دانلود رایگان ترجمه مقاله برآورد تاثیر متقابل خاک-پی-سازه بر تقاضای پاسخ لرزه ای ساختمان های چند طبقه – اسپرینگر ۲۰۱۵

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی اثرات متقابل خاک – فونداسیون – سازه بر روی تقاضاهای پاسخ لرزه ای ساختمانهای MRF چند طبقه بر روی شالوده های گسترده

عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluation of soil–foundation–structure interaction effects on seismic response demands of multi-story MRF buildings on raft foundations

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله خاک و پی، سازه و زلزله
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بین المللی مهندسی سازه های پیشرفته – International Journal of Advanced Structural Engineering
کلمات کلیدی اثر متقابل خاک – سازه، طراحی لرزه ای، ایین نامه ساختمانی مصر، تحلیل تاریخ زمانی، ساختمان چند طبقه ای مقاوم به گشتاور، شالوده گسترده
ارائه شده از دانشگاه گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه تایب، پادشاهی عربستان سعودی
رفرنس دارد 
کد محصول F1037
نشریه اسپرینگر – Springer

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۴ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.

 

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
   مفاد و شرایط طراحی لرزه ای  آیین نامه مصر
  روش بار ساکن معادل
روش طیف پاسخ
  روش تاریخچه زمانی غیرخطی
تحلیل عناصر محدود و روش مدل سازی
شالوده گسترده و شرایط خاک
برانگیختگی  حرکت زمینی ورودی
تحلیل ارتعاش ازاد
پاسخ  نسبت رانش طبقه
پاسخ جابه جایی  جانبی طبقه
نتیجه گیری 
 

 

بخشی از ترجمه
چکیده
شرایط خاک ارتباط زیادی با آسیب وارده به سازه ها در طی زلزله دارد. از این روی تحقیقات در زمینه مکانیسم انتقال انرژی از خاک ها تا ساختمان ها در طی زلزله برای طراحی لرزه ای ساختمانها ی چند طبقه و برای ارتقای سازهها ی موجود حیاتی است. لذا نیاز به انجام تحقیقات بر روی مسائل اثر متقابل خاک- سازه بیش از بیش احساس می شود. به علاوه،مطالعات اخیر نشانمی دهد که اثرات SSI می تواند بر پاسخ لرزه ای سازه اثر بگذارد و نادیده گرفتن SSIدر تجزیه تحلیل می تواندمنجر به طرحها ی غیر حفاظتی و غیر ایمن شود. علی رغم این، روش طراحی سنتی معمولا ثابت بودن فونداسیون را فرض کرده و انعطاف پذیری فونداسیون ، و در نتیجه اثر تثبیت پی را برروی توزیع مجدد ممان خمشی وتقاضای نیروی بروشی نادیده می گیرد. از این روی، تحلیل SSI ساختمانها ی چند طبقه موضوع اصلی این تحقیق می باشد. سه رو تحلیل برای ارزیابی تقاضای لرزه ای ساختمانها ی با قاب مقاوم به ممان استفاده می شوند. بار ساکن معادل، روشها ی طیف پاسخ و تحلیل تاریخ زمانی غیر خطی با مجموعه ای از ۹ رکورد تاریخچه زمانی . مدل FE سه بعدی برای بررسی اثرات شرایط متفاوت خاک و تعداد طبقات بر روی ویژگیها ی ارتعاش و تقاضای پاسخ لرزه ای سازهها ی ساختمانی استفاده می شود.نتایج عددی بدست آمده با مدل SSI با شرایط خاک متفاوت با نتایج بدست امده با فرض مدل سازی تکیه گاه ثابت مقایسه می شود.پاسخها ی پیک برش طبقه، ممان طبقه ، جا به جایی طبقه، رانش طبقه، گشتاور در انتها ی تیر ونیز نیروی ستونها ی داخلی تحلیل می شود.نتایج رویکردها ی تحلیل مختلف برای ارزیابی مزایا،محدودیت ها و سهولت کاربرد هر رویکرد برای تحلیل لرزه ای استفاده می شود.
مقدمه
در طی ۴۰ سال اخیر، پیشرفتها ی زیادی در زمینه درک ماهیت زلزله ها و چگونگی اسیب زدن زلزله ها به سازه ها و بهبود عملکرد لرزه ای محیطها ی مصنوع انجام شده است. با این حال، اطلاعات کمی در خصوص پیشگیری از اسیب زلزله در دنیاوجود دارد. در طی زلزلهها ی اخیر، گفته می شود اثر متقابل خاک- سازه نقش مهمی در تعیین رفتار سازهها ی ساختمانی ایفا می کنند. بار لرزه ای تجربه شده می تواند تابعی از مکانیسم گسیختگی، اثرات مسیر تردد، اثرات مکانها ی محلی و اثرات SSI باشد( ۲۰۰۸). صرف نظر از سازه، شرایط خاک محلی نیز بر حرکت لرزه ای از سطح سنگ بستر تا سطح زمین اثر می گذارد.یک مثال، زلزله مکزیکوسیتی۱۹۸۵ میباشد که در آن خاکها ی نرم عمیق موجب تشدید حرکت لرزه ای شده و منجر به تغییر فرکانس زمین لرزه شد.
رفتار مشابه در زلزله لوما پریتا ۱۹۸۹ مشاهده شد که در آن بخشها یی ازآزاد راه سیپرس در اکلند به لدیل تشدیدحرکات لرزه ای مرتبط باخاک فروریخت. تحلیل و طراحی ساختمان ها فرض میکند که پی و پایه ساختمان ثابت است، در حالی که در واقع،خاک تکیه گاه بر پاسخ سازه ای با حرکت ناشی از توانایی طبیعی دفورمه شدن اثر می گذارد.SSI لرزه ای ساختمانها ی چند طبقه ای پس از زلزلهها ی اخیر مهم بوده است. برای سازهها ی قرار گرفته روی خاک، حرکت قاعده سازه متفاوت از قاعده و پی ثابت به دلیل اتصال سیستم خاک- سیستم می باشد. بدیهی است که در نظر گرفتن خاک در زمان محاسبه پاسخ لرزه ای سازه، موجب پیچیده تر شدن تحلیل می شود. به این ترتیب براورد پارامترها ی کلیدی لازم بوده و تعیین این پارامتر ها نظیر خواص خاک،فونداسیون و اثر متقابل آن ها سخت است.پاسخ لرزه ای پل با SSI تحت برانگیختگیها ی زلزله ای دو سویه با در نظر گرفتن انعطاف پذیری خاک توسط بسیاری از محققان بررسی شده است( عبدل رحیم و همکاران ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، عبدل رحیم و هینک۲۰۰۳، هیشکاوا وهمکاران ۲۰۰۴، سونیج و جانکید ۲۰۰۸، شاه وهمکاران ۲۰۱۱).تاکید ویژه ای بر ارزیابی اهمیت رفتار خاک که بر پاسخ سیستم موثر است وشناسایی شرایط در نظر کرفتن اثراتSSI وجو.د دارد. در طراحی لرزه ای ساختمان ها، اثرات انعطاف پذیری خاک به طور کلی نادیده گرفته میشود. میلونسکیو همکاران(۱۹۹۷) و روی(۲۰۰۱) شدتها ی احتمالی نادیده گرفتن اثرات SSI رادر مطالعات خود نشان داده اند. مطالعه مشابه در خصوص اهمیت نادیده گرفتن SSIدر اطمینان از ایمنی سازه توسط طباطبایی فر و همکاران (۲۰۱۳) انجام شده است.
هدف این تحقیق مطالعه SSI برای ساختمانها ی چند طبقه ای بر روی شالوده گسترده، ارزیابی قوانین لرزه ای در ایین نامه مصر برای روشها ی تحلیل در طی طراحی لرزه ای ساختمان ها، و کمی سازی اثرات SSI برروی پاسخ سازه ای می باشد به طوری که طراحان بتوانند از اثر احتمالی این طرح ها آگاهی یابند. تحلیل تاریخ زمانی برای ارزیابی بار ساکن معادلو تحلیل طیف پاسخ انجام شده است. یک مطالعه پارامتری با رویکردها ی تحلیل مختلف، پارامترها ی طراحی شرایط خاک و تعداد طبقات برای ارزیابی اثرات SSI بر روی ویژگیها ی ارتعاش ساختمان و تقاضاها ی لرزه ای از جمله دوره اصلی، و نیز مدل FE سه بعدی برای بررسی اثرات شرایط متفاوت خاک و تعداد طبقات بر روی ویژگیها ی ارتعاش و تقاضای پاسخ لرزه ای سازهها ی ساختمانی استفاده می شود.نتایج عددی بدست آمده با مدل SSI با شرایط خاک متفاوت با نتایج بدست امده با فرض مدل سازی تکیه گاه ثابت مقایسه می شود.پاسخها ی پیک برش طبقه، ممان طبقه ، جا به جایی طبقه، رانش طبقه، گشتاور در انتها ی تیر ونیز نیروی ستونها ی داخلی تحلیل می شود.نتایج رویکردها ی تحلیل مختلف برای ارزیابی مزایا،محدودیت ها و سهولت کاربرد هر رویکرد برای تحلیل لرزه ای استفاده می شود.
 

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Soil conditions have a great deal to do with damage to structures during earthquakes. Hence the investigation on the energy transfer mechanism from soils to buildings during earthquakes is critical for the seismic design of multi-story buildings and for upgrading existing structures. Thus, the need for research into soil–structure interaction (SSI) problems is greater than ever. Moreover, recent studies show that the effects of SSI may be detrimental to the seismic response of structure and neglecting SSI in analysis may lead to un-conservative design. Despite this, the conventional design procedure usually involves assumption of fixity at the base of foundation neglecting the flexibility of the foundation, the compressibility of the underneath soil and, consequently, the effect of foundation settlement on further redistribution of bending moment and shear force demands. Hence the SSI analysis of multi-story buildings is the main focus of this research; the effects of SSI are analyzed for typical multi-story building resting on raft foundation. Three methods of analysis are used for seismic demands evaluation of the target momentresistant frame buildings: equivalent static load; response spectrum methods and nonlinear time history analysis with suit of nine time history records. Three-dimensional FE model is constructed to investigate the effects of different soil conditions and number of stories on the vibration characteristics and seismic response demands of building structures. Numerical results obtained using SSI model with different soil conditions are compared to those corresponding to fixed-base support modeling assumption. The peak responses of story shear, story moment, story displacement, story drift, moments at beam ends, as well as force of inner columns are analyzed. The results of different analysis approaches are used to evaluate the advantages, limitations, and ease of application of each approach for seismic analysis.

Introduction

Over the past 40 years, considerable progress has been made in understanding the nature of earthquakes and how they could cause structure damages, and in improving the seismic performance of the built environment. However, much remains unknown regarding the prevention or mitigation of earthquake damage in worldwide, leaving room for further studies. During the past and recent earthquakes, it is realized that the soil–structure interaction (SSI) effects play an important role in determining the behavior of building structures. The seismic excitation experienced can be considered a function of the fault rupture mechanism, travel path effects, local site effects, and SSI effects (Gu 2008). Irrespective of the structure, the local soil conditions can dramatically influence the earthquake motion from the bedrock level to the ground surface, through their dynamic filtering effects. One example is the 1985 Mexico City earthquake where deep soft soils amplified the ground motion and modified the frequency of ground shaking. Similar behavior was observed during the 1989 Loma Prieta earthquake, in which the sections of the Cypress freeway in Oakland collapsed due to the soil-related motion amplification. Common practice of analysis and design of buildings is to assume the base of building to be fixed, whereas in reality supporting soil influences the structural response by permitting movement to some extent due to its natural ability to deform. The seismic SSI of multi-story buildings becomes very important after the destruction of recent major earthquakes. For the structure founded on the soil, the motion of the base of the structure will be different from the case of fixed base, because of the coupling of the structure–soil system. It is true that taking the soil into account when calculating the seismic response of the structure does complicate the analysis considerably. It also makes it necessary to estimate additional key parameters, which are difficult to determine, such as the properties of the soil, foundation and their interaction. The seismic response of the bridge with SSI under bi-directional earthquake excitations considering different soil flexibilities is investigated by many researchers (Abdel Raheem et al. 2002, 2003; Abdel Raheem and Hayashikawa 2003; Hayashikawa et al. 2004; Soneji and Jangid 2008; Shah et al. 2011). The emphasis has been placed on assessing the significance of soil behavior that affects the response of the system and identifies the circumstances under which it is necessary to include the SSI effects in the design of bridge structures. In seismic design of buildings, the consequences of soil flexibility are generally ignored. Mylonakis et al. (1997) and Roy (2001) showed the possible severities of neglecting the effects of the SSI in their studies. Similar study on implication of neglecting the SSI in ensuring the structural safety by conventional elastic and inelastic design procedure of moment-resisting building frames was shown by Tabatabaiefar et al. (2013). This research aims to study the SSI for multi-story buildings on raft foundation, evaluate the approach of Egyptian Code seismic provisions for analysis methods during the seismic design of buildings, discuss the alternative solutions for cases wherein existing provisions do not lead to satisfactory results and to quantify the effect SSI on the structural response so that designers can be aware of the likely impact of their decisions. Time history analysis (TH) has been performed to evaluate equivalent static load (ESL) and the response spectrum (RS) analysis methods; a set of time history records has been used. A parametric study with different approaches of analysis, design parameters of the underneath soil conditions and number of stories is carried out to evaluate the SSI effects on the building vibration characteristics and seismic demands including the fundamental period, total base shear, story displacements, story drifts, moment at beams ends and force of inner columns. The results show that SSI has a significant influence on the seismic response demands.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا