دانلود رایگان ترجمه مقاله دمای مورد نياز برای جوانه زنی و رشد جوانه، تعیین زمان رویش جوانه سه تک لپه ای – Academic 2008

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نیاز دما برای رویش بذر و رشد جوانه، تعیین زمان بندی روش جوانه سه تک لپه ای، ژنوتیپ های بهاره جنگل های مرطوب به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: نیاز دما برای رویش بذر و رشد جوانه، تعیین زمان بندی روش جوانه سه تک لپه ای، ژنوتیپ های بهاره جنگل های مرطوب
عنوان انگلیسی مقاله: Temperature Requirements for Seed Germination and Seedling Development Determine Timing of Seedling Emergence of Three Monocotyledonous Temperate Forest Spring Geophytes
رشته های مرتبط: زیست شناسی و کشاورزی، علوم گیاهی، علوم باغبانی، فیزیولوزی و اکولوژی گیاهان زراعتی، علوم و تکنولوژی بذر 
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه Academic
کد محصول f243

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات کشاورزی

 

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

اهداف و پیش زمینه :
دوره بهینه برای رویش جوانه به عواملی مثل اولویت زیست بوم و طول عمر و توزیع جغرافیایی بستگی دارد. این تحقیق انجام شد تا نقش دما در تنظیم فرآیندهایی را نشان دهد که باعث رویش جوانه Scillabifolia قاره اروپا و Narcissus psevdonacissus و Hyacintholide non-scripta در آتلانتیک می شود.
روش ها :
آزمایشات در شرایط طبیعی انجام شد تا فنولوژی رشد رویان و روش بذر در خاک و رویش نهال را نشان دهد. تأثیرات شرایط دما بر رشد رویان و رویش بذر و رشد جوانه و تشکیل برگ در انکوباتورهای کنترل شده دمایی بررسی شده است.
نتایج اصلی :
در طبیعت رشد رویان تمام سه نمونه از لحظه ای شروع شد که بذرها در بهار شروع شد و طی تابستان ادامه یافت. یک توالی دمای بالا پس از دمای کمتر برای کامل کردن رشد رویان و شروع رویش مورد نیاز بود. بذرهای Narcissus psevdonacissus و Hyacintholide non-scripta برای کامل کردن رشد رویان و شروع رویش مورد نیاز بود. درحالیکه بذرهای S-bifolia زمانی رویش آن شروع شد که دماها در زمستان کم بود بذرها رشد نرمال (طبیعی) داشتند اما به آهستگی فقط در زمان هایی که شرایط دمایی اندک بود شروع شد که باعث وقفه زمانی بین لحظه برآمدگی ریشه و ظاهر شدن جوانه در زمین بود.
نتایج :
یک توسعه پیوسته رویان و نهال های سه نمونه از لحظه ای که پاشانده شده بود تا زمانی که جوانه ها ظاهر شدند ایجاد شد. یک توالی دمای تابستان زیاد و سپس کاهش دما در پاییز و رمستان نیاز بود تا تمام فرآیند رشد کامل شود اگرچه یک فاصله زمانی بین برآمدگی ریشه و ظاهر شدن جوانه وجود داشت که اصطلاح آن نهفتگی (خواب) اپیکوتیل بود که در این جا به آن نمی پردازیم که با توجه به این است که در دوره توقف رشد آن مشاهده می شود.
زمان بندی رویش جوانه اول بین سه گونه متفاوت بود و به تفاوت های توزیع جغرافیایی آن مربوط می باشد.
مقدمه :
یک رویان که بطور کامل پر از بذر نباشد یک ویژگی متداول بذرهای رسیده در چند گونه آنکوسپرم می باشد. تعداد زیادی از این گونه ها رویان توسعه یافته ای در لحظه پخش شدن (انتشار) دارد که به این معناست که در آن بذر قبل از آنکه رویش ایجاد شده باشد رشد می کند. این بذرها بذرهای نهفته مورفولوژیکی (MD) یا نهفته مورفولوژیکی (MPD) نام دارند که بلوک فیزیولوژیکی بیشتری دارند که مانع رویش می شوند. تاکنون هشت نوع MPD بر مبنای نیاز دما برای رشد رویان و توقف خواب فیزیولوژیکی و بر مبنای توانایی اسید گیبرلیک برای غلبه بر خواب (نهفتگی) شناسایی شده اند. طبق نظر مارتین (۱۹۴۶) سطح توسعه رویان در بذرهای تک لپه ای رسیده از رویان توسعه نیافته تا رویان های خطی کاملاً توسعه یافته کاملاض متفاوت می باشد. گونه هایی که شامل مواردی می شود که رویان توسعه نیاته دارد به ویژه در خانواده های liliales و Asparagle رایج می باشند. یک بررسی انواع نهفتگی در liliales نشان داد که ۵ تا از ۸ گونه MPD در این گروه رخ می دهند. اگرچه نهفتگی در taxa تک لپه ای مشاهده شده است. داروهای رشد رویان خیلی کمیاب است. زمان بندی ظاهر شدن جوانه رویداد اصلی یک چرخه زندگی گیاه است که بر شانس گیاه برای استقرار و دستیابی به فاز تولیدمثل آن ضروری است جوانه های اکثر گونه ها اندکی پس از رویش جوانه در خاک ارائه شده است پس زمان بندی رویش جوانه اساساً با توقف خواب و نیاز رویش بذر بیان شده است. در برخی گونه های دیگر فاصل زمانی زیادی بین لحظه برآمدگی ریشه در زمین و پدید آمدن جوانه وجود دارد. در اکثر موارد این بذرها نهفتگی اپیلکوتیل را نشان می دهند که به این معناست که بلوک فیزیولوژیکی مانع از رشد بیشتر اپیکوتیل می شود. یک فاصله زمانی پیش روشن و ظاهر شدن جوانه هم ناشی از کاهش میزان رشد جوانه می باشد. بطور کلی نهفتگی به عنوان مکانیسمی برای جلوگیری از دوره هایی است که بری رویش مطلوب می باشد اما برای اسقرار جوانهبعد آن اجتناب ناپذیر استو متناسب ترین دوره برای استقرار جوانه طبق توزیع جغرافیایی و شرایط اقلیمی آن است. شرایط اقلیمی متفاوت هم در نیازهای توقف نهفتگی بذرها انعکاس می یابد. اولویت زیستبوم و طول عمر گونه ها عوامل تعیین کننده اصلی در دوره مطلوب رویش جوانه است و بر رفتار بذر تأثیرگذار می باشد. در بررسی کنونی نیاز دما برای رشد و رویش جوانه Hyacinthodies و Scillabifolia و Narcissus psevdonarsis مقایسه شدند. این سه گونه اکولوژی بسیار مشابهی داشتند که ژئوفیت های بهاره با عمر طولانی است که در جنگل های گرم و مرطوب رشد یافته اند. اگرچه تولیدمثل گیاهی از طریق تشکیل حباب های دختر بطور منظمی رخ می دهد تشکیل بذرها هم ابزارهای مهمی برای تکثیر آن می باشد. تفاوت اصلی در اکولوژی بین گونه های بررسی شده در توزیع جغرافیایی آنها یافت می شود.Hyacinthodies و Scillabifolia و Narcissus psevdonarsis هر دو توزیع آتلانتک اروپایی دارند درحالیکه S.biolifa یک توزیع در شرایط اروپایی دارد.Hyacinthodies و non-Scrila بطور فراوانی در جزایر بریتانیا و بخش های غربی بلژیک و فرانسه رویش دارد درحالیکه جمعیت های پراکنده در شمال غربی آلمان و آلپ رشد می کنند. جمعیت بومی Narcissus psevdonarsis از انگلستان تا آلمان غربی و سوئیس و شمال ایتالیا رویش داد و از سویی دیگر Scillabiofila سرتاسر اروپای مرکزی و جنوبی رویش می یاببد که دامنه آن از غرب به فرانسه و بلژیک و از شرق به Caucavs و ترکیه می رسد. صفات مورفولوژیکی بذر مثل اندازه رویان و نفوذپذیری روکش بذر بدون شک بر نهفتگی بذر تأثیرگذار است که در بین taxa مربوطه این صفات به خوبی حفظ شده است. در نتیجهوقتی که با سندرم های رویش بذر گونه های مختلف مقایسه می کنیم ارتباط فیلوژنیک این گونه ها را نباید نادیده بگیریم. بررسی هایی بر مبنای داده های مولکولی به ویژه گنجاندن Hyacinthodies و Amarylliane در این گروه Asparagele را ممکن می سازد. HyacinthodiesوScilla هر دو در گروه Hyacinthodies قرار گرفته و می تواند به گونه های آن ارتباط یابد. هدف از این بررسی مقایسه زمان بندی رشد رویان و رویش بذر در خاک و رویش جوانه در شرایط طبیعی سه ژنوتیپ بهاره H-non-scripta و Scillabifolia و Narcissus psevdonarsisمی باشند. یک سری بررسی ها در شرایط کنترل شده هم انجام شد تا بررسی کنید چگونه باعث تنظیم رشد رویان و رویش و اکولوژی بذر می شود که تلاشی است که می خواهد توضیح دهد چگونه تفاوت های جغرافیایی زیستی باعث تغییرات خاصی درزمان بندی رویش و جوانه زنی آن می شود.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Background and Aims The optimal period for seedling emergence depends on factors such as habitat preference, life cycle and geographical distribution. This research was performed to clarify the role of temperature in regulating processes leading to seedling emergence of the European continental Scilla bifolia and the Atlantic Narcissus pseudonarcissus and Hyacinthoides non-scripta. † Methods Experiments in natural conditions were performed to examine the phenology of embryo growth, seed germination in the soil and seedling emergence. Effects of temperature conditions on embryo growth, seed germination, seedling growth and leaf formation were studied in temperature-controlled incubators. †Key Results In nature, embryo growth of all three species was initiated from the moment the seeds were dispersed in spring and continued during summer. A sequence of high temperature followed by a lower temperature was required to complete embryo growth and initiate germination. Seeds of H. non-scripta and N. pseudonarcissus germinated in autumn once they attained the critical E:S ratio, while seeds of S. bifolia started germinating when temperatures were low in winter. Seedlings developed normally, but slowly, only when placed in low temperature conditions (5 or 10 8C), resulting in a time lag between the moment of radicle protrusion and seedling emergence in the field. †Conclusions A continuous development of the embryo and seedlings of the three species was observed from the moment the seeds were dispersed until seedlings emerged. A sequence of high summer temperatures followed by decreasing autumn and winter temperatures was required for all developmental processes to be completed. Although a time lag occurs between radicle protrusion and seedling emergence, the term ‘epicotyl dormancy’ does not apply here, due to the absence of a period of developmental arrest. Timing of first seedling emergence differed between the three species and could be related to differences in geographical distribution.

INTRODUCTION

An embryo that does not entirely fill the seed is a common feature in ripe seeds of several Angiosperm taxa (Martin, 1946). A large number of these species have an underdeveloped embryo at the moment of dispersal, meaning that it has to grow within the seed before germination can occur (Grushvitzky, 1967). These seeds are termed morphologically dormant (MD) or morphophysiologically dormant (MPD), where there is an additional physiological block preventing germination (Nikolaeva, 1977). So far, eight types of MPD have been defined, based on temperature requirements for embryo growth and physiological dormancy break, and on the ability of gibberellic acid to overcome dormancy (Baskin and Baskin, 2004). According to Martin (1946), the level of embryo development in ripe monocotyledon seeds varies from underdeveloped rudimentary embryos to fully developed linear embryos. Genera that include species with underdeveloped embryos are especially common in Liliales and certain Asparagales families. An overview of dormancy types in Liliaceae s. str. shows that five out of eight types of MPD are known to occur in this group (Kondo et al., 2006). Although dormancy has been studied in other monocotyledon taxa, data on embryo growth requirements are particularly scarce. Timing of seedling emergence is a crucial event in a plant’s life cycle, affecting the plant’s chances of becoming established and reaching the reproductive phase (Harper, 1977). Seedlings of most species emerge shortly after the seed has germinated in the soil. Thus, timing of seedling emergence is mainly regulated by dormancy breaking and germination requirements of the seed. In some other species, a considerable time lag exists between the moment of radicle protrusion in the field and emergence of the seedling (e.g. Baskin and Baskin, 1985). In most cases these seeds show epicotyl dormancy, meaning that a physiological block prevents further growth of the epicotyl (Barton, 1933). A time lag between germination and seedling emergence can, however, also result from a reduced seedling growth rate (Karlsson et al., 2005). In general, dormancy is considered a mechanism to avoid periods that are favourable for germination but unfavourable for subsequent seedling establishment (Vleeshouwers et al., 1995). The most favourable period for seedling establishment can vary according to the geographical distribution and climatic conditions. Differing climatic conditions are, therefore, often reflected in dormancy breaking requirements of seeds (Skordilis and Thanos, 1995). Habitat preference and life cycle of the species are other factors determining the optimal period for seedling emergence and thus affecting seed behaviour (Nikolaeva, 1999). In the present study temperature requirements for germination and seedling emergence of Hyacinthoides non-scripta, Scilla bifolia (Hyacinthaceae) and Narcissus pseudonarcissus (Amaryllidaceae) were compared. These three species have a very similar ecology, being long-lived spring geophytes growing in temperate deciduous forests (Blackman and Rutter, 1954; Barkham, 1980; Keller, 2004). Although vegetative reproduction through formation of daughter bulbs occurs regularly, formation of seeds is also an important means of propagation (Knight, 1964; Barkham, 1992). The main difference in ecology between the studied species is found in their geographical distribution. Hyacinthoides nonscripta and N. pseudonarcissus both have a European Atlantic distribution, while S. bifolia has a European continental distribution. Hyacinthoides non-scripta grows abundantly on the British Isles and the western parts of Belgium and France, while scattered populations occur up to North-western Germany and the Alps (Thompson and Cox, 1978). Native populations of N. pseudonarcissus occur from England up to Western Germany, Switzerland and Northern Italy (Caldwell and Wallace, 1955). Scilla bifolia, on the other hand, is distributed throughout Central and Southern Europe, its range extending westwards to France and Belgium and eastwards up to the Caucasus and Turkey (Hegi, 1975). Seed morphological traits such as embryo size and seed coat impermeability undoubtedly affect seed dormancy. Amongst related taxa these traits can be considered fairly conservative (e.g. Corner, 1976). As a consequence, when comparing seed germination syndromes of different species, the phylogenetic relatedness of these species should not be neglected (Nikolaeva, 1999). Studies based on molecular data strongly support inclusion of Hyacinthaceae and Amaryllidaceae in the Asparagales group (Chase et al., 2000; Tamura et al., 2004). Hyacinthoides and Scilla are both included in the Hyacintheae tribe and can thus be regarded as closely related genera (Pfosser and Speta, 1999). The aim of this study was to elucidate and compare timing of embryo growth, seed germination in the soil and seedling emergence in natural conditions of the three spring geophytes H. non-scripta, S. bifolia and N. pseudonarcissus. A series of experiments in controlled conditions was performed to test how temperature regulates: (a) embryo growth; (b) germination; and (c) seedling development. Since these three species have a very similar ecology, an attempt was made to explain how biogeographical differences result in interspecific variation in timing of germination and emergence.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا