دانلود ترجمه مقاله رابطه بین شخصیت رضایت ذهنیت و فاداری و محیط در هتلداری – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: شخصیت، رضایت، ذهنیت، تزئینات داخلی، و وفاداری: آزمایش روابط آنها در صنعت هتلداری
 عنوان انگلیسی مقاله: Personality, satisfaction, image, ambience, and loyalty: Testing their relationships in the hotel industry
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۴ صفحه
مجله  مجله بین المللی مدیریت رضایتمندی
دانشگاه  دانشکده کسب و کار تانزانیا
کلمات کلیدی  –
نشریه Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ چارچوب تئوری
۲ ۱ شخصیت و رضایت مشتری
۲ ۲ رضایت مشتری، ذهنیت هتل، و وفاداری
۲ ۳ تأثیر متوسط تزئینات داخلی هتل
۳ روش شناسی
۳ ۱ ابزار سنجش
۳ ۲ روال جمع آوری نمونه و اطلاعات
۴ یافته ها و نتایج
۴ ۱ تحلیل عامل تأییدی
۴ ۲ مدلسازی معادله ساختاری
۴ ۳ آزمایش تأثیر واسط فرض شده
۵ بحث و مفاهیم
۵ ۱ مفاهیم تئوری
۵ ۲ مفاهیم عملی
۵ ۳ محدودیت ها و مسیر مطالعات آینده

 


 

بخشی از ترجمه:

 

 مقدمه

وفاداری مهمانان هتل، بخاطر طبیعت رقابتی بخش هتل ها و مهمانسراها، دارای بیشترین اهمیت است. گسترش مداوم هتلها به داخل حوزه های مهمانداری و حوزه های مربوطه دیگر، اهمیت مسلم وفاداری مهمان و اطمینان از این امر که رزرو مجدد اتاق توسط مهمانان در هتلی که مورد علاقه آنها باشد را تقویت میکند. مقالاتی که بر روی وفاداری تمرکز دارند، آنرا با رضایت مشتری، ذهنیت، ارزش مشاهده شده، و خصوصیات مشتری مانند شخصیت مرتبط می دانند. علیرغم وجود مطالعات زیاد در مورد وفاداری، روابط بین پیش نیازهای خدماتی وفاداری مشتریان، خصوصاً در هتلداری و جهانگردی، نامتناهی و بی پایان هستند. این موضوع در مورد روابط بین رضایت مشتری و ذهنیت و تأثیر آنها بر روی وفاداری هم صادق است. بعضی از محققان ذهنیت را بعنوان پیش نیازی برای رضایت میدانند که البته بر روی وفاداری هیچ تأثیر ندارد، درحالیکه بقیه محققان این روابط را بصورت دیگری مشاهده کرده اند. این تفاوت ها و تنوع در مشاهدات و راهکارها، باعث میشود که هتلداران راهکار مطمئن و دقیقی برای تعیین نحوه تلاش های خود نداشته باشند.
چون شخصیت یکی از خصوصیات روانشناسی فردی را نشان میدهد، بعنوان عاملی که نقش مهمی در رفتار مشتریان دارد عنوان میشود. این اعتقاد وجود دارد که پنج عامل اصلی شخصیت که بطور گسترده در بازاریابی و رفتار مصرف کنندگان بکار می روند، بر روی واکنش های عاطفی، رضایت، رفتار پس از خرید، و وفاداری مصرف کنندگان تأثیرگذار هستند. متأسفانه هیچکدام از این مطالعات رابطه شخصیت را با رضایت، ذهنیت و وفاداری در یک مطالعه جداگانه مورد بررسی قرار نداده اند تا روابط بین آنها را با اطمینان اثبات کنند. لین و ورتلی (۲۰۱۲) که موضوع مطالعه آنها رضایتمندی در هتل بود، بیان کردند که تأثیر شخصیت بر روی احساسات مهمانان تأثیرگذار است و در نتیجه تأثیر آن بر روی رضایت آنها هم بر روی رفتار بعد از خرید آنها تأثیرگذار است. بعلاوه بنظر میرسد که مقالات موجود، به اثرات متقابل شخص و محیط را در تأثیرگذاری بر روی رفتار آنها در موقعیت های مصرفی هتل کم توجهی کرده اند، علیرغم اینکه اثرات متقابل آنها مورد قبول همه است. …

۵٫۳ محدودیت ها و مسیر مطالعات آینده
مانند هر مطالعه دیگر، این مطالعه هم محدودیت هایی دارد که باید در هنگام اعمال و عمومیت بخشی به یافته های آن مد نظر قرار گیرد. این مطالعه بر روی تزئینات محیطی هتل تمرکز دارد و به کل آرایش محیطی آن توجه ندارد – یک دیدگاه وسیع تر اطلاعات بیشتر و ارزشمندتری را بدنبال خواهد داشت. این مطالعه علیرغم تمرکز بر روی ذهنیت کلی که ترکیبی است و در نتیجه بر مبنای رفتار پس از خرید می باشد، به بحث ذهنیت نمی پردازد چون مربوط به مبنای اصلی ذهنیت کلی است – بعبارت دیگر، یک دیدگاه وسیع تر تصویری از چگونگی ایجاد اشتراک توسط این تصاویر اصلی بصورت کلی ارائه میدهد. از لحاظ منطقی، مطالعه حاضر فقط بر روی هتل های پنج ستاره تمرکز دارد که ممکن است مطالعه را به سمت وضعیت تغییر دهند – و در نتیجه مطالعه را به انواع دیگر هتل ها گسترش دهند و همسازی ها دیدگاه های جدیدی را در این موضوع پیشنهاد کنند. این مطالعه با تمرکز بر روی امکانات هتل ها در کشور کره، محتویات خود را تا اندازه ای محدود کرد بدین معنا که یافته های آن ممکن است در زمینه های دیگر کاملاً جوابگو نباشند. مطالعات بیشتر میتواند دانش در مورد وفاداری را توسط بکارگیری یک راهکار طولی افزایش دهد که بتواند مراحل وفاداری پیشنهادی و گسترش یافته را دنبال کند تا اینکه مراحل چند بخشی را دنبال کند که در این مطالعه آمده است. با در نظر گرفتن چهار مرحله ایجاد وفاداری، یک راهکار طولی میتواند اطلاعات بیشتری را در مورد فرآیند ایجاد ذهنیت مهمانان هتل و خصوصاً بر روی تأثیرات ایجاد تصویر زیستی و مهیج ارائه دهد. این مطالعه همچنین مخاطبان را به طبقات مصرفی مانند دلایل سطوح رضایت و در نتیجه ذهنیت و وفاداری مهمانان تقسیم بندی نکرده است. و سرانجام اینکه یکی از جنبه های بین-فرهنگی از رفتار خرید مهمانان هتل در مطالعه حاضر مد نظر قرار نگرفته است. برای تحقیقات بعدی، مطالعه بین-فرهنگی با استفاده از چارچوب تئوری پیشنهادی انجام خواهیم داد که گسترش جالبی از مطالعه حاضر خواهد بود.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Hotel guest loyalty is of the utmost importance given the competitivenature of the lodging sector. The increasing expansion ofhotels into other hospitality and related areas amplifies the continuingimportance of guest loyalty and the need to ensure guests’recurring reservations at a perceived favorite hotel. Articles thathave focused on loyalty link it to customer satisfaction (Oliver,1999), image (Kandampully and Hu, 2007), perceived value (Yangand Peterson, 2004), and customer characteristics (Durukan andBozaci, 2011), such as personality (Lin, 2010a). Despite the presenceof abundant studies on loyalty, the relationship between the antecedents of service customer loyalty, particularly in hospitalityand tourism, are inconclusive. This is true, too, about the relationshipbetween customer satisfaction and image and their impacts onloyalty. Some researchers perceive image as an antecedent to satisfactionthat does not have an influence on loyalty (Lai et al., 2009)while others have perceived this relationship the other way around(Kandampully and Suhartanto, 2000). The variability in perceptionsand guidance leaves hoteliers without sure ways to accuratelystrategize their efforts.Since personality reflects an individual’s psychological characteristics,it has been cited as having a significant role in consumerbehavior (e.g., Mowen, 2000). In particular, the Big Five Factors ofPersonality that have been widely used in marketing and consumer behavior studies have been noted to influence consumers’ affectiveresponses (Orth et al., 2010), satisfaction (Faullant et al., 2011; Linand Worthley, 2012; Matzler et al., 2005), post-purchase behavior(Mooradian and Olver, 1994), and loyalty (Durukan and Bozaci,2011; Lin, 2010a). Unfortunately, none of these studies have integratedpersonality with satisfaction, image, and loyalty in a singlestudy to ascertain their relationships. Using hotel as the studycontext, Lin and Worthley (2012) noted that personality’s influenceon guests’ emotions and impact on satisfaction consequentlyinfluenced their post-purchase behavior. Furthermore, the availableliterature seems to have neglected the interaction of personand environment in evoking their behaviors under hotel consumptionsituations despite the interaction being a common agreement(Schiffman and Kanuk, 2005).Research on the effect of servicescapes on consumers has burgeonedafter Bitner’s (1992) seminal work on the serviscape.Ambience as a part of the serviscape that is sensorial in natureincludes light, sound, smell, décor, and air quality—factors thatinfluence customer behaviors such as time and money spent ata specific lodging location/on a specific lodging brand (Morrisonet al., 2011) and desire to stay (Wakefield and Baker, 1998). Despitethe informative nature of these studies, they appear to look only atthe environmental aspects of consumer behavior or at individualcharacteristics at the expense of other behavioral facets (Eroglu andMachleit, 2008).In filling the perceived knowledge gap, this study put forwardthe following objectives: (1) to develop a model of loyalty involvingfive personality factors (i.e., openness to experience, conscientiousness,extraversion, agreeableness, and neuroticism), satisfaction,and hotel image, (2) to examine the moderating role of the appraisalof hotel ambience in the proposed theoretical framework, (3) to identify the relative importance of personality factors in generatingsatisfaction, and (4) to investigate the mediating impact ofsatisfaction and hotel image.2. Theoretical framework2.1. Personality and customer satisfactionThe psychological qualities that determine individuals’ feelings,thinking, and behavior that are distinct and enduring are referredto as personality (Pervin and Cervone, 2010). Personality has beenoperationalized differently in different contexts; the commonlyused operationalization in consumer behavior appears to be the BigFive Factors (Mowen, 2000) that include openness to experience,conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism.Briefly, openness to experience pertains to the individuals’ proactivenessin seeking and appreciating novelty; conscientiousnessreflects individuals’ achievement propensity; extraversion factorsindicate individuals’ quantity and intensity of interpersonalinteraction; while agreeableness, on the other hand, deals withindividuals’ orientation toward being empathetic with others; andneuroticism relates to individuals’ proneness to psychological distress(Mowen, 2000).

 


 عنوان فارسی مقاله: شخصیت، رضایت، ذهنیت، تزئینات داخلی، و وفاداری: آزمایش روابط آنها در صنعت هتلداری
 عنوان انگلیسی مقاله: Personality, satisfaction, image, ambience, and loyalty: Testing their relationships in the hotel industry

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا