دانلود ترجمه مقاله وضعیت رقابت صنعت بیمه ترکیه – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: وضعیت رقابت صنعت بیمه ترکیه غیر از بیمه عمر
 عنوان انگلیسی مقاله: Competitive Conditions in the Turkish Non-Life Insurance Industry
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۵صفحه
مجله  کنفرانس جهانی در کسب و کار، اقتصاد و مدیریت
دانشگاه  دانشکده کسب و کار و اقتصاد دانشگاه بوکا، ازمیر، ترکیه
کلمات کلیدی  رقابت، ساختار بازار، صنعت بیمه غیر عمر ترکیه
نشریه الزویر Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ مروری بر صنعت بیمه ترکیه
۳ روش

مدل P-R

۴ داده ها و نتایج تجربی

داده ها
نتایج تجربی

۵ نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

اقتصاد ترکیه و سیستم مالی آن در طول دهه  های گذشته، تغییرات عمده ای تجربه کرده است. به ویژه، سیاست های مربوط به لیبراسیون مالی و بازسازی هدف ایجاد محیط رقابتی و بهبود راندمان اجرا شده است. فرایند تغییر قوانین و مقررات عمدتاً در سیستم بانکداری شروع شد. اما فاز تحول در صنعت بیمه، با ۵ تا ۱۰ سال تاخیر اجرا گردید. تا اواسط دهه ۱۹۸۰، صنعت بیمه ترکیه از قوانین خاصی بهره می گرفت. اقلام ورودی جدید کاهش یافته و قیمت ها تحت شرایط قانونی و تنظیمی تعیین شدند. تا پایان دهه ۱۹۸۰، فرایند لیبراسیون شروع گردید و صنعت بیمه به تدریج از قوانین و مقررات سخت ، به سمت لیبرالیسم حرکت کرد. این فرایند تاثیرات قابل ملاحظه ای بر ساختار صنعت و رفتار شرکت ها اعمال نموده است. بنابراین، صنعت بیمه ترکیه میدانی جذاب برای محققین جهت بررسی سیر تکاملی ساختار رقابتی به شمار می رود. برعکس، ادبیات فاقد مطالعاتی است که به بررسی این موضوع پرداخته باشند. صرفاً، مطالعه اخیر کلیک و کاپلان (۲۰۰۷ ) بر ساختار رقابتی صنعت بیمه ترکیه در طول سالهای ۲۰۰۴- ۲۰۰۲ تاکید می کند. به نظر مولفین، مطالعه ای وجود ندارد که به بررسی این مسئله پرداخته باشد که آیا ساختار بازار صنعت بیمه به خاطر پیشرفتهای صورت گرفته در دو دهه گذشته، تغییر کرده است یا خیر. در این وضعیت، هدف ما ارزیابی ساختار رقابتی و قابلیت اعتراض صنعت بیمه غیر عمر ترکیه در طول سالهای ۲۰۰۴- ۱۹۹۶ در زیردوره های سه ساله می باشد. در اینجا معادلات سود فرم کاهش یافته برای نمونه شرکت های بیمه غیر عمر را تخمین نموده و از شیوه پانزار و روس (۱۹۸۷) برای تست رقابت استفاده می کنیم. معیارهای درست متغیرهای قیمت ورودی و درآمد و سود کل ، در این روش از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشند. بنابراین، هدف ما کمک به ادبیات مربوطه با تعریف تابع سود و درآمد مخصوص صنعت بیمه می باشد. رئوس مطالعه حاضر به شرح ذیل می باشد. بخش ۲ صنعت بیمه ترکیه را به طور اجمالی مرور می کند. بخش ۳ روش را مطرح می کند. مجموعه داده، متغیرها و نتایج تجربی در بخش ۴ گزارش شده اند. در بخش آخر نیز نتایج مطالعه مطرح شده است. …

۵٫ نتیجه گیری
صنعت بیمه ترکیه به خاطر تدوین مجدد و تغییر مقررات در طول دهه های گذشته، تغییرات قابل توجهی متحمل شده است. بنابراین این فرایند تاثیرات قابل ملاحظه ای بر ساختار صنعت و رفتارشرکت ها اعمال می نماید. در این مقاله شرایط رقابتی صنعت بیمه غیر عمر ترکیه در طول دوره سالهای ۲۰۰۴- ۱۹۹۶ با استفاده از روش غیر ساختاری توسعه یافته توسط روس و پانزار (۱۹۷۷) و پانزار و روس (۱۹۸۷) مورد بررسی قرار گرفته است. این شیوه قبلاً عمدتاً در صنایع بانکداری کشورهای توسعه یافته کاربرد داشت. اما متونی که بر ساختار رقابتی صنعت بیمه تاکید کنند، نسبتاً معدود می باشند. مورات (۲۰۰۲) رقابت در صنعت بیمه عمومی استرالیا را با استفاده از شیوه پانزار و روس ارزیابی می کند. کلیک و کاپلان (۲۰۰۷) نیز از همین شیوه پیروی کرده و بر ساختار رقابتی صنعت بیمه ترکیه درطول سالهای ۲۰۰۴- ۲۰۰۲ تاکید می کنند. اما، این قبیل مطالعات ساختار رقابتی در یک رویکرد تکاملی را آنالیز نمی کنند. از نظر مولفین، این اولین مقاله ای است که از شیوه پانزار و روس برای تحقیق و پژوهش در مورد ساختار بازاری صنعت بیمه در یک رویکرد تکاملی استفاده می کند. به علاوه، مطالعات موجود تعاریف متغیر همسانی برای معادله درآمد حاصل نمی کنند. بنابراین، با تعریف تابع درآمد مخصوص صنعت بیمه ، به ادبیات موجود کمک می کنیم. نتایج رگرسیون نشان می دهد که در زیردوره های اول (۱۹۹۸- ۱۹۹۶) و دوم(۲۰۰۱- ۱۹۹۹)شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه ترکیه تحت انحصار یا انحصار چند جانبه تغییرات عطفی کوتاه مدت، درآمد زایی کردند. برای دوره سوم (۲۰۰۴- ۲۰۰۲)، نتایج بدست آمده نشان می دهد که بازار بیمه نه انحصاری و نه کاملاً رقابتی بوده است. درآمد شرکت به گونه ای رفتار می کند گویی تحت رقابت انحصاری حاصل شده بودند. روی هم رفته نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار بازار در بازار بیمه ترکیه در طول دوره نمونه تغییر کرده است. بنابراین، افزایش اخیر در تمرکز به نظر می رسد تاثیرات معناداری بر رفتار شرکت های فعال در صنعت بیمه ترکیه نداشته باشد، زیرا داده ها، فرضیات رفتار انحصاری و انحصارچندجانبه در زیردوره سوم را رد می کنند. امید ما برآن است که یافته های بدست آمده اطلاعاتی در مورد ساختار بازار و رفتار شرکت های صنایع بیمه کشورهای درحال توسعه مشابه افشاء می کند.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Turkish economy and the financial system have experienced major changes overthe past decades. In particular, policies towards financial liberalization and restructuringwith the goal of establishing a competitive environment and enhancing efficiency have beenimplemented. Deregulation process started predominantly in the banking system. However,transformation phase in the insurance industry followed with 5 to 10 years lag.Until mid-1980s Turkish insurance industry was heavily regulated. New entrieswere restrained and the prices were set under regulatory conditions. By the end of 1980s theliberalization process started and insurance industry moved gradually from strict regulationtowards liberalism. This process has considerable implications for the structure of theindustry and conduct of the firms. Hence, Turkish insurance industry offers an attractivefield for researchers to examine the evolution of its competitive structure. On the contrary,the literature lacks studies addressing this issue. Merely, a recent study by Celik and Kaplan(2007) focuses on the competitive structure of the Turkish insurance industry over theperiod 2002-2004. To the authors’ best knowledge there exists no study examining whetheror not the market structure of the insurance industry has changed due to the developments inlast two decades. In this context, we aim to assess the competitive structure andcontestability of the Turkish non-life insurance industry over the period 1996-2004, throughthree-year sub-periods. We estimate the reduced-form revenue equations for the sample ofnon-life insurance firms and follow the Panzar and Rosse (1987) approach to test forcompetition. The accurate measures of the variables (input prices and total revenues) haveextreme importance in this methodology. Hence, we aim to contribute the relevant literatureby defining an insurance-industry specific revenue function.The rest of the study is organized as follows: Section 2 gives a brief overview onthe Turkish insurance industry. Section 3 presents the methodology. Data set, variables andempirical results are reported in Section 4. The last section is devoted to conclusions.2. An Overview on Turkish Insurance IndustryThe history of the insurance operations in Turkey dates back to the mid-19thcentury. However, a national insurance system is relatively young since foreignersdominated the financial activities during the Ottoman Empire period. Until theestablishment of the Republic of Turkey in 1923, foreign domination, insufficient capitalaccumulation and lack of legal and regulatory adjustments were the main features of theTurkish insurance industry, which caused unfair competition and created conflict of interestbetween the firms and the customers. The existing regulations could not provide soundsolutions to settle these conflicts. Hence, some attempts to originate a regulatory frameworkfor the insurance industry were made following the establishment of the Republic of Turkey.The primary goal of these attempts was to build up a national insurance industry. However,development of the insurance industry lagged behind the other sectors of the economy. Percapita premium increased only about $5 from 1923 to mid-1980s. Protectionism had been the main characteristic of the Turkish insurance industryuntil mid 1980s. The market entry was restricted and product prices were set by the state.The major step towards liberalization was the achievement of free entry and exit right forfirms in 1987. Moreover, by 1990, insurance firms have started to set price of the voluntarynon-life insurance policies under market conditions, freely. Another major step, whichenhanced competition, came about in 1994 by the legal adjustment enforcing insurancefirms to specialize in either life or non-life branches. These changes resulted in a dramaticincrease in the number of firms and total premiums. However, the relatively small portfoliowith respect to the number of firms created destructive competition.

 


 عنوان فارسی مقاله: شرایط رقابتی در صنعت بیمه ترکیه به غیر از بیمه عمر
 عنوان انگلیسی مقاله: Competitive Conditions in the Turkish Non-Life Insurance Industry

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا