دانلود رایگان ترجمه مقاله در خصوص ویژگی های محدود شاخص های اجتماعی – الزویر ۱۹۷۹

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره ویژگی های محدود کننده شاخص های اجتماعی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: درباره ویژگی های محدود کننده شاخص های اجتماعی
عنوان انگلیسی مقاله: On the limiting properties of social indicators
رشته های مرتبط: علوم اجتماعی، پژوهشگری اجتاجتمماعی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه  الزویر – Elsevier
کد محصول F524

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات علوم اجتماعی

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

به طور کلی مورد توافق است که بررسی فرایندهای اجتماعی اطلاعات مورد نیاز را فراهم آورده و گزینه های تصمیم گیری جدیدی را سیاستمداران و مجریان ایجاد میکند.مدیران بخش ارزیابی مزایای انجام بررسی های اجتماعی را بیان می کنند به ویژه به این دلیل که آنها با سطوح تصمیم گیری دولت در اینجا و خارج از کشورارتباط دارند.سخنرانی ها اغلب بر انتخاب استراتژی های مناسب برای ارزیابی اجتماعی تمرکز دارند.
مبانی نظری موجود پیشنهاد می‌کند که ارزیابی های اجتماعی به طور هدفمند درست هستند و از لحاظ فنی نیز درست و رایج هستند. بنابراین فلاناگان، درباره تعریف تجربی کیفیت زندگی صحبت می کند همچنانکه تردید کوچکی درباره مناسب بودن مطلق اجتماع از مجموعه ارزیابی های او وجود داشته است.همچنین عنوان گزارش” رویکرد تحقیق برای بهبود کیفیت زندگی” بیان می کند که ما می توانیم انتظار داشته باشیم که به اهداف اجتماعی از طریق ابزارهای فنی برسیم.
اغلب ما در اردو اجتماعی قربانیانی از نوع خاصی از نزدیک بینی “علمی” هستیم که به ما اجازه می دهد که داده ها را درمان کنیم، به شرط اینکه مفید بودن آن به طور کامل بستگی به شایستگی فنی و قابلیت اطمینان آن داشته باشد.در ادامه می خواهم نشان دهم که چرا انجام این کار کوتاه بینانه است.
برای شروع، مفید خواهد بود که سه نوع شاخص اجتماعی را شناسایی کنید.اول، که معمولا “آمار اجتماعی” نامیده می شود، از دوران قرن بیستم جمع آوری شده است.آنها شامل ویژگی های جمعیت مانند تحرک و الگوهای خانواده و اقدامات اقتصادی مانند محصولات ناخالص ملی و داده های غیرمستقیم هستند.
اخیراً تلاش‌هایی وجود داشته که برای جمع آوری داده های اقتصادی و جغرافیایی موجود در یک فرم که باعث استفاده از آنها می شود به عنوان شاخص های اجتماعی برای تصمیم گیرندگان آشکارمیشود. بنابراین اداره مدیریت و بودجه ی دولت فدرال، شاخص های اجتماعی را در سال ۱۹۷۳منتشر کرد و شاخص های اجتماعی در سال ۱۹۷۶،اطلاعاتی را از منابع موجود ارائه دادند که بیشتر منابع فدرال در شکل های جدولی و گرافیکی “شرایطی را که احتمالا با سیاست های ملی در نظر گرفته می شود، را نشان می دهند”.هشت منطقه تجزیه و تحلیل: بهداشت، امنیت عمومی، آموزش و پرورش،استخدام، درآمد، مسکن، اوقات فراغت و تفریح و جمعیت.هدف این نمایش، منعکس کننده موارد زیر است:
… سلامتی و زندگی طولانی. آزادی از جرم و جنایت و ترس از جرم، آموزش کافی به بخش دریاچه در جامعه و ایجاد بهترین توانایی های موجود،فرصت برای کاری که رضایت بخش و در عین حال درآمد کافی داشته باشد برای جلب رضایت درزندگی با فرصت هایی برای بهبود درآمد فرد، مسکن که در یک محیط مناسب باشد و زمان و فرصت برای فعالیت اختیاری.تدوین مفاهیم داده های اقتصادی و جغرافیایی و ایجاد آنها در کنار داده های خود، نوع دوم ارائه شاخص است.رویکرد سوم این است که از شاخص های اقتصادی و پیامدهائی که می تواند از آنها گرفته شود و به طور مستقیم بر شاخص های ذهنی، که معمولا “معیارهای زندگی” نامیده می شود، حرکت کند.کیفیت ارزیابی برای گزارش اجتماعی، شاخص های اجتماعی سلامت، کیفیت زندگی آمریکایی .علاوه بر کارهایی که در بالا اشاره شد ،اینها مثالهای از روند آخر هستند. کار کمپل و همکارانش، رویکرد را نشان می دهد. آنها” دنیای ذهنی ادراک، انتظارات ، احساسات و ارزش ها” را ارزیابی کردند با پرسش از افراد برای تهیه گزارش در مورد تجربه شان در جوامعی که در آن زندگی می کنند ،زندگی خانوادگی، و کارو همچنین تجربه ی کلی آنها در مورد سلامتی.بنابراین به جای ارائه آمار استخدام ازداده‌های نیروی کار موجود،از افراد سوال می‌شود که آیا محیط کاری مناسبی دارند یا نه ؟ آیا وقت کافی برای انجام کارشان دارند ،آیا کارشان جذاب است، آیا کارشان این اجازه را به آنها می‌دهد تا استعداد های شان را شکوفا کنند.کمپل و همکارانش بر ارزشهای ناملموس تربه جای عوامل اقتصادی که با نگرانی های ملی همخوانی دارد،تاکید می کنند.به ویژه وقتی که آنها در ارتباط با شاخص های اجتماعی آشنا تر به کار می روند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

It is generally agreed that the measurement of social processes will provide needed information and open up new decision-making options for policy makers and administrators. Leaders in the field of measurement have addressed the advantages of doing social assessments (e.g., Riecken & Boruch, 1974; Rivlin, 1971; U.S. Department of Health, Education and Welfare, 1969), especially as they relate to decision-making levels of government here and abroad (e.g., Biderman, 1966; President’s Commission on Federal Statistics, 1971; Stone, 1975). Presentations often focus on selecting the appropriate strategies for social assessment (e.g., Campbell & Converse, 1972; Gross, 1966, Land & Spilerman, 1975; National Academy of Sciences, 1976; Olson, 19’۷۰; Sheldon & Moore, 1968) and on the information value of quanti~cation (e.g., Gross, 1967; Hauser, 1975;Sheldon & Park, 1975).

The existing literature often suggests that social assessments are becoming more objectively correct as well as more technically correct and more common. For instance Flanagan (1978) speaks of “the empirical definition of quality of life” (p. 138) as if there was little doubt about the absolute social appropriateness of his set of measures. Also, the title of his report, “A research approach to improving our quality of life,” suggests that we can expect to achieve social goals primarily through technical means.

Most of us in the social sciences are victims of a particular kind of “scientistic” myopia which allows us to treat data as if its usefulness depends entirely on its technical adequacy and its av~lability. In what follows I would like to illustrate why doing so is short sighted.

To begin with, it will be helpful to identify three kinds of social indicators. The first, usually called “social statistics,” have been collected since the turn of the century. They include characteristics of the population such as mobility and family patterns, and economic measures such as the Gross National Product and uncn~ploymettt data. Recently there have been efforts to compile esisting economic and geographic data in a fortti that makes their use as social indicators more apparent to d~cisiotlttt:thet-s. FUI instance. the Office of Management and Budget (1974. 1977) of the federal government published Soc~iul frr~li~atot-s. IY73 XICI Social Indicators, 19 7h presenting data from existing sources. mostly Federal sources. in tabulat and graphic form to “depict conditions that at-e likely to be dealt with by national policy” (Office. 1973. ;). xiii). Eight areas of analyses were preserttcd: health, public safety, education. etnployttirtit, ittcoittt~. housing, leisure and recreation, and population. The D (goal of the preseti tation was to reflect a concern for

health and long life. freedom from crime and the fear of crime, sufficient education to lake part in society and make the best of ont”s abilities. the oppot– tunity to work at a job that is satisfying and trev,,arding, income sufficient to covet- the neccssitics of life with opportunities for improvin g one’s income. housing that is comfortable within a congenial environment. and time and opportunity for discretionary activity ( 1974. I-,. xiii).

Drawing out the implications ot‘eccmomic and geographic data and making them available along with ttte data tltt’lttselves is the second kind of indicator presentation. ‘I he third approach is to move away from economic intliccs and the implications that can be LII-awn from them and to focus directly on subjective indicators, often cdled “CILUIity of life” measut-es. Alcaswi~~,y n~cwh qw/itl~ ,/or- scx~iu/ reporting (Bidetman Kc Drut-y, 1976 ). .Socid i//dicu/~ws c!/ rrvll-h&g (Andrews & Withey. 1976 ). and Thc~ cllulit~~ o,/ Americurz IQ> (Campbell. Converse. & lic)dgcr\. 1970). in addition tu Flanagan‘s work cited above, arc examples of this latter trend. The work ot‘ Campbell and colleagues illustrates the approach. The), mzasu~-ccl “the subjective world of perceptions. c.xpectations. feelings and wlr~cs” (p. 4) by asking individuals to report on cspet-ienccs in their living communities, their family life. 2nd their NY)I-~. and to report on their overall e\pet-iettce of \vt‘ll-heitty. For instance. rattler than presentin, ~1 ctiiploytttet~r statistics from ,lvailable hbm force data. work V,YIS asscsscd 1~). asking trespondents if the physical sut-rou:tdings ot rllw work environment was plcasant. if tltey had t~tt~~u$t time to get tlteir work CIOIK. if thcit- work was itttcrcstittg. ;uttl if they had opportunity to develop ttteil own ahilitiea while working (p. 298). To Campbell and cttllcagucs. t’ntphasis on less tangible values ratltcr than ccon~m~i~ factors is consistent with national concerti5 aiitl thcrcfolc 211 III?- provement over other mctttods (p. I ). capccY;ill) \i ht’tt they are used in conjunction with more familiai L’COI~OI~I~~ indicators (p. 5).

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا