دانلود ترجمه مقاله کاربرد اجتماعات بندپایان خشکی زی در برنامه ریزی حفاظتی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: اجتماعات بندپایان خشکی زی: کاربرد آن ها در طرح های حفاظتی
عنوان انگلیسی مقاله: Terrestrial Arthropod Assemblages: Their Use in Conservation Planning

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله  ۱۹۹۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط  محیط زیست، علوم جانوری، مهندسی منابع طبیعی، دامپزشکی، روانشناسی حیوانات، رفتار شناسی جانوران
مجله مربوطه  حفاظت زیست شناسی (Conservation Biology)
دانشگاه تهیه کننده انجمن Xerces ،پورتلند، آمریکا
نشریه  Jstor

 

 

مشخصات و وضعیت ترجمه مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۹ صفحه با فرمت ورد، به صورت تایپ شده و با فونت ۱۴ – B Nazanin

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
انوانتوری و پایش:تعاریف
انوانتوری بندپایان
راهبرد های انوانتوری
پایش اجتماعات شاخص بند پایان
راهبرد پایش
نتیجه گیری

 


بخشی از ترجمه:

 

بندپایان، به عنوان متنوع ترین اجزای اکوسیستم های خشکی، طیف وسیعی از آشیان های بوم شناسی کارکردی و نیز خرد زیستگاه ها را در مقیاس های بزرگ مکانی و زمانی اشغال می کنند.پیشنهاد ما این است که زیست شناسان حفاظتی بایستی از مزیت تنوع بندپایان خشکی به عنوان منبع غنی داده برای برنامه ریزی حفاظت بهره مند شوند. برای طرح و انتخاب حفاظتی، تهیه مستندی از میکروژیوگرافی(جغرافیای خرد) تاکسا های بندپایان انتخاب شده می تواند به طراحی و تفکیک زون ها(پهنه ها) جغرافیایی زیستی متعدد، مناطق اندمیک، تیپ های جوامع و مراکز تابش تکاملی جهت بهبود تفکیک پذیری مکانی طرح های حفاظتی کمک شایانی کند.به منظور مدیریت مناطق طبیعی، پایش شاخص های بندپایان می تواند خود یک هشدار زود هنگام از تغییرات بوم شناسی فراهم کرده و می تواند برای بررسی و تفکیک اثرات قطعه بندی مناطق طبیعی که دیگر از گونه های اندیکاتور(شاخص) مهره دار پشتیبانی نمی کند مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از اندیکاتور های بندپا واکنش و یا پاسخ سریع تری به تغییرات محیطی نسبت به گونه های شاخص مهره دار که ممکن است پاسخ های جمعیتی از خود نشان دهند که برای مدیریت پیش گستر مفید نباشد میدهند. همه تاکساهای بندپا به عنوان اندیکاتور به طور مساوری برای طرح های حفاظتی کارامد نمی باشند و کیفیت های اندیکاتور می تواند برای اهداف انوانتوری(اندازه گیری یکباره در یک زمان) در برابر پایش(اندازه گیری منظم با تکرار طی یک دوره زمانی طولانی) متفاوت باشد. اجتماعات تاکساهای بندپا مورد استفاده به عنوان شاخص ها و یا پروب های بیوژیوگرافی در انوانتوری ها تنوع گونه ای نسبتا بالا، بومی گرایی بالا را نشان داده اند و شامل دامنه یا طیف جغرافیایی اختیار شده نیز می باشند.اجتماعات اندیکاتور برای اهداف پایشی حساسیت متغیری را به اختلالات زیست محیطی و تنوع تاریخچه حیات و ترجیحات بوم شناسی نشان می دهند.

۱ مقدمه

بندپایان چه از نظر تعداد گونه، چه از نظر تعداد فرد و چه زی توده(اوین ۱۹۸۲-۱۹۸۸-۱۹۹۱ج-ویلسون۱۹۸۵،استورک۱۹۸۸،گاستون ۱۹۹۱ الف-ب) بر اکوسیستم های خشکی غالب هستند.علی رغم دانش و آگاهی بالا از اهمیت ان ها برای برنامه های حفاظتی جهانی(ویلوسن۱۹۸۸)، توجه نسبتا اندکی به انوانتوری و پایش بندپایان خشکی زی معطوف شده است(دوروجنی۱۹۹۰- دی کاستری و همکاران ۱۹۹۲).تنوع و وفور بندپایان خشکی می تواند منبع قوی از اطلاعات برای کمک به برنامه های حفظ تنوع زیستی و برنامه ریزی و مدیریت ذخایر طبیعی(پیل و همکاران ۱۹۸۱-کولینن و توماس ۱۹۹۱-مارفی۱۹۹۲-پیرسون و کاسولا۱۹۹۲) محسوب شود. این مقاله که حاصل کار کارگاه برگزار شده در ژوین ۱۹۹۱ است بیولوژیست های حفاظتی را تشویق می کند تا روش هایی را برای استفاده از این منبع داده های قوی جهت بهبود انوانتوری و پایش در برنامه های حفاظتی ایجاد کنند.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Arthropods, the most diverse component of terrestrial ecosystems, occupy a tremendous variety of functional niches and microhabitats across a wide array of spatial and temporal scales. We propose that conservation biologists should take advantage of terrestrial arthropod diversity us a rich data source for conservation planning and management For reserve selection and design, documentation of the microgeography of selected arthropod tma can delineate distinct biogeographic zones, areus of endemism, community types, and centers of evolutionary radiation to improve the spatial resolution of conservation planning. For manPaper submitted September 22, 1992; revised manuscript accepted July 19, 1993. Asociaciones de artropodos terrestres: Su uso en la planificacion conservacionista Resumen: Los artropodos, el componente mm diverso de los ecosistemm terrestres, ocupa una tremenda variedad de nichos funcionales y microhabitats a lo largo de una amplio espectro de escalas espaciales y temporales. Nosotros proponemos que 10s biologos de conservation deberian aprovechar la diversidad de los atropodos tmestres como una rica fuentepara elplaneamiento y manqo consewacionista La documentacidn de la microgeografla de ciertos taxones de artropodos puede delinear zonm biogeograficas precisus, areas de endemismo, tipos de comunidades, y centros de radiacion evolutiva para mejorar la resolution espacial en el planeamiento conswvacionista destinado a la selection y Consenration Biology Volume 7, No. 4, December 1993 Kremen et A. agement of natural areas, monitoring of terrestrial arthropod indicators can provide early warnings of ecological changes, and can be used to assay the effects of further fragmentation on natural areas that no longer support vertebrate indicator species. Many arthropod indicators respond to environmental changes more rapidly than do vertebrate indicators, which may exhibit population responses that do not become evident until too late forproactive management. Not all arthropod taxa are equally effective m indicators for conservation planning and the qualities of indicators can dzyfer for purposes of inventory versus monitoring. Assemblages of arthropod taxa used as biogeographic probes in inventories should exhibit relatively high species diversity, high endemism, and encompass the geographic range of interest. For monitoring purposes, indicator assemblages should exhibit varying sensitivity to environrnental perturbations and a diversity of life-history and ecological preferences. Introduction Whether measured by species, individuals, or biomass (Erwin 1982, 1988, 1991~; Wilson 1985, 1988; Stork 1988;Gaston 1991a, 199 1b),arthropods dominate terrestrial ecosystems. Despite increased awareness of their importance to global conservation planning (Wilson 1988),relatively little attention has been devoted to the inventory and monitoring of terrestrial arthropods (Dourojeanni 1990;di Castri et al. 1992). The diversity and abundance of terrestrial arthropods can provide a rich base of information to aid efforts in the conservation of biodiversity and the planning and management of nature reserves (Pyle et al. 1981; Collins & Thomas 1991;Murphy 1992;Pearson & Cassola 1992).This paper, the synthesis of a workshop held in June 1991 is intended to encourage conservation biologists to develop methods for tapping this rich data source to improve inventory and monitoring for conservation planning. Inventory and Monitoring: Definitions Inventory and monitoring, two essential and interrelated activities necessary for scientific conservation planning, differ in their objectives and hence in the types of indicators useful to each activity. Inventory programs document the spatial distribution of biological elements-populations, species, guilds, communities, and ecosystems. For conservation planning, such information can be used (1) to select and design reserves (Usher 1986;Noss 1987;Scott et al. 1987;Margules et al. 1988;Margules & Stein 1989;McKenzie et al. 1989); (2) to assess the potential for sustainable use of natural Arthropod Indicators for Conservation 797 diseno de resewas En cuanto a1 manejo de areas naturales, el monitoreo de artropodos terrestrespuedeproveer de avisos tempranos sobre cambios ecologicos y puede ser usado para investigar 10s efectos de la fragmentation subsecuente de areas naturales que ya no mantienen especies de vertebrados indicadorm Muchos artropodos indicadores responden a los cambios hambientales mm rapidamente que vertebrados indicadores, los cuales pueden exhibir respuestas poblaciona – les que solo se hacen evidentes cuando ya es muy tardepara el manejo proteccionista. No todos los taxones de artropodos son igualmente efectivos como indicadores para el planeamiento conswvacionista, y lm calidades de 10s indicadores pueden variar dependiendo si su uso es con fines de inventario o de monitoreo. Lm mociaciones de artropodos usados como sondas en inventarios deberian exhibir diversidades especificm relativamente altm, alto endemismo y deberian abarcar el rango geografico de interes. Si son usados con propositos de monitoreo, lm mociaciones de indicadores deberian exhibir diferentes sensibilidades a las perturbaciones ambientales, y diversidad en cuanto a historias de vida y preferencias ecologicm resources (Eisner 1991;Plotkin & Famolare 1992);(3) to strengthen the case for habitat conservation by documenting the distribution of threatened or endangered species (see Thomas et al. 1990; Reinthal & Stiassny 1991);and (4) to provide the basis for selecting indicator species or assemblages for ecological monitoring (Noss 1990;Spellerberg 1991; Kremen 1992). In contrast, the goals of monitoring programs are to assess changes in ecosystem structure, composition, and function in response to natural factors, human disturbances, or management activities over time (Noss 1990; Spellerberg 1991).A challenge in monitoring is to separate variation in baseline conditions due to natural fluctuations from variation due to human disturbances. This challenge is met in part by monitoring control plots in “pristine” habitats, as well as plots subject to disturbance. The response of indicators to known environmental perturbations, including management activities, can then be used to suggest better management practices (Holling 1978;Murphy & Noon 1991). In the conservation context, neither inventory nor monitoring programs can be exhaustive. Such programs must therefore rely on indicator species or indicator assemblages; that is, suites of species that respond readily to environmental change in ways that are easily measured or observed. Increasing attention is now being directed to the use of indicator species assemblages (Verner et al. 1986;Landres et al. 1988;Noss 1990;Karr 1991),which tend to improve both resolution and scale of inventory and monitoring programs (Kremen 1992, 1994). Use of species assemblages is especially appropriate for terrestrial arthropods, since many of their most valuable attributes as biological probes result from their extraordinary morphological and functional diverConsenrationBiology Volume 7 ,No. 4, December 1993 798 Arthropod Indicators for Conservation sity. For example, a monitoring program that includes assemblages of terrestrial arthropods representing a diversity of taxa andlor functional groups automatically broadens the scope of the environmental factors that can be perceived. Indicator assemblages useful for reserve selection and design should allow planners to identlfy biogeographic zones, areas of endemism, evolutionary centers of radiation (Erwin 1991b), patterns of geographic replacement, and community types. Indicator assemblages appropriate for monitoring must be sensitive to anthropogenic disturbance and should be able to provide an early warning of ecological change. Given these different objectives, indicator assemblages to be used in inventory are not always the best ones for monitoring purposes, and vice versa.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: اجتماعات بندپایان خشکی زی: کاربرد آن ها در طرح های حفاظتی
عنوان انگلیسی مقاله: Terrestrial Arthropod Assemblages: Their Use in Conservation Planning

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا