دانلود ترجمه مقاله مدل قیاسی فناوری اطلاعات به همراه مدیریت دانش

 

 عنوان فارسی مقاله: بکارگیری مدل قیاسی فناوری اطلاعات به همراه مدیریت دانش : مطالعه موردی
 عنوان انگلیسی مقاله: AN INDUCTION MODEL OF INFORMATION TECHNOLOGY ENABLED KNOWLEDGE MANAGEMENT: A CASE STUDY
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

 

تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۸ صفحه
کلمات کلیدی  مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش، مدیریت دانش با قابلیت IT، مدل استقرایی، مطالعه موردی، تحلیل کیفی مشترک.

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
طرح تحقیق و جمع آوری داده
طرح تحقیق
جمع آوری داده های کیفی
تحلیل کیفی مشترک
مدل استقرایی فرایند مدیریت دانش با قابلیت IT
نیاز به KM همتراز با استراتژی تجاری
استراتژیهای IT برای KM
استراتژی های سازمانی برای KM با قابلیت IT
محصولات/ خدمات KM تحت حمایت IT
بازده های KM
کاربرد مدل استقرایی برای KM
محدودیت های مطالعه
نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

در متون مدیریت ،رشته مدیریت دانش (KM) به یکی از موضوعات مهم مطالعاتی و یک رشته آکادمیکی در حال ظهور تبدیل شده است. در دهه گذشته، بسیاری از مجلات  کلاً به تحقیق KM اختصاص داده شده اند و تعدادی از مجلات سیستم های انسانی سنتی، با تاکید بر KM، موضوعات خاصی را منتشر کرده اند.KM یک مفهوم فراگیر بوده و رشته های مختلفی از جمله مدیریت عمومی، توسعه سیستم های اطلاعات، مدیریت منابع اطلاعاتی، مدیریت فناوری اطلاعات (IT)، سیستم های حمایت از تصمیم، هوش مصنوعی، و مدیریت منابع انسانی را دربرمی گیرد.اخیراً، چندین دانشده اقتصاد برنامه های MBA با تمرکز بر KM به جریان انداخته اند. با توجه به وسعت زیاد موضوع و نحوه انتشار آن در کل رشته تجاری، بهره گیری از شیوه های مختلف برای مدل سازی KM طبیعی به نظر می رسد. مدلهای KM کلاسیکی مختلفی، همچون حلقه OODA، سیکل PDSA، مدلهای تبدیل دانش، یادگیری سازمانی و تقسیم دانش ، مدل سببی KM ، و مدل مهندسی دانش کاربرد دارد. با این حال، در ادبیات از تعداد معدودی از مدلها نام برده شده است که بر فرایند KM با قابلیت IT تمرکز می کنند، علی رغم اینکه KM معاصر می بایست به کمک IT تسهیل شود.در وسیع و گسترده ترین تعریف، KM به فرایندی اتلاق می شود که با استفاده از دارایی های فکری و دانش برای سازمان ارزش زایی به ارمغان می آورد. کار اصلی مدل سازی این فرایند، توسعه یک مدل استقرایی می باشد. استقراء در واقع به تعمیم نمونه های خاصی اتلاق می شود که فرایند محور می باشند نه تصمیم محور. ندل استقرایی تعمیم یافته مبنایی برای فرایند طراحی به عنوان وسیله ای برای بررسی مسائل مدیریتی مهیا می سازد. مدل استقرایی با کمک مطالعات کیفیت موارد واقعی توسعه یافته و سپس در سازمان ها از آن به عنوان وسیله ای برای KM استفاده می شود. هدف از این مطالعه توسعه یک مدل استقرایی برای فرایند KM با قابلیت IT در سازمان ها می باشد. رئوس این مقاله به شرح ذیل می باشد: در بخش ۲ راجع به طرح تحقیق و روش جمع آوری داده توضیح داده می شود. در بخش ۳ موارد KM به کاررفته برای این مطالعه اجمالاً بررسی می شود. در بخش ۴ روش تحلیل داده های کیفی و یافته ها توصیف می گردد. در بخش ۵ مدل استقرایی برای فرایند KM با قابلیت IT به صورت رسمی ارائه می گردد. در بخش ۶ راجع به محدودیت های مطالعه بحث می شود. بالاخره، در بخش ۷ نتایج مقاله ارائه می گردد.

نتیجه گیری
در این مقاله مدل استقرایی تعمیم یافته برای طراحی فرایند KM با قابلیت IT معرفی شده و جنبه های اصلی KM بر مبنای پنج مورد KM واقعی بررسی می گردد. بدیهی است قابلیت و توانش KM نه تنها به فناوریهای موجود، بلکه به همترازی استراتژی تجاری و استراتژیهای KM بستگی دارد. این مطالعه به ساختار مفهومی مدل KM کمک می کند که از آن می توان برای KM استراتژی گرا استفاده نمود. این مطالعه عمدتاً بر استراتژیهای تجاری، استراتژیهای IT ، استراتژیهای سازمانی، محصولات و خدمات تحت حمایت IT برای KM ، و سنجش KM تاکید کرده است. این مطالعه تعامل بین این جنبه ها را نیز نشان داده است. این مدل راهی برای کلیه طرفین درگیر در KM نشان می دهد. برای موسسات و نهادهای اقتصادی، سازمان نیاز دارد استراتژی های IT و استراتژیهای سازمانی برای KM را توسعه دهد. برای مدیریت متوسط، مدیریت تغییرات فرهنگی، ایجادجو اعتماد و راه اندازی سیستم های پاداش دهی از جمله وظایف جدید برای KM فراتر از تصمیم گیری می باشند. برای تیم های IT ، استفاده از تکنیک ها و ابزارهای جدید برای KM فرصت عالی تلقی می گردد. پایگاههای داده و blog های ساده برای KM کافی نمی باشد. به نظر ما، فناوری پیچیده IT برای KM نیز الزامی می باشد. برای کارگران دانش، به بازیگران کلیدی KM، مهارتهای جدید سواد اطلاعاتی نیاز می باشد. آنها می بایست حسن KM برای خود را درک کنند. آنها می بایست ساختار دانش سازمانی را شناخته و قابلیت تبدیل بین دانش صریح و ضمنی را توسعه دهند.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

INTRODUCTION

Knowledge management (KM) has become one of the important topics of study in the managementliterature [1,11,23,49] as well as an emerging academic discipline [22]. Many journals have been devotedentirely to KM research during the past decade, and a number of traditional human-systems journals havepublished special issues focusing on KM. KM is an overarching concept covering a variety of fields thatextends into general management [6], information systems development [38], information resourcemanagement [35,46], information technology (IT) management [24], decision support systems [25,36,45],artificial intelligence [28], and human resource management [37]. Recently, several business schools haveestablished MBA programs with concentration on KM [50]. Given the great breadth of the subject andhow the subject has diffused throughout the business field, it is natural that there are a variety ofapproaches to modeling KM. There are a variety of classic KM models, such as the OODA loop [18], thePDSA cycle [12], the knowledge transformation models [33,34], the organizational learning andknowledge sharing models [3,4,21,40,47,48], the KM causal model [13], and the knowledge engineeringmodel [10]. Yet, few models that concentrate on the IT enabled KM process can be found in the literature,despite the fact that contemporary KM must be facilitated by IT [7,9,19]. In its broadest definition KM isthe process that generates value for the organization through the use of its intellectual and knowledgeassets [16,20,39]. The major task of modeling such a process is the development of an induction model.Induction is generalization from specific instances [5] that is process-oriented rather than decisionoriented[15]. A generalized induction model provides a base for a design process as a means of approachingmanagerial problems [41]. An induction model can be developed through real cases qualitative studies[17,51], and then can be applied to organizations for KM. This study is to develop an induction model ofthe IT enabled KM process in organizations. The remainder of the paper is organized as follows. Section 2explains the research design and data collection procedure. Section 3 presents an overview of the KMcases used for this study. Section 4 describes the qualitative data analysis procedure and the findings.Section 5 formalizes the induction model for the IT enabled KM process. Section 6 discusses thelimitations of the study. Finally, Section 7 provides concluding remarks.RESEARCH DESIGN AND DATA COLLECTIONThe Case study has been a methodological approach used in information systems research for decades.Research [17] has called for more rigor in case research, and has identified three major attributes used for case studies: research design, data collection, and data analysis [14]. These major attributes for this studyare described as follows.Research designIT has been central to many KM initiatives. There is little doubt that IT can be a benefit in KM when itsupports the development and communication of human meaning and tacit knowledge [31,44]. However,despite the close connection between KM and IT, few models of the IT enabled KM process have beendiscussed in the KM literature. This study is to develop an induction model of the IT enabled KM processbased on successful KM cases and to emphasize the IT enabled KM process for organizations. Thecomponents of the research question of this study include why the organizations need KM, what the keyaspects of the IT enabled KM process are, and how these organizations implement the IT enabled KMprocess. This study is to develop an induction model by using multiple-case design to make the modelcapable of providing a generalized conclusion. The original multiple cases were written by twelveparticipants of an IT enabled KM workshop. The authors of these individual cases were all insiders of KMin their organizations and possessed first-hand KM experiences. These participants’ KM related jobresponsibilities varied; however, each participant worked in her/his case organization for at least fiveyears. These participants were also the team of a socalled Joint Qualitative Analysis (JQA) process inqualitative data analysis, as explained later in this paper. The major task of this study was to select themost considerable cases from the original set of cases, to coordinate JQA sessions, to summarize thefindings, and to formulate the induction model. The tactics applied to this study were to explore allavailable cases, to assess the quality of each case, to select cases with high presentation quality andsignificant KM in the organization, and to search for cross-cases similarities.

 


 عنوان فارسی مقاله: بکارگیری مدل استقرایی فناوری مدیریت دانش به همراه فناوری اطلاعات : مطالعه موردی
 عنوان انگلیسی مقاله: AN INDUCTION MODEL OF INFORMATION TECHNOLOGY ENABLED KNOWLEDGE MANAGEMENT: A CASE STUDY

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا