دانلود ترجمه مقاله مقایسه محاسبات ابری و گرید ۳۶۰ درجه – مجله IEEE

 

 عنوان فارسی مقاله: مقایسه محاسبات ابری و گرید ۳۶۰ درجه
 عنوان انگلیسی مقاله: Cloud Computing and Grid Computing 360-Degree Compared
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۱ صفحه
مجله  شبکه کارگاه آموزشی رایانه
دانشگاه  شیکاگو
کلمات کلیدی  –
نشریه IEEE

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه، بررسی ۱۰۰ مایل
۱ ۱ تعریف محاسبه ابری
۲ ۱ ابرها، گریدها و سیستم های توزیع شده
۲ مقایسه پهلو به پهلوی گریدها و ابرها
۱ ۲ مدل تجاری
۲ ۲ معماری
۳ ۲ مدیریت منابع
۴ ۲ مدل برنامه کاربردی
۵ ۲ مدل ایمنی
۳ نتایج


بخشی از ترجمه:

 

 ۱ مقدمه

محاسبه ابری به آینده ای اشاره می کند که برروی کامپیوترهای محلی محاسبه انجام نخواهیم داد، بلکه برروی تجهیزات مرکزی راه اندازی شده توسط تاسیسات ذخیره و محاسبه شخص ثالث این کار را انجام می دهیم. در حقیقت، در سال ۱۹۶۱، پیشگام محاسبه، جان مکارتی پیش بینی کرد که محاسبه یک برنامه تسهیلات همگانی است و در مورد نحوه رخ دادن آن فکر نمود. در اواسط دهه ۱۹۹۰، واژه گرید برای توصیف تکنولوژیهایی ابداع گردید که به مصرف کنندگان اجازه می دهد تا بر حسب تقاضا به قدرت محاسبه دست یابند. فاستر  و دیگران به این مسئله اشاره کردند که با استانداردسازی پروتکل های بکار برده شده برای درخواست قدرت محاسباتی، می توان گرید محاسباتی خلق نمود که از لحاظ شکل و سودمندی شبیه به گرید نیروی الکتریکی می باشد. بعدها محققین این ایده ها را به طرق مهیج زیادی مطرح کرده و به طور مثال، سیستم های یکی شده در مقیاس بزرگ     تولید می کنند که نه تنها قدرت محاسباتی ، بلکه همچنین در صورت تقاضا داده ها و نرم افزار فراهم می نماید. سازمان های استانداردها ( مثلاً  ) استانداردهای وابسته را تعریف کردند. صنعت این واژه را به عنوان یک واژه بازاریابی برای دسته ها و خوشه ها انتخاب نمود. اما حداقل تا کنون، هیچ تهیه کننده محاسبات گرید تجاری بادوام و پایداری ظهور نکرده است. بنابراین، آیا محاسبه ابری ، فقط یک نامی جدید برای گرید می باشد؟ در فناوری اطلاعات ، که تکنولوژی بر حسب دامنه مقیاس بندی می شود و در فرایند هر پنج سال یکبار مجدداً اختراع می شود، هیچ گونه پاسخ درستی برای این سئوالات وجود ندارد.
بله. نظر و ایده یکسان می باشد- کاهش هزینه محاسبه، افزایش پایانی، و افزایش انعطاف پذیری با تبدیل کامپیوترها از چیزی که می خریم و خودمان راه اندازی می کنیم به چیزی که توسط شخص ثالث راه اندازی شده است.

۳٫ نتایج  
در این مقاله، نشان می دهیم که ابرها و گریدها دارای تشابهات زیادی در خصوص نگرش، معماری و تکنولوژی هستند، اما در جنبه های مختلفی مثل امنیت، مدل برنامه نویسی، مدل تجاری، مدل محاسبه، مدل داده، برنامه های کاربردی و چکیده سازی نیز باهم تفاوت دارند. ما همچنین چالش ها و فرصتهای موجود در هر دو را شناسایی می کنیم. به عقیده ما، مقایسه نزدیکی مثل این به دو جامعه در جهت شناخت، تقسیم و تکامل زیرساختار و تکنولوژی و تسریع محاسبه ابری از نمونه های اولیه تا سیستم تولید کمک می نماید. آینده چه می گوید؟ در اینجا بر اساس باور و عقیده مان مبنی براینکه اقتصاد و مقرون به صرفگی محاسبه بیشتر شبیه به انرژی است، پیش بینی های معدودی ارائه می دهیم. نه انرژی و نه گریدهای محاسباتی فردا، شبیه به نیروگاه برق نمی باشند. هر دو به سمت آمیزه ای از تاسیسات میکروتولید و بزرگ حرکت کرده و تعداد زیادی از تولید کنندگان کوچک ( باد، خورشید، زیست توده برای انرژی؛ برای محاسبه، دسته ها و گروههای محلی و پردازنده های تعبیه شده در کفش ها و دیوارها) با تولیدکنندگان منطقه ای بزرگ همکاری کرده و بار به صورت دینامیکی میان آنها توزیع می شود. درست است، محاسبه واقعاً مثل برق نیست، اما به عقیده ما سیر تکاملی موازی برگرفته از نیروهای مشابه را مشاهده می کنیم. در جریان ساخت این ابر یا گرید توزیع شده، نیاز به حمایت و پشتیبانی از پیکره بندی و مهیا نمودن سیستم های مجازی تلفیقی با قابلیت های دقیق مورد نیاز کاربر نهایی داریم. دراین راستا تعریف پروتکل هایی که به کاربران و تهیه کنندگان خدمات اجازه کشف و رد کردن تقاضاها به سایر تهیه کنندگان ، به منظور مانیتور نمودن و مدیریت رزرو و آرایش پرداخت را می دهد،ضروری می باشد. همچنین به ابزارهایی برای مدیریت منابع پایه و محاسبات توزیع شده حاصله و مقیاس متمرکز از برنامه های تسهیلاتی ابر امروز و توزیع و قابلیت همکاری تاسیسات گرید امروز نیاز داریم. متاسفانه، حداقل تا کنون، روشهای بکاربرده شده برای نیل به این اهداف در ابرهای تجاری امروز، باز و عمومی نبوده اند، بلکه عمدتاً به صورت اختصاصی ظاهر شده و برای کاربردهای داخلی خاص ( مثلاً آنالیزداده های بزرگ) شرکت های توسعه دهنده بکار برده شده اند. ایده نیل به قابلیت همکاری بین تهیه کنندگان ( مثل شبکه برق) آشکار نشده است


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

۱ ۱۰۰-Mile OverviewCloud Computing is hinting at a future in which we won’tcompute on local computers, but on centralized facilitiesoperated by third-party compute and storage utilities. We surewon’t miss the shrink-wrapped software to unwrap and install.Needless to say, this is not a new idea. In fact, back in 1961,computing pioneer John McCarthy predicted that”computation may someday be organized as a public utility”—and went on to speculate how this might occur.In the mid 1990s, the term Grid was coined to describetechnologies that would allow consumers to obtain computingpower on demand. Ian Foster and others posited that bystandardizing the protocols used to request computing power,we could spur the creation of a Computing Grid, analogous inform and utility to the electric power grid. Researcherssubsequently developed these ideas in many exciting ways,producing for example large-scale federated systems (TeraGrid,Open Science Grid, caBIG, EGEE, Earth System Grid) thatprovide not just computing power, but also data and software,on demand. Standards organizations (e.g., OGF, OASIS)defined relevant standards. More prosaically, the term was alsoco-opted by industry as a marketing term for clusters. But noviable commercial Grid Computing providers emerged, at leastnot until recently. So is “Cloud Computing” just a new name for Grid? Ininformation technology, where technology scales by an orderof magnitude, and in the process reinvents itself, every fiveyears, there is no straightforward answer to such questions.Yes: the vision is the same—to reduce the cost of computing,increase reliability, and increase flexibility by transformingcomputers from something that we buy and operate ourselvesto something that is operated by a third party.But no: things are different now than they were 10 years ago.We have a new need to analyze massive data, thus motivatinggreatly increased demand for computing. Having realized thebenefits of moving from mainframes to commodity clusters, we find that those clusters are quite expensive to operate. Wehave low-cost virtualization. And, above all, we have multiplebillions of dollars being spent by the likes of Amazon, Google,and Microsoft to create real commercial large-scale systemscontaining hundreds of thousands of computers. The prospectof needing only a credit card to get on-demand access to100,000+ computers in tens of data centers distributedthroughout the world—resources that be applied to problemswith massive, potentially distributed data, is exciting! So weare operating at a different scale, and operating at these new,more massive scales can demand fundamentally differentapproaches to tackling problems. It also enables—indeed isoften only applicable to—entirely new problems.Nevertheless, yes: the problems are mostly the same in Cloudsand Grids. There is a common need to be able to manage largefacilities; to define methods by which consumers discover,request, and use resources provided by the central facilities;and to implement the often highly parallel computations thatexecute on those resources. Details differ, but the twocommunities are struggling with many of the same issues.1.1 Defining Cloud ComputingThere is little consensus on how to define the Cloud [49]. Weadd yet another definition to the already saturated list ofdefinitions for Cloud Computing:A large-scale distributed computing paradigm that isdriven by economies of scale, in which a pool ofabstracted, virtualized, dynamically-scalable, managedcomputing power, storage, platforms, and services aredelivered on demand to external customers over theInternet.There are a few key points in this definition. First, CloudComputing is a specialized distributed computing paradigm; itdiffers from traditional ones in that 1) it is massively scalable,2) can be encapsulated as an abstract entity that deliversdifferent levels of services to customers outside the Cloud, 3) itis driven by economies of scale [44], and 4) the services can bedynamically configured (via virtualization or other approaches)and delivered on demand.


 

 

 عنوان فارسی مقاله: مقایسه محاسبات ابری و گرید ۳۶۰ درجه
 عنوان انگلیسی مقاله: Cloud Computing and Grid Computing 360-Degree Compared

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا