دانلود رایگان ترجمه مقاله رفتار پی نواری در شن تقویت شده با منافذ تحت بارگیری مکرر – Iust 2012

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رفتار شالوده نواری بر روی شن مسلح با منافذ تحت بارگذاری مکرر به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله رفتار شالوده نواری بر روی شن مسلح با منافذ تحت بارگذاری مکرر
عنوان انگلیسی مقاله Strip footing behavior on reinforced sand with void subjected to repeated loading
رشته های مرتبط مهندسی عمران، سازه، خاک و پی
کلمات کلیدی بار های تکراری، منافذ، تقویت با ژئوگرید، تست ازمایشگاهی، شالوده نواری، استقرار پی
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه Iust
مجله مجله بین المللی مهندسی عمران – International Journal of Civil Engineering
سال انتشار ۲۰۱۲
کد محصول F603

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی عمران

  

فهرست مقاله:

چکیده

مقدمه

دستگاه ازمایش

سیستم بار گذاری

مخزن تست

دستگاه اماده سازی خاک

سیستم جمع اوری داده ها

ژئوگرید

اماده سازی تست مدل

الگوی بار تکراری اعمال شده

پارامتر های ازمایش و برنامه ازمایش

نتایج و بحث

نتایج ازمایش استاتیک

نتایج تست های دوره ای

رفتار عمومی استقرار شالوده تحت بار دوره ای

تاثیر بزرگی بار های تکراری

مقایسه استقرار شالوده تحت بار تکراری و ساکن

۹- جمع بندی

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱- مقدمه
منافذ زیر زمینی واقع در منطقه شکست شالوده می تواند منجر به بروز مسائل مهندسی جدی و ناپایداری پی و در نهایت آسیب جدی به روساخت ها شود. در صورتی که منافذ در زیر شالوده در عمق سطحی قرار داشته باشد، نتیجه می تواند پر هزینه و خطرناک باشد. آن ها نتیجه استقرار بک فیل های ترانشه با کوبیدگی ضعیف می باشند: لوله ها، تونل، شبکه های اب و گاز و یا معابر قدیمی می توانند از این موارد باشند. به دلیل رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای توسعه مناطق شهری، حفره های معدنی به یک مسئله اصلی برای مهندسان تبدیل شده است.
بسیاری از محققان، به مطالعه عملکرد شالوده بر روی خاک های غیر مسلح با منافذ تحت بار های استاتیک پرداخته اند. نتایج این مطالعه نشان داد که یک منطقه بجرانی تحت شالوده قرار دارد و تنها زمانی منافذ درون یک منطقه بحرانی قرار می گیرند که منطقه بحرانی تحمل کننده بار بر اساس ابعاد مختلف استفاده می شود. با این حال این در صورتی عملی است که یک فضای کافی وجود داشته باشد.
در طی سال های اخیر به دلیل سهولت ساخت و ساز و توانایی بهبود ویژگی های تحمل بار، تخت بار های استاتیک، ژژئوسنتتیک ها و خاک های تقویت شده برای مهندسان مختلف به کار گرفته است.
مطالعات آزمایشی و نظری بر روی ویژگی های دینامیک پی های سطحی بر روی خاک های غیر مسلح برای کشف نقش دور های بار بر روی استقرار شالوده انجام شده است(۲۲-۲۴ دور های بار بر روی استقرار شالوده انجام شده است(۲۲-۲۴). برای شالوده های بر روی خاک های مسلح تحت بار های مکرر، تنها چند مطالعه مرتبط گزارش شده است(۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹). داس و ماجی(۳۰-۳۱) تست های مدل ازمایشگاهی را انجام داده و مشاهده کردند که تحت بار گذاری با فرکانس پایین مکرر، شالوده ها بر روی محیط های تقویت شده با ژوئوسنتتیک، و با خاک متراکم استقرار کم تری را نسبت به بار گذاری استاتیک تجربه می کنند. مقدس تفرشی و داوسون(۲۱) یک سری از مدل های ازمایشگاهی را بر روی شالوده نواری بر روی بستر های شنی صفحه ای و سه بعدی با ویژگی های یکسان ژئوتکستایل تحت ترکیبی از بار های استاتیک و مکرر انجام دادند.
نتایج نشان داد که بهبود معنی دار در عملکرد سیستم شالوده را می توان با استفاده از ارماتور و نیز با مقدار یکسانی از مواد ژئو تکستایل بدست اورد. سیستم تقویت به صورت سه بعدی رفتار کرده و موجب استقرار کم تری از سیستم تقویت صفحه ای معادل می شود.
در رابطه با شالوده پشتیبانی شده با بستر خاک مسلح با یک منفذ در زیر بار های یکنواخت، چندین محقق مطالعاتی را انجام داده اند(۳۲-۳۴-۳۳-۳۵). داس و کینگ(۳۲) از یک تست مدل ازمایشگاهی برای تعیین بهبود ظرفیت تحمل پشتیبانی شده با یک لایه شن قوی تر و یک لایه رس ضعیف تر با منافذ مستطیلی پیوسته در زیر خط مرکزی پی استفاده کردند. آن ها گزارش کرده اند که ظرفیت تحمل به طور کلی به دلیل وجو.د منافذ کاهش یافته و به طور معنی داری با یک لایه ژئو گرید افزایش می یابد.
سیریش و همکاران(۳۵) یکس ری تست های مدل مقیاس ازمایشگاهی را بر روی شالوده دایره ای با بستر های شنی مسلح را با منافذ دایره ای انجام داده اند. آن ها گزارش کردند که بهبود معنی دار در عملکرد را می توان با استفاده از پارچه های ژئو سل با اندازه کافی بر روی رس بدست اورد.
چون شالوده های تحت بار های دوره ای گاهی مواقع در بالای منافذ قرار می گیرند، درک اثر منافذ بر روی عملکرد شالوده و اثرات سود مند تقویت خاک در رد اثر کاهشی منافذ بر روی استقرار پی از اهمیت زیادی برخوردار است. هم چنین منابع فوق نشان می دهد که مطالعات کمی در خصوص رفتار شالوده بر روی خاک مسلح با منافذ تحت بار مکرر وجود دارد. به منظور کمک به توسعه درک بهتر این مطالعات، در این تحقیق، یک سری از تست های ازمایشگاهی تحت بار های یکنواخت و تکراری برای ارزیابی استقرار یک شالوده نواری در بالای منفذ پشتیبانی شده بر روی شن متراکم مسلح با تقویت ژئو گرید صفحه ای انجام شده است.
برنامه ازمایشی برای بررسی پاسخ شالوده های ساخته شده بر روی شن غیر مسلح و مسلح با منافذ و تحت بار گذاری تکراری طراحی شده است. به طور اخص، هدف آن اثبات مزایای کرابرد ارماتور های ژئوگرید در شرایط خاکی غیر مسلح است. اثر تعداد لایه های مسلح در زیر قاعده شالوده، عمق استقرار منافذ بر روی کاهش اثر منفی منافذ بر روی استقرار شالوده و نسبت شدت بار نکراری به بار استاتیک اعمال شده و تعداد دور بار ها تحت شرایط حالت ثابت بررسی شده است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Underground voids located in the failure zone of the footing can cause serious engineering problem leading to instability of the foundation and severe damage to the superstructure. If the void is located below the footing at shallower depth, the consequence can be very costly and dangerous. They may occur as a result of settlement of poorly compacted trench backfill; natural caves, tunnels, pipes, water and gas networks and old conduits. Because of the population growth and increasing demand for extending the urban outspread to the areas that might have previously undergone mining operations, the mining cavities (voids and old conduits) are becoming a growing concern for geotechnical engineers dealing with foundation stability issues, especially above soft ground beds. Many researchers have studied the performance of footing on unreinforced soil with void under static loads [1- 4]. Badie and Wang [2] performed a theoretical and experimental analysis on a model footing above clayey soil to investigate the stability of spread footings situated above a continuous void. The results of this study implied that there is a critical region under the footing and only when the void is located within that critical region, the bearing capacity of the footing varies considerably with the void location. When the stability and load-carrying characteristics of footing are affected by void, various alternatives such as filling the void with competent material; using piles to transmit the load to an acceptable soil or rocks at the bottom of the void; and relocation of the foundation so that it is placed away from the void may be considered. Among these, the footing relocation is relatively easy and costly justified. However, it is only practical if sufficient space is available. Other alternatives may be considerably expensive or impossible and infeasible for the existing conditions. In recent decades, due to ease of construction and ability to improve load-carrying characteristics under static loads, geosynthetics reinforced soil has been widely of interest to geotechnical engineers in various applications [5-21]. Theoretical and experimental studies have been carried out on dynamic characteristics of shallow foundations supported on unreinforced soil to discover the role of load cycles on footing settlement [22-24]. For footings on reinforced soil under repeated loads, only a few relevant studies have been reported [25, 26, 27, 28, 29]. Das and Maji [30] and Das [31] conducted laboratory model tests and observed that under repeated low frequency loading, footings on geosynthetics reinforced medium dense soil experience less settlements than static loading. Moghaddas Tafreshi & Dawson [21] carried out a series of laboratory model tests on strip footings supported on 3D and planar reinforced sand beds with the same characteristics of geotextile under a combination of static and repeated loads. They indicated that substantial improvement in the footing system performance can be achieved with the provision of reinforcement and also for the same quantity of geotextile material; the 3D reinforcement system behaves much stiffer and causes less settlement than does the equivalent planar reinforcement system. In the case of footing supported by reinforced soil bed with a void under monotonic loads, several researches were carried out [32, 33, 34, 35]. Das and Khing [32] used a laboratory model test to determine the improvement of the bearing capacity supported by a stronger sand layer underlain by a weaker clay layer with a continuous rectangular void located below the centerline of the foundation. They reported that the bearing capacity is generally reduced due to the existence of a void and it substantially increases with only one layer of geogrid. Sireesh et al. [35] carried out a series of laboratory scale model tests on a circular footing supported by geocell reinforced sand beds overlying a clay bed with a continuous circular void. They reported that substantial improvement in the performance can be obtained with the provision of a geocell mattress, of adequate size, over the clay subgrade with void. Since footings subjected to cyclic loads are occasionally situated above the void, understanding the effect of the void on the footing performance and also the beneficial effect of the soil reinforcement in negating the decreasing effect of the void on the footing settlement is of great importance. Also, the above literature indicates that there is still a major lack of comprehensive studies on the behavior of footings on reinforced soil with void under repeated loading. In order to contribute to develop a better understanding of such studies, in this research, a series of laboratory and pilot-scale tests under monotonic and repeated loads were performed to evaluate the settlement of a strip footing above a void supported on reinforced relatively dense sand with planar geogrid reinforcement. The testing program was planned to investigate the response of footings constructed on reinforced sand and unreinforced sand with void and subjected to repeated loading. In particular, it is aimed to demonstrate the benefits of geogride reinforcement application over soil unreinforced conditions. The effect of the number of the reinforcement layers (N) below the footing base, the embedment depth of the void (H/D) on decreasing the negative effect of the void on footing settlement and also the ratio of repeated load intensity to applied static load, and the number of load cycles rapidity with which steady-state conditions arise are investigated.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا