دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی کلسیم سیترات-مالات به عنوان منبع کلسیم برای جوجه های جوان گوشتی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی کلسیم سیترات-مالات به عنوان منبع کلسیم برای جوجه های جوان گوشتی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: بررسی کلسیم سیترات-مالات به عنوان منبع کلسیم برای جوجه های جوان گوشتی
عنوان انگلیسی مقاله: An Investigation of Calcium Citrate-Malate as a Calcium Source for Young BroilerChicks
رشته های مرتبط: مهندسی کشاورزی، علوم دامی، زیست شناسی، علوم جانوری
 فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
 کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله عالی میباشد 
کد محصول F17

 مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات کشاورزی

 

بخشی از ترجمه فارسی:

دو آزمایش برای مقایسه نمونه کلسیم سیترات-مالات CC-M و نمونه سنگ آهک در جوجه های گوشتی در دوره استارتر (starter) انجام گرفته بود.در آزمایش اول که به ۰٫۷ یا ۰٫۹ در صد کلسیم تغییراتی در گسترش استخوان (ماده خشک بدون چربی درشت نی و وزن درشت نی, خاکستر درشت نی و کلسیم درشت نی)به سبب استفاده از سنگ آهک و(CC-M)دیده نشد.هر چند جوجه های تغذیه شده با جیره های بر پایه CC-M(کلسیم سیترات مالات)در سن ۰ تا ۱۸ روزگی در مقایسه با جوجه های تغذیه شده با سنگ آهک افزایش وزن و ضریب تبدیل بهتری را نشان دادند.در آزمایش دوم جوجه های تغذیه شذه با سطوح ۰٫۵۰ و ۰٫۵۵و ۰٫۶۰ و ۰٫۶۵و یا۰٫۷۰ در صد کلسیم از سنگ آهک یا CC-Mجوجه ها دوباره افزایش وزن بیشتری را نشان دادند وقتی که از CC-Mتغذیه کرده بودند.جوجه های تغذیه شده با جیره ای بر پایه CC-MوNaH2PO4گسترش استخوانی وسبب شناسی دیسکندرو پلازی شباهتی با ان جوجه هایی که از سنگ آهک وNa2H2PO4 تغذیه کرده بودند داشتند.هر چند گروه کنترل از جوجه ها که از ۰٫۷۰% از کلسیم سنگ آهک و دی کلسیم صنفات تغذیه کرده بودند رشدی به خوبی دیگر گروه ها نبود و وزن درشت نی و خاکستر استخوان درشت نی و کلسیم و فسفر کمتری نسبت به دیگر گروه ها داشتند.این نشان می دهد که CC-M منبع خوبی از کلسیم در مقایسه با قابلیت دسترسی سنگ آهک است.هر چند CC-M ممکن است رشد جوجه های گوشتی را بهتر کند که این عمل مجزا از قابلیت دسترسی به کلسیم است.
مواد و روش ها :
CC-M حاوی ۲۱٫۵%کلسیم است. در هر دو آرمایش تخم مرغ ها از دو سویه گله های گوشتی که از گله تخمی تجارتی و گله مادر تخمی چمع آوری شده اند.وقتی جوجه ها از تخم بیرون آمدند جوجه ها تعیین جنسیت (sexing)و علامت گذاری شده اند و در مجاور هیتر الکتریکی که کف به صورت باتری سیمی بود قرار گرفتند که ۸پرنده به عنوان تکرار برای هر تیمار در قفس قرار گرفتند.جوجه ها در معرض نور مداوم فلورسنت ۲۴ ساعت در روز قزاز گرفتند.غذا و آب به صورت آزاد در طول ۱۸ روز آزمایش در اختیار جوجه ها قرار گرفت.
وزن بدن و باقیمانده غدا در ۱۸ روزگی اندازه گیری شد و ضریب تبدبل نیز محاسبه شده بود.روز هیجدهم از سه جوجه انتخاب شده بطور تصادفی از هر پن نمونه های خونی گرفته شده از دریچه قلبی سانتریفیوژ شدند پلاسما ته نشین شدو در ۲۰- درجه سانتیگراد برای آنالیز کلسیم و فسفر نگهداری کردند.سپس همه جوجه ها به وسیله خفه کردن توسط گاز کربن دی اکسید کشته شدند و تحقیق برای سفتی و وجود دیسکندرو پلازی درشت نی انجام گرفت.درشت نی چپ جدا شده بود و در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد برای تعیین وزن ماده خشک بدون چربی درشت نی و خاکستر درشت نی و آنالیز کلسیم فسفر نگهداری شده بود. ماده خشک بودن جربی درشت نی و خاکسنر درشت نی به وسیله روش AOAC (1990) اندازه گیری شد.
کلسیم و فسفر استخوان و پلاسما به وسیله ضریب جذب اتمی به روش )Perkin elmer5000( طیف سنجی جذب اتمی صورت گرفت.
آزمایش۱:
جوجه های ماده حاصل از دو سویه در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفت.تخم مرغ ها برای یک سویه از Arbor Acres (با تولید بالا) به عنوان نر و Arbor Acres (با تولید ماده) به عنوان ماده و تخم مرغ های سویه دیگر از تلاقی پترسون در کلاسیک آربور آکرس(Arbor Acres) است (Peterson x classic) .5 پن از هر سویه به طور تصادفی برای چهار تیمار غذایی تخصیص یافت.CC-M یا سنگ آهک اضافه شده به ذرت یا کنجاله سویا جیره فرموله شده با ۰٫۷% کلسیم را تهیه می کرد.(جدول ۱) برای بدست آوردن ۰٫۹% کلسیم مقادیر اضافی از سنگ آهک و CC-M به جیره پایه افزوده می شد.دی کلسیم فسفات منبع کاملی از فسفر است و ۳۴٫۵% از کلسیم جیره ای را برای جیره پایه تامین می کند.
آزمایش دوم:
در آزمایش ذوم یک سویه از پرندگانی که حاصل ازتلاقی
(نر) ARBOR ACRES(با تولید بالا ( x (با تولید بالا (ARBOR ACRES ) ماده
سویه دوم حاصل تلاقی
( مادهARBOR ACRES ( CLASSIC x (با تولید بالا ) ARBOR ACRES(نر)
استفاده کردند. جوجه های نر برای تعیین اثرات جیره در این آزمایش استفاده شدند.نسبت ذرت و کنجاله سویا مشابه آن مقادیری بود که در آزمایش اول استفاده کرده بودند و جیره ها فرموله شدند و تا ۱۸ روزگی به جوجه ها داده شد .در این آزمایش دو جیره شاهد که حاوی ۰٫۷% کلسیم تهیه شده از (CC-M) یا سنگ آهک یا دی کلسیم فسفات به عنوان منبع فسفر وجود داشت.مقدار کلسیم جیره ای تهیه شده با CC-M و سنگ آهک به فرموله کردن جیره های آزمایشی با مقادیر۰٫۵۰ و۰٫۵۵ و۰٫۶۰ و ۰٫۶۵ و ۰٫۷۰ودرصد جیره مورد استفاده قرار گرفته بودند (جدول۲) این طرح توسط ۱۲ تیمار غذایی که حاوی ۱۰ تا جیره غذایی آزمایش و ۲ تا جیره شاهد بود صورت گرفت.هر جیره به ۴ پن داده می شد. و۲ تا از هر سویه و در نهایت ۴۸ پن وجود داشت.

آنالیز آماری:
بخش آزمایشی به صورت میانگین پن بود. قابلیت دسترسی کلسیم از منابع کلسیم در آزمایش دوم به وسیله استفاده از روش شیب نسبی فینی Finny(A78) استفاده شده بود. تمامی داده ها درون آزمایشات به وسیله دو روش آنالیز واریانس با روش مدل های خطی عمومی نرم افزار SAS مورد آنالیز قرار گرفتند (SAS,1985) . و اختلاف بین میانگین ها از طریق آزمون چند دامنه ای دانکن صورت گرفت در هر آزمایش مبنا p<0.05 بود.در هر دو آزمایش اختلاف معنی داری بین سویه های جوجه گوشتی در پاسخ به تیمارهای غذایی دیده نشد.
بحث و نتایج:
جوجه های گوشتی تغذیه شده باCC-M (کلسیم سیترات-مالات) در مقایسه با آنهایی که از سنگ آهک تغذیه کرده بودند رشد بیشتری داشتند(جدول۳-۴). مصرف غذا در هر دو آزمایش تحت تاثیر قرار نگرفت.ضریب تبدیل غذایی فقط در آزمایش اول در سطح P<=0.05 وقتی از سطوح بالای کلسیم استفاده شد اختلافی را نشان نداد, (که در آزمایش دوم این عمل صورت نگرفت.)

بخشی از مقاله انگلیسی:

ABSTRACT Two experiments were conducted to compare a sample of calcium citrate-malate (CC-M) with a sample of commercial-grade limestone in starting broiler chick diets. In the first experiment, with 0.7 or 0.9% calcium from limestone or CC-M, no differences in bone development (dry fat-free tibia, tibia weight, tibia ash, or tibia calcium) were observed due to calcium source. However, chicks fed the diets based on CC-M had better 0- to 18-d body weight gains and feed conversion ratios than those fed limestone. In the second experiment with 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, or 0.70% calcium from limestone or CC-M, chicks again had better body weight gains when (Key words: calcium citrate-malate, broiler, limestone) 2002 Poultry Science 81:1149–۱۱۵۵ INTRODUCTION Recent reports have shown that calcium citrate-malate (CC-M), a compound used to fortify food with calcium for human consumption, is 10 times more soluble than calcium citrate, which is more soluble than calcium carbonate (Andon et al., 1996; Heaney et al., 1990; Smith et al., 1987). Results from studies with humans also demonstrate that calcium absorption and retention from CCM-fortified food is significantly greater than food forti- fied with calcium carbonate (Andon et al., 1996; Miller et al., 1988). In animal studies, trabecular bone was significantly affected by calcium source and level (Kochanowski, 1990). Rats fed CC-M had 23 to 25% more trabecular bone than those rats fed calcium carbonate at 4 wk, and by 12 wk the difference increased to 44%. Based on these results, it is concluded that calcium in CC-M is more bioavailable than calcium from calcium carbonate. Because of these differences in mammalian species, it is ۲۰۰۲ Poultry Science Association Inc. Received for publication September 14, 2001. Accepted for publication February 6, 2002. 1 Supported by state and Hatch funds allocated to the Georgia Agricultural Experiment Stations of The University of Georgia and the U.S. Poultry and Egg Association. 2 Present address: U.S. Food and Drug Administration, Center for Veterinary Medicine, HFV-222, 7500 Standish Place, Rockville, MD 20855. 3 To whom correspondence should be addressed: gpesti@arches. uga.edu. 1149 fed CC-M compared to those fed limestone. Chicks fed diets based on CC-M and NaP2PO4 had very similar bone development and tibial dyschondroplasia pathology to those fed limestone and Na2H2PO4. However, a control group of chicks fed 0.70% calcium from limestone and dicalcium phosphate did not grow as well as the others and had lower weights of tibia and tibial bone ash, calcium, and phosphorus compared to the others. It is concluded that CC-M is a good calcium source, comparable in bioavailability to limestone. Although CC-M may improve broiler growth, its action is not through increased bioavailability of calcium. of interest to evaluate CC-M as a source of calcium in poultry diets, especially in early chick development. In growing chicks, tibial dyschondroplasia (TD) is a major skeletal problem and is associated with calcium and phosphorus deficiency and imbalance. The TD lesion is characterized by a mass of white, opaque, unmineralized, unvascularized cartilage and is found predominantly in the proximal metaphysis of the tibiotarsus. The lesion is a result of the failure of the prehypertropic cartilage cells to undergo normal maturation and vascularization (Riddell, 1975; Poulos et al., 1978; McCaskey et al., 1982). Birds afflicted with severe cases of TD generally have bowed legs. They sit on their hocks and are reluctant to move. Birds with TD spend a significant portion of their time on their breasts, resulting in a higher incidence of breast blisters. In most instances, only a very small percentage of the birds affected by TD show clinical symptoms. Both clinical and subclinical cases can result in economic loss due to trimming and down-grading of carcasses (Burton et al., 1981).

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا