دانلود ترجمه مقاله تاثیر متصدیان هوش بازاریابی در پیاده سازی استراتژیک – مجله امرالد

 

 عنوان فارسی مقاله: نقش متصدیان هوش بازاریابی در تدوین و اجرای استراتژی
 عنوان انگلیسی مقاله: The role of marketing intelligence officers in strategy formulation and implementation
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۰۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۳ صفحه
مجله  استراتژی کسب و کار سری
دانشگاه  کالج برکبک دانشگاه لندن
کلمات کلیدی  –
نشریه Emerald

 


فهرست مطالب:

 

مقدمه
نقش وسیع متصدیان هوش بازاریابی
اهمیت بررسی های مشتری، وب سایت ها و جوامع مصرف کننده
بازبینی وب سایت ها
شناسایی آسیب پذیریهای بازاریابی استراتژیک شرکت
همکاری میان گروهها
تفکر استراتژیکی
عمر کوتاه تر بدون برنامه
سیستم ها و فرایندهای هوش بازاریابی استراتژیک
ایده و نقطه نظر واقع گرایانه
توسعه گرایش بازاریابی فرهنگی سازمانی استراتژیک
توسعه اهداف مبتنی بر بازاریابی استراتژیک
نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

چند وقت یکبار اعضای ستاد بازاریابی در سازمان به نداشتن طرز فکر استراتژیکی متهم می شوند؟ یا بدتر اینکه، چند وقت یکبار استراتژیست های بازاریابی سازمان به لحاظ ننمودن موضوعات وابسته به ورود به بازار، راه اندازی محصول جدید در بازار و اعمال تلافی جویانه منجر به از دست رفتن فرصتهای بازاری متهم می شوند؟ اگرپاسخ هر دو سئوال دائماً باشد، بدیهی به نظر می رسد ستاد بازاریابی ارشد می بایست نقش متصدیان هوش بازاریابی و استراتژیست های بازاریابی را مجدداً مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. پاسخ ساده می باشد. پرسنل ارشد بازاریابی از لحاظ ظهور نقش های ستاد بازاریابی یا ایجاد نقش جدیدی فکر می کنند که با سطح بالا ی هوش بازاریابی ، تحلیل و تفسیر حامی فرایند تصمیم گیری بازاریابی استراتژیک مطابقت و همخوانی داشته باشد. با اقتباس بازاریابی استراتژیک، پرسنل بازاریابی (به طور مثال افراد شرکت کننده در تحقیق و برنامه ریزی بازاریابی) می توانند در کارهای مختلف بازاریابی شرکت کرده و پروفیل خود در سازمان را ارتقاء ببخشند.با ارتقاء پروفیل ستاد و پرسنل بازاریابی و تابع/ بخش بازاریابی، پرسنل ارشد بازاریابی می توانند نقش های بیشتری در سازمان ایفا کرده و به فرایند تصمیم گیری مدیریت استراتژیک ، کمک ارزشمندی نمایند. …

نتیجه گیری :
برای اینه متصدیان هوش بازاریابی بتوانند به تدوین ، تنظیم و اجرای استراتژی بازاریابی و استراتژی کلی سازمان کمک کنند، لازم است ، از شیوه ای کل نگر برای تصمیم گیری در مورد استراتژی بازاریابی کمک بگیرند.با مشارکت در فعالیتهای بازاریابی، می توانند وارد چالشها و برخوردارهای جدیدی شوند. آنها با مدیران عنوان تجاری و محصول، در مورد راهکارهایی مانند تدوین و تنظیم طرحها و برنامه های احتمالی معرفی شده به منظور بی اثر سازی فعالیتهای سندیکاهای (اتحادیه های) جنایی سازمان یافته همکاری های لازم را به عمل می آورند. بنابراین ، بدیهی به نظر می رسد که نوع کار انجام شده توسط متصدیان هوش بازاریابی از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و احتمالاً در سالهای بعد ، بیشتر جنبه استراتژیکی پیدا می کند. بنابراین لازم است متصدیان هوش بازاریابی مجدداً بر کار امنیتی مجدداً تاکید کرده و پایگاه دانش و مهارت خود را به گونه ای توسعه دهند که بتوانند به نحو بهتری به استراتژیست های بازاریابی کمک کنند. حسن اصلی ناشی از تغییر در گرایش آن است که متصدیان هوش بازاریابی بر وقایع و رویدادهای آتی بیشتر تاکید کرده و بهتر می توانند اطلاعات مرتبط با مدیریت تغییر را عرضه نمایند.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

How often have marketing staff members within an organization been accused of not thinkingstrategically? Or worse still, how often have the organization’s marketing strategists been accused of not taking intoaccount a number of issues relating to market entry, launching a new product on the market and a competitor’sretaliatory actions that are said to result in lost market opportunities? If the answer to both questions is “constantly,”then it is clear that senior marketing staff need to reappraise the role of marketing intelligence officers and marketingstrategists. The answer may be simple. Senior marketing personnel may need to think in terms of merging the roles ofmarketing staff or creating a new role that is tailored to produce high level, in-depth marketing intelligence, analysisand interpretation that underpins the strategic marketing decision-making process. By adopting a strategic marketingfocus, it is possible for a range of marketing staff (those involved in marketing research and marketing planning forexample) to be involved in a number of marketing tasks and at the same time raise their profile within theorganization. By raising the profile of individual marketing staff and indeed the marketing department/function itself,it is possible for senior marketing staff to play a much more proactive role within the organization, and to be viewedas having a valuable contribution to make to the strategic management decision-making process.The broad-based role of marketing intelligence officersBy adopting a strategic marketing approach, senior marketing managers can demand that marketing intelligenceofficers are practical and strategic thinking in orientation. This means that marketing intelligence officers need towork with in-house marketing researchers and participate in a variety of marketing and strategy intelligence relatedstudies. Some of these studies will have a futuristic orientation. For example, as well as undertaking industry specificresearch, marketing intelligence officers can work with market researchers and assist with the analysis andinterpretation of data and information that originates from research projects. Collecting and analyzing customer data isstill an important element of marketing, however, in order to fully understand what motivates customers (wholesalers,retailers and consumers), it is necessary to establish what underpins customer needs, wants and demands. It is alsonecessary, to establish how changes in product, technology and customer service, influence market demand and howin turn they are influenced by developments in technology, which produce the next generation of products andservices. It can be argued that marketing intelligence officers need to look more closely at what influences customerdemand. This means that adequate attention is paid to market dynamics and in particular, how change originates. Thismeans that various factors need to be evaluated and monitored such as the role of government, changes in governmentregulations that result in breakthroughs in technology, and the emergence of consumer pressure groups that areconcerned with environmental issues for example. As a result, marketing intelligence officers need to think ofintelligence gathering as an ongoing, multi-dimensional process, that involves aspects of counterintelligence. Shouldthis be the case, staff in the marketing department/function will be judged to have a strategic focus.The importance of customer surveys, web sites and consumer associationsThe compensation era that business personnel find themselves operating in is teaching them to watch more closely theactivities of customers, consumer groups and consumer associations. Marketing intelligence staff will in the future berequired to look more closely at what materialises from customer surveys, and this means adopting a proactive stanceto company-customer relations. There is no doubt that customer expectations are being redefined and customers arebecoming more critical as well as more selective. Potential customers are surfing the web and are down loadingmaterial from company web sites. The information down loaded is being discussed with peers, and in some instancesacted on. Information contained on web sites is being exchanged and can act as a primer for action by disgruntledconsumers. There are benefits associated with placing information on web sites. For example, web site information can stimulate interest in a product and can result in a purchase. Young people aged from 14 to 23, are most likely tosurf the web, and be in a position to recall information about the product on offer. It is also evident that young peopleare surfing the web for information relating to a company (its history, location, commitment to the environment andsustainability for example), and are prepared to collect all sorts of information from press releases and participate invirtual chat rooms.

 


 عنوان فارسی مقاله: نقش متصدیان هوش بازاریابی در تدوین و اجرای استراتژی
 عنوان انگلیسی مقاله: The role of marketing intelligence officers in strategy formulation and implementation

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا