۸- SPECT به معنی توموگرافی گسیلش تک فوتونی است
۱۹- تعاریف در بخش ۲۲۲ بایستی قابل تعمیم به این استاندارد ها باشند

بخشی از مقاله انگلیسی:

Section 2.

Definitions Sec. 2. (1) For purposes of these standards: (a) “Central service coordinator” means the legal entity that has operational responsibility for a mobile PET scanner service. (b) “Code” means Act No. 368 of the Public Acts of 1978, as amended, being Section 333.1101 et seq. of the Michigan Compiled Laws. (c) “Department” means the Michigan Department of Community Health (MDCH). (d) “Existing PET scanner” means an operational PET scanner used to provide PET services on the date an application is submitted to the Department. (e) “Existing PET scanner service” means an operational PET scanner service providing PET scanner services at one site in the case of a fixed PET service or at each host site in the case of a mobile PET service on the date an application is submitted to the Department. (f) “Health service area” or “HSA” means the groups of counties listed in Appendix A. (g) “Hospital” means a health facility licensed under Part 215 of the Code. (h) “Host site” means the geographic address at which a mobile PET scanner is authorized by CON to provide mobile PET scanner services. (i) “Medicaid” means title XIX of the social security act, chapter 531, 49 Stat. 620, 42 U.S.C.1396 to 1396g and 1396i to 1396u. (j) “Michigan Inpatient Data Base” or “MIDB” means the data base compiled by the Michigan Health and Hospital Association or successor organization. The data base consists of inpatient discharge records from all Michigan hospitals and Michigan residents discharged from hospitals in border states for a specific calendar year. (k) “Mobile PET scanner” means a PET scanner unit and transporting equipment operated by a central service coordinator that serves two or more host sites. (l) “Mobile PET scanner network” means the route (i.e., all host sites) that the central service coordinator is authorized to serve under CON. (m) “Patient visit” means a single session utilizing a PET scanner during which 1 or more PET procedures are performed. (n) “Pediatric patient” means any patient less than 18 years of age. (o) “PET procedure” means the acquisition of a single image or image sequence involving a single injection of tracer. (p) “PET scan” means one (1) or more PET procedures performed during a single patient visit. (q) “PET scanner” means an FDA-approved full or partial ring scanner or coincidence system that has a crystal at least 5/8-inch thick, techniques to minimize or correct for scatter and/or randoms, and digital detectors and iterative reconstruction. Further, the term does include PET/computed tomography (CT) and FDA-approved PET/magnetic resonance imagining (MRI) scanner hybrids. If the PET/CT scanner hybrid will be used for CT scans only in conjunction with the PET scan, then no separate CON is required for that CT use. If the FDA-approved PET/MRI scanner hybrid will be used for MRI scans only in conjunction with the PET scan, then no separate CON is required for that MRI use. The term does not include single-photon emission computed tomography systems (SPECT), x-ray CT systems, magnetic resonance, ultrasound computed tomographic systems, gamma cameras modified for either noncoincidence or coincidence imaging, or similar technology. (r) “PET scanner services” or “PET services” means either the utilization of a PET unit(s) at one site in the case of a fixed PET service or at each host site in the case of a mobile PET service. (s) “SPECT” means single photon emission computed tomography. (2) The definitions in Part 222 shall apply to these standards.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا