دانلود رایگان ترجمه مقاله بهبود عملکرد و صرفه جویی انرژی در پرورش طیور با لامث ال ای دی– Once

دانلود رایگان مقاله انگلیسی روشنایی ال ای دی برای بهبود عملکرد و صرفه جویی انرژی در پرورش طیور به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله روشنایی ال ای دی برای بهبود عملکرد و صرفه جویی انرژی در پرورش طیور
عنوان انگلیسی مقاله LED Lighting for Improved Performance and Energy Savings in Poultry Farming
رشته های مرتبط کشاورزی، علوم دامی و فیزیولوژی دام
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه Once
کد محصول F548

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات کشاورزی

  

فهرست مقاله:

چکیده

استفاده از برنامه روشنایی در پرورش طیور

حیوانات و دریافت نور

به روز رسانی تحقیقات بر روی برنامه های روشنایی و پرورش طیور

رنگ نور سنج

رنگ نور سنج ها

شدت نور نیز به همان اندازه مهم است

مزایای اقتصادی استفاده از برنامه های روشنایی ال ای دی

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 استفاده از برنامه روشنایی در پرورش طیور
در پرورش حیوانات، درک این که حیوانات چگونه از نور محیط خود اطلاعات دریافت می کنند بسیار مهم است زیرا تحریک نور و روشنایی یکی از ابعاد زیست محیطی کلیدی برای شروع و هم زمان سازی بسیاری از فرایند های فیزیولوژیکی در بدن حیوان است( تولید مثل). نوع نور در محیط نیز بر رفتار حیوان اثر دارد از جمله فعالیت تغذیه ای، فرایند های فیزیولوژیگی حیوانات نظیر سرعت رشد و نیز شرایط کلی( سطح استرس).
انسان، اطلاعاتی را در مورد نور در محیط از طریق چشم خود دریافت می کند. این موسوم به تحریک رتینال است. با این حال حیوانات دیگر، اطلاعاتی را در مورد نور در محیط از طریق سنسور های دیگر در بدن خود دریافت می کنند. به طور کلیف این ساختار ها موسوم به گیرنده های نوری رتینال است. حیوانات مختلف دارای گیرنده های نوری اضافی می باشند( فوستر و سونی ۱۹۹۸ف ویگ و همکاران ۲۰۰۲)
این مقاله بر پرورش طیور و کاربرد برنامه های روشنایی برای افزایش سود اوری تاکید دارد با این حال لازم به ذکر است که اصول به کار رفته شده یکسان می باشد تا بتوان به طور موفق از آن ها در پرورش انواع حیوانات استفاده کرد
حیوانات و دریافت نور
در چشم همه حیوانات، اطلاعات دریافتی توسط مغز بستگی به ساختار ها در چشم جذب کننده نور دارد. این ساختار ها موسوم به گیرنده های نوری هستند. انواع مختلف گیرنده های نوری ، طول موج های مختلفی را جذب می کنند. از این روی در صورتی که گیرنده های نوری در حیوانات با طول موج خاص پیدا نشود، حیوان قادر ب دریافت نور از طریق حضور خود در محیط نخواهد بود. برای مثال،انسان فاقد گیرنده های نوری برای نور فرا بنفش بوده و از این روی نمی تواند آن را درک کند.
از سوی دیگر، جوجه ها و طیور دارای گیرنده های نوری برای نور فرابنفش بوده و به آن واکنش می دهند. به این ترتیب زمان استفاده از برنامه های نور افشانی برای درک واکنش حیوانات از اهمیت زیادی برخوردار است و به این ترتیب نوع ادراک از نور مهم می باشد. یک ملاحظه مهم زمانی باید در نظر گرفته شود که در مورد شدت نور تصمیم گیری شود. نه تنها گیرنده های نوری مختلف به طور انتخابی به رنگ های متعدد حساس هستند، بلکه آن ها به شدت نور نیز می توانند حساسیت داشته باشند. توانایی تحریک شدن توسط شدت های نوری مختلف در محیط بستگی به نوع گیرنده نور ندارد و این در حالی است که این عامل به شدت بستکی به تعداد گیرنده های نوری دارد. این مسئله موجب بروز تفاوت در سطح نور دریافت شده توسط حیوان می شود. حقیقت این است که انسان و طیور دارای گیرنده های نوری متفاوتی هستند و در عین حال تعداد متفاوتی از برخی از گیرنده ها را بایستی برای تعیین برنامه های نور افشانی برای طیور در نظر گرفت. اگرچه انسان و طیور می توانند هر دو رنگ آبی را تشخیص دهند با این حال طیور دارای گیرنده های نوری بیشتری هستند و نور بیشتری را از رنک در محیط نسبت به انسان دریافت می کنند.( لوییس و موریس ۲۰۰۰).
از آن جا که حیوانات مختلف طیف نوری یکسانی را در محیط به طور متفاوت دریافت می کنند، یک پرورش دهنده قادر به استفاده از شاخص های اندازه گیری ادراک انسان از نور در محیط برای تعیین برنامه های روشنایی نیست. برای انجام اندازه گیری های مناسب یک کشاورز یا پر ورش دهنده بایستی از پارامتر های مختلف برای اندازه گیری استفاده کند که نشان دهنده ادراک حیوانات از نور محیط است.تا کنون ما در مورد ادراک از نور در محیط توسط حیوانات مختلف از طریق چشمان حیوان صحبت کردیم. توجه ویژه ای بایستی به تحریک نور رتینال خارجی شود که یک شیوه دریافت نوری است که انسان فاقد آن است ولی در بسیاری از حیوانات فعال است. طیور همانند بسیاری از مهره داران می توانند از طریق ساختار های بدنی به غیر از چشمان خود نور را دریافت کنند که این از طریق گیرنده های نوری فوق رتینال صورت می گیرد( لوییس موریس ۲۰۰۰، منکار و اندروود ۱۹۷۶).
غده پینه آل، که در بالای مغز پرنده قرار دارد، یکی از این گیرنده های نوری رتینال است. طیور ، دارای گیرنده های نوری مغزی هستند که در قاعده مغز قرار دارند. مشابه با چشمان آن ها، گیرنده نوری رتیتال مغز را تحریک کرده و در نتیچجه موجب تحریک پاسخ های فیزیولوژیکی شده و بر رفتار حیوان اثر دارد. این نوع تحریک نوری را نمی توان در زمان برنامه های روشنایی پرورش گاه طیور نادیده گرفت زیرا اثرات برجسته ای بر روی تولید و سود اوری دارد. برای مثال نور ابی در سالن طیور موجب کاهش استرس پرنده ها می شود( لوییس و موریس ۲۰۰۰). این پاسخ به نور موجب افزایش پاسخ ایمنی پرنده شده و در عین حال خطر و هزینه های درمانی را به شدت کاهش می دهد(سون و هم کاران ۲۰۱۴) سطح بقای بالاتر در طیور و هزینه تولید کم تر موجب افزایش سود اوری می شوند

بخشی از مقاله انگلیسی:

THE USE OF LIGHTING PROGRAMS IN TODAY’S FARMING

In farming, it is important to understand how different animals receive information from the light in their environment because light stimulation is one of the key environmental cues for initiation and synchronization of many physiological processes in an animal’s body (i.e. reproduction). The type of light in its environment also affects an animal’s behavior, such as feeding activity; the animal’s physiological processes, such as rate of growth; as well as overall condition (i.e. stress levels). Humans receive information about the light in their environment through their eyes only; this is called retinal stimulation. However, other animals receive information about the light in their environment through their eyes AND through other sensors in their bodies. Overall, these structures are called “extra retinal” photoreceptors. Different animals have different extra retinal photoreceptors (Foster & Soni, 1998; Vigh et al., 2002). This paper concentrates on poultry farming and the application of lighting programs to increase profitability, however it is important to note that the same principals can and are being used quite successfully in agriculture enterprises involving all types of animals.

ANIMALS AND LIGHT PERCEPTION

In the vision of all animals, the information the brain receives about light is dependent on structures in the eye that absorb the light. These structures are called photoreceptors. Different types of photoreceptors absorb different types (wavelengths) of light. Therefore, if a specific photoreceptor is not found in the animal for a certain wavelength of light, the animal will not perceive the light even though it is present in the environment. For instance, humans do not have photoreceptors for ultraviolet light (300 nm wavelength) and therefore cannot perceive it even when it is present in the environment.On the other hand, chickens do have photoreceptors for UV light and are aware of it and react to it. Thus, it is important when establishing an effective lighting program to understand that it is not the color of light in an animal’s environment as much as the animal’s ability to perceive that color which needs to be considered. The same consideration must be made when deciding lighting intensity. Not only are the different photoreceptors selectively sensitive to different colors of light (wavelength) but they are also differentially sensitive to light intensity. The ability to be stimulated by different intensities of light in the environment is not so much dependent on the type of photoreceptor, although this is a factor, but more significantly on the number of these photoreceptors. This makes the difference on the level of light that the animal can perceive. The fact that human and poultry not only have different types of photoreceptors but also different numbers of some photoreceptors is important to remember when establishing intensity of lighting programs for poultry. Although humans and poultry can both see blue color, poultry have more photoreceptors for this color and therefore perceive more light of this color in the environment than a human would (actually 12 times more) (Lewis & Morris, 2000). Since different animals perceive the same lighting in an environment differently, a farmer cannot use measurements of the human perception of light in an environment to establish appropriate lighting programs for his farm animals. For truly appropriate lighting measurements, a farmer should use select photometers designed to give measurements representing the farm animal’s perception of light in the environment. Up until now, we have discussed the perception of light in the environment by different animals through the animal’s eyes. Attention must also be given to “extra retinal” light stimulation, a way of perceiving light that humans no longer have but which still remains active and viable in many animals. Poultry, like many other vertebrates, can light in the environment through bodily structures other than their eyes– these are known as “extra-retinal” photoreceptors (Lewis & Morris, 2000; Menaker & Underwood, 1976). The pineal gland, which sits on top of the brain in a bird, is one of these extra retinal photoreceptors. Poultry also have deep brain photoreceptors that lie at the base of the brain. Similar to the response in the eyes, extra-retinal light perception stimulates the brain and consequently can trigger physiological responses and affect the animal’s behavior. This type of light stimulation cannot be overlooked when establishing lighting programs for poultry, as it can have pronounced impact on production and therefore profitability. For instance, blue light in a poultry barn reduces stress on the birds (Lewis & Morris, 2000). This response to light can increase the bird immune response (Seon et al., 2014), which in turn can reduce the risk of and treatment costs of infection to certain diseases. Higher survival levels in the flock and lower costs of production support profitability.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا