دانلود ترجمه مقاله ضمانت اعتبار صادرات و عملکرد صادرات در شرکتهای اتریش – مجله WIFO

 

 عنوان فارسی مقاله: ضمانت اعتبار صادرات و عملکرد صادرات مدارکی از داده های سطح شرکتی اتریش
 عنوان انگلیسی مقاله: Export Credit Guarantees and Export Performance Evidence from Austrian Firm-Level Data
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۳ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۴ صفحه
مجله  موسسه تحقیقات اقتصادی اتریش
دانشگاه  گروه اقتصاد دانشگاه وین
کلمات کلیدی  صادرات، گارانتی های اعتبار صادرات عمومی
نشریه WIFO

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ گارانتی های صادرات، محدودیت های مالی و صادرات: بررسی مختصری از ادبیات
۱ مدلهای تامین مالی تجاری
ب تامین مالی تجاری در طول دوره های بحران های اقتصادی
پ نقش گارانتی های اعتبار صادرات عمومی
ج اثرات تجاری گارانتی های اعتبار صادرات
۳ داده ها و آماره های توصیفی
۴ مدل تجربی و نتایج تخمین
الف عوامل تعیین کننده کاربرد گارانتی اعتبار صادرات
ب گارانتی های اعتبار صادرات و عملکرد صادرات
۵ نتایج

 


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

گارانتی های اعتبار صادرات عمومی یک ابزار مهم در تامین مالی تجارت بین المللی محسوب می شوند. اگرچه مقررات مربوط به آنها امروزه به خاطر توافق نامه های بین المللی و قانون اقتصادی اروپا تا حد زیادی محدود شده است، اما به خاطر ورشکستگی های بازار مثلاً اطلاعات نامتقارن، هنوز یک ابزار سیاسی مهم برای کاهش اثرات منفی تجارت محدودیت های مالی به شمار می روند. کاربرد گارانتی های اعتبار صادرات به خاطر بحران مالی و اقتصادی و اثرات مخرب بر تجارت بین المللی اخیراً کاهش یافته است. تعهدات جدید آژانس های اعتبار صادرات بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تا اواسط سال ۲۰۰۹ توسعه و بدین طریق سهم تجارت جهانی تحت پوشش از ۸ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۹ درصد تا اواسط سال ۲۰۰۹ افزایش یافت.
افزایش کاربرد گارانتی های اعتبار صادرات سئوال مربوط به اثربخشی آنها به عنوان ابزاری برای ارتقاء رقابت پذیری بین المللی و صادرات را مطرح می کند.این سئوال در سایه بحث فعلی راجع به کاهش عدم تعادل جهانی و سطح یورو ربط پیدا می کند. به ویژه مدلهای موفق گارانتی های اعتبار صادراتی که از قبل بر سر کار بوده اند به عنوان مدلهای نقش عمل کرده و وسایلی برای کشورها جهت نبرد بر سر کاهش کسریهای حساب جاری مهیا می سازند. اگرچه مدارکی در رابطه با اثرات منفی محدودیت های مالی بر تجارت بین المللی وجود دارد، اما نقش گارانتی های صادرات عمومی در خمایت از فعالیت صادرات به خوبی مورد تحقیق قرار نگرفته است. موسر از میکروپانل (پنل خرد) پویا برای جریانات صادرات آلمان استفاده می کند که توسط کشور گیرنده برای تخمین اثر برنامه آلمان در هم گسسته است، در حالیکه اگر (۲۰۰۶) ماکروپانل(پنل کلان) ایستایی را مورد تحلیل قرار می دهندکه در این وضعیت جریانات صادرات توسط کشور گیرنده و نوعی فعالیت در هم گسسته شده است. هر دو مطالعه نشان می دهند که ریسک سیاسی اثری مخرب بر تجارت بین المللی دارد. به علاوه، گارانتی های اعتبار صادرات منجر به افزایش نامتناسب در صادرات می گردند، به عبارتی صادرات های تضمین شده تحویل های پیگیری بدون پوشش آژانس اعتبار صادرات خلق می کنند.
بر طبق دانش و آگاهی ما، این مقاله اولین مقاله ای است که مدارکی در سطح شرکت در رابطه با اثر تجارت گارانتی های اعتبار صادرات عمومی مهیا می سازد. به ویژه، مدارکی در رابطه با موارد زیر مطرح می کنیم: ۱) عوامل تعیین کننده کاربرد گارانتی های اعتبار صادرات از سوی شرکت که توسط آژانس اعتبار صادرات اتریش فراهم شده است و ۲) اثرات گارانتی های اعتبار صادرات اتریش بر صادرات شرکت ها. در اینجا از مجموعه داده های جدید ۱۷۸ شرکت اتریشی از سال ۲۰۰۸ استفاده می کنیم که با موضوع ما تناسب خاصی دارند. اولاً، مجموعه داده ها به ما امکان حذف تجارت درون شرکتی را می دهند که برای آنها گارانتی های صادرات کم و بیش بی ربط نشان داده اند. بنابراین می توانیم بر تجارت برون شرکتی تاکید کنیم جایی که عدم تقارن اطلاعاتی عاملی بسیار مهم محسوب می شود. ثانیاً، نمونه عمدتاً از موسسات کوچک ومتوسطی تشکیل می شود که انتظار می رود اثرات محدودیت های مالی شدیدترین باشد و انتظار می رود گارانتی های صادرات نقش قوی ایفا کنند. براساس اطلاعات مربوط به شاخصه های مختلف شرکت- در مرحله اول- عوامل تعیین کننده کاربرد گارانتی صادرات شرکت ها را ارزیابی می کنیم. در     مرحله دوم، اثر گارانتی های اعتبار صادرات بر صادرات تجاری (برون شرکتی) را تخمین می زنیم. برای بررسی نگرانیهای درونزادی ناشی از رابطه سببی شدید- برای اندازه شرکت معلوم، سطح بالای صادرات احتمال کاربرد گارانتی های صادرات را افزایش می دهد- اثرات تجارت را با حداقل مربعات دو مرحله ای با استفاده از عوامل تعیین کننده برونزاد گارانتی های صادرات شناسایی شده در مرحله اول به عنوان ابزار تخمین می زنیم.
در این رابطه نشان می دهیم که شرکت های بزرگی با نرخ بالای قرار گرفتن در معرض ریسک و شدت بالای R&D به احتمال زیاد از گارانتی های اعتبار صادرات عمومی استفاده می کنند. از طرف دیگر، حضور به عنوان بخشی از نهاد بین المللی (MNE) انگیزه استفاده از آنها را کاهش داده وپیشنهاد می کند که ادغام بین المللی شرکت ها، وسیله ای برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی نیز می باشد. به علاوه، به اثر اقتصادی و آماری معنادار گارانتی های اعتبار صادرات بر صادرات برون شرکتی بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد پی می بریم.
رئوس مقاله حاضر به شرح ذیل می باشد. بخش ۲ پژوهش و ادبیات اخیر در مورد گارانتی های صادرات، محدودیتهای مالی و تجارت بین المللی در سایه بحران مالی و اقتصادی اخیر را بررسی می کند. بخش ۳ داده ها و برخی حقایق اسلوب بندی شده پیرامون کاربرد گارانتی های اعتبار صادات را مطرح می کند که توسط آژانس اعتبار صادرات اتریش فراهم شده اند. بخش ۴ مدلهای تجربی مربوط به ۱) عوامل تعیین کننده کاربرد گارانتی صادرات و ۲) اثرات تجارت گارانتی های صادرات و نتایج تخمین را مطرح می کند. بخش ۵ نتایج را جمع بندی و مقاله به پایان می رسد.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Public export credit guarantees are an important instrument in financing international trade.While their provision is nowadays highly restricted by international agreements and Europeaneconomic law, they are still an important policy tool to mitigate the negative trade effects offinancial constraints due to market failures such as asymmetric information. The use of exportcredit guarantees has surged recently as a result of the financial and economic crisis and itsdetrimental effects on international trade. New commitments by export credit agenciesexpanded between 30 and 50 percent up to mid-2009, increasing the share of covered worldtrade from 8 percent in 2008 towards 9 percent by mid-2009 (OECD, 2009; Asmundson et al.,2011).

The increased use of export credit guarantees raises the question of their effectiveness as atool for promoting international competitiveness and exports. This question has becomeincreasingly relevant in light of the current discussion about reducing global and euro areaimbalances. In particular, successful models of export credit guarantees already in place mightserve as role models, and provide one means (among others) for countries struggling to reducetheir current account deficits. The increased use of export credit guarantees raises the question of their effectiveness as atool for promoting international competitiveness and exports. This question has becomeincreasingly relevant in light of the current discussion about reducing global and euro areaimbalances. In particular, successful models of export credit guarantees already in place mightserve as role models, and provide one means (among others) for countries struggling to reducetheir current account deficits.

While there is some evidence on the negative effects of financial constraints on internationaltrade, the role of public export guarantees in supporting export activity is not well researched.Moser et al. (2008) use a dynamic macro-panel for German export flows, disaggregated byreceiving country, to estimate the effect of the German programme, while Egger and Url(2006) analyze a static macro-panel, with Austrian export flows disaggregated by receivingcountry and kind of activity. Both studies find that political risk has a detrimental effect oninternational trade. Furthermore, export credit guarantees lead to a more than proportionalincrease in exports, i.e., guaranteed exports create follow-up deliveries without cover by anexport credit agency.

To the best of our knowledge this paper is the first one to provide firm-level evidence on thetrade effect of public export credit guarantees. In particular, we present evidence on i) thedeterminants of firms’ use of export credit guarantees provided by the Austrian export creditagency (Oesterreichische Kontrollbank AG), and ii) the effects of Austrian export creditguarantees on firms’ exports. We use a new data set of 178 Austrian firms from year 2008,which is particularly well suited to our subject. First, the data set enables us to exclude intrafirmtrade, for which export guarantees have been shown to be more or less irrelevant(Chauffour and Farole, 2009). Thus we can focus on extra-firm trade, where informationasymmetries are potentially important. Second, the sample is mainly made up of small andmedium-sized enterprises, where the effects of financial constraints are expected to be mostsevere, and where export guarantees can be expected to play a strong role (Chauffour andFarole, 2009).


 

 عنوان فارسی مقاله: ضمانت اعتبار صادرات و عملکرد صادرات مدارکی از داده های سطح شرکتی اتریش
 عنوان انگلیسی مقاله: Export Credit Guarantees and Export Performance Evidence from Austrian Firm-Level Data

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا