دانلود رایگان ترجمه مقاله اشباح باکتریایی سیستم تحویل موثر برای واکسن های DNA (سال ۲۰۰۴)

این مقاله انگلیسی ISI در ۹ صفحه در سال ۲۰۰۴ منتشر شده و ترجمه آن ۱۹ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اشباح باکتریایی یک سیستم تحویل موثر برای واکسن های DNA می باشد

عنوان انگلیسی مقاله:

Bacterial Ghosts Are an Efficient Delivery System for DNA Vaccines

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۰۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی، داروسازی و بیوتکنولوژی
گرایش های مرتبط با این مقاله داروسازی صنعتی یا فارماسیوتیکس، داروشناسی یا فارماکولوژی، ایمنی شناسی پزشکی، بیوتکنولوژی میکروبی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله ایمونولوژی – The Journal of Immunology
ارائه شده از دانشگاه موسسه میکروبیولوژی و ژنتیک، بخش میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی، دانشگاه وین، اتریش
رفرنس دارد  
کد محصول F1263
نشریه jimmunol

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۹ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب
مواد و روشها
تولید و بارگذاری اشباح M. haemolytica
Real-time PCR
نشانگذاری فلورسانس اشباح باکتریایی
آزمایشات انتقال عفونت
مطالعات ایمنی زایی
سنجش Ab
اندازه گیری های پرولیفراسیون
اندازه گیری های IFN-γ ELISPOT
تهیه و انالیز سیتومتری جریانی DC موشی
مطالعات انتقال عفونت Ex vivo DC
تحلیل آماری
نتایج
اشباح M. haemolytica می تواند به طور کارامدی با DNA پلاسمید بارگذاری شوند
انتقال عفونت با واسطه اشباح ماکروفاژها و DC منجر به بیان کارامد EGFP می گردد
اشباح M. haemolytica تحریک کننده بلوغ و فعالسازی DC موشی مشتق ازمغز استخوان
ایمنی زایی با DC که به شکل ex vivo با استفاده از اشباح M. haemolytica بارگذاری شده pCMVβ پاسخ های ایمنی خاص بتا گالاکتوزیداز را تحریک می کند
بحث
 

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
اجرای توده ای واکسن های DNA با الزام دوزهای پلاسمید بالا و ایمنوژنیسیته ضعیف به تأخیر می افتد. ما ظرفیت اشباح Mannheimia haemolytica را به عنوان یک سیستم تحویل برای واکسن DNA ارزیابی کردیم. مطالعات in vitro نشان داد که اشباح باکتریایی بارگیری شده با یک پلاسمید که حامل ژن کدگذاری کننده پروتئین فلورسانت سبز (pEGFP-N1) می باشد به طور موثری توسط APC جذب می شود، که به موجب آن منجر به میزانهای ترافرست بالا (۵۲ الی ۶۰ درصد) می گردد. مطالعات واکسن نشان داد که تحویل با واسطه اشباح توسط درون پوستی یا مسیر i.m. یک پلاسمید بیان یوکاریوتی حاوی ژن کدگذاری کننده برای بتا گالاکتوزیداز تحت کنترل پروموتور ژن اولیه فوری CMV یا pCMVβ پاسخ های ایمنی سلولی و همورال خاص Ag کارامدتری (CD4+,CD8+) را نسبت به DNA بی پوشش در موش های BALB/c تحریک می کند. استفاده از اشباح نیز به مودوله سازی پاسخ Th اصلی از یک Th1/Th2 مخلوط به یک الگوی Th2 غالبتر امکان می دهد. ایمنی سازی داخل وریدی با سلولهای دندریتی بارگذاری شده ex vivo با اشباح حاوی pCMVβ نیز منجر به روشن سازی پاسخ های خاص بتاگالاکتوزیداز گردید. این امر حاکی از آنست که سلولهای دندریتی یک نقش مهمی را در شبیه سازی پاسخ های ایمنی ایفا می کند هنگامی که اشباح باکتریایی به شکل یک سیستم تحویل DNA استفاده می شود. اشباح باکتریایی نه تنها سازه واکسن DNA را به APC هدف قرار می دهند، بلکه یک سیگنال خطر قوی فراهم می کنند که به شکل یک ادجوانت طبیعی عمل می کند و به موجب آن بلوغ کارامدی و فعالسازی سلولهای دندریتی را تحریک می کند. با اینحساب، اشباح باکتریایی تشکیل یک صفحه مشترک تکنولوژی نویدبخش را برای پیدایش واکسن های DNA کارامدتر می دهند. 
 
۱- مقدمه
واکسیناسیون نوکلئیک اسید به شکل یک تکنولوژی قدرتمند ظهور یافته است که می تواند برای ایجاد واکسن های پروفیلاکتیک یا درمانی بکار بسته شود. ژنهای کدگذاری کننده Ag های واکسن به یک پلاسمید بیان یوکاریوتی کلون شده که عموما با تزریق i.m. یا از طریق بمباران پوستی بیولیستیک با یک اسلحه ژنی تجویز می شود. سپس سیستم بیوسنتز سلول واکسینه مسئول در داخل بدن بیان ژن متناظر است. حضور نقوش ایمنی در DNA بیشتر به استخراج از پاسخ ایمنی کمک می کند. با این حال، اجرای روتین از این روش در انسان هنوز هم به نظر نمی رسد به امکان پذیر است. که عمدتا به دلیل ایمنیزایی بد و نیاز به دوزهای پلاسمید بسیار بالا می باشد. کارایی پایین واکسیناسیون DNA برهنه سنتی می تواند به دلیل دست کم تا اندازه ای این حقیقت باشد که APC به طور اختصاصی مورد هدف واقع نشده و Ag کدگذاری شده در زمینه یک سیگنال خطر کافی تحویل داده نشده است.
اشباح باکتریایی یک سکوی مشترک تکنولوژی واکسیناسیون غیرزنده تازه است که براساس بیان شرطی ژن لیز کشنده E از باکتریوفاژ PhiX174 در گرم منفی هاست. این امر منجر به تشکیل یک تونل گذرنده از پوشش سلولی باکتری (شکل ۱D) با توجه به فشار اسمزی داخلی بالا، محتوای سیتوپلاسم است از طریق تونل (شکل را ببینید ۱D) اخراج، و در نتیجه پوشش سلول باکتری خالی می باشد. اشباح باکتریایی حفظ تمام ویژگی های مورفولوژیکی، ساختاری، و آنتی ژن از دیواره سلولی و می تواند به عنوان نامزد واکسن به خودی استفاده می شود. روش دیگر، می توان آنها را به عنوان یک سیستم تحویل برای پروتئین ها، که هر دو بیان و قبل از لیز لنگر به پاکت و یا پس از آن لود استفاده قرار گیرد. اشباح باکتریایی می تواند سلول های APC و اندوتلیال عروق هدف قرار دهند. اجزای پاکت ممکن است یک سیگنال خطر از طریق فعال سازی گیرنده های تشخیص الگو ارائه، در نتیجه اقدام ادجوانت به عنوان طبیعی است. اما اثرات اندوتوکسیک LPS آزاد مشاهده نشده چون LPS با پوشش های اشباح مرتبط است.
در این مطالعه ما به ارزیابی ظرفیت اشباح Mannheimia haemolytica به شکل سیستم تحویل واکسن های DNA پرداختیم. در مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد، برای اولین بار، که اشباح هستند موثر توسط APC گرفته، در نتیجه منجر به بازده انتقال بالا است. -شبح واسطه تحویل DNA منجر به استخراج از پاسخ های ایمنی کارآمد تر از استفاده از DNA برهنه، اجازه می دهد همچنین مدولاسیون از پاسخ ایمنی به دست آمده از یک مخلوط وابسته به Th1 / Th2 در الگوی پاسخ غالب Th2 می باشد. ایمن سازی داخل وریدی با سلولهای دندریتیک (DC) در شرایط ازمایشگاهی با اشباح پلاسمید حاوی لود همچنین در استخراج از پاسخ های ایمنی خاص ایمنی هومورال و سلولی است. علاوه بر این در مطالعات in vitro نشان داد که اشباح باکتریایی ترویج بلوغ کارآمد و فعال شدن DC است . با اینحساب اشباح باکتریایی به شکل ادجوانت های طبیعی عمل می کنند که متشکل از یک تکنولوژی نویدبخش برای ایجاد واکسنهای DNA می باشد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Mass implementation of DNA vaccines is hindered by the requirement of high plasmid dosages and poor immunogenicity. We evaluated the capacity of Mannheimia haemolytica ghosts as delivery system for DNA vaccines. In vitro studies showed that bacterial ghosts loaded with a plasmid carrying the green fluorescent protein-encoding gene (pEGFP-N1) are efficiently taken up by APC, thereby leading to high transfection rates (52–۶۰%). Vaccination studies demonstrated that ghost-mediated delivery by intradermal or i.m. route of a eukaryotic expression plasmid containing the gene coding for -galactosidase under the control of the CMV immediate early gene promoter (pCMV) stimulates more efficient Ag-specific humoral and cellular (CD4 and CD8) immune responses than naked DNA in BALB/c mice. The use of ghosts also allows modulating the major Th response from a mixed Th1/Th2 to a more dominant Th2 pattern. Intravenous immunization with dendritic cells loaded ex vivo with pCMV- containing ghosts also resulted in the elicitation of -galactosidase-specific responses. This suggests that dendritic cells play an important role in the stimulation of immune responses when bacterial ghosts are used as a DNA delivery system. Bacterial ghosts not only target the DNA vaccine construct to APC, but also provide a strong danger signal, acting as natural adjuvants, thereby promoting efficient maturation and activation of dendritic cells. Thus, bacterial ghosts constitute a promising technology platform for the development of more efficient DNA vaccines.

Nucleic1 acid vaccination has emerged as a powerful technology, which can be applied for the development of either prophylactic or therapeutic vaccines (1). The genes encoding the vaccine Ags are cloned into a eukaryotic expression plasmid, which is generally administered by i.m. injection or via biolistic skin bombardment with a gene gun. Then the biosynthetic machinery of the vaccinee’s cell is responsible for the in vivo expression of the corresponding gene. The presence of immunostimulatory motifs in the DNA further contributes to the elicitation of an immune response. However, routine implementation of this approach in humans still does not seem to be feasible. This is mainly due to poor immunogenicity and the requirement of extremely high plasmid dosages. The low efficiency of traditional naked DNA vaccination can be due, at least in part, to the fact that APC are not specifically targeted and the encoded Ag is not delivered in the context of an adequate danger signal. Bacterial ghosts are a novel nonliving vaccination technology platform, which is based on the conditional expression of the lethal lysis gene E from bacteriophage PhiX174 in Gram negatives (2– ۶). This leads to the formation of a transmembrane tunnel through the bacterial cellular envelope (Fig. 1D) (2). Due to the high internal osmotic pressure, the cytoplasm content is expelled through the tunnel (see Fig. 1D), resulting in an empty bacterial cell envelope (7). Bacterial ghosts retain all morphological, structural, and antigenic features of the cell wall and can be used as vaccine candidate per se. Alternatively, they can be exploited as a delivery system for proteins, which are either expressed and anchored to the envelopes before lysis or subsequently loaded (8). Bacterial ghosts can target APC and microvascular endothelial cells (9–۱۱). The envelope components might provide a danger signal through the activation of pattern recognition receptors, thereby acting as natural adjuvants (12). However, the endotoxic effects of free LPS are not observed, because the LPS is associated to the ghost envelopes (13). In this study, we evaluated the capacity of Mannheimia haemolytica ghosts as delivery system for DNA vaccines. In vitro studies demonstrate, for the first time, that ghosts are efficiently taken up by APC, thereby leading to high transfection efficiencies. Ghostmediated DNA delivery resulted in the elicitation of more efficient immune responses than using naked DNA, allowing also modulation of the obtained immune response from a mixed Th1/Th2 to a more dominant Th2 response pattern. Intravenous immunization with dendritic cells (DC)4 loaded ex vivo with plasmid-containing ghosts also resulted in the elicitation of specific humoral and cellular immune responses. Further in vitro studies demonstrated that bacterial ghosts promote efficient maturation and activation of DC. Thus, bacterial ghosts act as natural adjuvants, constituting a promising technology for the development of DNA vaccines.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا