دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی سیستم آبیاری در زمینهای خشک – مجله Desert

 

 عنوان فارسی مقاله: بهینه سازی سیستم آبیاری در باغهای پسته زمینهای خشک
 عنوان انگلیسی مقاله: Optimisation of irrigation system in arid land pistachio orchards
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار ۲۰۰۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۳ صفحه
مجله  منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه  یزد
کلمات کلیدی  باغهای پسته، بهینه سازی آبیاری، آبیاری زیرسطحی، راندمان آبیاری، راندمان مصرف آب، مصرف آب زمین های خشک، WUE
نشریه بیابان

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ مواد و روشها
۱ ۲ منطقه مورد مطالعه
۲ ۲ تهیه و آماده سازی پلات های تحقیق
۳ نتایج
۴ نتیجه گیری


بخشی از ترجمه:
هدف تحقیق حاضر، ارزیابی و مقایسه کاربرد دو تیپ متفاوت از آبیاری یعنی سنتی (آبیاری سطحی) و آبیاری قطره ای زیرسطحی ساده ( با استفاده از لوله سوزنی  پوشیده با روکش پلاستیکی می باشد). دو پلات حاوی ۳۹ درخت پسته با مساحت ۷۲۰ کیلومتر مربع در رفسنجان ایران انتخاب شدند. هر دو پلات با استفاده از کمیت و کیفیت یکسان آب به مدت ۲ سال  آبیاری شدند. در پایان سال دوم، محصول به طور جداگانه برداشت و مقایسه گردید. وزن محصولات تازه و خشک شده در پلات آبیاری زیرسطحی نسبت به پلات آبیاری سطحی به ترتیب ۸۹۵٫ ۱ و ۲ بود. رشد سالانه شاخه درخت در دو پلات اندازه گیری گردید. مقدار شاخص رشد پلات (PGI) در پلات آبیاری سطحی وآبیاری زیر سطحی به ترتیب ۵٫ ۲۲۳۷ سانتی متر و ۵٫ ۴۵۸۰ سانتی متر محاسبه گردید. به علاوه، وزن خشک شده علف های هرز در پلات آبیاری سطحی ۸۵ کیلو و درپلات آبیاری زیرسطحی تنها ۲۱ کیلوگرم بود. نتایج بدست آمده اختلاف قابل ملاحظه در راندمان دو سیستم آبیاری و رجحان نسبتاً بالاتر سیستم زیر سطحی نسبت به روش سطحی سنتی را نشان می دهد. بالاخره، به خاطر کمبود شدید آب کشاورزی در ناحیه مطالعه شده، بهینه سازی سیستم های آبیاری بکاررفته در سطح سنتی در راستای روشهای جدید با حداقل اتلاف آب مثلاً روش زیرسطحی ارزیابی شده، توصیه شده است.
۱٫ مقدمه
به خاطر تراوش و تبخیر عمیق ، بخش قابل توجهی از آب در آبیاری سطحی منطقه ای از طریق کانال ها و آبراهه ها از مبدا (پمپ) تا باغها تلف شده است. آب یک منبع طبیعی است که زندگی بشر، امنیت غذا و سلامت اکوسیستم ها بدان بستگی دارد. به بیان دیگر، منابع آبی مثلاً آب آشامیدنی، آب آبیاری و آب برای مصارف صنعتی، یکی از منابع طبیعی ضروری اصلی برای زندگی محسوب می شوند.
درمحیط های خشک به خاطر دمای بالا، آب و هوای بادخیز، و رطوب پائین، شرایط خاصی حاکم می باشد که کمبود آب، محدودیت اصلی توسعه محسوب می شود.
بخش عظیمی از آب موجود برای افرادی که در مناطق خشکی زندگی می کنند، در رودخانه های بزرگی یافت می شود که از ارتفاعات بالاتر سرچشمه می گیرند. برای حمایت از روند توسعه، منابع آب زیرزمینی موجود می باشد. اما، تغذیه نسبتاً محدود منابع آب زیرزمینی تا حد زیادی به مقدار، شدت و مدت بارندگی و همچنین خصوصیات خاک بستگی دارد که این مورد شامل ظرفیت نفوذ و ویژگیهای نگهداری آب خاک می شود که این مسئله بر رواناب سطحی نیز تاثیر می گذارد. اما، محیط های خشکی  من جمله منطقه مطالعه شده، به این تحقیق تعلق داشته و در حالت کلی با بارندگی نوسانی و ناکافی مشخص میشوند. تغییرپذیری بارندگی و رخداد دوره های طولانی مدت خشکسالی، از جمله شاخصه های زمین های خشک (خشکی) محسوب می شوند که در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی بایستی مد نظر قرار گیرند.یکی دیگر از پارامترهایی که بایستی در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی در این مناطق مدنظر قرار گیرد، شدت بارندگی می باشد.
منطقه این تحقیق به خاطر کمیابی پوشش گیاهی و دیگر موانعی که حرکات هوا را کاهش می دهند، به طور نوعی بادخیز می باشد. باد هوای مرطوب احاطه کننده گیاهان و خاک ها را حرکت داده و در نتیجه رطوب جوی را کاهش و نرخ تبخیر تعریق را افزایش می دهد. بنابراین، عوامل بارندگی کم و تبخیر بالا باعث تولید آب ناکافی به ویژه برای آبیاری می شوند. برای اینکه باغها بتوانند زنده مانده وپر بار و پرحاصل باشند، هیچ راهی به جز روشهای کارآمد آبیاری وجود ندارد. آبیاری زیرسطحی به ویژه آبیاری قطره ای زیرسطحی (SDI) یکی از روشهای آبیاری جدید با راندمان بالا به ویژه در محیط های خشک می باشد. این روش برای اولین بار در سال ۱۹۵۹ در کالیفرنیا تست و در سایر بخشهای جهان توسعه یافت. پروژه های پژوهشی مختلفی در مورد برازندگی و کاربردهای SDI در تولید محصول در طول دهه های گذشته اجرا شده است.   تشخیص دادند که SDI باعث افزایش محصول ذرت در مقایسه با دیگر تیپ های آبیاری می شد.  راندمان SDI را با آبیاری سطحی نشتی یا جویچه ای در محصول یونجه مقایسه و به ۲۰ درصد محصول بیشتر و ۶ درصد مصرف آب کمتر برای SDI در مقایسه با دیگر تیپ های آبیاری دست یافتند.     بعد از پژوهشهایی گزارش کردند که کنترل اتلاف آب، کنترل رشد علف هرز و کنترل بهتر فرایند آبیاری، محاسن اصلی SDI به شمار می روند.   ارتباط SDI برای محصولات مختلف را ارزیابی و بیش از ۳۰ تیپ محصول را شناسایی نمود که از SDI نفع می برند.   و   (۱۹۹۵) SDI و DI ( آبیاری قطره ای) برای آبیاری گوجه فرنگی، را باهم مقایسه و عملکرد بهتر SDI نسبت به DI را گزارش کردند.     تاثیر کودهای شیمیایی بر رشد و محصول ذرت را با استفاده از SDI و DI ، ارزیابی و از عملکرد بالاتر SDI به DI خبر دادند.   و   و  ، راندمان و برازندگی SDI در مورد چمن را باهم مقایسه و محاسن مختلف این تیپ آبیاری را عنوان کردند. پروژه تحقیقاتی پژوهشی حاضر برای مقایسه کاربرد دو تیپ متفاوت از آبیاری ها یعنی آبیاری سطحی ( که در سطح سنتی مورد استفاده کشاورزان محلی است) و آبیاری زیرسطحی با استفاده از لوله سوزنی پوشیده با روکش پلاستیکی طراحی گردید که به عنوان تکنیک جدید آبیاری تست شده است.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

۱٫ Introduction

Considerable fart of water in regionalcommon surface irrigation lost through channelsand waterways from source (pump) to theorchards because of deep percolation andevaporation, which has not been consideredhere. Water is the natural resource on whichhuman life, food security and the health ofecosystems depends to it. In the other word,water resources are one of the main essentialnatural resources for life as potable water,irrigation water and water for industrial uses.In dryland environments due to hightemperature, windy weather, and low humiditythere is a specific condition, where water shortage is the main limitation of development.Much of the available water for living peoplein dryland regions is found in large rivers thatoriginate from higher elevation. Groundwaterresources can be available to supportdevelopment. However, the relatively limitedrecharge of groundwater resources dependlargely on the amount, intensity, and duration ofthe rainfall as well as soil properties, the latterincluding infiltrations capacities and waterholdingcharacteristics of the soil, which alsoinfluence the amount of surface runoff.However, dryland environments includingstudied area are of this research arecharacterized generally by inadequate andfluctuating rainfall. Rainfall variability andoccurrence of prolonged periods of droughts aredry lands characteristics that must be consideredin the planning and management of natural andagricultural resources. Rainfall intensity is  another parameter that must be considered inplanning and management of natural resourcesin these regions.The area of this research is typically windy,largely because of the scarcity of vegetation andother obstacles that can reduce air movements.Wind moves the moist air that surrounds plantsand soil bodies and as a consequence, decreasesatmospheric moisture and increasesevapotranspiration rates. Therefore, lowprecipitation and high evaporation causesinadequate water especially for irrigation. To beable to keep the orchards alive and productive,there is no way except operation of efficientmethods of irrigation. Subsurface irrigationespecially Subsurface Drip Irrigation (SDI) isone of the new irrigation methods with highefficiency particularly in arid landenvironments. At first time tested in Californiain 1959, and was developed in other parts of theWorld. Several investigation projects have beencompleted about suitability and applications ofSDI in crop production during last decades.Phene et al., (1992) realized that SDI causedincreasing yield of maize in comparison to othertypes of irrigation [11]. Huthmeture et al., (1992) compared the efficiency of SDI tofurrow surface irrigation in alfalfa yield andresulted in about 20 percent more yield and 6percent less water use for SDI in comparison tothe other type of irrigation [4]. Orron et al.,(1999) after some investigations reported thatwater loss control, weed growth control andbetter control of irrigation process are the mainadvantages of SDI [8]. Camp (1998) evaluatedthe relevancy of SDI for different crops andspecified more than 30 types of crops that canget benefit from SDI [2]. Phene and Lamme(1995) compared SDI and DI (Drip Irrigation)for irrigation of tomato, reported betterperformance of SDI over DI [10]. Martins et al.,(1991) evaluated the effect of fertilizers ongrowth and the yield of maize using SDI and DIand reported higher performance of SDI to DI[6]. Zoldosk et al., (1995), and Soloman andJerjenson (1995) evaluated the efficiency andsuitability of SDI on turfgrass and mentionedseveral advantages for this type of irrigation [14and 13]. Present research project was designedto compare the applicability of two differenttypes of irrigations including surface irrigation(which is traditionally used by local farmers) and sub-surface irrigation using pricked-pipecovered with plastic cloth, which is tested as anew technique of irrigation.


 عنوان فارسی مقاله: بهینه سازی سیستم آبیاری در باغهای پسته زمینهای خشک
 عنوان انگلیسی مقاله: Optimisation of irrigation system in arid land pistachio orchards

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا