دانلود رایگان ترجمه مقاله عوامل موثر بر اهداف مصرف کنندگان برای شرکت در سیستم جمع آوری زباله الکترونیکی – MDPI 2017

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عوامل موثر بر نگرش و آگاهی مصرف کننده ها برای مشارکت در سیستم جمع آوری پسماندهای الکترونیک: مطالعه موردی در نیجریه به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله عوامل موثر بر نگرش و آگاهی مصرف کننده ها برای مشارکت در سیستم جمع آوری پسماندهای الکترونیک: مطالعه موردی در نیجریه
عنوان انگلیسی مقاله Factors Influencing Consumers’ Intentions to Participate in a Formal E-Waste Collection System: A Case Study of Onitsha, Nigeria
رشته های مرتبط محیط زیست، بازیافت و مدیریت پسماند
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات این مقاله دارای مشکلات نگارشی می باشد.
نشریه MDPI
مجله پایداری – Sustainability
سال انتشار ۲۰۱۷
کد محصول F631

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات محیط زیست

  

فهرست مقاله:

چکیده
۱-مقدمه
۲-پسماند الکتریکی و الکترونیک در نیجریه
۲-۱ تولید پسماند الکترونیک درنیجریه
۲-۲ جمع اوری پسماند ها ی الکترونیک و بازیافت پسماند ها ی الکترونیک در نیجریه
۲-۳ قوانین و مقرر ات مربوط به پسماند ها ی الکترونیک در نیجریه
۲-۴ چالش ها ی بازیافت و مدیریت پسماند ها ی الکترونیک
۳-چارچوب نظری
۴- روش تحقیق
۴-۱ ایجاد پرسش نامه
۴-۲ توزیع نمونه گیری و جمع اوری داده ها
۴-۲ توزیع نمونه گیری و جمع اوری داده ها
۵-نتایج
۵-۱ تحلیل عاملی
۵-۲ تحلیل همبستگی
۵-۳ تحلیل رگرسیون سلسله مر اتبی
۶-بحث
۶-۱ بحث نتایج و اهمیت
۶-۲ توصیه ها یی بر ای بهبود عوامل موثر بر قصد مصرف کننده ها
۶-۳ توصیه ها یی بر ای توسعه زیر ساخت جمع اوری پسماند ها ی الکترونیک
۷-نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱-مقدمه
تغییر ات و پیشرفت فناوری سریع در صنعت الکترونیک منجر به افزایش سریع محصولات پیشرفته و جدید شده است به طوریکه این مسئله موجب افزایش مصرف و بازیافت محصولات قدیمی شده است و به طور قابل توجهی میزان پسماند ها ی تجهیزات الکترونیکی ر ا در سطح جهانی افزایش داده است(۱). بر طبق تحقیقات سازمان ملل، حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون تن پسماند الکترونیکی در مقیاس جهانی تولید شده است به طوری که سرعت این افزایش سه بر ابر سریع تر از پسماند ها ی جامد شهری شده است. به این ترتیب پسماند ها ی الکترونیک سریع الرشد ترین پسماند ها در سرتاسر دنیا می باشند و تولید آن به بیش از ۱۶ تا ۲۸ درصد در سطح جهان رسیده است(۲-۳).
بیشتر کشور ها ی در حال توسعه و به خصوص نیجریه، با افزایش سریع و چشمگیر میزان پسماند ها ی الکترونیک ناشی از تولیدات داخلی و نیز واردات تجهیزات الکترونیک و الکتریکی قدیمی و دست دوم مواجه شده است. گزارش شده است که تقریبا ۱٫۱ میلیون تن تجهیزات الکترونیک و الکتریکی هر ساله درنیجریه به پسماند تبیدل می شود که از این مقدار ۷۵ درصد در خانه ها، موسسات دولتی، صنایع و ادار ات خصوصی به دلیل عدم قطعیت و ناآگاهی از شیوه مدیریت و بازیافت این اقلام تلنبار شده است(۴). بیشتر کشور ها ی در حال توسعه فاقد ساختار ها ی کارکردی بر ای ذخیره، انبار، جمع اوری و بازیافت پسماند یا پیاده سازی مناسب قوانین مربوط به پسماند ها ی خطرناک می باشند(۵). در نیجریه، هیچ گونه سیستم جمع اوری رسمی و عملا هیچ ظرفیتی بر ای فر ایند ها ی بازیافت مواد بر ای پسماند ها ی الکترونیک وجود ندارد. از این روی، فر ایند مدیریت میزان زیاد پسماند ها ی الکترونیک به خوبی تبیین و عملی نشده است به همین دلیل این ایتم ها با استفاده از روش ها ی خام بازیافت شده و اجزای ناخواسته در دپو ها ی محلی دور ریخته شده و یا وارد جریان ها ی آب می شوند(۶-۷). عوامل اصلی موثر بر این روند، سطوح پایین آگاهی عمومی در خصوص سمیت پسماند ها ی الکترونیک و نبود قوانین مناسب در خصوص سیستم ها ی بازیافت و جمع اوری در کشور می باشند. بازیافت اولیه پسماند ها ی الکترونیک کمنجر به آسیب زیادی به سلامت افر اد، و کارکنان بدون تجهیزات حفاظتی شخصی و محیط اطر اف شده است. یک سیستم مدیریتی کافی بر ای بازیافت پسماند ها ی الکترونیکی رسمی منجر به توسعه اقتصاد محلی و کاهش فقر خواهد شد.
امروزه، از آن جا که تولید، بازیابی، بازیافت و استفاده مجدد از پسماند ها ی الکترونیک به یک مسئله بسیار مهم در میان طرفدار ان حفاظت از محیط زیست و ذی نفعان و بهره بردار ان شده است به این ترتیب دولت ها بایستی قوانین خاصی ر ا در خصوص پسماند ها ی الکترونیک تصویب کرده و چارچوب ها ی یکپارچه مدیریت پسماند ها ی الکترونیک ر ا بر ای افزایش سرعت جمع اوری، بازیافت و بازیابی این پسماند ها و حداقل سازی دور ریزی توسعه دهند. از همه مهم تر این که، نقش مصرف کنندگان در چرخه حیات پسماند ها ی الکترونیک اهمیت زیادی دارد و از این روی درک مناسب رفتار بازیافت پسماند ها ی الکترونیک توسط مصرف کننده ها و عوامل موثر بر قصد آن ها بر ای مشارکت در رفتار سبز لازم است. از این نظر، چندین محقق به بررسی نیات و رفتار مصرف کنندگان در خصوص بازیافت با استفاده از ابعاد مختلف تئوری رفتار برنامه ریزی شده پرداخته اند(۸-۱۱). در این مقاله هدف ما درک عوامل موثر بر قصد مصرف کننده بر ای مشارکت در سیستم جمع اوری پسماند ها ی الکترونیک به طور رسمی است. به این ترتیب، ما از TBP یا تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ای توسعه چارچوب نظری بر ای بررسی شیوه تاثیر گذاری عوامل موثر بر نیات و قصد مشارکت در جمع اوری پسماند ها ی الکترونیک استفاده می کنیم. به علاوه، ما چارچوب ر ا بر ای بررسی اثر ات محرک ها ی اقتصادی و زیر ساخت ها بر روی روابط بین عوامل موثر و قصد جمع اوری پسماند ها ی الکترونیک توسعه می دهیم.
گام ها ی اتخاذ شده بر ای انجام این مطالعه شامل مرور منابع موجود در خصوص وضعیت پسماند ها ی الکترونیک در نیجریه در بخش ۲ ار ایه شده است. بخش ۳ چارچوب نظری این مطالعه ر ا ار ایه می کند. در بخش ۴، روش تشریح می شود که شامل فر ایند توسعه پرسش نامه، روش ها ی جمع اوری داده ها و توزیع نمونه گیری است. بخش ۵ شامل تحلیل داده ها و نتایج است. بخش ۶ به بحث در خصوص نتایج و اهمیت آن پرداخته و بخش ۷ در بر گیرنده نتیجه گیری است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

The rapid technological changes and advancement in the electronics industry have led to the rapid rise of new and advanced products, which stimulates a constant consumption turnover and the disposal of old equipment, and this has tremendously increased the waste stream of obsolete electronic equipment globally [1]. According to the United Nations investigations, around 20 to 50 million tons of e-waste are generated on a global scale, an amount rising three times faster than the entire municipal solid waste stream thereby becoming one of the fastest rising waste streams around the world, and global generation is projected to rise by 16–۲۸% annually [2,3]. Most developing countries, and especially Nigeria, face a rapidly increasing quantity of e-waste, both from domestic generation and import of obsolete or used electrical and electronic equipment (UEEE). It was reported that approximately 1.1 M tons of electrical and electronic equipment (EEE) become obsolete each year in Nigeria of which 75% is stored in homes, government institutions, industries and private offices, due to the uncertainty of how to handle or dispose of such items [4]. Most developing countries lack a functional structure for the sorting, storage, collection, and disposal of waste or the proper implementation of hazardous waste-related legislation [5]. In Nigeria, there is no formal collection system and practically no capacity for material recovery processes for e-waste. Thus, the processes of managing the huge e-waste stream is not clearly spelled out and practiced, as a result of which these items are recycled using crude methods and unwanted components become discarded in local dumps or surface water bodies [6,7]. Major factors influencing this trend are the low level of public awareness on e-waste toxicity and lack of legislation aimed at providing a collection or recovery system in the country. The rudimentary recycling of e-waste has caused considerable harm to the health of scavengers, workers with no personal protective equipment, and the surrounding environment. An adequate management system for formal e-waste recycling can drive the development of local economies and the reduction of poverty. Today, as production, recovery, recycling and reuse of electronic products becomes an issue of concern among environmentalists and concerned stakeholders, it is becoming more imperative for governments to enact e-waste specific legislation and develop integrated e-waste management frameworks to increase the rate of collection, reuse, recycling and recovery of such wastes, to minimize disposal. More importantly, the role of consumers is key in the life-cycle of EEE, thus, a proper understanding of the consumers’ e-waste disposal behavior and factors which will influence consumers’ intentions to engage in green behavior is needed. In this light, several researchers have investigated consumers’ intentions and behaviors towards recycling using the theoretical lens of the theory of planned behavior (TPB) [8–۱۱]. In this paper, we seek to comprehend the factors that will influence consumers’ intentions to participate in a formal e-waste collection system. Thus, we utilize the TPB to develop a theoretical framework to examine how influencing factors lead to formal collection participation intentions. In addition, we extend the framework to examine the moderation effect of infrastructure and economic incentives on the relationship between the influencing factors and intention. The steps taken to conduct this study include a review of existing literature on the e-waste situation in Nigeria presented in Section 2. Section 3 presents the theoretical framework of this study. In Section 4, the methodology is elucidated, which includes the questionnaire development process, data collection methods and sampling distribution. Section 5 presents the data analysis and results. Section 6 presents the discussion of results and its implications, and Section 7 presents the conclusions.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا