دانلود رایگان ترجمه مقاله تمرین های آموزشی، اعتقادات و رفتارهای معلمان (سال ۲۰۱۴)

این مقاله انگلیسی ISI در ۲۴ صفحه در سال ۲۰۱۴ منتشر شده و ترجمه آن ۳۲ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

فرهنگ آموزشی: تمرین های آموزشی، اعتقادات و رفتارهای معلمان

عنوان انگلیسی مقاله:

School Culture: Teachers’ Beliefs, Behaviours, and Instructional Practices

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله استرالیایی آموزش معلمان – Australian Journal of Teacher Education
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه Mahidol ، تایلند
رفرنس دارد  
کد محصول F1359

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۳۲ صفحه (۳ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
چارچوب مفهومی
سبک تحقیق
مصاحبه نیمه ساختاریافته
مشاهدات کلاس درس
ابزارها و اسناد نوشته شده
شرکت کنندگان و شرکت در جمع آوری داده ها
ملاحظات اخلاقی
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج
فرهنگ موسسه زبان دانشگاه امید و تمرین های آموزشی، اعتقادات و رفتارهای معلمان
فرهنگ آموزشی و همکاری معلمان
نادیده گرفتن، محرومیت و فقدان توسعه حرفه ای
بحث و نتیجه گیری
کدام الگوی فرهنگ آموزشی در موسسه زبان دانشگاه امید عمل می کند؟
فرهنگ های آموزشی موسسه زبان دانشگاه امید، چه تاثیراتی بر روش های آموزشی معلمان EFL دارد؟
مطالعات آینده

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
این پروژه تحقیقاتی با روش های ترکیبی، فرهنگ آموزشی موسسه زبان دانشگاه امید را مستند می کند و روابط متقابل بین فرهنگ آموزشی و تمرین های آموزشی انگلیسی به عنوان یک معلم زبان خارجی (EFL ) را در این موسسه خاص آشکار می سازد. روی هم رفته ۶۲ معلم EFL (انگلیسی به عنوان زبان خارجی) پذیرفتند که پرسشنامه را کامل کنند. از این افراد ۱۴ نفر در مصاحبه ی نیمه ساختاریافته و مشاهدات کلاسی شرکت کردند؛ ۲ نفر موافقت کردند که مصاحبه کنند اما اجازه ندادند که کلاس هایشان مورد نظاره قرار گیرد. داده های کمی نشان دهنده ی همبستگی قوی میان هشت متغیر سازمانی اجتماعی است. داده های کیفی بیشتر تاثیرات فرهنگ یک مدرسه بر شیوه های آموزشی معلمان شرکت کننده را آشکار می سازند.
 
۱- مقدمه
فرهنگ های آموزشی منحصر به فرد و خاص هستند. این فرهنگ ها توسط افرادی تولید و بازتولید می شوند که این افراد اعضای یک محتوا در نظر گرفته می شوند؛ به طور مثال معلمان، دانش آموزان، والدین و جوامع در میان بسیاری از افراد دیگر. دیل و پترسون (۱۹۹۹) فرهنگ های آموزشی را به عنوان مجموعه ای از “سنت ها و رسوماتی تعریف کردند که در طول زمان تقویت می شوند زیرا معلمان، دانش آموزان، والدین و مدیران با هم کار می کنند و با بحران ها و موفقیت ها سر و کار دارند” (صفحه ۴).
فرهنگ های آموزشی، پرنفوذ و قدرتمند هستند. فرهنگ های آموزشی هر آن چه افراد انجام می دهند، فکر می کنند و احساس می کنند را شکل یا تغییر شکل می دهند. مطالعه کمی و کیفی رازنهولتز (۱۹۹۱) درمورد معلمان مدرسه ابتدایی در آمریکا به طور متقاعدکننده ای نشان داده که فرهنگ های آموزشی چگونه بر این معلمان تاثیر می گذارد. رازنهولتز با داده های جمع آوری شده از ۱۲۱۳ پرسشنامه تکمیل شده و ۷۴ مصاحبه، دو نوع فرهنگ آموزشی تعریف نمود؛ یعنی غیر روتین/مشخص و روتین/نامشخص. در محیط غیر روتین/مشخص، معلمان به طور مشارکتی کار می کنند، در تنظیم هدف دخیلند و برای توسعه ی حرفه ای فرصت دارند. این ها به نوبه ی خود رشد تحصیلی دانش آموزان را بیشینه می کند. درمقابل، معلمان در محیط روتین/نامشخص در انزوا کار می کنند، دخالت کمی در تنظیم هدف دارند (یا تقریبا ندارند) و فرصت های کمی برای توسعه حرفه ای دارند. در نتیجه عملکرد دانش آموزان حداقل می شود.
تاثیرات فرهنگ های آموزشی بر معلمان، به طور وسیعی آموزش زبان خارجی (FL) را در برمی گیرد. یافته های کلینزاسر (۱۹۹۳) از مطالعه سه گانه اش با ۳۷ معلم FL در پنج ناحیه تحصیلی آمریکا، بر قدرت فرهنگ مدارس تاکید می کند. کلینزاسر همانند رازنهولتز (۱۹۹۱) دو نوع فرهنگ آموزشی یافت: غیر روتین/مشخص و روتین/نامشخص. همان طور که کلینزاسر بیشتر توضیح داد، فرهنگ غیر روتین/مشخص همکاری را در یک جامعه ترویج می دهد. به عبارت دیگر معلمان FL شرکت کننده، نه تنها با همکاران خود در دپارتمان FL همکاری می کردند، بلکه با معلمان رشته های دیگر، دانش آموزان، والدین، مدیران و جوامع نیز کار می کردند. این معلمان FL از طریق همکاری می توانند یک محیط آموزشی موفق ایجاد کنند که در آن دانش آموزان فرصت استفاده از زبان دوم برای برقراری ارتباط داشته باشند. در مقابل، در فرهنگ روتین/نامشخص که در آن همکاری بسیار اندک است (یا اصلا وجود ندارد)، نه تنها معلمان FL دستورات آموزشی را شخصا برنامه ریزی می کنند، بلکه اهداف آموزشی و تعلیمی مختلفی را دنبال می کنند. دستورات آموزشی کلاس درس، بیشتر مبتنی بر متن هستند و عمدتا بر گرامر تاکید دارند؛ دانش آموزان فرصت کمی برای استفاده زبان دوم برای برقراری ارتباط دارند (یا تقریبا فرصتی ندارند).

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

This mixed-methods research project documents the school culture of Hope University’s Language Institute and reveals the reciprocal relationship between the school culture and the instructional practices of the English as a foreign language (EFL) teachers in this particular institute. Altogether, 62 EFL teachers agreed to complete a questionnaire. Of these, 14 participated in semi-structured interviews and classroom observations; 2 agreed to be interviewed but did not allow their classrooms to be observed. Quantitative data demonstrated strong correlations among eight social organizational variables of a school culture. Qualitative data further revealed the influences of a school culture on these teacher participants’ instructional practices.

۱ Introduction

School cultures are unique and distinctive. They are created and re-created by people considered members of a context; i.e., teachers, students, parents, and communities, among many others. Deal and Peterson (1999) defined that school cultures as a collection of “traditions and rituals that have been built up over time as teachers, students, parents, and administrators work together and deal with crises and accomplishments” (p. 4).

School cultures are influential. They shape and re-shape what people do, think, and feel (Beaudoin & Taylor, 2004; Cooper, 1988; Craig, 2009; Deal & Peterson, 1999, 2009; Guise, 2009; Hongboontri, 2003; Hongboontri & Chaokongjakra, 2011; Jurasaite-Harbinson & Rex, 2010; Kleinsasser, 1993, 2013; Lieberman, 1988, 1990; Maslowski, 2001; McLaughlin, 1993; Muhammad, 2009; Rosenholtz, 1991; Sato & Kleinsasser, 2004; Schien, 2010). Rosenholtz’s (1991) quantitative and qualitative study of elementary school teachers in America convincingly demonstrated how school cultures molded these teachers. With data gathered from 1,213 completed questionnaires and 74 interviews, Rosenholtz identified two types of school cultures; i.e., nonroutine/certain and routine/uncertain. In the nonroutine/certain environment, teachers worked collaboratively, were involved in goal setting, and had opportunities for professional development. These, in turn, maximized students’ academic growth. In contrast, teachers in the routine/uncertain environment worked in isolation, had little (or almost no) involvement in school goal setting, and had fewer opportunities for professional development. Students’ performances were, as a consequence, minimized.

The influences of school cultures on teachers have also been extensively covered in the field of foreign language (FL) education. Kleinsasser’s (1993) findings of his triangulated study with 37 FL teachers in five school districts in America emphasized the power of school cultures. Similar to Rosenholtz (1991), Kleinsasser found two types of school cultures: nonroutine/certain and routine/uncertain. The nonroutine/certain culture promoted, Kleinsasser explained further, collaboration within a community. In other words, his participating FL teachers collaborated not only with their colleagues in the FL department but they also worked with teachers from other subject disciplines, students, parents, administrators, and communities. Through collaboration, these FL teachers could create a successful learning environment where their students had the opportunity to use the second language for communication. On the contrary, in the routine/uncertain culture where collaboration was scarce (or almost nonexistent), the FL teachers not only individually planned their own instructions but also pursued different goals of teaching and learning. Classroom instructions were mostly text driven and focused largely on grammar; students had little (or almost no) opportunity to use the second language for communication.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا