دانلود ترجمه مقاله اثرات اعتماد بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتری – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: بررسی تاثیر اعتماد بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتری
 عنوان انگلیسی مقاله: Effect of trust on customer acceptance of Internet banking
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۰۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۵ صفحه
مجله  تحقیقات نرم افزار و تجارت الکترونیک
دانشگاه  دانشکده تحصیلات تکمیلی مدیریت دانشگاه کره جنوبی
کلمات کلیدی  اعتماد مشتری، بانکداری اینترنتی، مدل پذیرش تکنولوژی
نشریه Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ پیشینه تحقیق

۱ ۲ مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) بکارگرفته شده برای بانکداری اینترنتی
۲ ۲ اعتماد به محیط بانکداری اینترنتی

۳ مدل تحقیق و فرضیات
۴ روش تحقیق

۱ ۴ افراد
۲ ۴ اندازه گیری

۵ نتایج

۱ ۵ پایایی و اعتبار آیتم های اندازه گیری
۲ ۵ سنجش و ارزیابی انطباق کلی مدل
۳ ۵ ارزیابی انطباق مدل اندازه گیری
۴ ۵ ارزیابی انطباق مدل ساختاری

۶ نتیجه گیری

۱ ۶ مبانی تحقیق
۲ ۶ محدودیت ها و مسائل تحقیقاتی دیگر

پیوست A

 


 

بخشی از ترجمه:

 

 مقدمه

در دهه های گذشته، تحقیقات زیادی در مورد سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده به عنوان عوامل تعیین کننده پذیرش IS از سوی فرد انجام گرفته است. این ساختارها در واقع عقاید برجسته زیربنای مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) به شمار می روند. TAM یکی از کاربردی ترین مدلها برای توضیح در مورد فاکتورهای اثرگذار بر پذیرش IS از سوی کاربر به شمار می رود. بسیاری از مطالعات انجام شده در مورد اعتبار TAM در میان طیف وسیعی از IS توضیح داده اند. اما فاکتورهای تاثیرگذار بر پذیرش IS جدید احتمالاً باتوجه به نوع تکنولوژی ، کاربران هدف و محیط تغییر می کنند. بانکداری اینترنتی با IS سنتی تفاوت زیادی دارد. یعنی، بانکداری اینترنتی در مورد تکنولوژیهای در حال ظهور من جمله اینترنت و WWW استفاده کرده و به مشتریان (کاربران بانکداری اینترنتی) این امکان را می دهد تا فعالیتهای مالی را در فضای مالی انجام دهند. تحقیق پیرامون پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتری، درک و فهم عقاید مشتری برای استفاده از بانکداری اینترنتی را بهبود بخشیده و نشان می دهد عقاید مذکور به چه شکل بر رفتار مشتری بانکداری اینترنتی اثر می گذارند.
علی رغم انتشار اخیر تجارت الکترونیکی (EC) ، مشتریان تمایلی به ارائه اطلاعات شخصی حساس به وب سایت ها ندارند. مشتریان عموماً، از ارائه اطلاعات عمومی نظیر ارجعیت ها به وب سایت ها احساس رضایت می کنند. اما وقتی از آنها خواسته می شود تا اطلاعات حساس تری نظیر اعداد و ارقام کارت اعتباری خود را اعلام کنند، بسیار ناراحت می شوند. این قبیل احساسات فقط ناشی از نقایص و کمبودهای موجود در اینترنت و امنیت EC نیست، بلکه یکی دیگر از دلایل آن بی اعتمادی مشتریان نسبت به آنها می باشد. بسیاری از تکنولوژیهای بکاررفته برای امنیت EC و اینترنتی نظیر رمزگذاری داده و امضاهای دیجیتالی در سال ۱۹۹۰ پیشرفت بیشتری داشته است. آنها احتمال نقض امنیت اینترنتی را کاهش داده اند.  با این حال، موارد عمومی من جمله خطاها و انحرافات امنیتی اساسی ، نگرانی عمومی در مورد امنیت EC و اینترنت را افزایش داده است. نگرانیهای مشتریان، اعتماد به EC را کاهش داده و به همین خاطر جزء موانع اصلی رشد EC به شمار می روند. …

۶٫ نتیجه گیری
در این مطالعه، این گونه استنباط گردید که اعتماد یکی از مهم ترین عقاید وباورها در زمینه توضیح در رابطه با نگرش مشتری در مورد استفاده از بانکداری اینترنتی به شمار می رود. همان گونه که توسط TAM پیشنهاد گردید، ادراک مشتری از سودمندی و سهولت استفاده بر نگرش نیز اثر قابل توجه و معناداری اعمال می نماید. در این مقطع، قصد رفتاری استفاده از بانکداری اینترنتی با نگرش، سودمندی ادراک شده و اعتماد ارتباط دارد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مشتریان بر اعتماد در محیط های آن لاینی تکیه می کنند که مشغول پردازش اطلاعات حساس می باشند.
۱٫ ۶ مبانی تحقیق
از دیدگاه پذیرش تکنولوژی در سطح فردی، مطالعه حاضر با در نظر گرفتن ویژگیهای محیط بانکداری اینترنتی، TAM را بسط داده است. مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که عقیده دیگری به نام اعتماد، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتری به شمار می رود. به علاوه، اعتماد در مقایسه با سهولت استفاده ادراک شده در محیط بانکداری اینترنتی، اثر مستقیم تری بر نگرش مشتری اعمال نمود، در حالیکه سهولت استفاده ادراک شده اثر کلی بیشتری بر استفاده حقیقی مشتری اعمال نمود. مطالعات سودمندی و قابلیت استفاده سیستم از دیدگاههای عینی و غیر عینی انجام شده است. مطالعاتی که بر جنبه های عینی تاکید می کنند ، بر عملکرد سیستم من جمله زمان اجرا و نرخ خطا تاکید کرده اند. محققینی با دیدگاه ذهنی اظهار داشته اند که مانع اصلی برای پذیرش کاربر عدم آشنایی کاربر با سیستم ها می باشد. این موضوع حاکی از آن است که شیوه های سنتی بکاررفته برای افزایش قابلیت استفاده سیستم بر سودمندی و سهولت استفاده تاکید کرده اند. اما، بانکداری اینترنتی، برای فعالیتهای مالی افراد در فضای مجازی بکاربرده شده است. اگرچه سودمندی و سهولت استفاده در محیط IS سنتی مهم واقع می شوند، اما پذیرش اعتماد نقش مهمی در افزایش قابلیت استفاده در محیط بانکداری اینترنتی ایفا می کند. بنابراین محققین و دست اندرکاران، بایدمسائل مربوط به اعتماد و سودمندی و سهولت استفاده در محیط هایی را مدنظر قرار دهند که اطلاعات حساس آنها به صورت آن لاین دستکاری شده است. …

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

banking uses emerging technologies, such as theInternet and WWW, and enables customers (users ofIn the past decades, much research has paid Internet banking) to perform financial activities inattention to the perceived usefulness and perceived virtual space. Research on customer acceptance ofease of use as the determinants of the individual’s Internet banking may, therefore, enhance the underacceptanceof IS [1,23,38,40,44]. These constructs standing of a customer’s beliefs to make him/ her useare the salient beliefs underpinning the Technology Internet banking, and show how these beliefs affectAcceptance Model (TAM) [8]. The TAM is one of Internet banking customer behavior.the most widely used models for explaining the In spite of the recent proliferation of Electronicfactors that have an impact on user acceptance of IS. Commerce (EC), customers have a tendency to beMany studies have demonstrated the validity of the reluctant to provide sensitive personal information toTAM across a wide range of IS [9–۱۱,۳۸,۴۰]. Web sites [24,35]. Customers are generally comfort-However, the factors contributing to the acceptance able providing Web sites with general informationof new IS are likely to vary with the technology, such as preferences. They are, however, very untargetusers, and context [31]. Internet banking is comfortable when asked to provide more sensitivevery different from traditional IS. That is, Internet signatures became more advanced in the 1990s. They user acceptance of IS [8]. The TAM is based on thehave reduced the possibility of Internet security Fishbein and Ajzen’s Theory of Reasoned Actionbreaches. Nevertheless, highly publicized cases in- (TRA) model [10]. The TRA model is a generalvolving major security lapses have served to height- model, which suggests that an individual’s socialen the public concern over the Internet and EC behavior is motivated by his / her attitude towards thesecurity. The customers’ concerns reduce his / her behavior. According to the TRA model, an inditrustin EC, and thus are the major obstacles to the vidual’s attitude towards a behavior is a function ofgrowth of EC. his / her beliefs about the consequences of performingThis situation is particularly conspicuous in the the behavior and the evaluation of those consecaseof Internet banking, which is one of the areas of quences.EC. This is because customers are more concerned The TAM adopts the TRA model’s causal relaaboutEC security when they process more sensitive tionships to explain an individual’s IS acceptancepersonal information. Internet banking sites are one behavior. The TAM shows that two particularof the locations where the most sensitive personal beliefs, perceived usefulness and perceived ease ofinformation is manipulated, that is, financial infor- use, are most relevant to IS acceptance behaviors.mation. Customers are concerned about the security Davis [8] defined perceived usefulness as ‘‘theissues of Internet banking and the customer’s con- degree to which an individual believes that using acerns inhibit his / her use of Internet banking. There- particular system would enhance his / her job perfore,unlike traditional IS, the perceived usefulness formance,’’ and perceived ease of use as ‘‘the degreeand perceived ease of use may not fully reflect to which an individual believes that using a parcustomeracceptance of Internet banking. We will adopt the TAM as the base model for this effort.’’ Consistent with the TRA model, the TAMstudy, and adjust the model to reflect the characteris- states that the two beliefs determine the attitudetics of Internet banking. We will propose another towards using IS. Behavioral intention to use is, inbelief, trust, to enhance the understanding of cus- turn, determined by the attitude towards using IS.tomer acceptance of Internet banking. We used a Finally, behavioral intention to use leads to actual ISStructural Equation Modeling (SEM) approach to use.validate the research model. This paper will help Although many studies have demonstrated theresearchers, developers, and managers to understand validity of the TAM across a wide range of ISthe major determinants of customer acceptance of [9–۱۱,۳۸,۴۰], the TAM lacks task focus [12]. One ofInternet banking. the major constructs of the TAM, perceived useful-The next section will introduce the conceptual ness, implicitly includes the task concept, but thebackground of this study, including the TAM and TAM does not include any explicit constructs for thetrust within the Internet banking environment. Our users’ task environments. It is necessary, therefore,research model and hypotheses will be explained in to further explore user task characteristics that maySection 3. The research design and survey results alter user acceptance.will be presented in the fourth and fifth sections, With the proliferation of the Internet and WWW,respectively. The final section will explain the impli- various researchers have applied and adjusted thecations of this study and further research directions

 


 عنوان فارسی مقاله: بررسی تاثیر اعتماد بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتری
 عنوان انگلیسی مقاله: Effect of trust on customer acceptance of Internet banking

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا