دانلود ترجمه مقاله بررسی بهره وری سیستمهای اطلاعات حسابداری در شرکت های تلفن همراه

 

 عنوان فارسی مقاله: ارزیابی بهره وری و کارایی سیستم های اطلاعات حسابداری: مطالعه ای در خصوص شرکت های مخابراتی تلفن همراه در بنگلادش
 عنوان انگلیسی مقاله: Evaluation of Efficiency of Accounting Information Systems: A Study on Mobile Telecommunication Companies in Bangladesh
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۶
مجله  افشای جهانی اقتصاد و کسب و کار(Global Disclosure of Economics and Business)
دانشگاه  دانشکده سیستم های حسابداری و اطلاعات (AIS)، دانشگاه راجشاهی، بنگلادش
کلمات کلیدی  –
نشریه GDEB

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
اهداف پژوهش
روش تحقیق
سنجش و اندازه گیری مناسب جنبه های امنیتی
اسناد و مدارک معتبر و درخور
جداسازی فعالیت از حساب داری:
میزان افشا
تأثیر بخشی هزینه:
ممیزی درونی و بیرونی مستقل:
نتیجه گیری

 


بخشی از ترجمه:

 

ممیزی درونی و بیرونی مستقل:
ممیزی درونی عمل ارزش یابی مستقل پایه ریزی شده نزد سازمانی برای بررسی و ارزیابی فعالیت هایش است. هدف درونی ممیزی همکاری کردن با اعضای سازمان در ایفای مؤثر مسئولیت های شان است. برای این هدف، ممیزی درونی برای آنها تحلیل ها، ارزش یابی ها، پیشنهاد ها، رایزنی و اطلاعات مربوط به بررسی را فراهم می کند. ممیزی درونی هر بررسی یا ارزش یابی نظام یافته ی روند ها یا عملکرد ها توسط یک کارمند در خصوص مؤسسه ی مستقل مربوط برای هدف تعیین انطباق با ضوابط و معیار های تعیین شده است. ممیزی دورنی به معنای فعالیت ارزش یابی پایه ریزی شده نزد یک مؤسسه ی مستقل به مثابه ی خدمت به آن مؤسسه ی مستقل است. عملکرد های آن، در میان سایر چیز ها، شامل بررسی، ارزیابی و بازبینی بسندگی و کارآمدی حساب داری و سیستم های کنترل و نظارت درونی است. ممیزی بیرونی توسط حساب دار های خبره (CAs) که مستقل از نهاد و مؤسسه ی مستقل هستند و مطالبه ها یا درخواست نامه های شان ممیزی می شوند انجام می شود. تمام بنگاه های تبت شده تحت بنگاه های اکت Act موضوع ممیزی بیرونی توسط حسابدار های خبره هستند. بنگاه های منتخب واحد ممیزی دورنی دارند که بر فعالیت های عملیاتی بنگاه ها در پرتؤ سیاست ها و خط مشی ها درباره ی روند ها و دستور العمل های وضع شده توسط هیئت مدیره و تیم مدیریت برای اطمینان از کنترل، شفافیت و جواب گویی درونی کارآمد در سازمان، نظارت می کنند. بنابراین بر طبق بیان هیئت مدیره مشاهده کردیم که هر دو بنگاه منتخب پرداخت های نقدی را زیر کنترل دارند و ایشان سیستم کنترل درونی منعطف دارند که فرصتی را برای پیشرفت و ترقی مداوم فراهم می کنند که این امر به افزایش در کارایی سیستم های اطلاعات حساب داری بنگاه های منتخب منجر می شود.

نتیجه گیری
مطالعه ی حاضر کارایی سیستم های اطلاعات حساب داری بنگاه های مخابراتی تلفن همراه منتخب را ارزیابی می کند. کل سیستم اطلاعات حساب داری بنگاه های مخابراتی تلفن همراه منتخب کامپیوتری می شوند و تمام انتقال ها به وسیله ی کامپیوتر پردازش می شوند. کاربرد AIS کامپیوتری شده فرصت هایی را به بنگاه های مخابراتی تلفن همراه منتخب برای انجام فعالیت های حساب داری به طور کارآمد تر و به یک روش مناسب تر می دهد زیرا کاربرد AIS کامپیوتری شده پس انداز چشم گیر زمان و هزینه را به بار می آورد. سیستم های اطلاعات حساب داری موجود به ثبت انتقال ها، پردازش این انتقال های گوناگون حساب داری کمک می کنند و اظهارات مالی مثل صورت حساب درآمد، تراز نامه، صورت حساب دارایی خالص مالک، صورت حساب گردش وجوه را که چاپ ثبات ها و بخش حافظه در یک لحظه ی مشخص وضعیت مالی سازمان و خروجی های اصلی سیستم حساب داری هستند، تهیه می کنند. هم چنین، سیستم کنترل درونی مؤثر کارایی و کارآمدی AIS را از طریق ممانعت از کلاهبرداری ها، افزایش می دهد. هم چنین، جدا سازی عملیات و حساب داری کارایی AIS را افزایش می دهد زیرا جدا سازی عملیات از حساب داری پردازش درست و صحیح انتقال ها را بدون دست کاری در شکل تضمین می کنند. هم چنین، وجود سنجه ی امنیت مناسب کارایی AIS را از طریق حفظ دارایی های یک بنگاه، تضمین صحت و قابلیت اعتماد داده ها و اطلاعات حساب داری، ایجاد کارآمدی در کلیه ی عملیات بنگاه و ترغیب وفادار بودن به سیاست ها و دستور العمل های تعیین شده ی مدیران و کارفرمایان، افزایش می دهد. جمع آورری اسناد مناسب کارایی سیستم های اطلاعات حساب داری را افزایش می دهد. جمع آوری اسناد مناسب برای فراهم کردن اطلاعات موثق و مناسب ضروری است که به کادر مدیریت کمک می کند فعالیت های کار و کسبی را به طور مناسب انجام دهند، کمک می کند. هم چنین، سیستم های اطلاعات حساب داری اطلاعاتی را فراهم می کنند که از تمام سطوح فعالیت کادر مدیریت نظیر کادر مدیریت سطح عملیاتی، سطح میانه و سطح بالا حمایت و پشتیبانی می کند. بنابراین، مطالعه به این نتیجه می رسد که از آنجایی که کاربران گوناگون صورت حساب مالی تصمیم محور هستند، آماده سازی صورت حساب مالی می بایست با دقت بیش تری انجام شود تا ویژگی ها و مشخصه های کیفی اطلاعات حساب داری تولید شده توسط سیستم های اطلاعات حساب داری را تضمین کند برای اینکه بتواند فرایند تصمیم سازی را کارآمد سازد که پس از آن این امکان پدید آید که سیستم های اطلاعات حساب داری اثر کارآمدی داشته باشند. از این رو، می توان به این نتیجه رسید که سیستم اطلاعات حساب داری کاملاً برای تصمیم سازی در هر قلمروی عملکردی یک سازمان ضروری است و هر سازمان کسب و کار می بایست سیستم های اطلاعات حسا ب داریش را برای کارگر افتادن مزایایش تشکیل دهد.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Independent Internal and External Audit:

Internal audit is an independent appraisal function established with an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization. The objective of internal audit is to assist members of the organization in the effective discharge of their responsibilities. To this end, internal audit furnishes them with analyses, appraisals, recommendations, counsel and information concerning the reviewed. Internal audit is any systematic investigation or appraisal of procedures or operations by an employee of the concerned entity for the purpose of determining conformity with prescribed criteria. As per paragraph 3 of BAS 610: considering the work on internal audit (ISA 610). Internal auditing means an appraisal activity established with an entity as a service to the entity. Its functions include, amongst other things, examining, evaluating and monitoring the adequacy and effectiveness of the accounting and internal control systems. External audit is one which is performed by chartered accountants (CAs) who are independent of the entity whose assertions or representations are being audited. All the companies registered under the Companies Act are subject to external audit by CAs in public practice. The selected companies have an internal audit department that monitors the operational activities of the companies in the light of policies on procedures set by the Board of Directors and the Management Team for ensuring an effective internal control, transparency and accountability in the organization. Thus from the statement of Board of Director we observe that both the selected companies have control over cash payments and they have flexible internal control system that provides the opportunity for continuous improvement leads to increase in the efficiency of Accounting Information Systems of the selected companies.

CONCLUSION

The present study evaluates the efficiency of Accounting Information Systems of the selected mobile telecommunication companies. The total Accounting Information System of the selected mobile telecommunication companies is computerized and all transactions are processed by the computer. The use of computerized AIS gives opportunities for the selected mobile telecommunication companies to perform the accounting functions more effectively and efficiently because the use of computerized AIS bears significant time and cost savings. The existing Accounting Information Systems help recording various accounting transactions, processing these transactions and prepare the financial statements like income statement, balance sheet, owner’s equity statement, cash flow statement which are the snapshot of the financial position of the organization and the main outputs of the accounting system. Existence of internal control system increases the efficiency of AIS through ensuring safeguarding of assets, reliability of accounting information, accuracy of accounting information. Existence of effective internal control system also increases efficiency of AIS through the prevention of frauds. Separation of operation and accounting also increases the efficiency of AIS because the separation of operation from accounting ensures correct processing of transactions without manipulation of figure. Existence of proper security measure also increases the efficiency of AIS through safeguarding the assets of a firm, ensuring the accuracy and reliability of accounting data and information, providing efficiency in all of the firm’s operations and encouraging adherence to managements’ prescribed policies and procedures. Good documentation is increased the efficiency of Accounting Information Systems. Good documentation is essential for providing reliable and relevant information which helps management to perform business activities properly. Accounting Information Systems also provide information which support to all levels of management activity such as operational level, middle level and top level management. So, the study concluded that since the various users of financial statement is decision oriented the preparation of the financial statement must be more carefully done for ensuring the qualitative characteristics of accounting information produced by Accounting Information Systems so that in can help take effective decision making process which activities is possible then the existent accounting information systems is worked with efficient. So, it can concluded that Accounting Information System is absolutely necessary for decision making in every functional areas of an organization and every business organization should develop its Accounting Information Systems to avail its benefit.


 

 عنوان فارسی مقاله: ارزیابی کارایی و بهره وری سیستمهای اطلاعات حسابداری : مطالعه ای در خصوص شرکت های مخابراتی تلفن همراه در بنگلادش
 عنوان انگلیسی مقاله: Evaluation of Efficiency of Accounting Information Systems: A Study on Mobile Telecommunication Companies in Bangladesh

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا